Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Produktresumé - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnGanfort
ATC-kodeS01ED51
Indholdsstofbimatoprost / timolol
ProducentAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.LÆGEMIDLETS NAVN

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 0,3 mg bimatoprost og 5 mg timolol (svarende til 6,8 mg timololmaleat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml opløsning indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning.

En farveløs til lysegul opløsning.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Reduktion af det intraokulære tryk hos voksne patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt på lokale betablokkere eller prostaglandinanaloger.

4.2Dosering og administration

Dosering

Anbefalet dosering til voksne (inklusive ældre mennesker)

Den anbefalede dosis er 1 dråbe GANFORT i det eller de afficerede øjne en gang dagligt inddryppet enten om morgenen eller om aftenen. GANFORT skal administreres på samme tidspunkt hver dag.

Data fra den eksisterende litteratur om GANFORT tyder på, at aftendosering kan være mere effektivt til sænkning af det intraokulære tryk (IOP) end morgendosering. Der skal dog tages hensyn til sandsynligheden for komplians, når enten morgen- eller aftendosering overvejes (se pkt. 5.1).

Hvis en dosis springes over, skal behandlingen fortsættes med den næste planlagte dosis. Dosis må ikke overstige 1 dråbe i det/de afficerede øje/øjne dagligt.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

GANFORT er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Behandling af disse patienter bør derfor foregå med forsigtighed.

Pædiatrisk population

GANFORTs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0-18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Hvis flere lokalt virkende øjenlægemidler anvendes, bør inddrypning med dem ske med mindst 5 minutters mellemrum.

Hvis tårevejene aflukkes, eller øjenlågene lukkes i 2 minutter, nedsættes den systemiske absorption. Dette kan mindske de systemiske bivirkninger og øge den lokale effekt.

4.3Kontraindikationer

-Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

-Reaktive luftvejssygdomme inklusive asthma bronchiale eller asthma bronchiale i anamnesen, alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom.

-Sinus bradykardi, syg sinus-syndrom, sinoatrialt blok, 2. eller 3. grads atrioventrikulært blok, som ikke er kontrolleret med pacemaker. Signifikant hjertesvigt, kardiogent shock.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ligesom ved andre øjenlægemidler til lokalbehandling kan der forekomme systemisk absorption af de aktive indholdsstoffer (timolol/bimatoprost) i GANFORT. Der er ikke observeret forstærket systemisk absorption af de enkelte aktive indholdsstoffer. På grund af den beta-adrenerge komponent, timolol, kan der forekomme samme type kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger, som ses ved systemiske betablokkere. Incidensen af systemiske bivirkninger efter topisk oftalmisk administration er lavere end ved systemisk administration. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den systemiske absorption.

Hjertesygdomme

Hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Printzmetals angina og hjertesvigt) skal den hypotensive behandling med betablokkere vurderes kritisk, og behandling med andre stoffer bør overvejes. Patienter med kardiovaskulære sygdomme bør monitoreres for tegn på forværring af disse sygdomme og for bivirkninger.

På grund af betablokkeres negative effekt på overledningstiden bør der altid udvises forsigtighed, når de gives til patienter med hjerteblok af 1. grad (se pkt.2).

Vaskulære sygdomme

Patienter med alvorlige perifere kredsløbsforstyrrelser/sygdomme (dvs. alvorlige former for Raynauds sygdom eller Raynauds fænomener) bør behandles med forsigtighed.

Respiratoriske sygdomme

Efter administration af visse oftalmiske betablokkere er der rapporteret om åndedrætsreaktioner, inklusive død som følge af bronkospasmer hos patienter med astma.

GANFORT bør anvendes med forsigtighed til patienter med mild/moderat kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), og kun hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko.

Endokrine sygdomme

Adrenerge beta-receptorblokkere bør anvendes med forsigtighed til patienter, der lider af spontan hypoglykæmi, eller til patienter med labil diabetes, da betablokkere kan maskere symptomer på akut hypoglykæmi.

Betablokkere kan også maskere tegn på hyperthyroidisme.

Hornhindesygdomme

Oftalmiske betablokkere kan fremkalde øjentørhed. Patienter med hornhindesygdomme skal behandles med forsigtighed.

Andre betablokkere

Virkningen på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger af systemiske betablokkere kan blive forstærket, når timolol gives til patienter, der allerede får en systemisk betablokker. Disse patienters

respons skal observeres nøje. Anvendelse af to beta-adrenerge blokkere til lokal brug anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med betablokkere kan patienter med atopi eller alvorlige anafylaktiske reaktioner på en række allergener i anamnesen udvise manglende respons på den sædvanlige dosis adrenalin til behandling af anafylaktiske reaktioner.

Koroidalløsning

Der er rapporteret om koroidalløsning ved administration af lægemidler, der reducerer produktion af kammervand (f.eks. timolol, acetazolamid) efter trabekulektomi.

Kirurgisk anæstesi

β-blokerende oftalmologiske præparater kan eksempelvis blokere adrenalinets systemiske β- agonistiske virkninger. Anæstesiologen skal underrettes i tilfælde af, at patienten får timolol.

Lever

Bimatoprost medførte ingen nedsættelse af leverfunktionen efter 24 måneders brug hos patienter med mild leversygdom eller abnorm alanin-aminotransferase (ALAT), aspartat-aminotransferase (ASAT) og/eller bilirubin ved baseline. Der er ikke kendskab til påvirkning af leverfunktionen ved brug af timolol i øjet.

Øjne

Før behandlingen påbegyndes, skal patienten oplyses om risikoen for vækst af øjenvipper, mørkfarvning af øjenlågshuden eller huden omkring øjnene og øget brun irispigmentering, eftersom dette har været observeret ved behandling med bimatoprost og GANFORT. Det er sandsynligt, at den øgede irispigmentering vil være permanent og kan medføre forskelle i øjnenes udseende, når kun det ene øje behandles. Efter seponering af GANFORT kan irispigmenteringen være permanent. Efter 12 måneders behandling med GANFORT var incidensen af irispigmentering 0,2 %. Efter 12 måneders behandling med bimatoprost øjendråber alene var incidensen 1,5 %, og den steg ikke efter 3 års behandling. Pigmenteringsforandringen skyldes øget melaninindhold i melanocytterne snarere end et øget antal melanocytter. Langtidsvirkningerne af den øgede irispigmentering kendes ikke. Den farveændring af iris, som ses ved administration af bimatoprost-øjendråber, er ikke nødvendigvis registrerbar de første mange måneder eller år. Hverken naevi eller fregner i iris synes at blive påvirket af behandlingen. Ifølge rapporter er periorbital vævspigmentering reversibel hos nogle patienter.

Makulaødem, herunder cystoidt makulaødem, er forekommet med GANFORT. GANFORT bør derfor anvendes med forsigtighed til afakiske patienter, pseudoafakiske patienter med rift i bageste linsekapsel eller patienter med kendt risiko for makulaødem (f.eks. intraokulær kirurgi, retinal veneokklusion, inflammatorisk øjensygdom og diabetisk retinopati).

GANFORT bør anvendes med forsigtighed til patienter med aktiv intraokulær inflammation (f.eks. uveitis), da inflammationen kan forværres.

Hud

Der er risiko for hårvækst i områder, hvor GANFORT-øjendråberne gentagne gange kommer i kontakt med hudens overflade. Det er derfor vigtigt at applicere GANFORT som anvist og undgå, at det løber ned på kinden eller andre hudområder.

Hjælpestoffer

Konserveringsmidlet i GANFORT, benzalkoniumchlorid, kan forårsage øjenirritation. Kontaktlinser bør tages ud før inddrypning og kan tidligst isættes igen 15 minutter efter applikation. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser og må ikke komme i kontakt med denne linsetype.

Benzalkoniumchlorid er blevet rapporteret at forårsage punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Der kræves derfor tæt opfølgning ved hyppig eller langvarig brug af GANFORT hos patienter med tørre øjne eller ved tilfælde, hvor cornea er kompromitteret.

Andre tilstande

GANFORT har ikke været undersøgt hos patienter med inflammatoriske øjenlidelser, neovaskulær, inflammatorisk, lukketvinklet glaukom, kongenit eller snævervinklet glaukom.

Studier med bimatoprost 0,3 mg/l hos patienter med glaukom eller okulær hypertension har vist, at hyppigere eksponering af øjet for mere end 1 dosis bimatoprost dagligt kan nedsætte den IOP- sænkende virkning. Patienter, der bruger GANFORT sammen med andre prostaglandinanaloger, bør monitoreres for ændringer i det intraokulære tryk.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier med bimatoprost/timolol i fast kombinationsforhold.

Der er potentiale for additiv virkning, som fører til hypotension og/eller markant bradykardi, når oftalmiske betablokkeropløsninger administreres samtidig med orale calciumantagonister, guanethidin, beta-adrenerge blokkere, parasympatomimetika, antiarytmika (inklusive amiodaron) og digitalisglykosider.

Der er rapporteret om potenseret systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens, depression) under behandling med CYP2D6-hæmmere (f.eks. kinidin, fluoxetin, paroxetin) i kombination med timolol.

Der er lejlighedsvist rapporteret om mydriasis som følge af samtidig brug af oftalmiske betablokkere og adrenalin (epinefrin).

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af bimatoprost/timolol i fast kombinationsforhold til gravide kvinder. GANFORT bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er klart nødvendigt. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den systemiske absorption.

Bimatoprost

Der foreligger ikke tilstrækkelige kliniske data om eksponering under graviditet. Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved høje maternotoksiske doser (se pkt. 5.3).

Timolol

Epidemiologiske studier har ikke dokumenteret bivirkninger i form af misdannelser, men har påvist en risiko for intrauterin væksthæmning ved oral administration af betablokkere. Endvidere er der observeret symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotension, åndenød og hypoglykæmi) hos den nyfødte, når moderen har fået betablokkere frem til fødslen. Hvis GANFORT administreres frem til fødslen, skal den nyfødte overvåges nøje i løbet af de første levedage. I dyrestudier med timolol er der påvist reproduktionstoksicitet ved doser, der var signifikant højere end dem, der skulle anvendes i klinisk brug(se pkt. 5.3).

Amning

Timolol

Betablokkere udskilles i human mælk. Ved de terapeutiske doser timolol i øjendråber er det imidlertid ikke sandsynligt, at der vil være tilstrækkelige mængder til stede i mælken til at fremkalde kliniske symptomer på betablokade hos spædbarnet. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den systemiske absorption.

Bimatoprost

Det vides ikke, om bimatoprost udskilles i human mælk, men stoffet udskilles i rottemælk. Det anbefales, at GANFORT ikke anvendes af ammende kvinder.Fertilitet

Der foreligger ingen data om virkningen af GANFORT på fertiliteten hos mennesker.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

GANFORT påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Ligesom med enhver øjenbehandling skal patienten, hvis synet bliver sløret efter administration, vente med at køre bil eller betjene maskiner, til synet er klart igen.

4.8Bivirkninger

GANFORT

Resumé af sikkerhedsprofil

Bivirkningerne, der er rapporteret i kliniske studier med GANFORT, har været begrænset til de bivirkninger, der tidligere er rapporteret for hvert af de respektive aktive indholdsstoffer bimatoprost og timolol. Der er ikke observeret nye bivirkninger specifikt for GANFORT i kliniske studier.

De fleste bivirkninger, der er rapporteret i kliniske studier med GANFORT, var okulære og af lettere grad, og ingen var alvorlige. Ud fra 12 måneders kliniske data var den hyppigst indberettede bivirkning konjunktival hyperæmi (for det meste kun en antydning eller en let form, som anses for ikke-inflammatorisk) hos ca. 26 % af patienterne, og den førte til seponering hos 1,5 % af patienterne.

Liste over bivirkninger i tabelform

Tabel 1 viser de bivirkninger, der blev indberettet under kliniske studier med alle GANFORT- formuleringer (flerdosis og enkeltdosis) (inden for hver hyppighed angives bivirkningerne efter faldende sværhedsgrad) eller i perioden efter markedsføringen.

Hyppigheden af nedennævnte bivirkninger er defineret ved brug af følgende konvention:

Meget almindelig

≥1/10

 

 

Almindelig

≥1/100 til <1/10

 

 

Ikke almindelig

≥1/1.000 til <1/100

 

 

Sjælden

≥1/10.000 til <1/1.000

 

 

Meget sjælden

<1/10.000

 

 

Ikke kendt

Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

 

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner,

 

 

 

inklusive tegn eller symptomer

 

 

 

på allergisk dermatitis,

 

 

 

angioødem, øjenallergi

 

Psykiske forstyrrelser

Ikke kendt

søvnløshed2, mareridt2

 

Nervesystemet

Almindelig

hovedpine, svimmelhed2

 

 

 

 

 

 

Ikke kendt

dysgeusi2

 

Øjne

Meget almindelig

konjunktival hyperæmi.

 

 

 

 

 

 

Almindelig

punktformet keratitis,

 

 

 

corneaerosion2, brændende

 

 

 

fornemmelse i øjet2,

 

 

 

konjunktival irritation1

 

 

 

øjenpruritus, sviende

 

 

 

fornemmelse i øjet2,

 

 

fornemmelse af fremmedlegeme

 

 

i øjet, tørre øjne,

 

 

øjenlågserytem, øjensmerter,

 

 

lysfølsomhed, øjenflåd2,

 

 

synsforstyrrelser2,

 

 

øjenlågspruritus, nedsat

 

 

synsskarphed2, blefaritis2,

 

 

øjenlågsødem, øjenirritation,

 

 

øget lakrimation, vækst af

 

 

øjenvipper.

 

Ikke almindelig

iritis2, konjunktivalt ødem2,

 

 

øjenlågssmerter2, unormal

 

 

følelse i øjet1, astenopi,

 

 

trichiasis2,

 

 

irishyperpigmentering2,

 

 

uddybning af sulcus

 

 

subtarsalis2, øjenlågsretraktion2,

 

 

mørkfarvning af øjenvipper1.

 

Ikke kendt

cystoidt makulaødem2, hævelse

 

 

af øjet, sløret syn2

Hjerte

Ikke kendt

Bradykardi

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

rhinitis2

 

Ikke almindelig

dyspnø

 

Ikke kendt

bronkospasme, (hovedsageligt

 

 

hos patienter med eksisterende

 

 

bronkospastisk lidelse) 2, astma

Hud og subkutane væv

Almindelig

Øjenlågspigmentering2,

 

 

hirsutisme2, hyperpigmentering

 

 

af hud (periokulær)

 

Ikke kendt

alopeci2

Almene symptomer og

Ikke kendt

træthed

reaktioner på

 

 

administrationsstedet

 

 

1bivirkninger, der kun er set ved GANFORT enkeltdosisformulering

2bivirkninger, der kun er set ved GANFORT flerdosisformulering

Ligesom andre oftalmiske lægemidler, der administreres topisk, absorberes GANFORT (bimatoprost/timolol) i det systemiske kredsløb. Absorption af timolol kan forårsage samme uønskede virkninger som dem, der ses med systemiske betablokkere. Incidensen af systemiske bivirkninger efter topisk oftalmisk administration er lavere end ved systemisk administration. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den systemiske absorption.

I tabel 2 nedenfor er angivet andre bivirkninger, som er forekommet i forbindelse med et af de aktive indholdsstoffer (bimatoprost eller timolol), og som muligvis også vil kunne forekomme med GANFORT:

Tabel 2

Systemorganklasse

Bivirkning

Immunsystemet

systemiske allergiske reaktioner, herunder

 

anafylaksi1

Metabolisme og ernæring

hypoglykæmi1

Psykiske forstyrrelser

depression1, hukommelsestab1

Nervesystemet

synkope1, cerebrovaskulært attak1, øget

 

forekomst af tegn og symptomer på myasthenia

 

gravis1, paræstesi1, cerebral iskæmi1

Øjne

nedsat følsomhed i cornea1, diplopi1, ptose1,

 

koroidalløsning efter trabekulektomi (se pkt.

 

4.4)1, keratitis1, blefarospasme2, retinal

 

blødning2, uveitis2

Hjerte

atrioventrikulært blok1, hjertestop1, arytmi1,

 

hjertesvigt1, kongestivt hjertesvigt1,

 

brystsmerter1, palpitationer1, ødem1

Vaskulære sygdomme

hypotension1, hypertension2, Raynauds

 

syndrom1, kolde hænder og fødder1

Luftveje, thorax og mediastinum

eksacerbation af astma2, eksacerbation af KOL2,

 

hoste1

Mave-tarm-kanalen

kvalme1,2, diarré1, dyspepsi1, mundtørhed1,

 

abdominalsmerter1, opkastning1

Hud og subkutane væv

psoriasiformt udslæt1 eller forværring af

 

psoriasis1, hududslæt1

Knogler, led, muskler og bindevæv

myalgi1

Det reproduktive system og mammae

seksuel dysfunktion1, nedsat libido1

Almene symptomer og reaktioner på

asteni1,2

administrationsstedet

 

Undersøgelser

abnorme leverfunktionstests

1bivirkninger, der er set ved timolol enkeltdosisformulering

2bivirkninger, der er set ved bimatoprost enkeltdosisformulering

Bivirkninger indberettet med phosphatholdige øjendråber

Hornhindeforkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*.

4.9Overdosering

Det er ikke sandsynligt, at der vil forekomme lokal overdosering med GANFORT, eller at dette vil være forbundet med toksicitet.

Bimatoprost

Såfremt GANFORT indtages ved et uheld, kan følgende informationer være nyttige: I 2-ugers orale rotte- og musestudier fremkaldte doser på op til 100 mg/kg/dag ikke toksicitet. Denne dosis udtrykt i mg/m2 er mindst 70 gange højere end den ved et uheld indtaget dosis af 1 flaske GANFORT hos et barn, der vejer 10 kg.

Timolol

Symptomer på systemisk overdosering af timolol omfatter: bradykardi, hypotension, bronkospasme, hovedpine, svimmelhed, kortåndethed og hjertestop. Et studie med patienter med nyresvigt viste, at timolol ikke fjernes hurtigt ved dialyse.

I tilfælde af overdosering gives symptomatisk og understøttende behandling.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: ophthalmologica,beta-blokerende midler – ATC-kode: S01ED51

Virkningsmekanisme

GANFORT indeholder to aktive stoffer: bimatoprost og timolol. Disse to komponenter nedsætter forhøjet intraokulært tryk (IOT) gennem komplementære virkningsmekanismer, og den samlede virkning medfører en øget trykreduktion i forhold til hvert af stofferne givet som monoterapi.

Virkningen opnås hurtigt.

Bimatoprost er et meget virksomt stof til sænkning af det intraokulære tryk. Det er et syntetisk prostamid, som i strukturen ligner prostaglandin F2 (PGF2 ), og som ikke virker gennem nogen kendte prostaglandinreceptorer. Bimatoprost efterligner selektivt virkningen af nyopdagede biosyntetiske substanser, som kaldes prostamider. Prostamidreceptorens struktur er imidlertid endnu ikke bestemt. Den virkningsmekanisme, hvorved bimatoprost nedsætter det intraokulære tryk hos mennesker, består i at øge kammervandsafløbet gennem trabekelværket og øge det uveosclerale afløb.

Timolol er et beta1 og beta2 nonselektivt adrenergt receptorblokerende middel uden signifikant intrinsisk sympatomimetisk, direkte hjertedepressiv eller lokalanæstetisk (membranstabiliserende) virkning. Timolol nedsætter trykket i øjet ved at nedsætte kammervandsproduktionen. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke helt afklaret, men beror sandsynligvis på hæmning af den øgede cAMP- syntese, som skyldes endogen beta-adrenerg stimulation.

Klinisk virkning

GANFORTs IOT-sænkende virkning er ikke ringere end virkningen af samtidig behandling med bimatoprost (en gang dagligt) og timolol (to gange dagligt).

Data fra den eksisterende litteratur om GANFORT tyder på, at aftendosering kan være mere effektivt til sænkning af IOP end morgendosering. Der skal dog tages hensyn til sandsynligheden for komplians, når enten morgen- eller aftendosering overvejes.

Pædiatrisk population

GANFORTs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0-18 år er ikke klarlagt.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Lægemidlet GANFORT

Plasmakoncentrationer af bimatoprost og timolol blev bestemt i et crossover-studie med sammenligning af monoterapibehandling og GANFORT-behandling hos raske forsøgspersoner. Systemisk absorption af de enkelte stoffer var meget lav og blev ikke påvirket af samtidig administration i en enkelt formulering.

I de to 12-måneders studier med måling af systemisk absorption sås ingen akkumulering af de enkelte komponenter.

Bimatoprost

Bimatoprost gennemtrænger human cornea og sclera godt in vitro. Efter okulær administration er den systemiske eksponering for bimatoprost meget lav og uden akkumulering over tiden. Efter 1 daglig okulær administration af 1 dråbe 0,03 % bimatoprost i begge øjne i 2 uger toppede blodkoncentrationer inden for 10 minutter efter dosering og faldt til under den laveste påviselige grænse (0,025 mg/ml) inden for 1,5 time efter applikation. Cmax og AUC 0-24t middelværdier var nogenlunde de samme på dag 7 og 14 med hhv. ca. 0,08 ng/ml og 0,09 ng t/ml, hvilket angiver, at en stabil lægemiddelkoncentration blev nået i løbet af den første uges okulære administration.

Bimatoprost distribueres moderat i legemsvæv, og den systemiske distributionsvolumen hos mennesker ved stabil tilstand var 0,67 l/kg. I humant blod findes bimatoprost hovedsagelig i plasma. Plasmaproteinbindingen af bimatoprost er ca. 88 %.

Bimatoprost er den vigtigste cirkulerende art i blodet, når det når frem til den systemiske cirkulation efter okulær administration. Bimatoprost gennemgår dernæst oxydering, N-deethylering og glucuronisering, hvorved der dannes en række forskellige metabolitter.

Bimatoprost elimineres primært ved udskillelse gennem nyrerne, og op til 67 % af en intravenøs dosis administreret til raske frivillige forsøgspersoner blev udskilt i urinen, mens 25 % af dosen blev udskilt via fæces. Eliminationshalveringstiden, bestemt efter intravenøs administration, var ca. 45 minutter, og den totale blod-clearance var 1,5 l/time/kg.

Egenskaber hos ældre mennesker

Efter 1 dosis 2 gange om dagen var AUC 0-24t middelværdien af 0,0634 ng time/ml bimatoprost hos ældre (forsøgspersoner over 65 år) signifikant højere end 0,0218 ng time/ml hos unge, raske voksne. Dette resultat er dog ikke klinisk relevant, da systemisk eksponering hos både ældre og unge forsøgspersoner er meget lav ved okulær administration. Der var ingen akkumulering af bimatoprost i blodet over tiden, og sikkerhedsprofilen var nogenlunde den samme hos ældre og unge patienter.

Timolol

Efter okulær administration af en 0,5 % øjendråbeopløsning hos personer, der blev opereret for katarakt var den maksimale koncentration af timolol 898 ng/ml i kammervand 1 time efter administration. En del af dosis absorberes systemisk og metaboliseres derefter i udstrakt grad i leveren. Timolols plasmahalveringstid er ca. 4-6 timer. Timolol metaboliseres delvist i leveren, og timolol og dets metabolitter udskilles via nyrerne. Timolol bindes ikke i væsentlig grad til plasma.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Lægemidlet GANFORT

Studier af GANFORT for okulær toksicitet efter gentagne doser viste ingen særlige risici for mennesker. De enkelte komponenters okulære og systemiske sikkerhedsprofil er veldokumenteret.

Bimatoprost

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og karcinogenicitet. Studier med gnavere frembragte artsspecifik abort ved systemisk eksponering, som var 33 til 97 gange højere end den opnåede humane eksponering efter okulær administration.

Hos aber, som fik okulært bimatoprost i koncentrationer på 0,03 % dagligt i 1 år, sås en stigning i irispigmentering og reversibel dosisafhængig periokulær virkning, som var karakteriseret ved prominent øvre og nedre sulcus og udvidelse af øjenspalten. Tilsyneladende skyldes stigningen i irispigmentering øget stimulation af melaninproduktion i melanocytter og ikke en stigning i melanocyttallet. Der er ikke observeret funktionsmæssige eller mikroskopiske ændringer med relation til de periokulære virkninger, og virkningsmekanismen bag de periokulære forandringer kendes ikke.

Timolol

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Natriumchlorid

Dinatriumphosphatheptahydrat

Citronsyremonohydrat

Saltsyre eller natriumhydroxid (til indstilling af pH)

Renset vand

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

2 år

Kemisk og fysisk holdbarhed efter anbrud er påvist i 28 dage ved 25 ºC.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt er brugeren ansvarlig for opbevaringstid og -betingelser efter anbrud, som normalt ikke bør overstige 28 timer ved 25 ºC.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Hvide, uigennemsigtige lavdensitets polyethylenflasker med polystyrenskruelåg. Hver flaske har en påfyldningsvolumen på 3 ml.

GANFORT fås i følgende pakningsstørrelser: æske med 1 eller 3 flasker a 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/340/001-002

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse 19. maj 2006

Dato for seneste fornyelse 23. juni 2011

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

<{MM/ÅÅÅÅ}>

<{DD/MM/ÅÅÅÅ}> <{DD måned ÅÅÅÅ}>

Yderligere oplysninger om GANFORT findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning, i enkeltdosisbeholder

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 0,3 mg bimatoprost og 5 mg timolol (svarende til 6,8 mg timololmaleat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning, i enkeltdosisbeholder.

En farveløs til lysegul opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Reduktion af det intraokulære tryk hos voksne patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt på lokale betablokkere eller prostaglandinanaloger.

4.2 Dosering og administration

Dosering

Anbefalet dosering til voksne (inklusive ældre mennesker)

Den anbefalede dosis er 1 dråbe GANFORT enkeltdosis i det eller de afficerede øjne en gang dagligt inddryppet enten om morgenen eller om aftenen. GANFORT skal administreres på samme tidspunkt hver dag.

Data fra den eksisterende litteratur om GANFORT (flerdosisformulering) tyder på, at aftendosering kan være mere effektivt til sænkning af det intraokulære tryk (IOP) end morgendosering. Der skal dog tages hensyn til sandsynligheden for komplians, når enten morgen- eller aftendosering overvejes (se pkt. 5.1).

Enkeltdosisbeholderen er kun til engangsbrug; en beholder er tilstrækkeligt til behandling af begge øjne. Eventuelle ubrugte øjendråber skal kasseres umiddelbart efter brug.

Hvis en dosis springes over, skal behandlingen fortsættes med den næste planlagte dosis. Dosis må ikke overstige 1 dråbe i det/de afficerede øje/øjne dagligt.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

GANFORT enkeltdosis er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Behandling af disse patienter bør derfor foregå med forsigtighed.

Pædiatrisk population

GANFORT enkeltdosis’ sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0-18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Hvis flere lokalt virkende øjenlægemidler anvendes, bør inddrypning med dem ske med mindst 5 minutters mellemrum.

Hvis tårevejene aflukkes, eller øjenlågene lukkes i 2 minutter, nedsættes den systemiske absorption. Dette kan mindske de systemiske bivirkninger og øge den lokale effekt.

4.3 Kontraindikationer

-Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

-Reaktive luftvejssygdomme inklusive asthma bronchiale eller asthma bronchiale i anamnesen, alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom.

-Sinus bradykardi, syg sinus-syndrom, sinoatrialt blok, 2. eller 3. grads atrioventrikulært blok, som ikke er kontrolleret med pacemaker. Signifikant hjertesvigt, kardiogent shock.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ligesom ved andre øjenlægemidler til lokalbehandling kan der forekomme systemisk absorption af de aktive indholdsstoffer (timolol/bimatoprost) i GANFORT enkeltdosis. Der er ikke observeret forstærket systemisk absorption af de enkelte aktive indholdsstoffer med GANFORT (flerdosisformulering). På grund af den beta-adrenerge komponent, timolol, kan der forekomme samme type kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger, som ses ved systemiske betablokkere. Incidensen af systemiske bivirkninger efter topisk oftalmisk administration er lavere end ved systemisk administration. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den systemiske absorption.

Hjertesygdomme

Hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Printzmetals angina og hjertesvigt), der får hypotensiv behandling med betablokkere, skal vurderes kritisk, og behandling med andre stoffer bør overvejes. Patienter med kardiovaskulære sygdomme bør monitoreres for tegn på forværring af disse sygdomme og for bivirkninger.

På grund af betablokkeres negative effekt på overledningstiden bør der altid udvises forsigtighed, når de gives til patienter med hjerteblok af 1. grad (se pkt. 2).

Vaskulære sygdomme

Patienter med alvorlige perifere kredsløbsforstyrrelser/sygdomme (dvs. alvorlige former for Raynauds sygdom eller Raynauds fænomener) bør behandles med forsigtighed.

Respiratoriske sygdomme

Efter administration af visse oftalmiske betablokkere er der rapporteret om åndedrætsreaktioner, inklusive død som følge af bronkospasmer hos patienter med astma.

GANFORT enkeltdosis bør anvendes med forsigtighed til patienter med let/moderat kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), og kun hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko.

Endokrine sygdomme

Adrenerge beta-receptorblokkere bør anvendes med forsigtighed til patienter, der lider af spontan hypoglykæmi, eller til patienter med labil diabetes, da betablokkere kan maskere symptomer på akut hypoglykæmi.

Betablokkere kan også maskere tegn på hyperthyroidisme.

Hornhindesygdomme

Oftalmiske betablokkere kan fremkalde øjentørhed. Patienter med hornhindesygdomme skal behandles med forsigtighed.

Andre betablokkere

Virkningen på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger af systemiske betablokkere kan blive forstærket, når timolol gives til patienter, der allerede får en systemisk betablokker. Disse patienters

respons skal observeres nøje. Anvendelse af to beta-adrenerge blokkere til lokal brug anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med betablokkere kan patienter med atopi eller alvorlige anafylaktiske reaktioner på en række allergener i anamnesen udvise manglende respons på den sædvanlige dosis adrenalin til behandling af anafylaktiske reaktioner.

Koroidalløsning

Der er rapporteret om koroidalløsning ved administration af lægemidler, der reducerer produktion af kammervand (f.eks. timolol, acetazolamid) efter trabekulektomi.

Kirurgisk anæstesi

Beta-blokerende oftalmologiske præparater kan eksempelvis blokere adrenalinets systemiske beta- agonistiske virkninger. Anæstesiologen skal underrettes i tilfælde af, at patienten får timolol.

Lever

Bimatoprost øjendråber medførte ingen nedsættelse af leverfunktionen efter 24 måneders brug hos patienter med mild leversygdom eller abnorm alanin-aminotransferase (ALAT), aspartat- aminotransferase (ASAT) og/eller bilirubin ved baseline. Der er ikke kendskab til påvirkning af leverfunktionen ved brug af timolol i øjet.

Øjne

Før behandlingen påbegyndes, skal patienten oplyses om risikoen for vækst af øjenvipper, periorbital hyperpigmentering af huden, eftersom dette har været observeret ved behandling med GANFORT (flerdosisformulering). Øget brun irispigmentering er også observeret under behandling med GANFORT (flerdosisformulering). Det er sandsynligt, at den øgede irispigmentering vil være permanent og kan medføre til forskelle i øjnenes udseende, når kun det ene øje behandles. Efter seponering af GANFORT kan irispigmenteringen være permanent. Efter 12 måneders behandling med GANFORT (flerdosisformulering) var incidensen af irispigmentering 0,2 %. Efter 12 måneders behandling med bimatoprost øjendråber alene var incidensen 1,5 %, og den steg ikke efter 3 års behandling. Pigmenteringsforandringen skyldes øget melaninindhold i melanocytterne snarere end et øget antal melanocytter. Langtidsvirkningerne af den øgede irispigmentering kendes ikke. Den farveændring af iris, som ses ved administration af bimatoprost-øjendråber, er ikke nødvendigvis registrerbar de første mange måneder eller år. Hverken naevi eller fregner i iris synes at blive påvirket af behandlingen. Ifølge rapporter er periorbital vævspigmentering reversibel hos nogle patienter.

Makulaødem, herunder cystoidt makulaødem er forekommet med GANFORT (flerdosisformulering). GANFORT enkeltdosis bør derfor anvendes med forsigtighed til afakiske patienter, pseudoafakiske patienter med rift i bageste linsekapsel eller patienter med kendt risiko for makulaødem (f.eks. intraokulær kirurgi, retinal veneokklusion, inflammatorisk øjensygdom og diabetisk retinopati). GANFORT bør anvendes med forsigtighed til patienter med aktiv intraokulær inflammation (f.eks. uveitis), da inflammationen kan forværres.

Hud

Der er risiko for hårvækst i områder, hvor GANFORT-øjendråberne gentagne gange kommer i kontakt med hudens overflade. Det er derfor vigtigt at applicere GANFORT som anvist og undgå, at det løber ned på kinden eller andre hudområder.

Andre tilstande

GANFORT enkeltdosis har ikke været undersøgt hos patienter med inflammatoriske øjenlidelser, neovaskulær, inflammatorisk, lukketvinklet, kongenit eller snævervinklet glaukom.

Studier af bimatoprost 0,3 mg/l hos patienter med glaukom eller okulær hypertension har vist, at hyppigere eksponering af øjet for mere end 1 dosis bimatoprost dagligt kan nedsætte den IOP- sænkende virkning. Patienter, der bruger GANFORT sammen med andre prostaglandinanaloger, bør monitoreres for ændringer i intraokulære tryk.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier med bimatoprost/timolol i fast kombinationsforhold.

Der er potentiale for additiv virkning, som fører til hypotension og/eller markant bradykardi, når oftalmiske betablokkeropløsninger administreres samtidig med orale calciumantagonister, guanethidin, beta-adrenerge blokkere, parasympatomimetika, antiarytmika (inklusive amiodaron) og digitalisglykosider.

Der er rapporteret om potenseret systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens, depression) under behandling med CYP2D6-hæmmere (f.eks. kinidin, fluoxetin, paroxetin) i kombination med timolol.

Der er lejlighedsvist rapporteret om mydriasis som følge af samtidig brug af oftalmiske betablokkere og adrenalin (epinefrin).

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet

Der foreligger ingen data om virkningen af GANFORT enkeltdosis på fertiliteten hos mennesker.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af bimatoprost/timolol i fast kombinationsforhold til gravide kvinder. GANFORT enkeltdosis bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den systemiske absorption.

Bimatoprost

Der foreligger ikke tilstrækkelige kliniske data om eksponering under graviditet. Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved høje maternotoksiske doser (se pkt. 5.3).

Timolol

Epidemiologiske studier har ikke dokumenteret bivirkninger i form af misdannelser, men har påvist en risiko for intrauterin væksthæmning ved oral administration af betablokkere. Endvidere er der observeret symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotension, åndenød og hypoglykæmi) hos den nyfødte, når moderen har fået betablokkere frem til fødslen. Hvis GANFORT enkeltdosis administreres frem til fødslen, skal den nyfødte overvåges nøje i løbet af de første levedage. I dyrestudier med timolol er der påvist reproduktionstoksicitet ved doser, der var signifikant højere end dem, der skulle anvendes i klinisk brug (se pkt. 5.3).

Amning

Timolol

Betablokkere udskilles i human mælk. Ved de terapeutiske doser timolol i øjendråber er det imidlertid ikke sandsynligt, at der vil være tilstrækkelige mængder til stede i mælken til at fremkalde kliniske symptomer på betablokade hos spædbarnet. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den systemiske absorption.

Bimatoprost

Det vides ikke, om bimatoprost udskilles i human mælk, men stoffet udskilles i rottemælk. Det anbefales, at GANFORT enkeltdosis ikke anvendes af ammende kvinder.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

GANFORT enkeltdosis påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Ligesom med enhver topisk øjenbehandling skal patienten, hvis synet bliver sløret efter administration, vente med at køre bil eller betjene maskiner, til synet er klart igen.

4.8 Bivirkninger

GANFORT enkeltdosis

Resumé af sikkerhedsprofil

Bivirkningerne, der er rapporteret i det kliniske studie med GANFORT enkeltdosis, har været begrænset til de bivirkninger, der tidligere er rapporteret for hvert af de respektive aktive indholdsstoffer bimatoprost eller timolol. Der er ikke observeret nye bivirkninger specifikt for GANFORT enkeltdosis i kliniske studier.

De fleste bivirkninger, der er rapporteret med GANFORT enkeltdosis, var okulære og af lettere grad, og ingen var alvorlige. Ud fra et 12-ugers studie med GANFORT enkeltdosis administreret én gang dagligt var den hyppigst indberettede bivirkning med GANFORT enkeltdosis konjunktival hyperæmi (for det meste kun en antydning eller en let form, som anses for ikke-inflammatorisk) hos ca. 21 % af patienterne, og den førte til seponering hos 1,4 % af patienterne.

Liste over bivirkninger i tabelform

Tabel 1 viser de bivirkninger, der blev indberettet under kliniske studier med både GANFORT enkeltdosis- og GANFORT flerdosisformuleringer (inden for hver hyppighed angives bivirkningerne efter faldende sværhedsgrad) eller i perioden efter markedsføring.

Hyppigheden af nedennævnte bivirkninger er defineret ved brug af følgende konvention:

Meget almindelig

≥1/10

 

 

Almindelig

≥1/100 til <1/10

 

 

Ikke almindelig

≥1/1.000 til <1/100

 

 

Sjælden

≥1/10.000 til <1/1.000

 

 

Meget sjælden

<1/10.000

 

 

Ikke kendt

Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

 

Immunsystemet

Ikke kendt

overfølsomhedsreaktioner,

 

 

 

inklusive tegn eller symptomer

 

 

 

på allergisk dermatitis,

 

 

 

angioødem, øjenallergi

 

Psykiske forstyrrelser

Ikke kendt

søvnløshed2, mareridt2

 

Nervesystemet

Almindelig

hovedpine, svimmelhed2

 

 

 

 

 

 

Ikke kendt

dysgeusi2

 

Øjne

Meget almindelig

konjunktival hyperæmi.

 

 

 

 

 

 

Almindelig

punktformet keratitis,

 

 

 

corneaerosion2, brændende

 

 

 

fornemmelse i øjet2,

 

 

 

konjunktival irritation1

 

 

 

øjenpruritus, sviende

 

 

 

fornemmelse i øjet2,

 

 

fornemmelse af fremmedlegeme

 

 

i øjet, tørre øjne,

 

 

øjenlågserytem, øjensmerter,

 

 

lysfølsomhed, øjenflåd2,

 

 

synsforstyrrelser2,

 

 

øjenlågspruritus, nedsat

 

 

synsskarphed2, blefaritis2,

 

 

øjenlågsødem, øjenirritation,

 

 

øget lakrimation, vækst af

 

 

øjenvipper.

 

Ikke almindelig

iritis2, konjunktivalt ødem2,

 

 

øjenlågssmerter2, unormal

 

 

følelse i øjet1, astenopi,

 

 

trichiasis2,

 

 

irishyperpigmentering2,

 

 

uddybning af sulcus

 

 

subtarsalis2, øjenlågsretraktion2,

 

 

mørkfarvning af øjenvipper1.

 

Ikke kendt

cystoidt makulaødem2, hævelse

 

 

af øjet, sløret syn2

Hjerte

Ikke kendt

bradykardi

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

rhinitis2

 

Ikke almindelig

dyspnø

 

Ikke kendt

bronkospasme, (hovedsageligt

 

 

hos patienter med eksisterende

 

 

bronkospastisk lidelse) 2, astma

Hud og subkutane væv

Almindelig

Øjenlågspigmentering2,

 

 

hirsutisme2, hyperpigmentering

 

 

af hud (periokulær)

 

Ikke kendt

alopeci2

Almene symptomer og

Ikke kendt

træthed

reaktioner på

 

 

administrationsstedet

 

 

1bivirkninger, der kun er set ved GANFORT enkeltdosisformulering

2bivirkninger, der kun er set ved GANFORT flerdosisformulering

Ligesom andre oftalmiske lægemidler, der administreres topikalt, absorberes GANFORT (bimatoprost/timolol) i det systemiske kredsløb. Absorption af timolol kan forårsage samme uønskede virkninger som dem, der ses med systemiske betablokkere. Incidensen af systemiske bivirkninger efter topisk oftalmisk administration er lavere end ved systemisk administration. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den systemiske absorption.

I tabel 2 nedenfor er angivet andre bivirkninger, som er forekommet i forbindelse med et af de aktive indholdsstoffer (bimatoprost eller timolol), og som muligvis også vil kunne forekomme med GANFORT:

Tabel 2

Systemorganklasse

Bivirkning

Immunsystemet

systemiske allergiske reaktioner, herunder

 

anafylaksi1

Metabolisme og ernæring

hypoglykæmi1

Psykiske forstyrrelser

depression1, hukommelsestab1

Nervesystemet

synkope1, cerebrovaskulært attak1, øget

 

forekomst af tegn og symptomer på myasthenia

 

gravis1, paræstesi1, cerebral iskæmi1

Øjne

nedsat følsomhed i cornea1, diplopi1, ptose1,

 

koroidalløsning efter trabekulektomi (se pkt.

 

4.4)1, keratitis1, blefarospasme2, retinal

 

blødning2, uveitis2

Hjerte

atrioventrikulært blok1, hjertestop1, arytmi1,

 

hjertesvigt1, kongestivt hjertesvigt1,

 

brystsmerter1, palpitationer1, ødem1

Vaskulære sygdomme

hypotension1, hypertension2, Raynauds

 

syndrom1, kolde hænder og fødder1

Luftveje, thorax og mediastinum

eksacerbation af astma2, eksacerbation af KOL2,

 

hoste1

Mave-tarm-kanalen

kvalme1,2, diarré1, dyspepsi1, mundtørhed1,

 

abdominalsmerter1, opkastning1

Hud og subkutane væv

psoriasiformt udslæt1 eller forværring af

 

psoriasis1, hududslæt1

Knogler, led, muskler og bindevæv

myalgi1

Det reproduktive system og mammae

seksuel dysfunktion1, nedsat libido1

Almene symptomer og reaktioner på

asteni1,2

administrationsstedet

 

Undersøgelser

abnorme leverfunktionstests2

1bivirkninger, der er set ved timolol enkeltdosisformulering

2bivirkninger, der er set ved bimatoprost enkeltdosisformulering

Bivirkninger indberettet med phosphatholdige øjendråber

Hornhindeforkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*.

4.9 Overdosering

Det er ikke sandsynligt, at der vil forekomme lokal overdosering med GANFORT enkeltdosis, eller at dette vil være forbundet med toksicitet.

Bimatoprost

Såfremt GANFORT indtages ved et uheld, kan følgende informationer være nyttige: I 2-ugers orale muse- og rottestudier fremkaldte bimatoprost-doser på op til 100 mg/kg/dag ikke toksicitet. Dette svarer til en ækvivalent human dosis på henholdsvis 8,1 og 16,2 mg/kg. Disse doser er mindst 7,5 gange højere end mængden af bimatoprost i en dosis på hele indholdet af en æske GANFORT enkeltdosis (90 enkeltdosisbeholdere x 0,4 ml; 36 ml) indtaget ved et uheld af et barn, der vejer 10 kg [(36 ml*0,3 mg/ml bimatoprost)/10 kg; 1,08 mg/kg].

Timolol

Symptomer på systemisk overdosering af timolol omfatter: bradykardi, hypotension, bronkospasme, hovedpine, svimmelhed, kortåndethed og hjertestop. Et studie med patienter med nyresvigt viste, at timolol ikke fjernes hurtigt ved dialyse.

I tilfælde af overdosering gives symptomatisk og understøttende behandling.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: ophthalmologica – beta-blokerende midler – ATC-kode: S01ED51

Virkningsmekanisme

GANFORT enkeltdosis indeholder to aktive stoffer: bimatoprost og timolol. Disse to komponenter nedsætter forhøjet intraokulært tryk (IOP) gennem komplementære virkningsmekanismer, og den samlede virkning medfører en øget trykreduktion i forhold til hvert af stofferne givet som monoterapi. Virkningen opnås hurtigt.

Bimatoprost er et meget virksomt stof til sænkning af det intraokulære tryk. Det er et syntetisk prostamid, som i strukturen ligner prostaglandin F2 (PGF2 ), og som ikke virker gennem nogen kendte prostaglandinreceptorer. Bimatoprost efterligner selektivt virkningen af nyopdagede biosyntetiske substanser, som kaldes prostamider. Prostamidreceptorens struktur er imidlertid endnu ikke bestemt. Den virkningsmekanisme, hvorved bimatoprost nedsætter det intraokulære tryk hos mennesker, består i at øge kammervandsafløbet gennem trabekelværket og øge det uveosclerale afløb.

Timolol er et beta1 og beta2 nonselektivt adrenergt receptorblokerende middel uden signifikant intrinsisk sympatomimetisk, direkte hjertedepressiv eller lokalanæstetisk (membranstabiliserende) virkning. Timolol nedsætter trykket i øjet ved at nedsætte kammervandsproduktionen. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke helt afklaret, men beror sandsynligvis på hæmning af den øgede cAMP- syntese, som skyldes endogen beta-adrenerg stimulation.

Klinisk virkning

Et 12-ugers (dobbeltblindet, randomiseret, parallelgruppe-) klinisk studier sammenlignede effekten og sikkerheden af GANFORT enkeltdosis med GANFORT (flerdosisformulering) hos patienter med glaukom eller okulær hypertension. GANFORT enkeltdosis opnåede ikke-inferiør IOP-sænkende effekt i forhold til GANFORT (flerdosisformulering): Den øvre grænse af 95 %-konfidensintervallet for forskellen mellem de 2 behandlinger lå inden for den foruddefinerede margen på 1,5 mmHg på alle evaluerede tidspunkter (0, 2 og 8 timer) ved uge 12 (for den primære analyse) og også ved uge 2 og 6 for ændring fra baseline i det dårligste øjes IOP (det dårligste øjes IOP henviser til øjet med den højeste gennemsnitlige døgn-IOP ved baseline). Faktisk oversteg den øvre grænse af 95 %- konfidensintervallet ikke 0,14 mmHg ved uge 12.

Begge behandlingsgrupper viste statistisk og klinisk signifikante middelfald fra baseline i det dårligste øjes IOP på alle kontroltidspunkter gennem hele studiet (p < 0,001). Middelændringer fra baseline i det dårligste øjes IOP lå mellem -9,16 og -7,98 mmHg for GANFORT (enkeltdosis)-gruppen og mellem -9,03 og -7,72 mmHg for GANFORT (flerdosisformulering)-gruppen over 12-ugers studiet.

GANFORT enkeltdosis opnåede også samme IOP-sænkende effekt som GANFORT (flerdosisformulering) i det gennemsnitlige øjes og det dårligste øjes IOP på alle kontroltidspunkter ved uge 2, 6 og 12.

Baseret på studier med GANFORT (flerdosisformulering) er GANFORTs IOP-sænkende virkning ikke ringere end virkningen af samtidig behandling med bimatoprost (en gang dagligt) og timolol (to gange dagligt).

Data fra den eksisterende litteratur om GANFORT (flerdosisformulering) tyder på, at aftendosering kan være mere effektivt til sænkning af IOP end morgendosering. Der skal dog tages hensyn til sandsynligheden for komplians, når enten morgen- eller aftendosering overvejes.

Pædiatrisk population

GANFORTs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Lægemidlet GANFORT

Plasmakoncentrationer af bimatoprost og timolol blev bestemt i et crossover-studie med sammenligning af monoterapibehandling og GANFORT-behandling (flerdosisformulering) hos raske forsøgspersoner. Systemisk absorption af de enkelte stoffer var meget lav og blev ikke påvirket af samtidig administration i en enkelt formulering.

I de to 12-måneders studier af GANFORT (flerdosisformulering) med måling af systemisk absorption sås ingen akkumulering af de enkelte komponenter.

Bimatoprost

Bimatoprost gennemtrænger human cornea og sclera godt in vitro. Efter okulær administration er den systemiske eksponering for bimatoprost meget lav og uden akkumulering over tiden. Efter 1 daglig okulær administration af 1 dråbe 0,03 % bimatoprost i begge øjne i 2 uger toppede blodkoncentrationer inden for 10 minutter efter dosering og faldt til under den laveste påviselige grænse (0,025 mg/ml) inden for 1,5 time efter applikation. Cmax og AUC 0-24t middelværdier var nogenlunde de samme på dag 7 og 14 med hhv. ca. 0,08 ng/ml og 0,09 ng t/ml, hvilket angiver, at en stabil lægemiddelkoncentration blev nået i løbet af den første uges okulære administration.

Bimatoprost distribueres moderat i legemsvæv, og den systemiske distributionsvolumen hos mennesker ved stabil tilstand var 0,67 l/kg. I humant blod findes bimatoprost hovedsagelig i plasma. Plasmaproteinbindingen af bimatoprost er ca. 88 %.

Bimatoprost er den vigtigste cirkulerende art i blodet, når det når frem til den systemiske cirkulation efter okulær administration. Bimatoprost gennemgår dernæst oxydering, N-deethylering og glucuronisering, hvorved der dannes en række forskellige metabolitter.

Bimatoprost elimineres primært ved udskillelse gennem nyrerne, og op til 67 % af en intravenøs dosis administreret til raske frivillige forsøgspersoner blev udskilt i urinen, mens 25 % af dosen blev udskilt via fæces. Eliminationshalveringstiden, bestemt efter intravenøs administration, var ca. 45 minutter, og den totale blod-clearance var 1,5 l/time/kg.

Egenskaber hos ældre mennesker

Efter 1 dosis a bimatoprost 0,3 mg/ml 2 gange om dagen var AUC 0-24t middelværdien af 0,0634 ng time/ml bimatoprost hos ældre (forsøgspersoner over 65 år) signifikant højere end

0,0218 ng time/ml hos unge, raske voksne. Dette resultat er dog ikke klinisk relevant, da systemisk eksponering hos både ældre og unge forsøgspersoner er meget lav ved okulær administration. Der var ingen akkumulering af bimatoprost i blodet over tiden, og sikkerhedsprofilen var nogenlunde den samme hos ældre og unge patienter.

Timolol

Efter okulær administration af en 0,5 % øjendråbeopløsning hos personer, der blev opereret for katarakt var den maksimale koncentration af timolol 898 ng/ml i kammervand 1 time efter administration. En del af dosis absorberes systemisk og metaboliseres derefter i udstrakt grad i leveren. Timolols plasmahalveringstid er ca. 4-6 timer. Timolol metaboliseres delvist i leveren, og timolol og dets metabolitter udskilles via nyrerne. Timolol bindes ikke i væsentlig grad til plasma.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Lægemidlet GANFORT

Studier af GANFORT (flerdosisformulering) for okulær toksicitet efter gentagne doser viste ingen særlige risici for mennesker. De enkelte komponenters okulære og systemiske sikkerhedsprofil er veldokumenteret.

Bimatoprost

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og karcinogenicitet. Studier med gnavere frembragte artsspecifik abort ved systemisk eksponering, som var 33 til 97 gange højere end den opnåede humane eksponering efter okulær administration.

Hos aber, som fik okulært bimatoprost i koncentrationer på 0,03 % dagligt i 1 år, sås en stigning i irispigmentering og reversibel dosisafhængig periokulær virkning, som var karakteriseret ved prominent øvre og nedre sulcus og udvidelse af øjenspalten. Tilsyneladende skyldes stigningen i irispigmentering øget stimulation af melaninproduktion i melanocytter og ikke en stigning i melanocyttallet. Der er ikke observeret funktionsmæssige eller mikroskopiske ændringer med relation til de periokulære virkninger, og virkningsmekanismen bag de periokulære forandringer kendes ikke.

Timolol

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Dinatriumphosphatheptahydrat

Citronsyremonohydrat

Saltsyre eller natriumhydroxid (til indstilling af pH)

Renset vand

6.2 Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3 Opbevaringstid

2 år

Når posen er åbnet, skal enkeltdosisbeholderne bruges inden for 7 dage. Den åbnede enkeltdosisbeholder skal kasseres umiddelbart efter brug.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel. Opbevar enkeltdosisbeholderne i posen for at beskytte dem mod lys og fugt.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Gennemsigtige enkeltdosisbeholdere af lavdensitetspolyethylen (LDPE) med flig til afvridning.

Hver enkeltdosisbeholder indeholder 0,4 ml øjendråber.

GANFORT fås i følgende pakningsstørrelser: æske med 5, 30 eller 90 enkeltdosisbeholdere. Hver strip med 5 enkeltdosisbeholdere er emballeret i en aluminiumsfoliepose.a

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/340/003 5 enkeltdosisbeholdere

EU/1/06/340/004 30 enkeltdosisbeholdere

EU/1/06/340/005 90 enkeltdosisbeholdere

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse 19. maj 2006

Dato for seneste fornyelse 23. juni 2011

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

<{MM/ÅÅÅÅ}>

<{DD/MM/ÅÅÅÅ}> <{DD måned ÅÅÅÅ}>

Yderligere oplysninger om GANFORT findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu /.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet