Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Etikettering - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnHBVaxPro
ATC-kodeJ07BC01
Indholdsstofhepatitis B, recombinant surface antigen
ProducentMSD VACCINS

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE HBVAXPRO 5 mikrogram - endosishætteglas - pakning med 1 stk., 10 stk.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram

Injektionsvæske, suspension

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ...............

5 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,25 milligram Al+)

* Fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gær med rekombinant DNA-teknologi.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, natriumborat og vand til injektionsvæsker.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension 1 endosis hætteglas à 0,5 ml. 10 endosis hætteglas à 0,5 ml.

5.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Omrystes grundigt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Administreres intramuskulært.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/001

1 hætteglas

EU/1/01/183/018

10 hætteglas

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

HBVAXPRO 5 mikrogram – endosis hætteglas + injektionssprøjte med nål - Pakning med 1 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram

Injektionsvæske, suspension.

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ...............

5 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,25 milligram Al+)

* fremstillet i rekombinante gærceller af Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, natriumborat og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension 1 endosis hætteglas à 0,5 ml.

1 steril injektionssprøjte med nål.

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Omrystes grundigt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Administreres intramuskulært.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/019

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HBVAXPRO 5 mikrogram

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

HBVAXPRO 5 µg

Injektionsvæske, suspension

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

i.m. anvendelse

2.ANVENDELSESMÅDE

Omrystes grundigt før brug.

3.UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

0,5 ml

6.ANDET

MSD VACCINS

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

HBVAXPRO 5 mikrogram - endosis fyldt injektionssprøjte uden nål - Pakning med 1 stk., 10 stk., 20 stk., 50 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ...............

5 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,25 milligram Al+)

* Fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gær med rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, natriumborat og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension

1 endosis fyldt injektionssprøjte à 0,5 ml uden nål

10 endosis fyldte injektionssprøjter à 0,5 ml uden nål

20 endosis fyldte injektionssprøjter à 0,5 ml uden nål

50 endosis fyldte injektionssprøjter à 0,5 ml uden nål

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Omrystes grundigt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Administreres intramuskulært.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/004 pakning med 1 stk.

EU/1/01/183/005 pakning med 10 stk.

EU/1/01/183/020 pakning med 20 stk.

EU/1/01/183/021 pakning med 50 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

HBVAXPRO 5 mikrogram - endosis fyldt injektionssprøjte med 1 separat nål - Pakning med 1 stk., 10 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ...............

5 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,25 milligram Al+)

* Fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gær med rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, natriumborat og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension

1 endosis fyldt injektionssprøjte à 0,5 ml med 1 separat nål

10 endosis fyldte injektionssprøjter à 0,5 ml med 1 separat nål (til hver injektionssprøjte)

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Omrystes grundigt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Administreres intramuskulært.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/022 pakning med 1 stk.

EU/1/01/183/023 pakning med 10 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

HBVAXPRO 5 mikrogram - endosis fyldt injektionssprøjte med 2 separate nåle - Pakning med 1 stk., 10 stk., 20 stk., 50 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ...............

5 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,25 milligram Al+)

* Fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gær med rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, natriumborat og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension

1 endosis fyldt injektionssprøjte à 0,5 ml med 2 separate nåle

10 endosis fyldte injektionssprøjter à 0,5 ml med 2 separate nåle (til hver injektionssprøjte) 20 endosis fyldte injektionssprøjter à 0,5 ml med 2 separate nåle (til hver injektionssprøjte) 50 endosis fyldte injektionssprøjter à 0,5 ml med 2 separate nåle (til hver injektionssprøjte)

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Omrystes grundigt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Administreres intramuskulært.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/024 pakning med 1 stk.

EU/1/01/183/025 pakning med 10 stk.

EU/1/01/183/030 pakning med 20 stk.

EU/1/01/183/031 pakning med 50 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HBVAXPRO 5 mikrogram

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

HBVAXPRO 5 μg

Injektionsvæske, suspension

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

i.m. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

Omrystes grundigt før brug.

3. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

0,5 ml

6. ANDET

MSD VACCINS

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE HBVAXPRO 10 mikrogram - endosis hætteglas - Pakning med 1 stk., 10 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 10 mikrogram

Injektionsvæske, suspension

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (1 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ...............

10 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,50 milligram Al+)

* Fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gær med rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, natriumborat og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension 1 endosis hætteglas à 1 ml. 10 endosis hætteglas à 1 ml.

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Omrystes grundigt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Administreres intramuskulært.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/007 pakning med 1 stk.

EU/1/01/183/008 pakning med 10 skt.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HBVAXPRO 10 mikrogram

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

HBVAXPRO 10 µg

Injektionsvæske, suspension

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

i.m. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

Omrystes grundigt før brug.

3. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 ml

6. ANDET

MSD VACCINS

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

HBVAXPRO 10 mikrogram - endosis fyldt injektionssprøjte uden nål - Pakning med 1 stk., 10 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 10 mikrogram

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (1 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ...............

10 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,50 milligram Al+)

* Fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gær med rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, natriumborat og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension

1 endosis fyldt injektionssprøjte à 1 ml uden nål

10 endosis fyldte injektionssprøjter à 1 ml uden nål

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Omrystes grundigt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Administreres intramuskulært.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/011 pakning med 1 stk.

EU/1/01/183/013 pakning med 10 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

HBVAXPRO 10 mikrogram - endosis fyldt injektionssprøjte med 1 separat nål - Pakning med 1 stk., 10 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 10 mikrogram

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (1 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ................

10 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,50 milligram Al+)

 

* Fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gær med rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, natriumborat og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension

1 endosis fyldt injektionssprøjte à 1 ml med 1 separat nål

10 endosis fyldte injektionssprøjter à 1 ml med 1 separat nål (til hver injektionssprøjte)

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Omrystes grundigt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Administreres intramuskulært.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/026 pakning med 1 stk.

EU/1/01/183/027 pakning med 10 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

HBVAXPRO 10 mikrogram - endosis fyldt injektionssprøjte med 2 separate nåle - Pakning med 1 stk., 10 stk., 20 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 10 mikrogram

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (1 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ................

10 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,50 milligram Al+)

 

*Fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gær med rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, natriumborat og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension

1 endosis fyldt injektionssprøjte à 1 ml med 2 separate nåle

10 endosis fyldte injektionssprøjter à 1 ml med 2 separate nåle (til hver injektionssprøjte) 20 endosis fyldte injektionssprøjter à 1 ml med 2 separate nåle (til hver injektionssprøjte)

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Omrystes grundigt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Administreres intramuskulært.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LÆGEMIDLER

EU/1/01/183/028 pakning med 1 stk.

EU/1/01/183/029 pakning med 10 stk.

EU/1/01/183/032 pakning med 20 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HBVAXPRO 10 mikrogram

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

HBVAXPRO 10 μg

Injektionsvæske, suspension

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

i.m. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

Omrystes grundigt før brug.

3. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 ml

6. ANDET

MSD VACCINS

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE HBVAXPRO 40 mikrogram - endosis hætteglas - Pakning med 1 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 40 mikrogram

Injektionsvæske, suspension

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (1 ml) indeholder:

 

Hepatitis B virus overflade-antigen, rekombinant (HBsAg) * ...............

40 mikrogram

Adsorberet til amorf aluminiumhydroxidphosphatsulfat (0,50 milligram Al+)

* Fremstillet i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) gær med rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, natriumborat og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension 1 endosis hætteglas à 1 ml.

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Omrystes grundigt før brug.

Læs indlægssedlen inden brugen.

Administreres intramuskulært.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/015

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HBVAXPRO 40 mikrogram

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

HBVAXPRO 40 μg

Injektionsvæske, suspension

Hepatitis B-vaccine (rDNA)

i.m. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

Omrystes grundigt før brug.

3. UDLØBSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 ml

6. ANDET

MSD VACCINS

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet