Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Etikettering - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnGalafold
ATC-kodeAmicus Therapeu
Indholdsstofmigalastat hydrochloride
ProducentAuthorised

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Galafold 123 mg kapsler, hårde migalastat

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder migalastathydrochlorid svarende til 123 mg migalastat.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 kapsler, hårde

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tages på tom mave mindst to timer før eller efter et måltid, på samme klokkeslæt hver dag. Synk kapslen hel. Kapslen må ikke skæres over, knuses eller tygges.

Læs indlægssedlen inden brug. Oral anvendelse.

Tag Galafold-kapslen hver anden dag og tryk den perforerede cirkel på blisterkortet ud for de dage, hvor du ikke tager Galafold.

Anvisninger for åbning

1.TRYK tappen i venstre side og hold den inde

2.TRÆK kortet ud i højre side

3.TRYK kapslen gennem folien

4.TRYK kortet tilbage i holderen

Scan koden nedenfor for at få adgang til indlægssedlen.

QR-kode, som skal indlæses + www.galafoldsmpc.co.uk

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1082/001

13.BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Galafold hårde kapsler 123 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Galafold 123 mg kapsler, hårde migalastat

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.ANDET

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Tryk de perforerede cirkler ud for de dage, hvor du ikke tager Galafold.

Galafold skal tages hver anden dag.

Startdato:

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ MELLEMEMBALLAGEN

BLISTERPAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

3. UDLØBSDATO

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet