Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Etikettering - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnGardasil
ATC-kodeJ07BM01
Indholdsstofhuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ProducentMSD VACCINS

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE TEKST TIL YDERKARTONEN

Gardasil, injektionsvæske, suspension – hætteglas med én dosis, pakning med 1, 10, 20 stk.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Gardasil, suspension til injektion

Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet)

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

 

HPV type 6 L1-protein

20 µg

HPV type 11 L1-protein

40 µg

HPV type 16 L1-protein

40 µg

HPV type 18 L1-protein

20 µg

Adsorberet på amorf aluminium-hydroxyl-phosphat-sulfat (0,225 mg Al)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, vand til injektionsvæsker.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension . 1 dosis hætteglas på 0,5 ml.

10 enkeltdoser hætteglas på 0,5 ml.

20 enkeltdoser hætteglas på 0,5 ml.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær brug (i.m.)

Ryst omhyggeligt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i yderkartonen for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/357/001 – pakning med 1 stk.

EU/1/06/357/002 – pakning med 10 stk.

EU/1/06/357/018 – pakning med 20 stk.

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER MÆRKATTEKST TIL HÆTTEGLAS

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Gardasil, Injektionsvæske, suspension.

Intramuskulær brug.

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis, 0,5 ml.

6.ANDET

MSD VACCINS

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE TEKST PÅ YDERKARTON

Gardasil, injektionsvæske, suspension– fyldt sprøjte uden kanyle, pakning med 1, 10, 20

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte

Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

 

HPV type 6 L1-protein

20 µg

HPV type 11 L1-protein

40 µg

HPV type 16 L1-protein

40 µg

HPV type 18 L1-protein

20 µg

Adsorberet på amorft aluminium-hydroxyl- phosphat -sulfat (0,225 mg Al)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, vand til injektionsvæsker

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte. 1 dosis på 0,5 ml i fyldt sprøjte uden kanyle.

10 enkeltdoser på 0,5 ml i fyldte sprøjter uden kanyler. 20 enkeltdoser på 0,5 ml i fyldte sprøjter uden kanyler.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær brug (i.m.)

Ryst omhyggeligt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevar sprøjten i yderkartonen for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/357/003 – pakning med 1 stk.

EU/1/06/357/004 – pakning med 10 stk.

EU/1/06/357/019 – pakning med 20 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE TEKST TIL YDERKARTONEN

Gardasil, injektionsvæske, suspension– fyldt sprøjte med én kanyle, pakning med 1, 10, 20

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte

Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

 

HPV type 6 L1-protein

20 µg

HPV type 11 L1-protein

40 µg

HPV type 16 L1-protein

40 µg

HPV type 18 L1-protein

20 µg

Adsorberet på amorf aluminium-hydroxyl- phosphat -sulfat (0,225 mg Al)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte.

1 dosis på 0,5 ml i fyldt sprøjte med 1 kanyle.

10 enkeltdoser på 0,5 ml i fyldte sprøjter med 1 kanyle til hver. 20 enkeltdoser på 0,5 ml i fyldte sprøjter med 1 kanyle til hver.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær brug (i.m.)

Ryst omhyggeligt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevar sprøjten i yderkartonen for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/357/005 – pakning med 1 stk.

EU/1/06/357/006 – pakning med 10 stk.

EU/1/06/357/020 – pakning med 20 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE TEKST TIL YDERKARTONEN

Gardasil, injetionsvæske, suspension– fyldt sprøjte med to kanyler, pakning med 1, 10, 20

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte

Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, )

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

 

HPV type 6 L1-protein

20 µg

HPV type 11 L1-protein

40 µg

HPV type 16 L1-protein

40 µg

HPV type 18 L1-protein

20 µg

Adsorberet på amorf aluminium-hydroxyl- phosphat -sulfat (0,225 mg Al)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte.

1 dosis på 0,5 ml i fyldt sprøjte med 2 kanyler.

10 enkeltdoser på 0,5 ml i fyldte sprøjter med 2 kanyler til hver. 20 enkeltdoser på 0,5 ml i fyldte sprøjter med 2 kanyler til hver.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær brug (i.m.)

Ryst omhyggeligt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevar sprøjten i yderkartonen for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/357/007 – pakning med 1 stk.

EU/1/06/357/008 – pakning med 10 stk.

EU/1/06/357/021 – pakning med 20 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER Mærkattekst til fyldt sprøjte.

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte.

i.m. brug.

2.ADMINISTRATIONSMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis, 0,5 ml.

6. ANDET

MSD VACCINS

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet