Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Produktresumé - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnHBVaxPro
ATC-kodeJ07BC01
Indholdsstofhepatitis B, recombinant surface antigen
ProducentMSD VACCINS

1.LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram injektionsvæske, suspension

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én dosis (0,5 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ...............

5,00 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,25 milligram Al+)

* fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gærceller ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Denne vaccine kan indeholde spor af formaldehyd og kaliumthiocyanat, som anvendes under fremstillingen, se pkt. 4.3, 4.4 og 4.8.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

Svagt opaliserende, hvid suspension.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

HBVAXPRO er indiceret til aktiv immunisering mod Hepatitis B-virusinfektion forårsaget af alle kendte subtyper til børn fra fødslen til og med 15-års-alderen, som anses for at have en risiko for at blive udsat for hepatitis B virus.

De specifikke grupper med erkendt risiko, der skal vaccineres, skal fastsættes på basis af de officielle anbefalinger.

Det forventes, at vaccination med HBVAXPRO også vil beskytte mod hepatitis D, idet hepatitis D ikke optræder, medmindre hepatitis B infektion også er tilstede.

4.2Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Børn fra fødslen til og med 15- års- alderen: 1 dosis (0,5 ml) ved hver injektion.

Primærvaccination:

Et vaccinationsprogram bør indeholde mindst 3 injektioner.

To skemaer til primærvaccination kan anbefales:

0, 1, 6 måneder: 2 injektioner med 1 måneds interval; en tredje injektion 6 måneder efter første dosis.

0, 1, 2, 12 måneder: 3 injektioner med 1 måneds interval; en fjerde dosis bør administreres 12 måneder efter første dosis.

Det anbefales, at vaccinen gives i overensstemmelse med de anførte programmer. Spædbørn som behandles efter det komprimerede program (0, 1, 2 måneders dosisplan) skal revaccineres ved 12 måneder for at inducere højere anstistoftitre.

Revaccination:

Af immunkompetente personer

Behovet for en boosterdosis hos raske personer som har modtaget hele det primærvaccinations- program er ikke fastlagt. For tiden omfatter dog nogle lokale vaccinationsprogrammer en anbefaling om en boosterdosis, og disse bør respekteres.

Af immunsupprimerede personer (f.eks. dialysepatienter, transplanterede patienter, aids-patienter)

Hos personer med nedsat immunforsvar skal det overvejes at administrere yderligere vaccinedoser, hvis antistofniveauet mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti-HBsAg) er mindre end 10 IE/l.

Revaccination af personer som ikke udvikler antistofsvar

Når der revaccineres personer som ikke svarer på primærimmuniseringen, udvikler 15-25 % et tilfredsstillende antistofsvar efter en yderligere dosis og 30-50 % efter tre yderligere doser. Idet der dog findes utilstrækkelige data angående hepatitis B- vaccinens sikkerhed, når man administrerer yderligere doser udover det anbefalede 3-dosis program, anbefales revaccination ikke rutinemæssigt efter primærimmuniseringen er fuldført. Revaccination bør overvejes for højrisikopersoner efter vurdering af vaccinationens fordele og ulemper.

Særlige doseringsanbefalinger:

Doseringsanbefalinger til nyfødte født af mødre, der er hepatitis B- virus bærere

-Ved fødslen gives én dosis hepatitis B immunglobulin (inden for 24 timer).

-Den første dosis vaccine bør gives inden for 7 dage efter fødslen og kan administreres samtidigt med hepatitis B immunglobulin, dog på separate injektionssteder.

-Efterfølgende vaccinedoser bør gives som anbefalet i det lokale vaccinationsprogram.

Doseringsanbefalinger efter kendt eller formodet udsættelse for hepatitis B- virus (f.eks. efter nålestik med kontamineret nål):

-Hepatitis B- immunglobulin bør gives snarest muligt efter udsættelse (indenfor 24 timer).

-Den første dosis vaccine bør gives inden for 7 dage efter udsættelse og kan administreres samtidig med hepatitis B immunglobulin, dog på et separat injektionssted.

-Undersøgelse af serologisk status anbefales også ved administration af yderligere vaccinedoser, hvis sådanne er nødvendige (dvs. afhængig af patientens serologiske status) med henblik på kort- og langsigtet beskyttelse.

-I tilfælde af uvaccinerede eller utilstrækkeligt vaccinerede personer skal yderligere doser gives som i det anbefalede vaccinationsprogram. Det fremskyndede vaccinationsprogram, herunder revaccination ved 12 måneder, er en mulighed.

Indgivelsesmåde

Denne vaccine bør administreres intramuskulært.

Anterolateralt på låret er det anbefalede injektionssted hos nyfødte og spædbørn. Deltoidmusklen er det anbefalede injektionssted hos børn og unge.

Må ikke injiceres intravaskulært.

Undtagelsesvist kan vaccinen injiceres subkutant hos patienter med thrombocytopeni eller blødningsforstyrrelser.

Sikkerhedsforanstaltninger før håndtering og administration af lægemidlet, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikationer

Anamnese med overfølsomhed overfor det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne eller reststoffer fra fremstillingen (f.eks. formaldehyd og kaliumthiocyanat), se pkt. 6.1 og 2.

Vaccination skal udsættes hos personer med en alvorlig febersygdom eller akut infektion.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som for alle vacciner til injektion skal hensigtsmæssige behandlingsfaciliteter altid være nemt tilgængelige i tilfælde af, at en sjælden anafylaktisk reaktion skulle forekomme efter vaccinationen (se pkt. 4.8).

Denne vaccine kan indeholde spor af formaldehyd og kaliumthiocyanat, som anvendes under fremstillingen. Derfor kan overfølsomhedsreaktioner forekomme (se pkt. 2 og 4.8).

Der skal udvises forsigtighed ved vaccinering af personer, der er overfølsomme overfor latex, da proppen på hætteglasset indeholder tørt, naturligt latexgummi, der kan forårsage allergiske reaktioner.

For klinisk eller laboratoriemæssig overvågning vedrørende immunsupprimerede personer eller personer med kendt eller antaget eksponering for hepatitis B-virus, se pkt. 4.2.

Der skal tages højde for den potentielle risiko for apnø og behovet for overvågning af respirationen i 48 til 72 timer ved indgivelse af den primære vaccinationsserie til præmature spædbørn (født ≤ 28. gestationsuge) og særligt hos personer med respiratorisk immaturitet i anamnesen (se pkt. 4.8). Da fordelen ved vaccination er stor for denne gruppe spædbørn, bør vaccination ikke undlades eller udsættes.

På grund af den lange inkubationstid for hepatitis B, er det muligt at latent infektion er tilstede ved immuniseringen. Vaccinen vil muligvis ikke forebygge hepatitis B i sådanne tilfælde.

Vaccinen beskytter ikke mod hepatitis A, hepatitis C og hepatitis E eller andre patogener, der inficerer leveren.

Der skal udvises forsigtighed ved ordination til gravide kvinder og kvinder, der ammer (se pkt. 4.6).

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Denne vaccine kan administreres:

-samtidigt med hepatitis B immunglobulin, men på forskellige injektionssteder.

-til at fuldføre vaccinationsprogrammer, både primærimmunisering og revaccination, hos personer der tidligere har modtaget en anden hepatitis B-vaccine.

-samtidigt med andre vacciner, idet der dog skal anvendes separate sprøjter på forskellige injektionssteder.

Samtidig indgivelse af pneumokok-konjugatvaccine (PREVENAR) givet med hepatitis B-vaccine ved hjælp af 0, 1 og 6- og 0, 1, 2 og 12-måneders programmet er ikke blevet tilstrækkeligt undersøgt.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet:

HBVAXPRO er ikke blevet evalueret i fertilitetsstudier.

Graviditet:

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af HBVAXPRO til gravide kvinder.

Vaccinen bør kun anvendes under graviditet, hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Amning:

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af HBVAXPRO til kvinder, der ammer.

4.7Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Det forventes dog, at HBVAXPRO har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

a. Oversigt over sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger er symptomer ved injektionsstedet inklusive forbigående ømhed, erytem og induration.

b. Oversigt over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er rapporteret efter udbredt anvendelse af vaccinen.

Som med andre hepatitis B vacciner er en årsagssammenhæng i mange tilfælde ikke påvist.

Bivirkninger

Hyppighed

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

 

Lokale reaktioner (på injektionsstedet): forbigående ømhed, erytem,

Almindelig

induration

(≥1/100 til <1/10)

Træthed, feber, utilpashed, influenza-lignende symptomer

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i blod- og lymfesystem

 

Trombocytopeni, lymfadenopati

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Forstyrrelser i immunsystemet

 

Serumsyge, anafylaksi, polyarteritis nodosa

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i nervesystemet

 

Parastæsier, paralyse (inklusive Bell's paralyse, ansigtsparalyse), perifere

 

neuropatier (polyradiculoneuritis, Guillain-Barrés syndrom), neuritis

 

(inklusive opticusneuritis), myelitis (inklusive myelitis transversa),

Meget sjælden

encefalitis, demyelineringssygdom i centralnervesystemet, eksacerbation af

(<1/10.000)

multipel sklerose, multipel sklerose, krampeanfald, hovedpine,

 

svimmelhed, synkope

 

Øjne

 

Uveitis

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Karsygdomme

 

Hypotension, vaskulit

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i åndedrætsorganer, brysthule og mediastinum

 

Bronkospasmelignende symptomer

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Gastrointestinale sygdomme

 

Opkastning, kvalme, diaré, abdominalsmerter

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i hud og subkutane væv

 

Udslæt, alopeci, pruritus, urticaria, erythema multiforme, angioødem,

Meget sjælden

eksem

(<1/10.000)

Sygdomme i bevægeapparatet og bindevæv

 

Artralgia, artritis, myalgi, ekstremitetssmerter

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Undersøgelser

 

Leverenzymstigning

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

c. Anden særlig population

 

Apnø hos meget præmature spædbørn (født ≤ 28. gestationsuge) (se pkt. 4.4)

 

Indberetning af formodede bivirkninger

Indberetningen af formodede bivirkninger efter autorisationen af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for kontinuerlig overvågning af forholdet mellem lægemidlets fordele og risici. Sundhedspersonale bedes indberette alle formodede bivirkninger via det nationale indberetningssystem, der er anført i Bilag V.

4.9Overdosering

Der har været indberetninger om indgivelse af højere doser HBVAXPRO end de anbefalede.

Generelt var bivirkningsprofilen ved overdosering sammenlignelig med den, der ses ved indgivelse af den anbefalede dosis HBVAXPRO.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: infektionssygdomme, systemiske midler, ATC-kode: J07BC01

Vaccinen inducerer specifikke humorale antistoffer mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti- HBsAg). Udvikling af antistoftiter mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti-HBsAg) større end eller lig med 10 IE/l målt 1-2 måneder efter sidste injektion anses for beskyttende mod hepatitis B virus infektion.

I kliniske studier udviklede 96 % af 1497 raske spædbørn, børn, unge og voksne en beskyttende niveau af antistoffer mod hepatitis B virus overflade-antigen ( 10 IE/l) efter et vaccinationsprogram med 3 doser af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine. I to studier med spædbørn, hvor der anvendtes forskellige doseringsprogrammer og samtidige vacciner, var andelen af spædbørn med beskyttende antistofniveauer 97,5 % og 97,2 % med geometriske middeltitre på henholdsvis 214 og 297 IE/l.

Den beskyttende effekt af en dosis hepatitis B immunglobulin ved fødslen efterfulgt af 3 doser af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine er vist hos spædbørn, som er født af både hepatitis B virus overflade-antigen (HBsAg) og hepatitis B virus e-antigen (HBeAg) positive mødre. Blandt 130 vaccinerede spædbørn var den estimerede beskyttende effekt overfor kronisk hepatitis B infektion 95 % sammenlignet med infektionsraten i ubehandlede historiske kontroller.

Skønt varigheden af den beskyttende effekt af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B-vaccine i raske vaccinerede er ukendt, viser en opfølgning over 5-9 år af ca. 3000 personer i højrisikogruppe, som har fået en tilsvarende vaccine fremstillet ud fra plasma, at der ikke er udviklet kliniske tegn på en hepatitis B infektion.

Yderligere er der påvist en vedvarende immunologisk hukommelse overfor hepatitis B virus overflade-antigen (HBsAg) fremkaldt af vaccinen ved, at der blev konstateret et anamnestisk antistofsvar på en boosterdosis af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine. Som ved andre hepatitis B-vacciner er varigheden af den beskyttende effekt i raske, vaccinerede personer ikke kendt på nuværende tidspunkt. ud over behovet for en revaccination ved 12 måneder i det komprimerede 0, 1, 2-måneders program er behovet for en boosterdosis af HBVAXPRO endnu ikke defineret.

Nedsat risiko for Carcinoma Hepatocellulære

Carcinoma hepatocellulære er en alvorlig komplikation af hepatitis B virusinfektion. Studier har påvist forbindelsen mellem kronisk hepatitis B infektion og carcinoma hepatocellulære, og 80 % af tilfælde af carcinoma hepatocellulære er forårsaget af hepatitis B infektion. Hepatitis B vaccine er blevet anerkendt som den første vaccine mod kræft fordi den kan forebygge primær leverkræft.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionsstudier i dyr er ikke udført.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumborat

Vand til injektionsvæsker.

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3Opbevaringstid

3 år.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

6.5Emballage (art og indhold)

0,5 ml suspension i hætteglas (glas) med prop (gråt butylgummi) og aluminiumforsegling med vip-af- hætte i plastic. Pakningsstørrelser på 1 stk. og 10 stk.

0,5 ml suspension i hætteglas (glas) med prop (gråt butylgummi) og aluminiumforsegling med vip-af- hætte i plastic samt en tom, steril injektionssprøjte med nål. Pakningsstørrelse på 1 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for destruktion og anden håndtering

Vaccinen skal inspiceres visuelt for fremmede partikler eller misfarvning inden administration. Præparatet skal kasseres, hvis der er fremmedpartikler, eller indholdet er misfarvet. Hætteglasset skal omrystes grundigt før brug.

Når hætteglassets forsegling er blevet brudt, skal den udtrukne vaccine anvendes med det samme og hætteglasset smides ud.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/001

EU/1/01/183/018

EU/1/01/183/019

9.DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første makedsføringstilladelse: 27/04/2001

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelsen: 27/04/2011

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én dosis (0,5 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ...............

5 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,25 milligram Al+)

* fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gærceller ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Denne vaccine kan indeholde spor af formaldehyd og kaliumthiocyanat, som anvendes under fremstillingen, se pkt. 4.3, 4.4 og 4.8.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Svagt opaliserende, hvid suspension.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

HBVAXPRO er indiceret til aktiv immunisering mod Hepatitis B-virusinfektion forårsaget af alle kendte subtyper til børn fra fødslen til og med 15-års-alderen, som anses for at have en risiko for at blive udsat for hepatitis B virus.

De specifikke grupper med erkendt risiko der skal vaccineres, skal fastsættes på basis af de officielle anbefalinger.

Det forventes, at vaccination med HBVAXPRO også vil beskytte mod hepatitis D, idet hepatitis D ikke optræder, medmindre hepatitis B infektion også er tilstede.

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Børn fra fødslen til og med 15 år: 1 dosis (0,5 ml) ved hver injektion.

Primærvaccination:

Et vaccinationsprogram bør omfatte mindst 3 injektioner.

To skemaer til primærvaccination kan anbefales:

0, 1, 6 måneder: 2 injektioner med 1 måneds interval; en tredje injektion 6 måneder efter første dosis.

0, 1, 2, 12 måneder: 3 injektioner med 1 måneds interval; en fjerde dosis bør administreres 12 måneder efter første dosis.

Det anbefales, at vaccinen gives i overensstemmelse med de anførte programmer. Spædbørn som behandles efter det komprimerede program (0, 1, 2 måneders dosisplan) skal revaccineres ved 12 måneder for at inducere højere anstistoftitre.

Revaccination:

Af immunkompetente personer

Behovet for en boosterdosis hos raske personer som har modtaget hele det primærvaccinations- program er ikke fastlagt. For tiden omfatter dog nogle lokale vaccinationsprogrammer en anbefaling om en boosterdosis, og disse bør respekteres.

Af immunsupprimerede personer (f.eks. dialysepatienter, transplanterede patienter, aids-patienter)

Hos disse personer med nedsat immunforsvar skal det overvejes at administrere yderligere vaccine- doser hvis antistofniveauet mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti-HBsAg) er mindre end

10 IE/l.

Revaccination af personer som ikke udvikler antistofsvar

Når der revaccineres personer som ikke svarer på primærimmuniseringen, udvikler 15-25 % et tilfredsstillende antistofsvar efter en yderligere dosis og 30-50 % efter tre yderligere doser. Idet der dog findes utilstrækkelige data angående hepatitis B vaccinens sikkerhed når man administrerer yderligere doser udover det anbefalede 3-dosis program, anbefales revaccination ikke rutinemæssigt efter primærimmuniseringen er fuldført. Revaccination bør overvejes for højrisikopersoner efter vurdering af vaccinationens fordele og ulemper.

Særlige doseringsanbefalinger:

Doseringsanbefalinger til nyfødte født af mødre, der er hepatitis B virus bærere

-Ved fødslen gives én dosis hepatitis B immunglobulin (indenfor 24 timer).

-Den første dosis vaccine bør gives indenfor 7 dage efter fødslen og kan administreres samtidigt med hepatitis B immunglobulin ved fødslen, dog på separate injektionssteder.

-Efterfølgende vaccinedoser bør gives som anbefalet i det lokale vaccinationsprogram.

Doseringsanbefalinger efter kendt eller formodet udsættelse for hepatitis B virus (f.eks. efter nålestik med kontamineret nål)

-Hepatitis B immunglobulin bør gives snarest muligt efter udsættelse (indenfor 24 timer).

-Den første dosis vaccine bør gives indenfor 7 dage efter udsættelse og kan administreres samtidig med hepatitis B immunglobulin, dog på et separat injektionssted.

-Undersøgelse af serologisk status anbefales også ved administration af yderligere vaccinedoser, hvis sådanne er nødvendige (dvs. afhængig af patientens serologiske status) med henblik på kort- og langsigtet beskyttelse.

-I tilfælde af uvaccinerede eller utilstrækkeligt vaccinerede personer skal yderligere doser gives som i det anbefalede vaccinationsprogram. Det fremskyndede vaccinationsprogram, herunder revaccination ved 12 måneder, er en mulighed.

Indgivelsesmåde

Denne vaccine bør administreres intramuskulært.

Anterolateralt på låret er det anbefalede injektionssted hos nyfødte og spædbørn. Deltoidmusklen er det anbefalede injektionssted hos børn og unge.

Må ikke injiceres intravaskulært.

Undtagelsesvist kan vaccinen injiceres subkutant hos patienter med thrombocytopeni eller blødningsforstyrrelser.

Sikkerhedsforanstaltninger før håndtering og administration af lægemidlet: se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Anamnese med overfølsomhed overfor det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne eller reststoffer fra fremstillingen (f.eks. formaldehyd og kaliumthiocyanat), se pkt. 6.1 og 2.

Vaccination skal udsættes hos personer med en alvorlig febersygdom eller akut infektion.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som for alle vacciner til injektion skal hensigtsmæssige behandlingsfaciliteter altid være nemt tilgængelige i tilfælde af, at en sjælden anafylaktisk reaktion skulle forekomme efter vaccinationen (se pkt. 4.8).

Denne vaccine kan indeholde spor af formaldehyd og kaliumthiocyanat, som anvendes under fremstillingen. Derfor kan overfølsomhedsreaktioner forekomme (se pkt. 2 og 4.8).

Der skal udvises forsigtighed ved vaccinering af personer, der er overfølsomme overfor latex, da sprøjtens stempelstopper og hætte indeholder tørt, naturligt latexgummi, der kan forårsage allergiske reaktioner.

For klinisk eller laboratoriemæssig overvågning vedrørende immunsupprimerede personer eller personer med kendt eller antaget eksponering for hepatitis B-virus, se pkt. 4.2.

Der skal tages højde for den potentielle risiko for apnø og behovet for overvågning af respirationen i 48 til 72 timer ved indgivelse af den primære vaccinationsserie til præmature spædbørn (født ≤ 28. gestationsuge) og særligt hos personer med respiratorisk immaturitet i anamnesen (se pkt. 4.8). Da fordelen ved vaccination er stor for denne gruppe spædbørn, bør vaccination ikke undlades eller udsættes.

På grund af den lange inkubationstid for hepatitis B, er det muligt at latent infektion er tilstede ved immuniseringen. Vaccinen vil muligvis ikke forebygge hepatitis B i sådanne tilfælde.

Vaccinen beskytter ikke mod hepatitis A, hepatitis C og hepatitis E eller andre patogener, der inficerer leveren.

Der skal udvises forsigtighed ved ordination til gravide kvinder og kvinder der ammer (se pkt. 4.6).

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Denne vaccine kan administreres:

-samtidigt med hepatitis B immunglobulin, men på forskellige injektionssteder.

-til at fuldføre vaccinationsprogrammer, både primærimmunisering og revaccination, hos personer der tidligere har modtaget en anden hepatitis B vaccine.

-samtidigt med andre vacciner, idet der dog skal anvendes separate sprøjter på forskellige injektionssteder.

Samtidig indgivelse af pneumokok-konjugatvaccine (PREVENAR) givet med hepatitis B-vaccine ved hjælp af 0, 1 og 6- og 0, 1, 2 og 12-måneders programmet er ikke blevet tilstrækkeligt undersøgt.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet:

HBVAXPRO er ikke blevet evalueret i fertilitetstudier.

Graviditet:

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af HBVAXPRO til gravide kvinder.

Vaccinen bør kun anvendes under graviditet, hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Amning:

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af HBVAXPRO til kvinder, der ammer.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Det forventes dog, at HBVAXPRO har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

a. Oversigt over sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger er symptomer ved injektionsstedet inklusive forbigående ømhed, erytem og induration.

b. Oversigt over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er rapporteret efter udbredt anvendelse af vaccinen.

Som med andre hepatitis B vacciner er en årsagssammenhæng i mange tilfælde ikke påvist.

Bivirkninger

 

Hyppighed

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

 

Lokale reaktioner (på injektionsstedet): forbigående ømhed, erytem,

 

Almindelig

induration

 

(≥1/100 til <1/10)

Træthed, feber, utilpashed, influenza-lignende symptomer

 

Meget sjælden

 

(<1/10.000)

 

 

Sygdomme i blod- og lymfesystem

 

Trombocytopeni, lymfadenopati

 

Meget sjælden

 

(<1/10.000)

 

 

Forstyrrelser i immunsystemet

 

Serumsyge, anafylaksi, polyarteritis nodosa

 

Meget sjælden

 

(<1/10.000)

 

 

Sygdomme i nervesystemet

 

Parastæsier, paralyse (inklusive Bell's paralyse, ansigtsparalyse), perifere

 

 

neuropatier (polyradiculoneuritis, Guillain-Barrés syndrom), neuritis

 

 

(inklusive opticus neuritis), myelitis (inklusive myelitis transversa),

 

Meget sjælden

encefalitis, demyelinisationssygdom i centralnervesystemet, eksacerbation

 

(<1/10.000)

af multipel sklerose, multipel sklerose, krampeanfald, hovedpine,

 

 

svimmelhed, synkope

 

 

Øjne

 

Uveitis

 

Meget sjælden

 

(<1/10.000)

 

 

Karsygdomme

 

Hypotension, vaskulit

 

Meget sjælden

 

(<1/10.000)

 

 

Sygdomme i åndedrætsorganer, brysthule og mediastinum

 

Bronkospasmelignende symptomer

 

Meget sjælden

 

(<1/10.000)

 

 

Gastrointestinale sygdomme

 

Opkastning, kvalme, diaré, abdominalsmerter

 

Meget sjælden

 

(<1/10.000)

 

 

Sygdomme i hud og subkutane væv

 

Udslæt, alopeci, pruritus, urticaria, erythema multiforme, angioødem,

 

Meget sjælden

eksem

 

(<1/10.000)

Sygdomme i bevægeapparatet og bindevæv

 

Artralgia, artritis, myalgi, ekstremitetssmerter

 

Meget sjælden

 

(<1/10.000)

 

 

Undersøgelser

 

Leverenzymstigning

 

Meget sjælden

 

(<1/10.000)

 

 

c. Anden særlig population

 

Apnø hos meget præmature spædbørn (født i ≤ 28. gestationsuge) (se pkt. 4.4).

 

Indberetning af formodede bivirkninger

Indberetningen af formodede bivirkninger efter autorisationen af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for kontinuerlig overvågning af forholdet mellem lægemidlets fordele og risici. Sundhedspersonale bedes indberette alle formodede bivirkninger via det nationale indberetningssystem, der er anført i Bilag V.

4.9 Overdosering

Der har været indberetninger om indgivelse af højere doser HBVAXPRO end de anbefalede.

Generelt var bivirkningsprofilen ved overdosering sammenlignelig med den der ses ved indgivelse af den anbefalede dosis HBVAXPRO.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: infektionssygdomme, systemiske midler ATC-kode: J07BC01

Vaccinen inducerer specifikke humorale antistoffer mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti- HBsAg). Udvikling af antistoftiter mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti-HBsAg) større end eller lig med 10 IE/l målt 1-2 måneder efter sidste injektion anses for beskyttende mod hepatitis B virus infektion.

I kliniske studier udviklede 96 % af 1497 raske spædbørn, børn, unge og voksne et beskyttende niveau af antistoffer mod hepatitis B virus overflade-antigen ( 10 IE/l) efter et vaccinationsprogram med 3 doser af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine. I to studier med spædbørn, hvor der anvendtes forskellige doseringsprogrammer og samtidige vacciner, var andelen af spædbørn med beskyttende antistofniveauer 97,5 % og 97,2 % med geometriske middeltitre på henholdsvis 214 og 297 IE/l.

Den beskyttende effekt af en dosis hepatitis B immunglobulin ved fødslen efterfulgt af 3 doser af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine er vist hos spædbørn, som er født af både hepatitis B virus overflade-antigen (HBsAg) og hepatitis B virus e antigen (HBeAg) positive mødre. Blandt 130 vaccinerede spædbørn var den estimerede beskyttende effekt overfor kronisk hepatitis B infektion 95 % sammenlignet med infektionsraten i ubehandlede historiske kontroller.

Skønt varigheden af den beskyttende effekt af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine i raske vaccinerede er ukendt, viser en opfølgning over 5-9 år af ca. 3000 personer i højrisikogruppe, som har fået en tilsvarende vaccine fremstillet ud fra plasma, at der ikke er udviklet kliniske tegn på en hepatitis B infektion.

Yderligere er der påvist en vedvarende immunologisk hukommelse overfor hepatitis B virus overflade-antigen (HBsAg) fremkaldt af vaccinen ved, at der blev konstateret et anamnestisk antistofsvar på en boosterdosis af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B-vaccine. Som ved andre hepatitis B-vacciner er varigheden af den beskyttende effekt i raske, vaccinerede personer ikke kendt på nuværende tidspunkt. Ud over behovet for en revaccination ved 12 måneder i det komprimerede 0, 1, 2-måneders program er behovet for en boosterdosis af HBVAXPRO er endnu ikke defineret.

Nedsat risiko for Carcinoma Hepatocellulære

Carcinoma hepatocellulære er en alvorlig komplikation af hepatitis B virusinfektion. Studier har påvist forbindelsen mellem kronisk infektion og carcinoma hepatocellulære, og 80 % af tilfælde af carcinoma hepatocellulære er forårsaget af hepatitis B infektion. Hepatitis B vaccine er blevet anerkendt som den første vaccine mod kræft fordi den kan forebygge primær leverkræft.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionsstudier i dyr er ikke udført.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumborat

Vand til injektionsvæsker.

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

3 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

6.5 Emballage (art og indhold)

0,5 ml suspension i fyldt injektionssprøjte (glas) lukket med et stempel (af gråt klorbutyl) uden nål - pakningsstørrelser på 1, 10, 20 og 50 stk.

0,5 ml suspension i fyldt injektionssprøjte (glas) lukket med et stempel (af gråt klorbutyl) med 1 separat nål - pakningsstørrelser på 1 og 10 stk.

0,5 ml suspension i fyldt injektionssprøjte (glas) lukket med et stempel (af gråt klorbutyl) med 2 separate nåle - pakningsstørrelser på 1, 10, 20 og 50 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Regler for destruktion og anden håndtering

Vaccinen bør inspiceres visuelt for tilstedeværelsen af partikler og misfarvning forud for indgivelse. Bortskaf produktet, hvis der konstateres partikler, eller hvis det fremstår misfarvet. Injektionssprøjten bør omrystes omhyggeligt før brug.

Nålen påsættes ved at holde i injektionssprøjtens cylinder og dreje nålen med uret, indtil den sidder godt fast på sprøjten.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/004

EU/1/01/183/005

EU/1/01/183/020

EU/1/01/183/021

EU/1/01/183/022

EU/1/01/183/023

EU/1/01/183/024

EU/1/01/183/025

EU/1/01/183/030

EU/1/01/183/031

9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første makedsføringstilladelse: 27/04/2001

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelsen: 27/04/2011

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 10 mikrogram injektionsvæske, suspension

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én dosis (1 ml) indeholder:

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ............... 10 mikrogram Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,50 milligram Al+)

* fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gærceller ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Denne vaccine kan indeholde spor af formaldehyd og kaliumthiocyanat, som anvendes under fremstillingen, se pkt. 4.3, 4.4 og 4.8.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

Svagt opaliserende, hvid suspension.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

HBVAXPRO er indiceret til aktiv immunisering mod Hepatitis B-virusinfektion forårsaget af alle kendte subtyper til børn fra 16-års-alderen eller ældre, som anses for at have en risiko for at blive udsat for hepatitis B virus.

De specifikke grupper med erkendt risiko der skal vaccineres, skal fastsættes på basis af de officielle anbefalinger.

Det forventes, at vaccination med HBVAXPRO også vil beskytte mod hepatitis D, idet hepatitis D ikke optræder, medmindre hepatitis B infektion også er tilstede.

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Børn fra 16 års alderen eller ældre: 1 dosis (1 ml) ved hver injektion.

Primærvaccination:

Et vaccinationsprogram bør omfatte mindst 3 injektioner.

To skemaer til primærvaccination kan anbefales:

0, 1, 6 måneder: 2 injektioner med 1 måneds interval; en tredje injektion 6 måneder efter første dosis.

0, 1, 2, 12 måneder: 3 injektioner med 1 måneds interval; en fjerde dosis bør administreres 12 måneder efter første dosis.

Det anbefales, at vaccinen gives i overensstemmelse med de anførte programmer. De patienter, som behandles efter det komprimerede program (0, 1, 2 måneders dosisplan) skal revaccineres ved 12 måneder for at inducere højere anstistoftitre.

Revaccination:

Af immunkompetente personer

Behovet for en boosterdosis hos raske personer som har modtaget hele det primærvaccinations- program er ikke fastlagt. For tiden omfatter dog nogle lokale vaccinationsprogrammer en anbefaling om en boosterdosis, og disse bør respekteres.

Af immunsupprimerede personer (f.eks. dialysepatienter, transplanterede patienter, aids-patienter)

Hos disse personer med nedsat immunforsvar skal det overvejes at administrere yderligere vaccine- doser hvis antistofniveauet mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti-HBsAg) er mindre end

10 IE/l.

Revaccination af personer som ikke udvikler antistofsvar

Når der revaccineres personer som ikke svarer på primærimmuniseringen, udvikler 15-25 % et tilfredsstillende antistofsvar efter en yderligere dosis og 30-50 % efter tre yderligere doser. Idet der dog findes utilstrækkelige data angående hepatitis B vaccinens sikkerhed når man administrerer yderligere doser udover det anbefalede 3-dosis program, anbefales revaccination ikke rutinemæssigt efter primærimmuniseringen er fuldført. Revaccination bør overvejes for højrisikopersoner efter vurdering af vaccinationens fordele og ulemper.

Særlige doseringsanbefalinger for kendt eller formodet udsættelse for hepatitis B virus (f.eks. efter nålestik med kontamineret nål):

-Hepatitis B immunglobulin bør gives snarest muligt efter udsættelse (indenfor 24 timer).

-Den første dosis vaccine bør gives indenfor 7 dage efter udsættelse og kan administreres samtidigt med Hepatitis B immunglobulin, dog på et separat injektionssted.

-Undersøgelse af serologisk status anbefales også ved administration af yderligere vaccinedoser, hvis sådanne er nødvendige (dvs. afhængig af patientens serologiske status) med henblik på kort- og langsigtet beskyttelse.

-I tilfælde af uvaccinerede eller utilstrækkeligt vaccinerede personer skal yderligere doser gives som i det anbefalede vaccinationsprogram. Det fremskyndede vaccinationsprogram, herunder revaccination ved 12 måneder, er en mulighed.

Dosering hos personer under 16 år

HBVAXPRO 10 mikrogram er ikke indiceret til dette subsæt i den pædiatriske population.

Den passende styrke for indgivelse til børn fra fødslen og op til 15- års- alderen er HBVAXPRO 5 mikrogram.

Indgivelsesmåde

Denne vaccine bør administreres intramuskulært.

Deltoidmusklen er det anbefalede injektionssted hos voksne og unge.

Må ikke injiceres intravaskulært.

Undtagelsesvist kan vaccinen injiceres subkutant hos patienter med thrombocytopeni eller blødningsforstyrrelser.

Sikkerhedsforanstaltninger før håndtering og administration af lægemidlet: se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Anamnese med overfølsomhed overfor det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne eller reststoffer fra fremstillingen (f.eks. formaldehyd og kaliumthiocyanat), se pkt. 6.1 og 2.

Vaccination skal udsættes hos personer med en alvorlig febersygdom eller akut infektion.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som for alle vacciner til injektion skal hensigtsmæssige behandlingsfaciliteter altid være nemt tilgængelige i tilfælde af, at en sjælden anafylaktisk reaktion skulle forekomme efter vaccinationen (se pkt. 4.8).

Denne vaccine kan indeholde spor af formaldehyd og kaliumthiocyanat, som anvendes under fremstillingen. Derfor kan overfølsomhedsreaktioner forekomme (se pkt. 2 og 4.8).

Der skal udvises forsigtighed ved vaccinering af individer der er overfølsomme overfor latex, da proppen på hætteglasset indeholder tørt, naturligt latexgummi, der kan forårsage allergiske reaktioner.

For klinisk eller laboratoriemæssig overvågning vedrørende immunsupprimerede personer eller personer med kendt eller antaget eksponering for hepatitis B-virus, se pkt. 4.2.

Et antal faktorer er blevet observeret, som kan reducere immunsvaret på hepatitis B-vacciner. Disse faktorer inkluderer høj alder, mandligt køn, fedme, rygning, indgivelsesvej og visse underliggende, kroniske sygdomme. Man bør overveje at udføre serologiske undersøgelser af de personer, som kan have risiko for ikke at opnå serobeskyttelse efter en komplet HBVAXPRO-serie. Der kan være behov for at overveje yderligere doser, hos personer, som ikke responderer eller responderer suboptimalt på en vaccinationsserie.

På grund af den lange inkubationstid for hepatitis B, er det muligt at latent infektion er tilstede ved immuniseringen. Vaccinen vil muligvis ikke forebygge hepatitis B i sådanne tilfælde.

Vaccinen beskytter ikke mod hepatitis A, hepatitis C og hepatitis E eller andre patogener, der inficerer leveren.

Der skal udvises forsigtighed ved ordination til gravide kvinder og kvinder der ammer (se pkt. 4.6).

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Denne vaccine kan administreres:

-samtidigt med hepatitis B immunglobulin, men på forskellige injektionssteder.

-til at fuldføre vaccinationsprogrammer, både primærimmunisering og revaccination, hos personer der tidligere har modtaget en anden hepatitis B vaccine.

-samtidigt med andre vacciner, idet der dog skal anvendes separate sprøjter på forskellige injektionssteder.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet:

HBVAXPRO er ikke blevet evalueret i fertilitetstudier.

Graviditet:

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af HBVAXPRO til gravide kvinder.

Vaccinen bør kun anvendes under graviditet, hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Amning:

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af HBVAXPRO til kvinder, der ammer.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. Det forventes dog, at HBVAXPRO har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

a. Oversigt over sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger er symptomer ved injektionsstedet inklusive forbigående ømhed, erytem og induration.

b. Oversigt over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er rapporteret efter udbredt anvendelse af vaccinen.

Som med andre hepatitis B vacciner er en årsagssammenhæng i mange tilfælde ikke påvist.

Bivirkninger

Hyppighed

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

 

Lokale reaktioner (injektionsstedet): forbigående ømhed, erytem,

Almindelig

induration

(≥1/100 til <1/10)

Træthed, feber, utilpashed, influenza-lignende symptomer

Meget

sjælden(<1/10.000)

 

Sygdomme i blod- og lymfesystem

 

Trombocytopeni, lymfadenopati

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Forstyrrelser i immunsystemet

 

Serumsyge, anafylaksi, polyarteritis nodosa

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i nervesystemet

 

Parastæsier, paralyse (inkusive Bell's paralyse, ansigtsparalyse), perifere

 

neuropatier (polyradiculoneuritis, Guillain-Barrés syndrom), neuritis

 

(inklusive optisk neuritis), myelitis (inklusive myelitis transversa),

Meget sjælden

encephalitis, demyelineringssygdom i centralnervesystemet, eksacerbation

(<1/10.000)

af multipel sklerose, multipel sklerose, krampeanfald, hovedpine,

 

svimmelhed, synkope

 

Øjne

 

Uveitis

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Karsygdomme

 

Hypotension, vaskulit

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i åndedrætsorganer, brysthule og mediastinum

 

Bronkospasmelignende symptomer

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Gastrointestinale sygdomme

 

Opkastning, kvalme, diaré, abdominal-smerter

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i hud og subkutane væv

 

Udslæt, alopeci, pruritus, urticaria, erythema multiforme, angioødem,

Meget sjælden

eksem

(<1/10.000)

Sygdomme i bevægeapparatet og bindevæv

 

Artralgia, artritis, myalgi, ekstremitetssmerter

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Undersøgelser

 

Leverenzymstigning

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Indberetning af formodede bivirkninger

Indberetningen af formodede bivirkninger efter autorisationen af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for kontinuerlig overvågning af forholdet mellem lægemidlets fordele og risici. Sundhedspersonale bedes indberette alle formodede bivirkninger via det nationale indberetningssystem, der er anført i Bilag V.

4.9 Overdosering

Der har været indberetninger om indgivelse af højere doser HBVAXPRO end de anbefalede. Generelt var bivirkningsprofilen ved overdosering sammenlignelig med den der ses ved indgivelse af den anbefalede dosis HBVAXPRO.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: infektionssygdomme, systemiske midler, ATC-kode: J07BC01

Vaccinen inducerer specifikke humorale antistoffer mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti- HBsAg). Udvikling af antistoftiter mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti-HBsAg) større end eller lig med 10 IE/l målt 1-2 måneder efter sidste injektion anses for beskyttende mod hepatitis B virus infektion.

I kliniske studier udviklede 96 % af 1497 raske spædbørn, børn, unge og voksne en beskyttende niveau af antistoffer mod hepatitis B virus overflade-antigen ( 10 IE/l) efter et vaccinationsprogram med 3 doser af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine. I to forsøg med unge og voksne udviklede 95,6 % - 97,5 % af de vaccinerede personer et beskyttende antistofniveau. De geometriske middeltitre i disse forsøg lå i området fra 535 - 793 IE/l.

Skønt varigheden af den beskyttende effekt af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine i raske vaccinerede er ukendt, viser en opfølgning over 5-9 år af ca. 3000 personer i højrisikogruppe, som har fået en tilsvarende vaccine fremstillet ud fra plasma, at der ikke er udviklet kliniske tegn på en hepatitis B infektion.

Yderligere er der påvist en vedvarende immunologisk hukommelse overfor hepatitis B virus overflade-antigen (HBsAg) fremkaldt af vaccinen ved, at der blev konstateret et anamnestisk antistofsvar på en boosterdosis af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine hos raske voksne. Som ved andre hepatitis B-vacciner er varigheden af den beskyttende effekt i raske, vaccinerede personer ikke kendt på nuværende tidspunkt. Ud over behovet for en revaccination ved 12 måneder i det komprimerede 0, 1, 2-måneders program er behovet for en boosterdosis af HBVAXPRO er endnu ikke defineret

Nedsat risiko for Carcinoma Hepatocellulære

Carcinoma hepatocellulære er en alvorlig komplikation af hepatitis B virusinfektion. Studier har påvist forbindelsen mellem kronisk hepatitis B infektion og carcinoma hepatocellulære, og 80 % af tilfælde af carcinoma hepatocellulære er forårsaget af hepatitis B infektion. Hepatitis B vaccine er blevet anerkendt som den første vaccine mod kræft fordi den kan forebygge primær leverkræft.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionsstudier i dyr er ikke udført.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumborat

Vand til injektionsvæsker.

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

3 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

6.5 Emballage (art og indhold)

1 ml suspension i hætteglas (glas) med prop (gråt butylgummi) og aluminiumforsegling med vip-af- hætte i plastic. Pakningsstørrelser på 1 og 10 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for destruktion og anden handtering

Vaccinen bør inspiceres visuelt for tilstedeværelsen af partikler og misfarvning forud for indgivelse. Bortskaf produktet, hvis der konstateres partikler, eller hvis det fremstår misfarvet. Injektionssprøjten bør omrystes omhyggeligt før brug. Når hætteglasset er gennembrudt, skal den udtrukne vaccine anvendes straks og hætteglasset kasseres.

Nålen påsættes ved at holde i injektionssprøjtens cylinder og dreje nålen med uret, indtil den sidder godt fast på sprøjten.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/007

EU/1/01/183/008

9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første makedsføringstilladelse: 27/04/2001

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelsen:27/04/2011

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 10 mikrogram injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én dosis (1 ml) indeholder:

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ............... 10 mikrogram Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,50 milligram Al+)

* fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gærceller ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Denne vaccine kan indeholde spor af formaldehyd og kaliumthiocyanat, som anvendes under fremstillingen. se pkt. 4.3, 4.4 og 4.8.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Svagt opaliserende, hvid suspension.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

HBVAXPRO er indiceret til aktiv immunisering mod Hepatitis B-virusinfektion forårsaget af alle kendte subtyper til børn fra fra 16-års-alderen eller ældre, som anses for at have en risiko for at blive udsat for hepatitis B virus.

De specifikke grupper med erkendt risiko der skal vaccineres, skal fastsættes på basis af de officielle anbefalinger.

Det forventes, at vaccination med HBVAXPRO også vil beskytte mod hepatitis D, idet hepatitis D ikke optræder, medmindre hepatitis B infektion også er tilstede.

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Børn i 16 års alderen eller ældre: 1 dosis (1 ml) ved hver injektion.

Primærvaccination:

Et vaccinationsprogram bør omfatte mindst 3 injektioner.

To skemaer til primærvaccination kan anbefales:

0, 1, 6 måneder: 2 injektioner med 1 måneds interval; en tredje injektion 6 måneder efter første dosis.

0, 1, 2, 12 måneder: 3 injektioner med 1 måneds interval; en fjerde dosis bør administreres 12 måneder efter første dosis.

Det anbefales, at vaccinen gives i overensstemmelse med de anførte programmer. De patienter, som behandles efter det komprimerede program (0, 1, 2 måneders dosisplan) skal revaccineres ved 12 måneder for at inducere højere anstistoftitre.

Revaccination:

Af immunkompetente personer

Behovet for en boosterdosis hos raske personer som har modtaget hele det primærvaccinationsprogram er ikke fastlagt. For tiden omfatter dog nogle lokale vaccinationsprogrammer en anbefaling om en boosterdosis, og disse bør respekteres.

Af immunsupprimerede personer (f.eks. dialysepatienter, transplanterede patienter, aids-patienter)

Hos disse personer med nedsat immunforsvar skal det overvejes at administrere yderligere vaccinedoser hvis antistofniveauet mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti-HBsAg) er mindre end 10 IE/l.

Revaccination af personer som ikke udvikler antistofsvar

Når der revaccineres personer som ikke svarer på primærimmuniseringen, udvikler 15-25 % et tilfredsstillende antistofsvar efter en yderligere dosis og 30-50 % efter tre yderligere doser. Idet der dog findes utilstrækkelige data angående hepatitis B vaccinens sikkerhed når man administrerer yderligere doser udover det anbefalede 3-dosis program, anbefales revaccination ikke rutinemæssigt efter primærimmuniseringen er fuldført. Revaccination bør overvejes for højrisikopersoner efter vurdering af vaccinationens fordele og ulemper.

Særlige doseringsanbefalinger for kendt eller formodet udsættelse for hepatitis B virus (f.eks. efter nålestik med kontamineret nål):

-Hepatitis B immunglobulin bør gives snarest muligt efter udsættelse (indenfor 24 timer).

-Den første dosis vaccine bør gives indenfor 7 dage efter udsættelse og kan administreres samtidigt med Hepatitis B immunglobulin, dog på et separat injektionssted.

-Undersøgelse af serologisk status anbefales også ved administration af yderligere vaccinedoser, hvis sådanne er nødvendige (dvs. afhængig af patientens serologiske status) med henblik på kort- og langsigtet beskyttelse.

-I tilfælde af uvaccinerede eller utilstrækkeligt vaccinerede personer skal yderligere doser gives som i det anbefalede vaccinationsprogram. Det fremskyndede vaccinationsprogram, herunder revaccination ved 12 måneder, er en mulighed.

Dosering hos personer under 16 år

HBVAXPRO 10 mikrogram er ikke indiceret til dette subsæt i den pædiatriske population.

Den passende styrke for indgivelse til børn fra fødslen og op til 15- års- alderen er HBVAXPRO 5 mikrogram.

Indgivelsesmåde

Denne vaccine bør administreres intramuskulært.

Deltoidmusklen er det anbefalede injektionssted hos voksne og unge.

Må ikke injiceres intravaskulært.

Undtagelsesvist kan vaccinen injiceres subkutant hos patienter med thrombocytopeni eller blødningsforstyrrelser.

Sikkerhedsforanstaltninger før håndtering og administration af lægemidlet: se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Anamnese med overfølsomhed overfor det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne eller reststoffer fra fremstillingen (f.eks. formaldehyd og kaliumthiocyanat), se pkt. 6.1 og 2.

Vaccination skal udsættes hos personer med en alvorlig febersygdom eller akut infektion.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som for alle vacciner til injektion skal hensigtsmæssige behandlingsfaciliteter altid være nemt tilgængelige i tilfælde af, at en sjælden anafylaktisk reaktion skulle forekomme efter vaccinationen (se pkt. 4.8).

Denne vaccine kan indeholde spor af formaldehyd og kaliumthiocyanat, som anvendes under fremstillingen. Derfor kan overfølsomhedsreaktioner forekomme (se pkt. 2 og 4.8).

Der skal udvises forsigtighed ved vaccinering af individer der er overfølsomme overfor latex, da sprøjtens stempelstopper og prop indeholder tørt, naturligt latexgummi, der kan forårsage allergiske reaktioner.

For klinisk eller laboratoriemæssig overvågning vedrørende immunsupprimerede personer eller personer med kendt eller antaget eksponering for hepatitis B-virus, se pkt. 4.2.

Et antal faktorer er blevet observeret, som kan reducere immunsvaret på hepatitis B-vacciner. Disse faktorer inkluderer høj alder, mandligt køn, fedme, rygning, indgivelsesvej og visse underliggende, kroniske sygdomme. Man bør overveje at udføre serologiske undersøgelser af de personer, som kan have risiko for ikke at opnå serobeskyttelse efter en komplet HBVAXPRO-serie. Der kan være behov for at overveje yderligere doser, hos personer, som ikke responderer eller responderer suboptimalt på en vaccinationsserie.

På grund af den lange inkubationstid for hepatitis B, er det muligt at latent infektion er tilstede ved immuniseringen. Vaccinen vil muligvis ikke forebygge hepatitis B i sådanne tilfælde.

Vaccinen beskytter ikke mod hepatitis A, hepatitis C og hepatitis E eller andre patogener, der inficerer leveren.

Der skal udvises forsigtighed ved ordination til gravide kvinder og kvinder der ammer (se pkt. 4.6).

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Denne vaccine kan administreres:

-samtidigt med hepatitis B immunglobulin, men på forskellige injektionssteder.

-til at fuldføre vaccinationsprogrammer, både primærimmunisering og revaccination, hos personer der tidligere har modtaget en anden hepatitis B vaccine.

-samtidigt med andre vacciner, idet der dog skal anvendes separate sprøjter på forskellige injektionssteder.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet:

HBVAXPRO er ikke blevet evalueret i fertilitetstudier.

Graviditet:

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af HBVAXPRO til gravide kvinder.

Vaccinen bør kun anvendes under graviditet, hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Amning:

Der foreligger ingen kliniske data om anvendelse af HBVAXPRO til kvinder, der ammer efter fødslen.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. Det forventes dog, at HBVAXPRO har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

a. Oversigt over sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger er symptomer ved injektionsstedet inklusive forbigående ømhed, erytem og induration.

b. Oversigt over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er rapporteret efter udbredt anvendelse af vaccinen.

Som med andre hepatitis B vacciner er en årsagssammenhæng i mange tilfælde ikke påvist.

Bivirkninger

Hyppighed

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

 

Lokale reaktioner (på injektionsstedet): forbigående ømhed, erytem,

Almindelig

induration

(≥1/100 til <1/10)

Træthed, feber, utilpashed, influenza-lignende symptomer

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i blod- og lymfesystem

 

Trombocytopeni, lymfadenopati

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Forstyrrelser i immunsystemet

 

Serumsyge, anafylaksi, polyarteritis nodosa

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i nervesystemet

 

Parastæsier, paralyse (inkusive Bell's paralyse, ansigtsparalyse), perifere

 

neuropatier (polyradiculoneuritis, Guillain-Barrés syndrom), neuritis

 

(inklusive optisk neuritis), myelitis (inklusive myelitis transversa),

Meget sjælden

encephalitis, demyelineringssygdom i centralnervesystemet, eksacerbation

(<1/10.000)

af multipel sklerose, multipel sklerose, krampeanfald, hovedpine,

 

svimmelhed, synkope

 

Øjne

 

Uveitis

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Karsygdomme

 

Hypotension, vaskulit

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i åndedrætsorganer, brysthule og mediastinum

 

Bronkospasmelignende symptomer

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Gastrointestinale sygdomme

 

Opkastning, kvalme, diaré, abdominal-smerter

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i hud og subkutane væv

 

Udslæt, alopeci, pruritus, urticaria, erythema multiforme, angioødem,

Meget sjælden

eksem

(<1/10.000)

Sygdomme i bevægeapparatet og bindevæv

 

Artralgia, artritis, myalgi, ekstremitetssmerter

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Undersøgelser

 

Leverenzymstigning

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Indberetning af formodede bivirkninger

Indberetningen af formodede bivirkninger efter autorisationen af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for kontinuerlig overvågning af forholdet mellem lægemidlets fordele og risici. Sundhedspersonale bedes indberette alle formodede bivirkninger via det nationale indberetningssystem, der er anført i Bilag V.

4.9 Overdosering

Der har været indberetninger om indgivelse af højere doser HBVAXPRO end de anbefalede. Generelt var bivirkningsprofilen ved overdosering sammenlignelig med den der ses ved indgivelse af den anbefalede dosis HBVAXPRO.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: infektionssygdomme, systemiske midler, ATC-kode: J07BC01

Vaccinen inducerer specifikke humorale antistoffer mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti- HBsAg). Udvikling af antistoftiter mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti-HBsAg) større end eller lig med 10 IE/l målt 1-2 måneder efter sidste injektion anses for beskyttende mod hepatitis B virus infektion.

I kliniske studier udviklede 96 % af 1497 raske spædbørn, børn, unge og voksne et beskyttende niveau af antistoffer mod hepatitis B virus overflade-antigen ( 10 IE/l) efter et vaccinationsprogram med 3 doser af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine. I to forsøg med unge og voksne udviklede 95,6 % - 97,5 % af de vaccinerede personer et beskyttende antistofniveau. De geometriske middeltitre i disse forsøg lå i området fra 535 - 793 IE/l.

Skønt varigheden af den beskyttende effekt af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine i raske vaccinerede er ukendt, viser en opfølgning over 5-9 år af ca. 3000 personer i højrisikogruppe, som har fået en tilsvarende vaccine fremstillet ud fra plasma, at der ikke er udviklet kliniske tegn på en hepatitis B infektion.

Yderligere er der påvist en vedvarende immunologisk hukommelse overfor hepatitis B virus overflade-antigen (HBsAg) fremkaldt af vaccinen ved, at der blev konstateret et anamnestisk antistofsvar på en boosterdosis af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine hos raske voksne. Som ved andre hepatitis B-vacciner er varigheden af den beskyttende effekt i raske, vaccinerede personer ikke kendt på nuværende tidspunkt. Ud over behovet for en revaccination ved 12 måneder i det komprimerede 0, 1, 2-måneders program er behovet for en boosterdosis af HBVAXPRO endnu ikke defineret .

Nedsat risiko for Carcinoma Hepatocellulære

Carcinoma hepatocellulære er en alvorlig komplikation af Hepatitis B virusinfektion. Studier har påvist forbindelsen mellem kronisk hepatitis B infektion og carcinoma hepatocellulære, og 80 % af tilfælde af carcinoma hepatocellulære er forårsaget af Hepatitis B infektion. Hepatitis B vaccine er blevet anerkendt som den første vaccine mod kræft fordi den kan forebygge primær leverkræft.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionsstudier i dyr er ikke udført.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumborat

Vand til injektionsvæsker.

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

3 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

6.5 Emballage (art og indhold)

1 ml suspension i fyldt injektionssprøjte (glas ) lukket med et stempel (af gråt klorbutyl) uden nål - pakningsstørrelser på 1 og 10 stk.

1 ml suspension i fyldt injektionssprøjte (glas ) lukket med et stempel (af gråt klorbutyl) med 1 separat nål - pakningsstørrelser på 1 og 10 stk.

1 ml suspension i fyldt injektionssprøjte (glas ) lukket med et stempel (af gråt klorbutyl) med 2 separate nåle - pakningsstørrelser med 1, 10 og 20 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Regler for destruktion og anden håndtering

Vaccinen bør inspiceres visuelt for tilstedeværelsen af partikler og misfarvning forud for indgivelse. Bortskaf produktet, hvis der konstateres partikler, eller hvis det fremstår misfarvet. Injektionssprøjten bør omrystes omhyggeligt før brug.

Nålen påsættes ved at holde i injektionssprøjtens cylinder og dreje nålen med uret, indtil den sidder godt fast på sprøjten.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/011

EU/1/01/183/013

EU/1/01/183/026

EU/1/01/183/027

EU/1/01/183/028

EU/1/01/183/029

EU/1/01/183/032

9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første makedsføringstilladelse: 27/04/2001

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelsen: 27/04/2011

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 40 mikrogram injektionsvæske, suspension

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én dosis (1 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ...............

40 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,50 milligram Al+)

* fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gærceller ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Denne vaccine kan indeholde spor af formaldehyd og kaliumthiocyanat, som anvendes under fremstillingen. Se pkt. 4.3, 4.4 og 4.8.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

Svagt opaliserende, hvid suspension.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

HBVAXPRO er indiceret til aktiv immunisering mod hepatitis B-virusinfektion forårsaget af alle kendte subtyper hos voksne prædialyse- og dialysepatienter.

Det forventes, at vaccination med HBVAXPRO også vil beskytte mod hepatitis D, idet hepatitis D ikke optræder, medmindre hepatitis B infektion også er tilstede.

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne prædialyse- og dialysepatienter: 1 dosis (1 ml) ved hver injektion .

Primærvaccination:

Et vaccinationsprogram bør indeholde 3 injektioner:

Skema 0, 1, 6 måneder: 2 injektioner med 1 måneds interval; en tredje injektion 6 måneder efter første dosis.

Revaccination:

En boosterdosis til disse patienter skal overvejes, hvis antistofniveauet mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti-HBsAg) efter den primære serie er mindre end 10 IE/l.

I overensstemmelse med standard medicinsk praksis for indgivelse af hepatitis B-vaccine, skal der udføres regelmæssige antistofundersøgelser på hæmodialysepatienter. En boosterdosis skal gives, når antistofniveauet falder til under 10 IE/l.

Særlige doseringsanbefalinger efter kendt eller formodet udsættelse for hepatitis B-virus (f.eks. efter

nålestik med kontamineret nål):

-Hepatitis B immunglobulin bør gives snarest muligt efter udsættelse (indenfor 24 timer).

-Den første dosis vaccine bør gives indenfor 7 dage efter udsættelse og kan administreres samtidig med hepatitis B immunglobulin, dog på et separat injektionssted.

-Undersøgelse af serologisk status anbefales også ved administration af yderligere vaccinedoser, hvis sådanne er nødvendige (dvs. afhængig af patientens serologiske status) med henblik på kort- og langsigtet beskyttelse.

-I tilfælde af uvaccinerede eller utilstrækkeligt vaccinerede personer skal yderligere doser gives som i det anbefalede vaccinationsprogram.

Indgivelsesmåde

Denne vaccine bør administreres intramuskulært.

Deltoidmusklen er det anbefalede injektionssted hos unge og voksne.

Må ikke injiceres intravaskulært.

Undtagelsesvist kan vaccinen injiceres subkutant hos patienter med thrombocytopeni eller blødningsforstyrrelser.

Sikkerhedsforanstaltninger før håndtering og administration af lægemidlet: se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

-Anamnese med overfølsomhed overfor det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne eller reststoffer fra fremstillingen (fx formaldehyd og kaliumthiocyanat), se pkt. 6.1 og 2.

Vaccination skal udsættes hos personer med en alvorlig febersygdom eller akut infektion.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som for alle vacciner til injektion skal hensigtsmæssige behandlingsfaciliteter altid være nemt tilgængelige i tilfælde af, at en sjælden anafylaktisk reaktion skulle forekomme efter vaccinationen (se pkt. 4.8).

Denne vaccine kan indeholde spor af formaldehyd og kaliumthiocyanat, som anvendes under fremstillingen. Derfor kan overfølsomhedsreaktioner forekomme (se pkt. 2 og 4.8).

Der skal udvises forsigtighed ved vaccinering af individer der er overfølsomme overfor latex, da proppen på hætteglasset indeholder tort, naturligt latexgummi, der kan forårsage allergiske reaktioner.

Et antal faktorer er blevet observeret, som kan reducere immunsvaret på hepatitis B-vacciner. Disse faktorer inkluderer høj alder, mandligt køn, fedme, rygning, indgivelsesvej og visse underliggende, kroniske sygdomme. Man bør overveje at udføre serologiske undersøgelser af de personer, som kan have risiko for ikke at opnå serobeskyttelse efter en komplet HBVAXPRO-serie. Der kan være behov for at overveje yderligere doser, hos personer, som ikke responderer eller responderer suboptimalt på en vaccinationsserie.

På grund af den lange inkubationstid for hepatitis B, er det muligt at latent infektion er tilstede ved immuniseringen. Vaccinen vil muligvis ikke forebygge hepatitis B i sådanne tilfælde.

Vaccinen beskytter ikke mod hepatitis A, hepatitis C og hepatitis E eller andre patogener, der inficerer leveren.

Der skal udvises forsigtighed ved ordination til gravide kvinder og kvinder der ammer (se pkt. 4.6).

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Denne vaccine kan gives:

-samtidigt med hepatitis B immunglobulin, men på forskellige injektionssteder.

-til at fuldføre vaccinationsprogrammer, både primærimmunisering og revaccination, hos personer der tidligere har modtaget en anden hepatitis B vaccine.

-samtidigt med andre vacciner, idet der dog skal anvendes separate sprøjter på forskellige injektionssteder.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet:

HBVAXPRO er ikke blevet evalueret i fertilitetstudier.

Graviditet:

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af HBVAXPRO til gravide kvinder.

Vaccinen bør kun anvendes under graviditet, hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Amning:

Der foreligger ingen kliniske data om anvendelse af HBVAXPRO til kvinder, der ammer efter fødslen.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. Det forventes dog, at HBVAXPRO har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

a. Oversigt over sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger er symptomer ved injektionsstedet inklusive forbigående ømhed, erytem og induration.

b. Oversigt over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er rapporteret efter udbredt anvendelse af vaccinen.

Som med andre hepatitis B vacciner er en årsagssammenhæng i mange tilfælde ikke påvist.

Bivirkninger

Hyppighed

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

 

Lokale reaktioner (på injektionsstedet): forbigående ømhed, erytem,

Almindelig

induration

(≥1/100 til <1/10)

Træthed, feber, utilpashed, influenza-lignende symptomer

Meget

sjælden(<1/10.000)

 

Sygdomme i blod- og lymfesystem

 

Trombocytopeni, lymfadenopati

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Forstyrrelser i immunsystemet

 

Serumsyge, anafylaksi, polyarteritis nodosa

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i nervesystemet

 

Parastæsier, paralyse (inkusive Bell's paralyse, ansigtsparalyse), perifere

 

neuropatier (polyradiculoneuritis, Guillain-Barrés syndrom), neuritis

 

(inklusive optisk neuritis), myelitis (inklusive myelitis transversa),

Meget sjælden

encephalitis, demyelineringssygdom i centralnervesystemet, eksacerbation

(<1/10.000)

af multipel sklerose, multipel sklerose, krampeanfald, hovedpine,

 

svimmelhed, synkope

 

Øjne

 

Uveitis

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Karsygdomme

 

Hypotension, vaskulit

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i åndedrætsorganer, brysthule og mediastinum

 

Bronkospasmelignende symptomer

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Gastrointestinale sygdomme

 

Opkastning, kvalme, diaré, abdominal-smerter

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Sygdomme i hud og subkutane væv

 

Udslæt, alopeci, pruritus, urticaria, erythema multiforme, angioødem,

Meget sjælden

eksem

(<1/10.000)

Sygdomme i bevægeapparatet og bindevæv

 

Artralgia, artritis, myalgi, ekstremitetssmerter

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Undersøgelser

 

Leverenzymstigning

Meget sjælden

(<1/10.000)

 

Indberetning af formodede bivirkninger

Indberetningen af formodede bivirkninger efter autorisationen af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for kontinuerlig overvågning af forholdet mellem lægemidlets fordele og risici. Sundhedspersonale bedes indberette alle formodede bivirkninger via det nationale indberetningssystem, der er anført i Bilag V.

4.9 Overdosering

Der har været indberetninger om indgivelse af højere doser HBVAXPRO end de anbefalede. Generelt var bivirkningsprofilen ved overdosering sammenlignelig med den der ses ved indgivelse af den anbefalede dosis HBVAXPRO.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: infektionssygdomme, systemiske midler ATC-kode: J07BC01

Vaccinen inducerer specifikke humorale antistoffer mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti- HBsAg). Udvikling af antistoftiter mod hepatitis B virus overflade-antigen (anti-HBsAg) større end eller lig med 10 IE/l målt 1-2 måneder efter sidste injektion anses for beskyttende mod hepatitis B virus infektion.

I kliniske studier udviklede 96 % af 1497 raske spædbørn, børn, unge og voksne en beskyttende antistoftiter ( 10 IE/l) efter et vaccinationsprogram med 3 doser af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine.

Skønt varigheden af den beskyttende effekt af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine i raske vaccinerede er ukendt, viser en opfølgning over 5-9 år af ca. 3000 personer i højrisikogruppe, som har fået en tilsvarende vaccine fremstillet ud fra plasma, at der ikke er udviklet kliniske tegn på en hepatitis B infektion.

Yderligere er der påvist en vedvarende immunologisk hukommelse overfor hepatitis B virus overflade-antigen (HBsAg) fremkaldt af vaccinen ved, at der blev konstateret et anamnestisk antistofsvar på en boosterdosis af en tidligere formulering af Mercks rekombinant hepatitis B vaccine hos raske voksne.

I overensstemmelse med standard medicinsk praksis for indgivelse af hepatitis B-vaccine, skal der udføres regelmæssige antistofundersøgelser på hæmodialysepatienter. En boosterdosis skal gives, når antistofniveauet falder til under 10 IE/l. Hos personer, hvor der opnås utilstrækkelige antistoftitre efter revaccination, skal brugen af alternative hepatitis B vacciner overvejes.

Nedsat risiko for Carcinoma Hepatocellulære

Carcinoma hepatocellulære er en alvorlig komplikation af hepatitis B virusinfektion. Studier har påvist forbindelsen mellem kronisk hepatitis B infektion og carcinoma hepatocellulære, og 80 % af tilfælde af carcinoma hepatocellulære er forårsaget af hepatitis B infektion. Hepatitis B vaccine er blevet anerkendt som den første vaccine mod kræft fordi den kan forebygge primær leverkræft.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionsstudier i dyr er ikke udført.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumborat

Vand til injektionsvæsker.

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

3 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

6.5 Emballage (art og indhold)

1 ml suspension i hætteglas (glas) med prop (gråt butylgummi) og aluminiumforsegling med vip-af- hætte. Pakningsstørrelse på 1 stk.

6.6 Regler for destruktion og anden håndtering

Vaccinen bør inspiceres visuelt for tilstedeværelsen af partikler og misfarvning forud for indgivelse. Bortskaf produktet, hvis der konstateres partikler, eller hvis det fremstår misfarvet. Injektionssprøjten bør omrystes omhyggeligt før brug. Når hætteglasset er gennembrudt, skal den udtrukne vaccine anvendes straks og hætteglasset kasseres.

Nålen påsættes ved at holde i injektionssprøjtens cylinder og dreje nålen med uret, indtil den sidder godt fast på sprøjten.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/015

9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første makedsføringstilladelse: 27/04/2001

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelsen: 27/04/2011

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet