Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Produktresumé - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnFoclivia
ATC-kodeJ07BB02
Indholdsstofinfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
ProducentSeqirus S.r.l.  

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Foclivia injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Influenzavirus overfladeantigen (hæmagglutinin og neuraminidase)* af følgende stamme:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogram**

pr. 0,5 ml dosis

 

*dyrket i æg

**udtrykt i mikrogram hæmagglutinin.

Adjuvans MF59C.1, som indeholder:

 

Squalen

9,75 milligram

Polysorbat 80

1,175 milligram

Sorbitantrioleat

1,175 milligram

Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s bestemmelser i forbindelse med en pandemi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

Mælkehvid væske.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Profylakse mod influenza i forbindelse med en officielt deklareret influenzapandemi. Foclivia bør anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.

4.2Dosering og administration

Dosering

Voksne og ældre: 0,5 ml gives på en udvalgt dato.

En ekstra vaccinedosis bør gives efter et interval på mindst 3 uger.

Foclivia er blevet vurderet hos voksne (18 til 60 år) og ældre (over 60 år) efter en primær vaccinationsserie med vaccination på dag 1 og dag 22.

Der foreligger begrænsede data vedrørende en tredje dosis (booster) administreret 6 måneder efter den første dosis (se pkt. 4.8 og 5.1).

Pædiatrisk population:

Foclivias sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt.

De foreliggende data for børn i alderen 6 måneder til 18 år er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Der foreligger ingen data for børn under 6 måneder.

Administration

Vaccinen skal injiceres intramuskulært i musculus deltoideus eller anterolateralt i låret (afhængigt af muskelmasse).

4.3Kontraindikationer

Anamnese med anafylaktisk (dvs. livstruende) reaktion på ethvert indholdsstof eller spor af æg, hønseproteiner, kanamycin og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimethyl- ammoniumbromid (CTAB) i denne vaccine. I en pandemisituation kan det imidlertid alligevel være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at faciliteter til genoplivning er lettilgængelige, hvis behovet skulle opstå.

Se pkt. 4.4.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der bør udvises forsigtighed, når denne vaccine gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over anafylaktiske reaktioner) over for det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1, over for æg, hønseproteiner, kanamycin og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB).

Som med alle injicerbare vacciner skal relevant medicinsk behandling samt mulighed for overvågning altid være let tilgængelige i tilfælde af en sjælden anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen.

Hvis den pandemiske situation tillader det, skal immunisering udskydes hos patienter med alvorlig febril sygdom eller akut infektion.

Foclivia må under ingen omstændigheder gives intravaskulært eller subkutant. Derfor skal sundhedspersonalet overveje benefit/risk-forholdet inden administration af denne vaccine til personer med trombocytopeni eller andre blødningslidelser, som kontraindicerer intramuskulær injektion, medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen for blødninger.

Patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan have et utilstrækkeligt antistofrespons.

Et beskyttende respons kan ikke med sikkerhed opnås hos alle vaccinerede (se pkt. 5.1).

Der er observeret en vis krydsbeskyttelse mod beslægtede H5N1-virusvarianter i kliniske studier (se pkt. 5.1).

Da det anbefales at give en ekstra dosis, bør det bemærkes, at der ikke foreligger data vedrørende sikkerhed, immunogenicitet eller virkning, som understøtter, at Foclivia kan udskiftes med andre monovalente H5N1-vacciner.

Der er ingen data tilgængelige fra brug af Foclivia, men der er rapporteret tilfælde af kramper med og uden feber hos personer, der blev vaccineret med Focetria, en MF59.1-adjuveret pandemisk H1N1-vaccine, som ligner Foclivia.

De fleste feberkramper opstod hos pædiatriske personer. Nogle tilfælde blev observeret hos personer med epilepsi i anamnesen. Særlig opmærksomhed skal udvises hos personer, der lider af epilepsi, og lægen skal informere personerne (eller forældrene) om risikoen for, at der opstår kramper (se pkt. 4.8).

Synkope (besvimelse) kan opstå efter og endda før vaccination som en psykogen reaktion på kanylestik. Dette kan være ledsaget af adskillige neurologiske tegn som f.eks. forbigående synsforstyrrelser, paræstesier og tonisk-kloniske ekstremitetsbevægelser under opvågningen. Det er vigtigt, at de nødvendige procedurer er etableret for at undgå skader i forbindelse med besvimelse.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Foclivia bør ikke gives samtidig med andre vacciner. Hvis samtidig administrering af en anden vaccine er indiceret, skal immuniseringen ske på forskellige lemmer. Bemærk, at bivirkningerne kan forstærkes.

Det immunologiske respons kan reduceres, hvis patienten behandles med immunsuppressiva.

Efter influenzavaccination kan ELISA-metoden give falsk positive serologiske testresultater for antistoffer mod humant immundefektvirus-1 (HIV-1), hepatitis C-virus og især HTLV-1.

I disse tilfælde giver Western Blot-teknikken negativt resultat. Disse forbigående falsk positive resultater kan skyldes IgM-produktion som respons på vaccinen.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke genereret data fra anvendelse af Foclivia til gravide kvinder.

Sikkerhedsdata er tilgængelige, men de stammer fra gravide kvinder, som blev eksponeret for Focetria (en pandemisk H1N1-vaccine, som ligner Foclivia), der indeholder samme mængde MF59C.1 som Foclivia. Spontant rapporterede bivirkninger efter markedsføring og et interventionsstudie tyder hverken på direkte eller indirekte skadelige virkninger af Focetria-eksponering på graviditet. To store observationsstudier designet til at vurdere sikkerheden af Focetria-eksponering under graviditet viste heller ingen stigning i forekomsten af svangerskabsdiabetes, præeklampsi, abort, dødfødsel, lav fødselsvægt, præmatur fødsel, neonatale dødsfald eller kongenitale misdannelser blandt

næsten 10.000 vaccinerede gravide kvinder og deres børn sammenlignet med uvaccinerede kontrolpersoner.

Sundhedspersonalet skal vurdere fordele og potentielle risici ved administration af Foclivia-vaccine til gravide kvinder og tage officielle anbefalinger med i vurderingen.

Amning

Vaccinen kan anvendes under amning.

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige data vedrørende fertilitet.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Nogle af de bivirkninger, der er nævnt i pkt. 4.8, kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

4.8Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Voksne og ældre (over 18 år)

I de kliniske studier udført med den pandemiske adjuverede H5N1-mock-up-vaccine hos voksne og ældre (se pkt. 5.1 for yderligere information) var de fleste reaktioner lette, kortvarige og kvalitativt på samme niveau som dem, der blev induceret af konventionelle sæson-influenzavacciner. Det er almindeligt accepteret, at den adjuverende effekt, som medfører øget immunogenicitet, er forbundet med en let øget hyppighed af lokale reaktioner (især lette smerter) sammenlignet med konventionelle, ikke-adjuverede influenzavacciner. Der var færre bivirkninger efter den anden dosis end efter den første.

Børn og unge i alderen 6 måneder til 17 år

I et klinisk fase II-studie (Studie V87P6) blev sikkerheden af en adjuveret H5N1-mock-up-vaccine vurderet hos børn og unge (se pkt. 5.1 for yderligere information).

Uanset alder var reaktogeniciteten højere efter den første dosis end efter den anden vaccination. Reaktogeniciteten efter en tredje dosis, som blev administreret 12 måneder efter den anden dosis, var højere end efter både første og anden dosis. Procentdelen af personer, der rapporterede lokale reaktioner, var højere i de ældre aldersklasser, hovedsagelig på grund af flere rapporter om smerte. Hos småbørn var erytem og ømhed de hyppigst rapporterede lokale reaktioner, mens irritabilitet og usædvanlig gråd var de hyppigst rapporterede systemiske reaktioner. Hos børn og unge var smerte den hyppigst rapporterede lokale reaktion, mens træthed og hovedpine var de hyppigst rapporterede systemiske reaktioner. På tværs af alle aldre var der en lav procentdel, der rapporterede om feber. Sikkerhedsdata efter den første og anden dosis hos børn og unge med en lignende pandemisk vaccine (Focetria H1N1v) tyder på, at sikkerhedsprofilen svarer til den rapporterede sikkerhedsprofil for aH5N1-mock-up-vaccineformuleringen (Foclivia).

Bivirkningshyppighederne fra kliniske forsøg og overvågning efter markedsføring angives herunder.

Kliniske studier

Bivirkninger fra klinisk studie hos voksne og ældre (over 18 år)

Incidensen af bivirkninger blev evalueret i fire kliniske studier med forskellige influenzastammer og formuleringer (H5N3, H9N2 og H5N1). 3.696 voksne og ældre forsøgspersoner blev eksponeret. Af disse forsøgspersoner fik 3.618 forsøgspersoner mock-up-vaccinen Foclivia (A/H5N1) (se pkt. 5.1).

De bivirkninger, der er observeret i kliniske studier med mock-up-vaccinen Foclivia, er opført nedenfor.

Hyppigheden af bivirkninger blandt personer over 60 år var lavere end blandt de 18- til 60-årige.

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Nervesystemet

Almindelig (>1/100, <1/10): hovedpine

Hud og subkutane væv

Almindelig (>1/100, <1/10): svedtendens

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (>1/100, <1/10): led- og muskelsmerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig (>1/100, <1/10): rødme, hævelse, smerte, ekkymose, induration ved injektionsstedet. Feber, utilpashed, træthed og kulderystelser.

De fleste af disse reaktioner forsvinder som regel inden for 1-2 dage uden behandling.

Bivirkninger fra klinisk studie hos børn i alderen 6 måneder til 17 år

Der er blevet udført et klinisk studie (Studie V87P6) med en H5N1-vaccine kombineret med MF59C.1-adjuvans vs. sæsoninfluenzavaccine (n=137).

 

Første dosis

Anden dosis (21 dage

Tredje dosis (12 måneder

 

efter første dosis)

efter anden dosis)

 

 

 

 

Adjuveret H5N1-vaccine

Småbørn (6-<36 måneder)

N=145

N=138

N=124

Alle

76 %

68 %

80 %

Lokale

47 %

46 %

60 %

Systemiske

59 %

51 %

54 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

Enhver anden uønsket hændelse

54 %

49 %

35 %

Børn (3-<9 år)

N=96

N=93

N=85

Alle

72 %

68 %

79 %

Lokale

66 %

58 %

74 %

Systemiske

32 %

33 %

45 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

Enhver anden uønsket hændelse

36 %

31 %

19 %

Unge (9-<18 år)

N=93

N=91

N=83

Alle

91 %

82 %

89 %

Lokale

81 %

70 %

81 %

Systemiske

69 %

52 %

69 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

Enhver anden uønsket hændelse

30 %

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

I ugen efter vaccination med Focetria H1N1v hos 77 børn i alderen 3-8 år og 80 børn og unge i alderen 9-17 år, som fik 7,5 µg formuleringen, blev følgende bivirkninger rapporteret:

 

Injektion 1

Injektion 2

Børn (3-8 år)

N=77

N=75

Alle bivirkninger

74 %

69 %

Lokale

62 %

56 %

Systemiske

39 %

35 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

4 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

14 %

17 %

Unge (9- 17 år)

N=80

N=79

Alle bivirkninger

79 %

66 %

Lokale

70 %

58 %

Systemiske

45 %

30 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

3 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

0 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

13 %

10 %

Data for børn og unge i alderen 3-17 år tyder på en let nedsat reaktogenicitet efter anden dosis, uden øget forekomst af feber.

Meget almindelige reaktioner rapporteret hos børn og unge i alderen 3-17 år:

Smerte, induration og erytem, utilpashed, myalgi, hovedpine og træthed.

I ugen efter vaccination med Focetria H1N1v hos 73 spædbørn i alderen 6-11 måneder og 73 småbørn i alderen 12-35 måneder, som fik 7,5 µg formuleringen, blev følgende bivirkninger rapporteret:

 

Injektion 1

Injektion 2

Spædbørn (6-11 måneder)

N=73

N=68

Alle bivirkninger

79 %

65 %

Lokale

44 %

26 %

Systemiske

70 %

56 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

11 %

9 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

3 %

4 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

32 %

31 %

Småbørn (12-35 måneder)

N=73

N=71

Alle bivirkninger

70 %

71 %

Lokale

51 %

49 %

Systemiske

60 %

49 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

10 %

11 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

4 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

1 %

0 %

Enhver anden bivirkning

21 %

24 %

Data for spædbørn og småbørn i alderen 6-35 måneder tyder på en let nedsat reaktogenicitet efter anden dosis, uden øget forekomst af feber.

Meget almindelige reaktioner rapporteret hos 146 spædbørn og småbørn i alderen 6-35 måneder: Ømhed, erytem, irritabilitet, usædvanlig gråd, søvnighed, diarré, opkastning og ændrede spisevaner. Induration og ekkymose var meget almindelige reaktioner hos småbørn, men mindre almindelige hos spædbørn.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring

Ud over de rapporterede bivirkninger fra kliniske studier er følgende bivirkninger blevet rapporteret efter markedsføringen af Focetria H1N1v:

Blod og lymfesystem

Lymfadenopati.

Hjerte

Palpitationer, takykardi.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskelsvaghed, ekstremitetssmerter.

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste.

Hud og subkutane væv

Generaliserede hudreaktioner, herunder pruritus, urticaria eller uspecifikt udslæt, angioødem.

Mave-tarm-kanalen

Gastrointestinale gener som kvalme, opkastning, mavesmerter og diarré.

Nervesystemet

Hovedpine, svimmelhed, døsighed, synkope. Neurologiske symptomer som neuralgi, paræstesi, kramper og neuritis.

Immunsystemet

Allergiske reaktioner, anafylaksi inklusive dyspnø, bronkospasme, larynxødem, i sjældne tilfælde førende til shock.

Ved bivirkningsovervågning efter markedsføring af adjuverede, interpandemiske, trivalente vacciner med en sammensætning svarende til Foclivia (en MF59C.1-adjuveret pandemisk H1N1-vaccine -) er der rapporteret følgende yderligere bivirkninger:

Sjælden (>1/10.000 til <1/1.000):

Trombocytopeni (nogle meget sjældne tilfælde var svære med trombocyttal under 5.000 per mm3).

Meget sjælden (<1/10.000):

Vasculitis med forbigående nyrepåvirkning og ekssudativ erythema multiforme. Neurologiske forstyrrelser, såsom encefalomyelitis, neuritis og Guillain Barrés-syndrom.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring med pandemivaccinen: Endnu ingen registreret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavaccine, ATC-kode J07BB02

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med H5N1 mock-up-vaccinerne efter administrering af to doser på 7,5 mikrogram.

Mock-up-vacciner indeholder influenza-antigener, som er anderledes end antigenerne i de aktuelt cirkulerende influenza-vira. Disse antigener kan betragtes som ’nye’ antigener og simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccination er immunologisk naive. Data indhentet med en mock-up-vaccine vil understøtte en vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den pandemiske vaccine: data vedrørende klinisk effekt og sikkerhed af mock-up-vacciner er relevante for pandemi-vacciner.

Voksne (18-60 år)

Der er blevet udført et klinisk fase II-studie (Studie V87P1) med en H5N1-vaccine kombineret med MF59C.1-adjuvans hos 312 raske voksne. Der blev med tre ugers mellemrum givet to doser vaccine, som indeholdt H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HemoAgglutinin (HA)/dosis adjuveret)

til 156 forsøgspersoner.

Et andet klinisk studie (fase III) (Studie V87P13) omfattede 2.693 raske voksne, som fik to doser vaccine indeholdende H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dosis adjuveret) med tre ugers mellemrum. Immunogeniciteten blev vurderet hos en delgruppe (n=197) af forsøgspersonerne.

Seroprotektionsrate*, serokonverteringsrate* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos voksne målt med enkelt radial hæmolyse (SRH-analyse) var som følger:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Anti-HA-antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=149

N=197

Seroprotektion (95 % CI)*

85 % (79-91)

91 % (87-95)

Serokonvertering (95 % CI)*

85 % (78-90)

78 % (72-84)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

Anti-HA-antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=69

N=128

Serostatus ved baseline

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotektion (95 % CI)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

Serokonvertering (95 % CI)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH

Mikroneutraliserings(MN)-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektionsrate og serokonverteringsrate på henholdsvis 67 % (60-74) til 85 % (78-90) og 65 % (58-72) til 83 % (77-89). Immunrespons på vaccination vurderet med MN-analyse stemmer overens med resultater opnået

med SRH.

Antistoffernes persistens efter primær vaccination i denne population blev vurderet med Hæmagglutination-Inhibition-(HI-), SRH- og MN-analyser. Sammenlignet med antistofniveauer opnået på dag 43 efter gennemførelse af de primære vaccinationsserier var antistofniveauerne på dag 202 nedsat med 1/5 til 1/2 fra de tidligere niveauer.

Ældre (>60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos forsøgspersoner på over 60 år (et begrænset antal forsøgspersoner var over 70 år) målt med SRH og vurderet i to kliniske studier var som følger:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Anti-HA-antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=84

N=210

Seroprotektion (95 % CI)*

80 % (70-88)

82 % (76-87)

Serokonvertering (95 % CI)*

70 % (59-80)

63 % (56-69)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

Anti-HA-antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=66

N=143

Serostatus ved baseline

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotektion (95 % CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Serokonvertering (95 % CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH

MN-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion og serokonvertering på henholdsvis 57 % (50-64) til 79 % (68-87) og 55 % (48-62) til 58 % (47-69). MN-resultaterne viste

i lighed med SRH-resultaterne et stærkt immunrespons efter gennemførelse af de primære vaccinationsserier hos en population af ældre forsøgspersoner.

Antistoffernes persistens efter primær vaccination i denne population vurderet med HI-, SRH- og MN-test faldt fra 1/2 til 1/5 af post-vaccinationsniveauet på dag 202 sammenlignet med dag 43 efter gennemførelse af de primære vaccinationsplaner vurderet med HI-, SRH- og MN-test. Op til 50 % af de ældre forsøgspersoner, der var blevet immuniseret med H5N1-vaccine kombineret med MF59C, var serumbeskyttet seks måneder senere.

Boosterdosis

En tredje (booster-) dosis af H5N1-vaccine kombineret med MF59C blev administreret fra og med 6 måneder efter den primære vaccinationsserie. Resultaterne vises efter SRH.

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod H5N1 A/Vietnam/1194/2004 målt med SRH var som følger:

 

Studie V87P1 voksne

Studie V87P1 ældre

 

booster (6 måneder efter 2. dosis)

booster (6 måneder efter 2. dosis)

SRH

N=71

N=38

Seroprotektion (95 % CI)*

89 % (79-95)

84 % (69-94)

Serokonvertering (95 % CI)*

83 % (72-91)

63 % (46-78)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH

Erfaringerne med booster-dosen hos den ældre population er begrænsede.

Understøttende data hos populationer af voksne og ældre

I to “dose-finding”-studier modtog 78 voksne en adjuveret mock-up-vaccine (H5N3 eller H9N2). Der blev administreret to doser vaccine med H5N3-stammen (A/Duck/Singapore/97) i 3 forskellige styrker (7,5; 15 og 30 µg HA/dosis) med tre ugers mellemrum.

Serumprøver blev testet mod den originale H5N3 og også et antal H5N1-isolater.

Serologisk respons målt med SRH-analyse viste, at 100 % af de vaccinerede opnåede seroprotektion, og at 100 % serokonverterede efter to injektioner med 7,5 µg. Desuden blev det konstateret, at den adjuverede vaccine inducerede antistoffer, der krydsbeskyttede mod de H5N1-stammer, som blev isoleret i 2003 og 2004, som udviser antigen drift sammenlignet med de originale stammer.

Der blev administreret to doser vaccine, som indeholdt H9N2-stammen

(A/chicken/Hong Kong/G9/97) i 4 forskellige styrker (3,75; 7,5; 15 og 30 µg HA/dosis) med fire ugers mellemrum. Serologisk respons målt med HI-analyse viste, at 92 % af de vaccinerede opnåede seroprotektion, og 75 % serokonverterede efter to injektioner med 7,5 µg.

Krydsreaktivitet

Voksne (18-60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2. dosis hos voksne på 18-60 år målt med SRH- og HI-analyser var som følger:

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

Anti-HA-antistof

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

 

N=70

N=197

 

Seroprotektion (95 % CI)*

70 % (58-80)

59 % (52-66)

SRH

Serokonvertering (95 % CI)*

NA***

49 % (42-56)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

NA***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

 

Seroprotektion (95 % CI)°

36 % (25-49)

23 % (18-30)

HI

Serokonvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,92 (1,64-2,25)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH ° målt med HI-analyse ≥ 40

°° geometriske middelværdier for HI

***I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultater fra de kliniske studier i ovenstående tabel viste en seroprotektion mod A/turkey/Turkey/05 på 27 % (17-39) (studie V87P1) til 39% (32-46) (studie V87P13) og en serokonvertering på 36 % (29-43) for studie V87P13. MN-resultater fra studie V87P13 gav en GMR mod A/turkey/Turkey/05 på 2,77 (2,4-3,2).

Ældre (>60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2. dosis hos ældre >60 år målt med SRH- og HI-analyser var som følger:

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

Anti-HA-antistof

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

 

N=37

N=207

 

Seroprotektion (95 % CI)*

57 % (39-73)

20 % (18-23)

SRH

Serokonvertering (95 % CI)*

NA***

48 % (41-55)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

NA***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

N=36

N=208

 

Seroprotektion (95 % CI)°

36 % (21-54)

25 % (19-32)

HI

Serokonvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,79 (1,56-2,06)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH ° målt med HI-analyse ≥ 40

°° geometriske middelværdier for HI

***I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultater fra de kliniske studier i ovenstående tabel viste en seroprotektion mod A/turkey/Turkey/05 på 11 % (3-25) (studie V87P1) til 30 % (24-37) (studie V87P13) og en serokonvertering på 25 % (19-31) for studie V87P13. MN-resultater fra studie V87P13 gav en GMR mod A/turkey/Turkey/05 på 2,01 (1,78-2,26).

Data hos pædiatriske populationer

Der er blevet udført et klinisk studie (studie V87P6) med en H5N1-vaccine kombineret med MF59C.1-adjuvans hos 471 børn fra 6 måneder til 17 år. Der blev administreret to doser

på 7,5 mikrogram med tre ugers mellemrum og en tredje dosis 12 måneder efter den første dosis. Efter 3 uger fra den 2. vaccination (dag 43) havde alle aldersgrupper (dvs. 6-35 måneder, 3-8 år og 9-17 år) opnået høje antistofniveauer mod (A/Vietnam/1194/2004) evalueret med SRH- og HI-analyser som vist i nedenstående tabel*. I dette studie blev der ikke observeret nogen alvorlige vaccinerelaterede bivirkninger.

 

 

Småbørn

Børn (3-<9 år)

Unge (9-<18 år)

 

 

(6-<36 måneder)

 

 

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotektion

97 %

97 %

89 %

 

(95 % CI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

Dag 43

 

 

 

 

Serokonverteringsfaktor

HI

(95 % CI)

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

Dag 43 til Dag 1

 

 

 

 

Serokonvertering

97 %

97 %

89 %

 

(95 % CI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

Dag 43

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotektion

100 %

100 %

100 %

 

(95 % CI)

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

Dag 43

 

 

 

SRH

Serokonverteringsfaktor

(95 % CI)

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

 

Dag 43 til Dag 1

 

 

 

 

Serokonvertering

98 %

100 %

99 %

 

(95 % CI)

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

Dag 43

 

 

 

*I mangel af CHMP-immunogenicitetskriterier for børn blev de CHMP-immunogenicitetskriterier, der anvendes til at evaluere sæsoninfluenzavacciner hos voksne, anvendt på de serologiske data, der blev opnået efter vaccination af børn. Relevansen for klinisk beskyttelse kendes imidlertid ikke.

MN-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion på 99 % (95 % CI: 94-100), en serokonvertering på 97 % (95 % CI: 91-99) til 99 % (95 % CI: 96-100) og en GMR på 29 (95 % CI: 25-35) til 50 (95 % CI: 44-58).

Immunogenicitetsresultater med Focetria H1Nv (Studie V111_03):

Seroprotektionsrate og serokonverteringsrate målt med HI-analyse og serokonverteringsfaktor udtrykt som geometriske middelværdier af HI for anti-HA-antistof til H1N1v efter administration af en og

to 7,5 μg doser Focetria blev evalueret hos 70 børn og unge (9-17 år), 60 børn (3-8 år), 58 småbørn (12-35 måneder) og 49 spædbørn (6-11 måneder). De fastsatte CHMP-immunogenicitetskriterier for voksne (18-60 år) blev nået efter både 1. og 2. dosis i alle ovennævnte aldersgrupper (både i den samlede population og i den delgruppe, der var seronegativ ved baseline).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med Foclivia i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til aktiv immunisering mod H5N1-influenza A-virus. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

Foclivia er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel af videnskabelige årsager. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive opdateret.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data opnået med Foclivia og med sæsoninfluenzavaccine indeholdende MF59C.1-adjuvans viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af toksicitet efter gentagne doser, lokal tolerance, kvindelig fertilitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet (gennem hele ammeperioden).

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Kaliumchlorid

Kaliumdihydrogenphosphat

Dinatriumphosphatdihydrat

Magnesiumchloridhexahydrat

Calciumchloriddihydrat

Natriumcitrat

Citronsyre

Vand til injektionsvæsker.

Se pkt. 2 vedrørende adjuvanset.

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3Opbevaringstid

1 år.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

0,5 ml i fyldt injektionssprøjte (type I-glas) med stempelprop (brombutylgummi). Pakninger med 1 og 10 stk.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Vaccinen skal have stuetemperatur før brug. Omrystes forsigtigt før brug.

Kontroller suspensionen visuelt før administration. I tilfælde af partikler og/eller usædvanligt udseende skal vaccinen kasseres.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. oktober 2009

Dato for seneste fornyelse: 19. oktober 2014

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Foclivia injektionsvæske, suspension

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Influenzavirus overfladeantigen (hæmagglutinin og neuraminidase)* af følgende stamme:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogram**

pr. 0,5 ml dosis

 

*dyrket i æg

**udtrykt i mikrogram hæmagglutinin.

Adjuvans MF59C.1, som indeholder:

 

Squalen

9,75 milligram

Polysorbat 80

1,175 milligram

Sorbitantrioleat

1,175 milligram

Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s bestemmelser i forbindelse med en pandemi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Mælkehvid væske.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Profylakse mod influenza i forbindelse med en officielt deklareret influenzapandemi. Foclivia bør anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.

4.2 Dosering og administration

Dosering

Adults and elderly: 0.5 ml gives på en udvalgt dato.

Der bør gives en til vaccinedosis efter et interval på mindst 3 uger.

Foclivia er blevet vurderet hos voksne (18 til 60 år) og ældre (over 60 år) efter en primær vaccinationsplan med vaccination på dag 1 og dag 22.

Der foreligger begrænsede data vedrørende en tredje dosis (booster) administreret 6 måneder efter den første dosis (se pkt. 4.8 og 5.1).

Pædiatrisk population:

Foclivias sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt.

De foreliggende data for børn i alderen 6 måneder til 18 år er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Der foreligger ingen data for børn under 6 måneder.

Administration

Vaccinen skal injiceres intramuskulært i musculus deltoideus eller anterolateralt i låret (afhængigt af muskelmasse).

4.3 Kontraindikationer

Anamnese med anafylaktisk (dvs. livstruende) reaktion på ethvert indholdsstof eller spor af æg, hønseproteiner, kanamycin- og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) i denne vaccine. I en pandemisituation kan det imidlertid alligevel være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at faciliteter til genoplivning er lettilgængelige, hvis behovet skulle opstå. Se pkt. 4.4.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der bør udvises forsigtighed, når denne vaccine gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over anafylaktiske reaktioner) over for det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1, over for æg, hønseproteiner, kanamycin og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB).

Som med alle injicerbare vacciner skal relevant medicinsk behandling samt mulighed for overvågning altid være let tilgængelig i tilfælde af en sjælden anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen.

Hvis den pandemiske situation tillader det, skal immunisering udskydes hos patienter med alvorlig febril sygdom eller akut infektion.

Foclivia må under ingen omstændigheder gives intravaskulært eller subkutant. Derfor skal sundhedspersonalet overveje benefit/risk-forholdet inden administration af denne vaccine til personer med trombocytopeni eller andre blødningslidelser, som kontraindicerer intramuskulær injektion, medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen for blødninger.

Patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan have et utilstrækkeligt antistofrespons.

Et beskyttende respons kan ikke med sikkerhed opnås hos alle vaccinerede (se pkt. 5.1).

Der er observeret en vis krydsbeskyttelse mod beslægtede H5N1-virusvarianter i kliniske forsøg (se pkt. 5.1).

Da det anbefales at give en ny dosis efter den første, bør det bemærkes, at der ikke foreligger data vedrørende sikkerhed, immunogenicitet eller virkning, som understøtter udbyttelighed af Foclivia ud med andre monovalente vacciner med H5N1.

Der er ingen data tilgængelige fra brug af Foclivia, men der er rapporteret tilfælde af kramper med og uden feber hos personer, der blev vaccineret med Focetria, en MF59.1-adjuveret pandemisk H1N1-influenzavaccine, som ligner Foclivia.

De fleste feberkramper opstod hos pædiatriske personer. Nogle tilfælde blev observeret hos personer med epilepsi i anamnesen. Særlig opmærksomhed skal udvises hos personer, der lider af epilepsi, og lægen skal informere personerne (eller forældrene) om risikoen for, at der opstår kramper (se pkt. 4.8).

Synkope (besvimelse) kan opstå efter og endda før vaccination som en psykogen reaktion på kanylestik. Dette kan være ledsaget af adskillige neurologiske tegn som f.eks. forbigående synsforstyrrelser, paræstesier og tonisk-kloniske ekstremitetsbevægelser under opvågningen. Det er vigtigt, at de nødvendige procedurer er etableret for at undgå skader i forbindelse med besvimelse.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Foclivia bør ikke gives samtidig med andre vacciner. Hvis samtidig administrering af en anden vaccine er indiceret, skal immuniseringen ske på forskellige lemmer. Bemærk, at bivirkningerne kan forstærkes.

Det immunologiske respons kan reduceres, hvis patienten behandles med immunsuppressiva.

Efter influenzavaccination kan ELISA-metoden give falsk positive serologiske testresultater for antistoffer mod humant immundefektvirus-1 (HIV-1), hepatitis C-virus og især HTLV-1.

I disse tilfælde giver Western Blot-teknikken negativt resultat. Disse forbigående falsk positive resultater kan skyldes IgM-produktion som respons på vaccinen.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke genereret data fra anvendelse af Foclivia til gravide kvinder.

Sikkerhedsdata er tilgængelige, men de stammer fra gravide kvinder, som blev eksponeret for Focetria (en pandemisk H1N1-vaccine, som ligner Foclivia), der indeholder samme mængde MF59C.1 som Foclivia. Spontant rapporterede bivirkninger efter markedsføring og et interventionsstudie tyder hverken på direkte eller indirekte skadelige virkninger af Focetria-eksponering på graviditet. To store observationsstudier designet til at vurdere sikkerheden af Focetria-eksponering under graviditet viste heller ingen stigning i forekomsten af svangerskabsdiabetes, præeklampsi, abort, dødfødsel, lav fødselsvægt, præmatur fødsel, neonatale dødsfald eller kongenitale misdannelser blandt

næsten 10.000 vaccinerede gravide kvinder og deres børn sammenlignet med uvaccinerede kontrolpersoner.

Sundhedspersonalet skal vurdere fordele og potentielle risici ved administration af Foclivia-vaccine til gravide kvinder og tage officielle anbefalinger med i vurderingen.

Amning

Vaccinen kan anvendes under amning.

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige data vedrørende fertilitet.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Nogle af de bivirkninger, der er nævnt i pkt. 4.8, kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Voksne og ældre (over 18 år)

I de kliniske studier udført med den pandemiske adjuverede H5N1-mock-up-vaccine hos voksne og ældre (se pkt. 5.1 for yderligere information) var de fleste reaktioner lette, kortvarige og kvalitativt på samme niveau som dem, der blev induceret af konventionelle sæson-influenzavacciner. Det er almindeligt accepteret, at den adjuverende effekt, som medfører øget immunogenicitet, er forbundet med en let øget hyppighed af lokale reaktioner (især lette smerter) sammenlignet med konventionelle, ikke-adjuverede influenzavacciner. Der var færre bivirkninger efter den anden dosis end efter den første.

Børn og unge i alderen 6 måneder til 17 år

I et fase II klinisk studie (Studie V87P6) blev sikkerheden af en adjuveret H5N1-mock-up-vaccine vurderet hos børn og unge (se pkt. 5.1 for yderligere information).

Uanset alder var reaktogeniciteten højere efter den første dosis end efter den anden vaccination. Reaktogeniciteten efter en tredje dosis, som blev administreret 12 måneder efter den anden dosis, var højere end efter både første og anden dosis. Procentdelen af fpersoner, der rapporterede lokale reaktioner, var højere i de ældre aldersklasser, hovedsagelig på grund af flere rapporter om smerte. Hos småbørn var erytem og ømhed de hyppigst rapporterede lokale reaktioner, mens irritabilitet og usædvanlig gråd var de hyppigst rapporterede systemiske reaktioner. Hos børn og unge var smerte den hyppigst rapporterede lokale reaktion, mens træthed og hovedpine var de hyppigst rapporterede systemiske reaktioner. På tværs af alle aldre var der en lav procentdel, der rapporterede om feber. Sikkerhedsdata efter den første og anden dosis hos børn og unge med en lignende pandemisk vaccine (Focetria H1N1v) tyder på, at sikkerhedsprofilen svarer til den rapporterede sikkerhedsprofil for aH5N1-mock-up-vaccineformuleringen (Foclivia).

Bivirkningshyppighederne fra kliniske forsøg og overvågning efter markedsføring angives herunder.

Kliniske studier

Bivirkninger fra klinisk studie hos voksne og ældre (over 18 år)

Incidensen af bivirkninger blev evalueret i fire kliniske studier med forskellige influenzastammer og formuleringer (H5N3, H9N2 og H5N1); 3696 voksne og ældre forsøgspersoner blev eksponeret. Af disse forsøgspersoner fik 3618 forsøgspersoner mock-up-vaccinen Foclivia (A/H5N1) (se pkt. 5.1).

De bivirkninger, der er observeret i kliniske studier med mock-up-vaccinen Foclivia er opført nedenfor.

Hyppigheden af bivirkninger blandt personer over 60 år var lavere end blandt de 18- til 60-årige.

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstilletefter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger eranført først.

Nervesystemet

Almindelig (>1/100, <1/10): hovedpine

Hud og subkutane væv

Almindelig (>1/100, <1/10): svedtendens

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (>1/100, <1/10): led-og muskelsmerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig (>1/100, <1/10): rødme, hævelse, smerte, ekkymose, induration ved injektionsstedet. Feber, utilpashed, træthed og kulderystelser.

De fleste af disse reaktioner forsvinder som regel inden for 1-2 dage uden behandling.

Bivirkninger fra klinisk studie hos børn i alderen 6 måneder til 17 år

Der er blevet udført et klinisk studie (Studie V87P6) med en H5N1-vaccine kombineret med MF59C.1-adjuvans vs. sæsoninfluenzavaccine (n=137).

 

Injektion 1

Injektion 2

Injektion 3

 

Adjuveret

Adjuveret

Adjuveret

 

H5N1-vaccine

H5N1-vaccine

H5N1-vaccine

Småbørn (6-<36 måneder)

N=145

N=138

N=124

Alle

76 %

68 %

80 %

Lokale

47 %

46 %

60 %

Systemiske

59 %

51 %

54 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

Enhver anden uønsket

54 %

49 %

35 %

hændelse

 

 

 

Børn (3-<9 år)

N=96

N=93

N=85

Alle

72 %

68 %

79 %

Lokale

66 %

58 %

74 %

Systemiske

32 %

33 %

45 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

Enhver anden uønsket

36 %

31 %

19 %

hændelse

 

 

 

Unge (9-<18 år)

N=93

N=91

N=83

Alle

91 %

82 %

89 %

Lokale

81 %

70 %

81 %

Systemiske

69 %

52 %

69 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

Enhver anden uønsket

30 %

27 %

22 %

hændelse

 

 

 

Focetria (H1N1v)

I ugen efter vaccination med Focetria H1N1v hos 77 børn i alderen 3-8 år og 80 børn og unge i alderen 9-17 år, som fik 7,5 µg formuleringen, blev følgende bivirkninger rapporteret:

 

Injektion 1

Injektion 2

Børn (3-8 år)

N=77

N=75

Alle bivirkninger

74 %

69 %

Lokale

62 %

56 %

Systemiske

39 %

35 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

4 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

14 %

17 %

Unge (9- 17 år)

N=80

N=79

Alle bivirkninger

79 %

66 %

Lokale

70 %

58 %

Systemiske

45 %

30 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

3 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

0 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

13 %

10 %

Data for børn og unge i alderen 3-17 år tyder på en let nedsat reaktogenicitet efter anden dosis, uden øget forekomst af feber.

Meget almindelige reaktioner rapporteret hos børn og unge i alderen 3-17 år:

Smerte, induration og erytem, utilpashed, myalgi, hovedpine og træthed.

I ugen efter vaccination med Focetria H1N1v hos 73 spædbørn i alderen 6-11 måneder og 73 småbørn i alderen 12-35 måneder, som fik 7,5 µg formuleringen, blev følgende bivirkninger rapporteret:

 

Injektion 1

Injektion 2

Spædbørn (6-11 måneder)

N=73

N=68

Alle bivirkninger

79 %

65 %

Lokale

44 %

26 %

Systemiske

70 %

56 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

11 %

9 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

3 %

4 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

32 %

31 %

Småbørn (12-35 måneder)

N=73

N=71

Alle bivirkninger

70 %

71 %

Lokale

51 %

49 %

Systemiske

60 %

49 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

10 %

11 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

4 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

1 %

0 %

Enhver anden bivirkning

21 %

24 %

Data for spædbørn og småbørn i alderen 6-35 måneder tyder på en let nedsat reaktogenicitet efter anden dosis, uden øget forekomst af feber.

Meget almindelige reaktioner rapporteret hos 146 spædbørn og småbørn i alderen 6-35 måneder: Ømhed, erytem, irritabilitet, usædvanlig gråd, søvnighed, diarré, opkastning og ændrede spisevaner. Induration og ekkymose var meget almindelige reaktioner hos småbørn, men mindre almindelige hos spædbørn.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring

Ud over de rapporterede bivirkninger fra kliniske studier er følgende bivirkninger blevet rapporteret efter markedsføringen af Focetria H1N1v:

Blod og lymfesystem

Lymfadenopati.

Hjerte

Palpitationer, takykardi.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskelsvaghed, ekstremitetssmerter.

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste.

Hud og subkutane væv

Generaliserede hudreaktioner, herunder pruritus, urticaria eller uspecifikt udslæt, angioødem.

Mave-tarm-kanalen

Gastrointestinale gener som kvalme, opkastning, mavesmerter og diarré.

Nervesystemet

Hovedpine, svimmelhed, døsighed, synkope. Neurologiske symptomer som neuralgi, paræstesi, kramper og neuritis.

Immunsystemet

Allergiske reaktioner, anafylaksi inklusive dyspnø, bronkospasme, larynxødem, i sjældne tilfælde førende til shock.

Ved bivirkningsovervågning efter markedsføring af adjuverede, interpandemiske, trivalente vacciner med en sammensætning svarende til Foclivia (en MF59C.1-adjuveret pandemisk H1N1-vaccine) er der rapporteret følgende yderligere bivirkninger:

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000):

Trombocytopeni (nogle meget sjældne tilfælde var svære med trombocyttal under 5.000 per mm3).

Meget sjælden (<1/10.000):

Vasculitis med forbigående nyrepåvirkning og ekssudativ erythema multiforme. Neurologiske forstyrrelser, såsom encefalomyelitis, neuritis og Guillain Barrés syndrom.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring med pandemivaccinen: Endnu ingen registreret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavaccine, ATC-kode J07BB02

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med H5N1 mock-up-vaccinerne efter administrering af to doser på 7,5 mikrogram.

Mock-up-vacciner indeholder influenza-antigener, som er anderledes end antigenerne i de aktuelt cirkulerende influenza-vira. Disse antigener kan betragtes som ’nye’ antigener og simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccination er immunologisk naive. Data indhentet med en mock-up-vaccine vil understøtte en vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den pandemiske vaccine: data vedrørende klinisk effekt og sikkerhed af mock-up-vacciner er relevante for pandemi-vacciner.

Voksne (18-60 år)

Der er blevet udført et klinisk fase II-studie (Studie V87P1) med en H5N1-vaccine kombineret med MF59C.1-adjuvans hos 312 raske voksne. Der blev med tre ugers mellemrum givet to doser vaccine, som indeholdt H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HemoAgglutinin (HA)/dosis adjuveret)

til 156 forsøgspersoner.

Et andet klinisk studie (fase III) (Studie V87P13) omfattede 2693 raske voksne, som fik to doser vaccine indeholdende H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dosis adjuveret) med tre ugers mellemrum. Immunogeniciteten blev vurderet hos en delgruppe (n=197) af forsøgspersonerne.

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos voksne målt med enkelt radial hæmolyse (SRH-analyse) var som følger:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Anti-HA-antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=149

N=197

Seroprotektion (95 % CI)*

85 % (79-91)

91 % (87-95)

Serokonvertering (95 % CI)*

85 % (78-90)

78 % (72-84)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

Anti-HA-antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=69

N=128

Serostatus ved baseline

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotektion (95 %CI)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

Serokonvertering (95 %CI)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

Serokonverteringsfaktor (95 %CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH

Mikroneutraliserings(MN)-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion og serokonvertering på henholdsvis 67 % (60-74) til 85 % (78-90) og 65 % (58-72) til 83 % (77-89). Immunrespons på vaccination vurderet med MN-analyse stemmer overens med resultater opnået med SRH.

Antistoffernes persistens efter primær vaccination i denne population blev vurderet med Hæmagglutination-Inhibition-(HI-), SRH- og MN-analyser. Sammenlignet med antistofniveauer opnået på dag 43 efter gennemførelse af de primære vaccinationsplaner var antistofniveauerne på dag 202 nedsat med 1/5 til 1/2 fra de tidligere værdier.

Ældre (>60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos forsøgspersoner på over 60 år (et begrænset antal forsøgspersoner var over 70 år) målt med SRH og vurderet i to kliniske studier var som følger:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Anti-HA-antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=84

N=210

Seroprotektion (95 %CI)*

80 % (70-88)

82 % (76-87)

Serokonvertering (95 %CI)*

70 % (59-80)

63 % (56-69)

Serokonverteringsfaktor (95 %CI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

Anti-HA-antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=66

N=143

Serostatus ved baseline

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotektion (95 %CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Serokonvertering (95 %CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Serokonverteringsfaktor (95 %CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH

MN-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion og serokonvertering på henholdsvis 57 % (50-64) til 79 % (68-87) og 55 % (48-62) til 58 % (47-69). MN-resultaterne viste i

lighed med SRH-resultaterne et stærkt immunrespons efter gennemførelse af primer-vaccinationsserier hos en population af ældre forsøgspersoner.

Antistoffernes persistens efter primær vaccination i denne population vurderet med HI-, SRH- og MN-test faldt fra 1/2 til 1/5 af post-vaccinationsniveauet på dag 202 sammenlignet med dag 43 efter gennemførelse af de primære vaccinationsplaner vurderet med HI-, SRH- og MN-test. Op til 50 % af de ældre forsøgspersoner, der var blevet immuniseret med H5N1-vaccine kombineret med MF59C var serumbeskyttet ved seks måneder.

Boosterdosis

En tredje (booster-) dosis af H5N1-vaccine kombineret med MF59C blev administreret fra og med 6 måneder efter den primære vaccinationsserie. Resultaterne vises efter SRH.

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod H5N1 A/Vietnam/1194/2004 målt med SRH var som følger:

 

Studie V87P1 voksne

Studie V87P1 ældre

 

booster (6 måneder efter 2. dosis)

booster (6 måneder efter 2. dosis)

SRH

N=71

N=38

Seroprotektion (95 % CI)*

89 % (79-95)

84 % (69-94)

Serokonvertering (95 % CI)*

83 % (72-91)

63 % (46-78)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH

Erfaringerne med booster-dosen hos den ældre population er begrænsede.

Understøttende data hos populationer af voksne og ældre

I to “dose-finding”-studier modtog 78 voksne en adjuveret mock-up-vaccine (H5N3 eller H9N2). Der blev administreret to doser vaccine med H5N3-stammen (A/Duck/Singapore/97)

i 3 forskellige styrker (7,5; 15 og 30 µg HA/dosis) med tre ugers mellemrum.

Serumprøver blev testet mod den originale H5N3 og også et antal H5N1-isolater.

Serologisk respons målt med SRH-analyse viste, at 100 % af de vaccinerede opnåede seroprotektion, og at 100 % serokonverterede efter to injektioner med 7,5 µg. Desuden blev det konstateret, at den adjuverede vaccine inducerede antistoffer, der krydsbeskyttede mod de H5N1-stammer, som blev isoleret i 2003 og 2004, som udviser antigen drift sammenlignet med de originale stammer.

Der blev administreret to doser vaccine, som indeholdt H9N2-stammen

(A/chicken/Hong Kong/G9/97) i 4 forskellige styrker (3,75; 7,5; 15 og 30 µg HA/dosis) med fire ugers mellemrum. Serologisk respons målt med HI-analyse viste, at 92 % af de vaccinerede opnåede seroprotektion, og 75 % serokonverterede efter to injektioner med 7,5 µg.

Krydsreaktivitet

Voksne (18-60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2. dosis hos voksne på 18-60 år målt med SRH- og HI-analyser var som følger:

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

Anti-HA-antistof

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

 

N=70

N=197

SRH

Seroprotektion (95 % CI)*

70 % (58-80)

59 % (52-66)

 

Serokonvertering (95 % CI)*

NA***

49 % (42-56)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

NA***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

HI

Seroprotektion (95 % CI)°

36 % (25-49)

23 % (18-30)

 

Serokonvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,92 (1,64-2,25)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH ° målt med HI-analyse ≥ 40

°° geometriske middelværdier for HI

***I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultater fra de kliniske studier i ovenstående tabel afslørede en seroprotektion mod A/turkey/Turkey/05 på 27 % (17-39) (studie V87P1) til 39% (32-46) (studie V87P13) og en serokonvertering på 36 % (29-43) for studie V87P13. MN-resultater fra studie V87P13 gav en GMR mod A/turkey/Turkey/05 på 2,77 (2,4-3,2).

Ældre (>60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2. dosis hos ældre >60 år målt med SRH- og HI-analyser var som følger:

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

Anti-HA-antistof

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

 

N=37

N=207

 

Seroprotektion (95 % CI)*

57 % (39-73)

20 % (18-23)

SRH

Serokonvertering (95 % CI)*

NA***

48 % (41-55)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

NA***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

N=36

N=208

 

Seroprotektion (95 % CI)°

36 % (21-54)

25 % (19-32)

HI

Serokonvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,79 (1,56-2,06)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH ° målt med HI-analyse ≥ 40

°° geometriske middelværdier for HI

***I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultater fra de kliniske studier i ovenstående tabel afslørede en seroprotektion mod A/turkey/Turkey/05 på 11 % (3-25) (studie V87P1) til 30 % (24-37) (studie V87P13) og en serokonvertering på 25 % (19-31) for studie V87P13. MN-resultater fra studie V87P13 gav en GMR mod A/turkey/Turkey/05 på 2,01 (1,78-2,26).

Data hos pædiatriske populationer

Der er blevet udført et klinisk studie (studie V87P6) med en H5N1-vaccine kombineret med MF59C.1-adjuvans hos 471 børn fra 6 måneder til 17 år. Der blev administreret to doser

på 7,5 mikrogram med tre ugers mellemrum og en tredje dosis 12 måneder efter den første dosis. Efter 3 uger fra den 2. vaccination (dag 43) havde alle aldersgrupper (dvs. 6-35 måneder, 3-8 år og 9-17 år) opnået høje antistofniveauer mod (A/Vietnam/1194/2004) evalueret med SRH- og HI-analyser som vist i nedenstående tabel*. I dette studie blev der ikke observeret nogen vaccinerelaterede alvorlige uønskede hændelser.

 

 

Småbørn

Børn (3-<9 år)

Unge (9-<18 år)

 

 

(6-<36 måneder)

 

 

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotektion (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Serokonverteringsfaktor

(95 % CI)Dag 43 til Dag 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Serokonvertering (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotektion (95 % CI)

100 %

100 %

100 %

 

Dag 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Serokonverteringsfaktor

 

(95 % CI)Dag 43 til Dag 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Serokonvertering (95 % CI)

98 %

100 %

99 %

 

Dag 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*I mangel af CHMP-immunogenicitetskriterier for børn blev de CHMP-immunogenicitetskriterier, der anvendes til at evaluere sæsoninfluenzavacciner hos voksne, anvendt på de serologiske data, der blev opnået efter vaccination af børn. Relevansen for klinisk beskyttelse kendes imidlertid ikke.

MN-resultater mod en A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion på 99 % (95 %CI: 94-100), en serokonvertering på 97 % (95 %CI: 91-99) til 99 % (95 %CI: 96-100) og en GMR

på 29 (95 %CI: 25-35) til 50 (95 %CI: 44-58).

Immunogenicitetsresultater med Focetria H1Nv (Studie V111_03):

Seroprotektionsrate og serokonverteringsrate målt med HI-analyse og serokonverteringsfaktor udtrykt som geometriske middelværdier af HI for anti-HA-antistof til H1N1v efter administration af en og

to 7,5 μg doser Focetria blev evalueret hos 70 børn og unge (9-17 år), 60 børn (3-8 år), 58 småbørn (12-35 måneder) og 49 spædbørn (6-11 måneder). De fastsatte CHMP-immunogenicitetskriterier for voksne (18-60 år) blev nået efter både 1. og 2. dosis i alle ovennævnte aldersgrupper (både i den samlede population og i den delgruppe, der var seronegativ ved baseline).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med Foclivia i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til aktiv immunisering mod H5N1 deltype af Influenza A-virus. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

Foclivia er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel af videnskabelige årsager. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive opdateret.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Ingen oplysninger.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data opnået med Foclivia og med sæson-influenzavaccine indeholdende MF59C.1-adjuvans viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af toksicitet efter gentagne doser, lokal tolerance, kvindelig fertilitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet (gennem hele ammeperioden).

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Natriumchlorid,

Kaliumchlorid,

Kaliumdihydrogenphosphat,

Dinatriumphosphatdihydrat,

Magnesiumchloridhexahydrat,

Calciumchloriddihydrat,

Natriumcitrat,

Citronsyre,

Vand til injektionsvæsker.

Se pkt. 2 vedrørende adjuvanset.

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

1 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

0,5 ml i enkeltdosis hætteglas (type I-glas) med prop (halobutylgummi). Pakninger med 10 stk. Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Vaccinen skal have stuetemperatur før brug. Omrystes forsigtigt før brug.

Kontroller suspensionen visuelt før administration. I tilfælde af partikler og/eller usædvanligt udseende skal vaccinen kasseres.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italien

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/577/003

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. oktober 2009

Dato for seneste fornyelse: 19. oktober 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Foclivia injektionsvæske, suspension i flerdosisbeholder

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Influenzavirus overfladeantigen (hæmagglutinin og neuraminidase)* af følgende stamme:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogram**

pr. 0,5 ml dosis

 

*dyrket i æg

**udtrykt i mikrogram hæmagglutinin.

Adjuvans MF59C.1, som indeholder:

 

Squalen

9,75 milligram

Polysorbat 80

1,175 milligram

Sorbitantrioleat

1,175 milligram

Hjælpestoffer:

 

Thiomersal

0,05 milligram

Dette er en beholder med flere doser. Se pkt. 6.5 vedrørende antal doser pr. hætteglas

Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s bestemmelser i forbindelse med en pandemi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Mælkehvid væske.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Profylakse mod influenza i forbindelse med en officielt deklareret influenzapandemi. Foclivia bør anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.

4.2 Dosering og administration

Dosering

Adults and elderly: 0.5 ml gives på en udvalgt dato.

Der bør gives en til vaccinedosis efter et interval på mindst 3 uger.

Foclivia er blevet vurderet hos voksne (18-60 år) og ældre (over 60 år) efter en primær vaccinationsplan med vaccination på dag 1 og dag 22.

Der foreligger begrænsede data vedrørende en tredje dosis (booster) administreret 6 måneder efter den første dosis (se pkt. 4.8 og 5.1).

Pædiatrisk population:

Foclivias sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt.

De foreliggende data for børn i alderen 6 måneder til 18 år er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Der foreligger ingen data for børn under 6 måneder.

Administration

Vaccinen skal injiceres intramuskulært i musculus deltoideus eller anterolateralt i låret (afhængigt af muskelmasse).

4.3 Kontraindikationer

Anamnese med anafylaktisk (dvs. livstruende) reaktion på ethvert indholdsstof eller spor af æg, hønseproteiner, kanamycin- og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) i denne vaccine. I en pandemisituation kan det imidlertid alligevel være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at faciliteter til genoplivning er lettilgængelige, hvis behovet skulle opstå. Se pkt. 4.4.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der bør udvises forsigtighed, når denne vaccine gives til personer med kendt overfølsomhed

(ud over anafylaktiske reaktioner) over for det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1, over for thiomersal, æg, hønseproteiner, kanamycin- og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB).

Som med alle injicerbare vacciner skal relevant medicinsk behandling samt mulighed for overvågning altid være let tilgængelig i tilfælde af en sjælden anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen.

Hvis den pandemiske situation tillader det, skal immunisering udskydes hos patienter med alvorlig febril sygdom eller akut infektion.

Foclivia må under ingen omstændigheder gives intravaskulært eller subkutant. Derfor skal sundhedspersonalet overveje benefit/risk-forholdet inden administration af denne vaccine til personer med trombocytopeni eller andre blødningslidelser, som kontraindicerer intramuskulær injektion, medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen for blødninger.

Patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan have et utilstrækkeligt antistofrespons. Et beskyttende respons kan ikke med sikkerhed opnås hos alle vaccinerede (se pkt. 5.1).

Der er observeret en vis krydsbeskyttelse mod beslægtede H5N1-virusvarianter i kliniske forsøg (se pkt. 5.1).

Da det anbefales at give en ny dosis efter den første, bør det bemærkes, at der ikke foreligger data vedrørende sikkerhed, immunogenicitet eller virkning, som understøtter udbyttelighed af Foclivia med andre monovalente vacciner med H5N1.

Der er ingen data tilgængelige fra brug af Foclivia, men der er rapporteret tilfælde af kramper med og uden feber hos personer, der blev vaccineret med Focetria, en MF59.1-adjuveret pandemisk H1N1-influenzavaccine, som ligner Foclivia.

De fleste feberkramper opstod hos pædiatriske personer. Nogle tilfælde blev observeret hos personer med epilepsi i anamnesen. Særlig opmærksomhed skal udvises hos personer, der lider af epilepsi, og lægen skal informere personerne (eller forældrene) om risikoen for, at der opstår kramper (se pkt. 4.8).

Synkope (besvimelse) kan opstå efter og endda før vaccination som en psykogen reaktion på kanylestik. Dette kan være ledsaget af adskillige neurologiske tegn som f.eks. forbigående synsforstyrrelser, paræstesier og tonisk-kloniske ekstremitetsbevægelser under opvågningen. Det er vigtigt, at de nødvendige procedurer er etableret for at undgå skader i forbindelse med besvimelse.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Foclivia bør ikke gives samtidig med andre vacciner. Hvis samtidig administrering af en anden vaccine er indiceret, skal immuniseringen ske på forskellige lemmer. Bemærk, at bivirkningerne kan forstærkes.

Det immunologiske respons kan reduceres, hvis patienten behandles med immunsuppressiva.

Efter influenzavaccination kan ELISA-metoden give falsk positive serologiske testresultater for antistoffer mod humant immundefektvirus-1 (HIV-1), hepatitis C-virus og især HTLV-1.

I disse tilfælde giver Western Blot-teknikken negativt resultat. Disse forbigående falsk positive resultater kan skyldes IgM-produktion som respons på vaccinen.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke genereret data fra anvendelse af Foclivia til gravide kvinder.

Sikkerhedsdata er tilgængelige, men de stammer fra gravide kvinder, som blev eksponeret for Focetria (en pandemisk H1N1-vaccine, som ligner Foclivia), der indeholder samme mængde MF59C.1 som Foclivia. Spontant rapporterede bivirkninger efter markedsføring og et interventionsstudie tyder hverken på direkte eller indirekte skadelige virkninger af Focetria-eksponering på graviditet. To store observationsstudier designet til at vurdere sikkerheden af Focetria-eksponering under graviditet viste heller ingen stigning i forekomsten af svangerskabsdiabetes, præeklampsi, abort, dødfødsel, lav fødselsvægt, præmatur fødsel, neonatale dødsfald eller kongenitale misdannelser blandt

næsten 10.000 vaccinerede gravide kvinder og deres børn sammenlignet med uvaccinerede kontrolpersoner.

Sundhedspersonalet skal vurdere fordele og potentielle risici ved administration af Foclivia-vaccine til gravide kvinder og tage officielle anbefalinger med i vurderingen.

Amning

Vaccinen kan anvendes under amning.

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige data vedrørende fertilitet.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Nogle af de bivirkninger, der er nævnt i pkt. 4.8, kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Voksne og ældre (over 18 år)

I de kliniske studier udført med den pandemiske adjuverede H5N1 mock-up-vaccine hos voksne og ældre (se pkt. 5.1 for yderligere information) var de fleste reaktioner lette, kortvarige og kvalitativt på samme niveau som dem, der blev induceret af konventionelle sæson-influenzavacciner. Det er almindeligt accepteret, at den erende effekt, som medfører øget immunogenicitet, er forbundet med en let øget hyppighed af lokale reaktioner (især lette smerter) sammenlignet med konventionelle,

ikke-adjuverede influenzavacciner. Der var færre bivirkninger efter den anden dosis end efter den første.

Børn og unge i alderen 6 måneder til 17 år

I et fase II klinisk studie (Studie V87P6) blev sikkerheden af en adjuveret H5N1-mock-up-vaccine vurderet hos børn og unge (se pkt. 5.1 for yderligere information).

Uanset alder var reaktogeniciteten højere efter den første dosis end efter den anden vaccination. Reaktogeniciteten efter en tredje dosis, som blev administreret 12 måneder efter den anden dosis, var højere end efter både første og anden dosis. Procentdelen af personer, der rapporterede lokale reaktioner, var højere i de ældre aldersklasser, hovedsagelig på grund af flere rapporter om smerte. Hos småbørn var erytem og ømhed de hyppigst rapporterede lokale reaktioner, mens irritabilitet og usædvanlig gråd var de hyppigst rapporterede systemiske reaktioner. Hos børn og unge var smerte den hyppigst rapporterede lokale reaktion, mens træthed og hovedpine var de hyppigst rapporterede systemiske reaktioner. På tværs af alle aldre var der en lav procentdel, der rapporterede om feber. Sikkerhedsdata efter den første og anden dosis hos børn og unge med en lignende pandemisk vaccine (Focetria H1N1v) tyder på, at sikkerhedsprofilen svarer til den rapporterede sikkerhedsprofil for aH5N1-mock-up-vaccineformuleringen (Foclivia).

Bivirkningshyppighederne fra kliniske forsøg og overvågning efter markedsføring angives herunder.

Kliniske studier

Bivirkninger fra klinisk studie hos voksne og ældre (over 18 år)

Incidensen af bivirkninger blev evalueret i fire kliniske studier med forskellige influenzastammer og formuleringer (H5N3, H9N2 og H5N1); 3696 voksne og ældre forsøgspersoner blev eksponeret. Af disse forsøgspersoner fik 3618 forsøgspersoner mock-up-vaccinen Foclivia (A/H5N1) (se pkt. 5.1).

De bivirkninger, der er observeret i kliniske studier med mock-up-vaccinen Foclivia er opført nedenfor.

Hyppigheden af bivirkninger blandt personer over 60 år var lavere end blandt de 18- til 60-årige.

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstilletefter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger eranført først.

Nervesystemet

Almindelig (>1/100, <1/10): hovedpine

Hud og subkutane væv

Almindelig (>1/100, <1/10): svedtendens

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (>1/100, <1/10): led-og muskelsmerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig (>1/100, <1/10): rødme, hævelse, smerte, ekkymose, induration ved injektionsstedet. Feber, utilpashed, træthed og kulderystelser.

De fleste af disse reaktioner forsvinder som regel inden for 1-2 dage uden behandling.

Bivirkninger fra klinisk studie hos børn i alderen 6 måneder til 17 år

Der er blevet udført et klinisk studie (Studie V87P6) med en H5N1-vaccine kombineret med MF59C.1-adjuvans vs. sæsoninfluenzavaccine (n=137).

 

Første

Anden dosis

Tredje dosis

 

dosis

(21 dage efter første dosis)

(12 måneder efter anden dosis)

 

 

Adjuveret H5N1-vaccine

Småbørn (6-<36 måneder)

N=145

N=138

N=124

Alle

76 %

68 %

80 %

Lokale

47 %

46 %

60 %

Systemiske

59 %

51 %

54 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

Enhver anden uønsket hændelse

54 %

49 %

35 %

Børn (3-<9 år)

N=96

N=93

N=85

Alle

72 %

68 %

79 %

Lokale

66 %

58 %

74 %

Systemiske

32 %

33 %

45 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

Enhver anden uønsket hændelse

36 %

31 %

19 %

Unge (9-<18 år)

N=93

N=91

N=83

Alle

91 %

82 %

89 %

Lokale

81 %

70 %

81 %

Systemiske

69 %

52 %

69 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

Enhver anden uønsket hændelse

30 %

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

I ugen efter vaccination med Focetria H1N1v hos 77 børn i alderen 3-8 år og 80 børn og unge i alderen 9-17 år, som fik 7,5 µg formuleringen, blev følgende bivirkninger rapporteret:

 

Injektion 1

Injektion 2

Børn (3-8 år)

N=77

N=75

Alle bivirkninger

74 %

69 %

Lokale

62 %

56 %

Systemiske

39 %

35 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

4 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

14 %

17 %

Unge (9- 17 år)

N=80

N=79

Alle bivirkninger

79 %

66 %

Lokale

70 %

58 %

Systemiske

45 %

30 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

3 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

0 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

13 %

10 %

Data for børn og unge i alderen 3-17 år tyder på en let nedsat reaktogenicitet efter anden dosis, uden øget forekomst af feber.

Meget almindelige reaktioner rapporteret hos børn og unge i alderen 3-17 år:

Smerte, induration og erytem, utilpashed, myalgi, hovedpine og træthed.

I ugen efter vaccination med Focetria H1N1v hos 73 spædbørn i alderen 6-11 måneder og 73 småbørn i alderen 12-35 måneder, som fik 7,5 µg formuleringen, blev følgende bivirkninger rapporteret:

 

Injektion 1

Injektion 2

Spædbørn (6-11 måneder)

N=73

N=68

Alle bivirkninger

79 %

65 %

Lokale

44 %

26 %

Systemiske

70 %

56 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

11 %

9 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

3 %

4 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

32 %

31 %

Småbørn (12-35 måneder)

N=73

N=71

Alle bivirkninger

70 %

71 %

Lokale

51 %

49 %

Systemiske

60 %

49 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

10 %

11 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

4 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

1 %

0 %

Enhver anden bivirkning

21 %

24 %

Data for spædbørn og småbørn i alderen 6-35 måneder tyder på en let nedsat reaktogenicitet efter anden dosis, uden øget forekomst af feber.

Meget almindelige reaktioner rapporteret hos 146 spædbørn og småbørn i alderen 6-35 måneder: Ømhed, erytem, irritabilitet, usædvanlig gråd, søvnighed, diarré, opkastning og ændrede spisevaner. Induration og ekkymose var meget almindelige reaktioner hos småbørn, men mindre almindelige hos spædbørn.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring

Ud over de rapporterede bivirkninger fra kliniske studier er følgende bivirkninger blevet rapporteret efter markedsføringen af Focetria H1N1v:

Blod og lymfesystem

Lymfadenopati.

Hjerte

Palpitationer, takykardi.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskelsvaghed, ekstremitetssmerter.

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste.

Hud og subkutane væv

Generaliserede hudreaktioner, herunder pruritus, urticaria eller uspecifikt udslæt, angioødem.

Mave-tarm-kanalen

Gastrointestinale gener som kvalme, opkastning, mavesmerter og diarré.

Nervesystemet

Hovedpine, svimmelhed, døsighed, synkope. Neurologiske symptomer som neuralgi, paræstesi, kramper og neuritis.

Immunsystemet

Allergiske reaktioner, anafylaksi inklusive dyspnø, bronkospasme, larynxødem, i sjældne tilfælde førende til shock.

Ved bivirkningsovervågning efter markedsføring af adjuverede, interpandemiske, trivalente vacciner med en sammensætning svarende til Foclivia (en MF59C.1-adjuveret pandemisk H1N1-vaccine) er der rapporteret følgende yderligere bivirkninger:

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000):

Trombocytopeni (nogle meget sjældne tilfælde var svære med trombocyttal under 5.000 per mm3).

Meget sjælden (<1/10.000):

Vasculitis med forbigående nyrepåvirkning og ekssudativ erythema multiforme. Neurologiske forstyrrelser, såsom encefalomyelitis, neuritis og Guillain Barrés syndrom.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring med pandemivaccinen: Endnu ingen registreret.

Dette lægemiddel indeholder thiomersal (en organisk kviksølvforbindelse) som konserveringsmiddel. Det er derfor muligt, at der kan forekomme sensibiliseringsreaktioner (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavaccine, ATC-kode J07BB02

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med H5N1 mock-up-vaccinerne efter administrering af to doser på 7,5 mikrogram.

Mock-up-vacciner indeholder influenza-antigener, som er anderledes end antigenerne i de aktuelt cirkulerende influenza-vira. Disse antigener kan betragtes som ’nye’ antigener og simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccination er immunologisk naive. Data indhentet med en mock-up-vaccine vil understøtte en vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den pandemiske vaccine: data vedrørende klinisk effekt og sikkerhed af mock-up-vacciner er relevante for pandemi-vacciner.

Voksne (18-60 år)

Der er blevet udført et klinisk fase II-studie (Studie V87P1) med en H5N1-vaccine kombineret med MF59C.1-adjuvans hos 312 raske voksne. Der blev med tre ugers mellemrum givet to doser vaccine, som indeholdt H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HemoAgglutinin(HA)/dosis adjuveret)

til 156 forsøgspersoner.

Et andet klinisk studie (fase III) (Studie V87P13) omfattede 2693 raske voksne, som fik to doser vaccine indeholdende H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dosis adjuveret) med tre ugers mellemrum. Immunogeniciteten blev vurderet hos en delgruppe (n=197) af forsøgspersonerne.

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos voksne målt med enkelt radial hæmolyse (SRH-analyse) var som følger:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Anti-HA-antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=149

N=197

Seroprotektion (95 % CI)*

85 % (79-91)

91 % (87-95)

Serokonvertering (95 % CI)*

85 % (78-90)

78 % (72-84)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

Anti-HA-antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=69

N=128

Serostatus ved baseline

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotektion (95 % CI)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

Serokonvertering (95 % CI)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH

Mikroneutraliserings(MN)-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion og serokonvertering på henholdsvis 67 % (60-74) til 85 % (78-90) og 65 % (58-72) til 83 % (77-89). Immunrespons på vaccination vurderet med MN-analyse stemmer overens med resultater opnået med SRH.

Antistoffernes persistens efter primær vaccination i denne population blev vurderet med Hæmagglutination-Inhibition-(HI-), SRH- og MN-analyser. Sammenlignet med antistofniveauer opnået på dag 43 efter gennemførelse af de primære vaccinationsplaner var antistofniveauerne på dag 202 nedsat med 1/5 til 1/2 fra de tidligere værdier.

Ældre (>60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos forsøgspersoner på over 60 år (et begrænset antal forsøgspersoner var over 70 år) målt med SRH og vurderet i to kliniske studier var som følger:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Anti-HA-antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=84

N=210

Seroprotektion (95 % CI)*

80 % (70-88)

82 % (76-87)

Serokonvertering (95 % CI)*

70 % (59-80)

63 % (56-69)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

Anti-HA-antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=66

N=143

Serostatus ved baseline

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotektion (95 % CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Serokonvertering (95 % CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH

MN-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion og serokonvertering på henholdsvis 57 % (50-64) til 79 % (68-87) og 55 % (48-62) til 58 % (47-69). MN-resultaterne viste i

lighed med SRH-resultaterne et stærkt immunrespons efter gennemførelse af primer-vaccinationsserier hos en population af ældre forsøgspersoner.

Antistoffernes persistens efter primær vaccination i denne population vurderet med HI-, SRH- og MN-test faldt fra 1/2 til 1/5 af post-vaccinationsniveauet på dag 202 sammenlignet med dag 43 efter gennemførelse af de primære vaccinationsplaner vurderet med HI-, SRH- og MN-test. Op til 50 % af de ældre forsøgspersoner, der var blevet immuniseret med H5N1-vaccine kombineret med MF59C var serumbeskyttet ved seks måneder.

Boosterdosis

En tredje (booster-) dosis af H5N1-vaccine kombineret med MF59C blev administreret fra og med 6 måneder efter den primære vaccinationsserie. Resultaterne vises efter SRH.

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod H5N1 A/Vietnam/1194/2004 målt med SRH var som følger:

 

Studie V87P1 voksne

Studie V87P1 ældre

 

Booster (6 måneder efter 2. dosis)

booster (6 måneder efter 2. dosis)

SRH

N=71

N=38

Seroprotektion (95 %CI)*

89 % (79-95)

84 % (69-94)

Serokonvertering (95 %CI)*

83 % (72-91)

63 % (46-78)

Serokonverteringsfaktor

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

(95 %CI)**

 

 

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH

Erfaringerne med booster-dosen hos den ældre population er begrænsede.

Understøttende data hos populationer af voksne og ældre

I to “dose-finding”-studier modtog 78 voksne en adjuveret mock-up-vaccine (H5N3 eller H9N2). Der blev administreret to doser vaccine med H5N3-stammen (A/Duck/Singapore/97) i 3 forskellige styrker (7,5; 15 og 30 µg HA/dosis) med tre ugers mellemrum.

Serumprøver blev testet mod den originale H5N3 og også et antal H5N1-isolater.

Serologisk respons målt med SRH-analyse viste, at 100 % af de vaccinerede opnåede seroprotektion, og at 100 % serokonverterede efter to injektioner med 7,5 µg. Desuden blev det konstateret, at den adjuverede vaccine inducerede antistoffer, der krydsbeskyttede mod de H5N1-stammer, som blev isoleret i 2003 og 2004, som udviser antigen drift sammenlignet med de originale stammer.

Der blev administreret to doser vaccine, som indeholdt H9N2-stammen

(A/chicken/Hong Kong/G9/97) i 4 forskellige styrker (3,75; 7,5; 15 og 30 µg HA/dosis) med fire ugers mellemrum. Serologisk respons målt med HI-analyse viste, at 92 % af de vaccinerede opnåede seroprotektion, og 75 % serokonverterede efter to injektioner med 7,5 µg.

Krydsreaktivitet

Voksne (18-60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistof mod

H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2. dosis hos voksne på 18-60 år målt med SRH- og HI-analyser var som følger:

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

Anti-HA-antistof

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

 

N=70

N=197

 

Seroprotektion (95 % CI)*

70 % (58-80)

59 % (52-66)

SRH

Serokonvertering (95 % CI)*

NA***

49 % (42-56)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

NA***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

 

Seroprotektion (95 % CI)°

36 % (25-49)

23 % (18-30)

HI

Serokonvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,92 (1,64-2,25)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH ° målt med HI-analyse ≥ 40

°° geometriske middelværdier for HI

***I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultater fra de kliniske studier i ovenstående tabel afslørede en seroprotektion mod A/turkey/Turkey/05 på 27 % (17-39) (V87P1) til 39% (32-46) (V87P13) og en serokonvertering på 36 % (29-43) for V87P13-studiet. MN-resultater fra V87P13 gav en GMR mod A/turkey/Turkey/05 på 2,77 (2,4-3,2).

Ældre (>60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistof mod H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2. dosis hos ældre >60 år målt med SRH- og HI-analyser var som følger:

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

Anti-HA-antistof

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

 

N=37

N=207

 

Seroprotektion (95 % CI)*

57 % (39-73)

20 % (18-23)

SRH

Serokonvertering (95 % CI)*

NA***

48 % (41-55)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

NA***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

N=36

N=208

 

Seroprotektion (95 % CI)°

36 % (21-54)

25 % (19-32)

HI

Serokonvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,79 (1,56-2,06)

*målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelværdier for SRH ° målt med HI-analyse ≥ 40

°° geometriske middelværdier for HI

***I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultater fra de kliniske studier i ovenstående tabel afslørede en seroprotektion mod A/turkey/Turkey/05 på 11 % (3-25) (studie V87P1) til 30 % (24-37) (studie V87P13) og en serokonvertering på 25 % (19-31) for studie V87P13. MN-resultater fra studie V87P13 gav en GMR mod A/turkey/Turkey/05 på 2,01 (1,78-2,26).

Data hos pædiatriske populationer

Der er blevet udført et klinisk studie (studie V87P6) med en H5N1-vaccine kombineret med MF59C.1-adjuvans hos 471 børn fra 6 måneder til 17 år. Der blev administreret to doser

på 7,5 mikrogram med tre ugers mellemrum og en tredje dosis 12 måneder efter den første dosis. Efter 3 uger fra den 2. vaccination (dag 43) havde alle aldersgrupper (dvs. 6-35 måneder, 3-8 år og 9-17 år) opnået høje antistofniveauer mod (A/Vietnam/1194/2004) evalueret med SRH- og HI-analyser som vist i nedenstående tabel*. I dette studie blev der ikke observeret nogen vaccinerelaterede alvorlige uønskede hændelser.

 

 

Småbørn

Børn

Unge

 

 

(6-<36 måneder)

(3-<9 år)

(9-<18 år)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotektion (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)

Dag 43 til Dag 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Serokonvertering (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotektion (95 % CI)

100 %

100 %

100 %

 

Dag 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)

 

Dag 43 til Dag 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Serokonvertering (95 % CI)

98 %

100 %

99 %

 

Dag 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*I mangel af CHMP-immunogenicitetskriterier for børn blev de CHMP-immunogenicitetskriterier, der anvendes til at evaluere sæsoninfluenzavacciner hos voksne, anvendt på de serologiske data, der blev opnået efter vaccination af børn. Relevansen for klinisk beskyttelse kendes imidlertid ikke.

MN-resultater mod en A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion på 99 % (95 %CI: 94-100), en serokonvertering på 97 % (95 %CI: 91-99) til 99 % (95 %CI: 96-100) og en GMR

på 29 (95 %CI: 25-35) til 50 (95 %CI: 44-58).

Immunogenicitetsresultater med Focetria H1Nv (Studie V111_03):

Seroprotektionsrate og serokonverteringsrate målt med HI-analyse og serokonverteringsfaktor udtrykt som geometriske middelværdier af HI for anti-HA-antistof til H1N1v efter administration af en og

to 7,5 μg doser Focetria blev evalueret hos 70 børn og unge (9-17 år), 60 børn (3-8 år), 58 småbørn (12-35 måneder) og 49 spædbørn (6-11 måneder). De fastsatte CHMP-immunogenicitetskriterier for voksne (18-60 år) blev nået efter både 1. og 2. dosis i alle ovennævnte aldersgrupper (både i den samlede population og i den delgruppe, der var seronegativ ved baseline).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med Foclivia i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til aktiv immunisering mod H5N1 deltype af Influenza A-virus. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

Foclivia er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel af videnskabelige årsager. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive opdateret.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Ingen oplysninger.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data opnået med Foclivia og med sæson-influenzavaccine indeholdende MF59C.1-adjuvans viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af toksicitet efter gentagne doser, lokal tolerance, kvindelig fertilitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet (gennem hele ammeperioden).

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Kaliumchlorid

Kaliumdihydrogenphosphat

Dinatriumphosphatdihydrat

Magnesiumchloridhexahydrat

Calciumchloriddihydrat

Natriumcitrat

Citronsyre

Thiomersal

Vand til injektionsvæsker.

Se pkt. 2 vedrørende adjuvanset.

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

1 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

5,0 ml i 10-dosis hætteglas (type I-glas) med prop (halobutylgummi). Pakninger med 10 stk. Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Kontroller suspensionen visuelt før administration. I tilfælde af partikler og/eller usædvanligt udseende skal vaccinen kasseres.

Flerdosishætteglasset omrystes forsigtigt, før en dosis (0,5 ml) trækkes op i en injektionssprøjte. Vaccine, der er blevet trukket op i injektionssprøjten, skal opnå stuetemperatur før administration. Selv om Foclivia i flerdosishætteglas indeholder konserveringsmiddel, der hæmmer mikrobiel vækst, påhviler det brugeren at minimere risikoen for kontaminering af flerdosishætteglas ved hver optrækning af en dosis.

Registrér dato og klokkeslæt for første dosisudtrækning på hætteglasetiketten.

Mellem hver brug opbevares flerdosishætteglas ved de anbefalede opbevaringsbetingelser mellem 2 °C og 8 °C. Flerdosishætteglas bør benyttes inden for 24 timer fra første udtrækning.

Tilgængelige data tyder på, at flerdosishætteglas kan anvendes op til maksimalt 72 timer efter første udtrækning, men en sådan forlænget opbevaringsperiode bør ikke udgøre en foretrukket måde. Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italien

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/577/004

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. oktober 2009

Dato for seneste fornyelse: 19. oktober 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet