Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Produktresumé - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnHelicobacter Test INFAI
ATC-kodeV04CX
Indholdsstof13C-urea
ProducentINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI, 75 mg pulver til oral opløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosisbeholder indeholder 13C-urinstof pulver, 75 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Hvidt, krystallinsk pulver til oral opløsning.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Helicobacter Test INFAI kan anvendes til in vivo diagnosticering af infektion i ventriklen og duodenum forårsaget af Helicobacter pylori hos:

-voksne,

-unge, som er disponeret for mavesårssygdom.

Medicinsk produkt kun til diagnostisk brug.

4.2Dosering og administration

Dette lægemiddel bør administreres af sundhedspersoner og under supervision af en læge.

Dosering

Helicobacter Test INFAI er en udåndingstest. Voksne og unge i alderen fra 12 til 17 år indtager indholdet af 1 dosisbeholder med 75 mg som en engangsdosis.

Administration

For at udføre testen skal der bruges 200 ml 100 % appelsinjuice eller 1 g citronsyre i 200 ml vand (som et preadministreret testmåltid) samt almindeligt postevand (til opløsning af 13C-urinstof pulver).

Patienten skal være fastende i mindst 6 timer, helst natten over. Testproceduren tager ca. 40 minutter.

Hvis det er nødvendigt at gentage testen, kan det ikke gøres før næste dag.

Hvis Helicobacter pylori udsættes for væksthæmning, kan man få falske negative resultater. Derfor skal testen udføres efter mindst 4 uger uden systemisk antibakteriel behandling og 2 uger efter sidste dosis af syresekretionshæmmende midler. Begge behandlinger kan interferere med Helicobacter pyloris tilstand. Det er særlig vigtigt efter en behandling, som udrydder Helicobacter.

Det er vigtigt at følge brugsanvisningen, beskrevet i afsnit 6.6, omhyggeligt, ellers er resultatet af testen usikkert.

4.3Kontraindikationer

Testen må ikke anvendes hos patienter med dokumenteret eller formodet ventrikelinfektion eller atrofisk gastritis, da dette kan interferere med udåndingstesten. Se pkt. 4.2.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Et positivt resultat alene er ikke tilstrækkelig indikation for behandling. Differential diagnose med brug af invasive endoskopiske metoder kan være indiceret for at undersøge eventuel tilstedeværelse af komplicerende tilstande som ulcus, autoimmun gastritis og maligne tilstande.

Dokumentation for INFAI-testens pålidelighed er for utilstrækklig til, at den kan anbefales til gastrektomerede patienter og til patienter under 12 år.

For børn ældre end 3 år, kan ”Helicobacter test INFAI aged 3 to 11” benyttes

I enkelte tilfælde af A-gastritis (atrofisk gastritis) kan udåndingstesten give falske, positive resultater; det kan være nødvendigt at lave andre undersøgelser for at bekræfte tilstedeværelse af Helicobacter pylori.

Ved opkastning under testproceduren er det nødvendigt at gentage testen. Dette skal gøres fastende og ikke før den næste dag, som nævnt i afsnit 4.2.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Helicobacter Test INFAI påvirkes af alle behandlinger, som påvirker Helicobacter pylori eller urease aktivitet.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Det forventes ikke, at testen har skadelige virkninger i forbindelse med graviditet og amning. Det anbefales at rådføre sig med produktinformationen for eradikationspræparater for deres brug under graviditet og amning.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Helicobacter Test INFAI har ingen indflydelse på evnen til at køre bil eller anvende maskiner.

4.8Bivirkninger

Ingen kendte.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Da der kun gives 75 mg 13C-urinstof, forventes ingen overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: andre diagnostika, ATC-kode: VO4CX.

Der er ikke beskrevet en farmakodynamisk virkning af en dosis på 75 mg 13C-urinstof, som svarer til doseringen ved udåndingstesten.

Efter oral administration når det mærkede urinstof ventrikel slimhinden. Når der er Helicobacter pylori tilstede, metaboliseres 13C-urinstof af enzymet urease, som findes i Helicobacter pylori:

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

enzymet urease 4NH3 + 213CO2

Den kuldioxid, som frigøres under reaktionen med urease, diffunderer ind i blodbanen. Den transporteres som bikarbonat med blodet til lungerne og frigøres i form af 13CO2 med udåndingsluften.

I nærværelse af det bakterielle enzym urease ændres kulstofisotopforholdet 13C/12C signifikant. Mængden af 13CO2 i prøverne med udåndingsluften bestemmes med isotop-ratio-massespektrometri

(IRMS) og angives som den absolutte difference (∆δ-værdi) mellem 00-værdien og 30-minut- værdien.

Urease produceres i ventriklen og kun af Helicobacter pylori. Andre ureaseproducerende bakterier er sjældent fundet i ventrikelflora.

Grænseværdien mellem Helicobacter pylori-negative og -positive patienter er fastsat til en ∆δ-værdi

på 4 ‰. Dette betyder, at en stigning i ∆δ-værdien med mere end 4 ‰ indikerer, at der er en infektion. Sammenholdt med diagnosen stillet ved biopsi har udåndingstesten, bestemt ved kliniske forsøg med 457 patienter, en følsomhed i området fra 96,5 % til 97,9 % [95 %-Cl: 94,05 %-99,72 %], og en specificitet i området fra 96,7 % til 100 % [95 %-Cl: 94,17 %-103,63 %], mens der ved kliniske forsøg på 93 voksne i alderen 12-17 år blev opnået en følsomhed på 97,7 % [90 %-CI: 91,3 %] og en specificitet på 96,0 % [90 %-CI: 89,7 %].

I fravær af bakteriel urease metaboliseres hele den indtagne mængde urinstof efter absorption fra mave-tarmkanalen på samme måde som det endogene urinstof. Ammoniak, dannet ved bakteriel hydrolyse, som tidligere beskrevet, metaboliseres i form af NH4+.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Oralt indtaget 13C-urinstof metaboliseres til kuldioxid og ammoniak eller det indgår i kroppens urinstofomsætning. En stigning i 13CO2 vil blive målt med isotopanalyse.

Absorption og distribution af 13CO2 er hurtigere end urease reaktionen. Det hastighedsbestemmende trin i hele processen er derfor spaltningen af 13C-urinstof med Helicobacters urease.

Kun hos Helicobacter pylori-positive patienter ses en signifikant stigning i 13CO2 i udåndingsprøven indenfor de første 30 minutter efter indtagelse af en dosis med 75 mg mærket urinstof.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Ingen forbehold vedrørende klinisk brug af produktet.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Ingen.

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

3 år

6.4Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Indhold af testpakning:

Nr.

Komponent

Antal

Beholder (10 ml, polystyren med polyethylen ”snaplåg”), som

indeholder 75 mg 13C-urinstof pulver til oral opløsning

 

Etiketterede testglas- eller plasticbeholdere til prøvetagning,

 

opbevaring og transport af udåndingsprøver til analysering:

 

Testtidspunkt: 00-minut-værdi

 

 

Testtidspunkt: 30-minut-værdi

Bøjeligt pusterør til opsamling af udåndingsluft i tilhørende

prøvebeholdere

 

 

Patientformular

Indlægsseddel

Side med etiketter og selvklæbende etiketter med stregkode

6.6Regler for destruktion og anden håndtering

1.Testen skal udføres overvåget af en person, som har specialkendskab til testen.

2.Hver patient skal journalføres som angivet i vedlagte patientformular. Det anbefales at udføre testen med patienten i en afslappet stilling.

3.Testen starter med at indsamle prøver til bestemmelse af nulværdien (00-minut-værdi):

Pusterøret og de to beholdere, etiketteret med 00-minut-værdi, tages fra pakningen.

Tag proppen af den ene testbeholder. Pak pusterøret ud og sæt det i beholderen.

Patienten ånder forsigtigt ud gennem pusterøret, indtil beholderens indvendige væg svulmer op.

Samtidig med at patienten fortsætter udåndingen gennem røret, trækkes det ud og beholderen lukkes med det samme. (Hvis testbeholderen er åben i mere end 30 sekunder kan testen give et forkert resultat).

Hold testbeholderen opret og sæt etiketten med stregkode og mærket "00-minut-værdi" rundt om testbeholderen, således at stregerne i stregkoden er lodrette.

4.Patienten ånder ud på samme måde i den anden beholder med etiketten: Testtidspunkt: „00-minut-værdi".

5.Derefter skal patienten med det samme drikke 200 ml 100 % appelsinjuice eller 1 g citronsyre i 200 ml vand.

6.Nu følger fremstillingen af testopløsnigen:

Beholderen, som er mærket med "13C-urinstof pulver" tages ud af pakningen, åbnes og fyldes trekvart op med postevand.

Beholderen lukkes til og omrystes forsigtigt til alt pulveret er opløst. Indholdet hældes i et drikkeglas.

Fyld beholderen med 13C-urinstof med vand til kanten for anden og tredje gang, hæld indholdet herfra over i drikkeglasset (den totale mængde postevand bør være ca. 30 ml).

7.Patienten drikker testopløsningen med det samme, og tidspunktet noteres.

8.30 minutter efter indtagelse af testopløsningen (punkt 7) opsamles 30-minut-værdi prøverne i de to beholdere (mærket: Testtidspunkt: „30-minut-værdi“), der er tilbage i test pakningen. Prøverne tages som beskrevet under punkt 3-4.

Brug etiketterne med stregkoder og mærket "30-minut-værdi" til disse prøver.

9.Sæt den respektive etiket på patientformularen og forsegl kuverten med den selvklæbende etiket.

10.Testbeholderne sendes til analyse i originalpakningen til et kvalificeret laboratorium.

Analyse af udåndingsprøver og testspecifikationer for laboratorier

Udåndingstesten, opsamlet i 10 ml glas- eller plastbeholdere, analyseres med isotop-ratio massespektrometri (IRMS).

Analysen af 13C/12C-forholdet i udåndingsluftens kuldioxid er en integreret del af diagnosticeringssættet Helicobacter Test INFAI. Nøjagtigheden af testen afhænger helt af kvaliteten af analysen af udåndingstesten. Specifikationerne for massespektrometrets parametre, som linearitet, stabilitet (henvisende til gas præcision) og målenøjagtighed, er afgørende for systemets nøjagtighed.

Det skal sikres, at analyserne udføres af godkendte laboratorier. Den validerede metode er som beskrevet nedenfor.

Prøve fremstilling til IRMS

For at bestemme 13C/12C-forholdet i udåndingsluftens kuldioxid ved massespektrometrisk analyse skal kuldioxid separeres fra udåndingsluften og indføres i massespektrometret. Det automatiske system til isotop massespektrometre, som anvendes til analyse af udåndingstesten, er baseret på gaskromatografisk separationsteknik ved kontinuerligt fremløb.

Vand fjernes fra prøven ved en NAFION vandskiller eller i et gaskromatografisk system, som adskiller de enkelte gasser på en gaskromatografisk kolonne med Helium som eluent. De separerede gasser fra udåndingsluften detekteres af en ioniseringsdetektor. Gasfraktionen med kuldioxid, som er identificeret med den karakteristiske fraktionstid, føres ind i massespektrometret.

Massespektrometrisk analyse

For at analysere den separerede kuldioxidprøve skal molekylerne ioniseres, formes i en stråle, accelereres i et elektrisk felt, afbøjes i et magnetfelt og til slut detekteres. Disse fem processer foregår i analysatoren i massespektrometret, som består af tre separationsdele: Kilde, analyserør og kollektor. Ionisering, dannelse af stråle og acceleration sker alle i kilden, magnetisk afbøjning sker i analyserøret og detektionen sker i kollektoren.

Prøve indføring

Der findes mange systemer til indføring af kuldioxid i analysatoren. For analyse af udåndingsluft er det vigtigt at analysere kuldioxid prøven i forhold til en gasreferencestandard. Dette sikrer systemets nøjagtighed, idet beregning af isotopindholdet i kuldioxid udføres over for en uafhængig standard.

Specifikationer for bestemmelse af 13C/12C-forholdet

Udåndingstesten er baseret på administration af et specifikt 13C-mærket urinstof, hvis metabolitudnyttelse bestemmes ved måling af 13CO2 i udåndingsluften.

Massespektrometret skal kunne følgende:

Mange gentagne analyser:

Mindst 3 gentagne analyser på den samme prøve under analysen.

Sikkerhedshåndtering:

Opbevaring af måleparametre og af resultater under sikre forhold for

 

at undgå efterfølgende manipulation.

Indstilling:

13C/12C-forholdet overfor PDB (Pee Dee Beliminate)

Prøvevolumen:

< 200 µl

De vigtigste parametre til verifikation af specifikationerne er linearitet, stabilitet (rf. gas præcision) og målepræcision.

Alle massespektrometre til analyse af udåndingstesten skal overholde følgende specifikationer:

Linearitet:

≤ 0,5

‰ for prøver med udåndingsluft, som varierer i CO2-

 

koncentration mellem 1 % og 7 %

Stabilitet:

≤ 0,2

‰ for 10 på hver følgende målinger

Målenøjagtighed:

≤ 0,3

‰ af naturligt forekommende 13C i hver 10 ml prøve med 3 %

CO2-koncentration

Infektion med Helicobacter pylori foreligger, hvis forskellen i 13C/12C-forholdet mellem nulværdien og 30-minut-værdien overstiger 4,0 ‰.

Alternativt kan enhver anden egnet valideringsmetode udført af ethvert objektivt kvalificeret laboratorium benyttes.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Tyskland

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/97/045/001

9. DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 14. august 1997

Dato for seneste fornyelse: 14. august 2007

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI, pulver til oral opløsning

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosisbeholder indeholder 13C-urinstof pulver, 75 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Hvidt, krystallinsk pulver til oral opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Helicobacter Test INFAI kan anvendes til in vivo diagnosticering af infektion i ventriklen og duodenum forårsaget af Helicobacter pylori hos:

-voksne,

-unge, som er disponeret for mavesårssygdom.

Medicinsk produkt kun til diagnostisk brug.

4.2 Dosering og administration

Dette lægemiddel bør administreres af sundhedspersoner og under supervision af en læge.

Dosering

Helicobacter Test INFAI er en udåndingstest som en engangsdosis. Patienten fra 12 år og opefter indtager indholdet af 1 dosisbeholder med 75 mg.

Administration

For at udføre testen skal der bruges 200 ml 100 % appelsinjuice eller 1 g citronsyre i 200 ml vand (som et preadministreret testmåltid) samt almindeligt postevand (til opløsning af 13C-urinstof pulver).

Patienten skal være fastende i mindst 6 timer, helst natten over. Testproceduren tager ca. 40 minutter.

Hvis det er nødvendigt at gentage testen, kan det ikke gøres før næste dag.

Hvis Helicobacter pylori udsættes for væksthæmning, kan man få falske negative resultater. Derfor skal testen udføres efter mindst 4 uger uden systemisk antibakteriel behandling og 2 uger efter sidste dosis af syresekretionshæmmende midler. Begge behandlinger kan interferere med Helicobacter pyloris tilstand. Det er særlig vigtigt efter en behandling, som udrydder Helicobacter.

Det er vigtigt at følge brugsanvisningen, beskrevet i afsnit 6.6, omhyggeligt, ellers er resultatet af testen usikkert.

4.3 Kontraindikationer

Testen må ikke anvendes hos patienter med dokumenteret eller formodet ventrikelinfektion eller atrofisk gastritis, da dette kan interferere med udåndingstesten. Se pkt. 4.2.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Et positivt resultat alene er ikke tilstrækkelig indikation for behandling. Differential diagnose med brug af invasive endoskopiske metoder kan være indiceret for at undersøge eventuel tilstedeværelse af komplicerende tilstande som ulcus, autoimmun gastritis og maligne tilstande.

Dokumentation for INFAI testens pålidelighed er for utilstrækklig til, at den kan anbefales til gastrektomerede patienter og til patienter under 12 år.

I enkelte tilfælde af A-gastritis (atrofisk gastritis) kan udåndingstesten give falske, positive resultater; det kan være nødvendigt at lave andre undersøgelser for at bekræfte tilstedeværelse af Helicobacter pylori.

Ved opkastning under testproceduren er det nødvendigt at gentage testen. Dette skal gøres fastende og ikke før den næste dag, som nævnt i afsnit 4.2.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Helicobacter Test INFAI påvirkes af alle behandlinger, som påvirker Helicobacter pylori eller urease aktivitet.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Det forventes ikke, at testen har skadelige virkninger i forbindelse med graviditet og amning. Det anbefales at rådføre sig med produktinformationen for eradikationspræparater for deres brug under graviditet og amning.

4.7Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Helicobacter Test INFAI har ingen indflydelse på evnen til at køre bil eller anvende maskiner.

4.8 Bivirkninger

Ingen kendte.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Da der kun gives 75 mg 13C-urinstof, forventes ingen overdosering.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: andre diagnostika, ATC-kode: VO4CX.

Der er ikke beskrevet en farmakodynamisk virkning af en dosis på 75 mg 13C-urinstof, som svarer til doseringen ved udåndingstesten.

Efter oral administration når det mærkede urinstof ventrikel slimhinden. Når der er Helicobacter pylori tilstede, metaboliseres 13C-urinstof af enzymet urease, som findes i Helicobacter pylori:

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O enzymet urease

4NH3 + 213CO2

Den kuldioxid, som frigøres under reaktionen med urease, diffunderer ind i blodbanen. Den transporteres som bikarbonat med blodet til lungerne og frigøres i form af 13CO2 med udåndingsluften.

I nærværelse af det bakterielle enzym urease ændres kulstofisotopforholdet 13C/12C signifikant. Mængden af 13CO2 i prøverne med udåndingsluften bestemmes med ikke-dispersiv infrarød

spektrometri (NDIR) og angives som den absolutte difference (∆δ-værdi) mellem 00-værdien og 30-minut- værdien.

Urease produceres i ventriklen og kun af Helicobacter pylori. Andre ureaseproducerende bakterier er sjældent fundet i ventrikelflora.

Grænseværdien mellem Helicobacter pylori-negative og -positive patienter er fastsat til en ∆δ-værdi på 4 ‰. Dette betyder, at en stigning i ∆δ-værdien med mere end 4 ‰ indikerer, at der er en infektion. Sammenholdt med diagnosen stillet ved biopsi har udåndingstesten, bestemt ved kliniske forsøg med 457 patienter, en følsomhed i området fra 96,5 % til 97,9 % [95 %-Cl: 94,05 %-99,72 %], og en specificitet i området fra 96,7 % til 100 % [95 %-Cl: 94,17 %-103,63 %].

I fravær af bakteriel urease metaboliseres hele den indtagne mængde urinstof efter absorption fra mave-tarmkanalen på samme måde som det endogene urinstof. Ammoniak, dannet ved bakteriel hydrolyse, som tidligere beskrevet, metaboliseres i form af NH4+.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Oralt indtaget 13C-urinstof metaboliseres til kuldioxid og ammoniak eller det indgår i kroppens urinstofomsætning. En stigning i 13CO2 vil blive målt med isotopanalyse.

Absorption og distribution af 13CO2 er hurtigere end urease reaktionen. Det hastighedsbestemmende trin i hele processen er derfor spaltningen af 13C-urinstof med Helicobacters urease.

Kun hos Helicobacter pylori-positive patienter ses en signifikant stigning i 13CO2 i udåndingsprøven indenfor de første 30 minutter efter indtagelse af en dosis med 75 mg mærket urinstof.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Ingen forbehold vedrørende klinisk brug af produktet.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Ingen

6.2 Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3 Opbevaringstid

3 år

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Testen indeholder 1 beholder med tilhørende indhold:

Nr.

Komponent

Antal

Beholder (10 ml, polystyren med polyethylen ”snaplåg”), som

indeholder 75 mg 13C-urinstof pulver til oral opløsning

 

Udåndingsposer til prøvetagning:

 

Testtidspunkt: 00-minut-værdi

 

Testtidspunkt: 30-minut-værdi

Bøjeligt pusterør til opsamling af udåndingsluft i tilhørende

udåndingsposer

 

 

Patientformular

Indlægsseddel

Etiketter med stregkode og selvklæbende etiketter

Testen indeholder 50 beholdere med tilhørende indhold:

Nr.

Komponent

Antal

Beholder (10 ml, polystyren med polyethylen ”snaplåg” ) som

indeholder 75 mg 13C-urinstof pulver til oral opløsning

 

Udåndingsposer til prøvetagning:

 

Testtidspunkt: 00-minut-værdi

 

Testtidspunkt: 30-minut-værdi

Bøjeligt pusterør til opsamling af udåndingsluft i tilhørende

udåndingsposer

 

 

Patientformular

Indlægsseddel

Etiketter med stregkode og selvklæbende etiketter

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

1.Testen skal udføres overvåget af en person, som har specialkendskab til testen.

2.Hver patient skal journalføres som angivet i vedlagte patientformular. Det anbefales at udføre testen med patienten i en afslappet stilling.

3.Testen starter med prøvetagning til bestemmelse af nulværdi (00-minut-værdi):

Pusterøret og udåndingsposen, etiketteret med 00-minut-værdi, tages fra pakningen.

Tag proppen af udåndingsposen. Pak pusterøret ud og sæt det i udåndingsposen.

Patienten ånder forsigtigt ud gennem pusterøret.

Samtidig med at patienten fortsætter udåndingen gennem røret, trækkes det ud og udåndingsposen lukkes med det samme.

(Hvis udåndingsposen er åben i mere end 30 sekunder kan testen give et forkert resultat).

Hold udåndingsposen opret og sæt etiketten med stregkode og mærket "00-minut-værdi" rundt om udåndingsposen.

4.Derefter skal patienten med det samme drikke 200 ml 100 % appelsinjuice eller 1 g citronsyre i 200 ml vand.

5.Nu følger fremstillingen af testopløsnigen:

Beholderen, som er mærket med "13C-urinstof pulver" tages ud af pakningen, åbnes og fyldes trekvart op med postevand.

Beholderen lukkes til og omrystes forsigtigt til alt pulveret er opløst. Indholdet hældes i et drikkeglas.

Fyld beholderen med 13C-urinstof med vand til kanten for anden og tredje gang, hæld indholdet herfra over i drikkeglasset (den totale mængde postevand bør være ca. 30 ml).

6.Patienten drikker testopløsningen med det samme, og tidspunktet noteres.

7.30 minutter efter indtagelse af testopløsningen (punkt 6) opsamles 30-minut-værdi i udåndingsposen (mærket: Testtidspunkt: „30-minut-værdi“), der er tilbage i test pakningen. (som beskrevet under punkt 3-4.)

Brug etiketten med stregkode og mærket "30-minut-værdi".

8.Sæt den respektive etiket på patientformularen og forsegl kuverten med den selvklæbende etiket

9.Udåndingsposerne sendes til analyse i originalpakningen til et kvalificeret laboratorium.

Analyse af udåndingsprøver og testspecifikationer for laboratorier

Udåndingsprøverne, opsamlet i 100 ml udådingsbeholdere, analyseres med ikke-dispersiv infrarød spektrometri (NDIR).

Analysen af 13C/12C-forholdet i udåndingsluftens kuldioxid er en integreret del af diagnosticeringssættet Helicobacter Test INFAI. Nøjagtigheden af testen afhænger helt af kvaliteten af analysen af udåndingstesten. Specifikation af åndedrætsanalyseparametre, som linearitet, stabilitet (henvisende til gas præcision) og målenøjagtighed, er afgørende for systemets nøjagtighed.

Det skal sikres, at analyserne udføres af godkendte laboratorier. Det anbefales, at målingen foretages så hurtigt som muligt og aldrig senere end fire uger efter prøvetagningen.

Den validerede metode er som beskrevet nedenfor:

Prøvefremstilling til infrarød spektrometri (NDIR)

For at bestemme 13C/12C-forholdet i udåndingsluftens kuldioxid, tages der prøver direkte i udåndingsluften. Udåndingsluften fra poserne introduceres til NDIR-spektrometrien vha. en variabel gaspumpe. Udåndingsprøvens vandindhold bevares stort set konstant gennem en Nafion-vandskiller. Til kalibrering og målinger produceres den nødvendige CO2-fri luft (nulgas) vha. en integreret CO2-absorber i analysatoren.

Infrarød spektrometrisk analyse

For at analysere kuldioxiden i udåndingsluften udsendes infrarøde bredbåndsstråler fra en infrarød strålingskilde skiftevis gennem målekammeret og et referencekammer vha. en stråle-chopper. De modulerede infrarøde stråler trænger derefter ind i de infrarøde detektorer, der er tolags transmissionsdetektorer med et for- og bagkammer, der hver især er fyldt med en af de isotopisk rene gasser (henholdsvis 13CO2 eller 12CO2), der skal måles. Den infrarøde stråling i målekammeret svækkes af gaskomponenten, der skal måles. Derved forstyrres strålingsækvilibrium mellem målings- og sammenligningsstrålen, hvorved der fremkommer en temperaturfluktuation, som vil resultere i en trykfluktuation i den infrarøde detektors forreste kammer. En membrankapacitor tilsluttet dette kammer, som udsættes for direkte højohmsspænding, transformerer disse trykfluktuationer til en vekselstrøm, der er et mål for den isotopiske sammensætning af udåndingsluftens kuldioxid.

Prøveindføring

Et halvautomatisk prøveindføringssystem injicerer målegassen i definitive mængder i den nulgas, der cirkulerer i det infrarøde spektrometers gaskredsløb. På den måde er det muligt at måle 13C/12C-forholdet i en vilkårlig CO2-koncentration over 1 %.

Specifikationer for bestemmelse af 13C/12C-forhold

Udåndingstestens koncept er baseret på oral administration af 13C-mærket urinstof, hvis enzymatiske hydrolyse monitoreres ved måling af 13CO2 i udåndingsluften vha. ikke-dispersiv infrarød spektrometri.

Infrarøde spektrometre til analyse af udåndingsluften skal overholde følgende specifikationer:

Mange gentagne analyser:

Mindst 3 gentagne analyser på den samme prøve under analysen

Sikkerhedshåndtering:

Opbevaring af måleparametre og -resultater sker under sikre forhold for

 

at undgå efterfølgende manipulation

Til verificering af specifikationerne skal linearitet, stabilitet og målepræcision afprøves.

Nulpunktsjustering af detektorerne vha. nulgas genereret i spektrometeret. Slutpunktsjustering af detektorerne vha. kalibreringsgasser, hvis nøjagtige koncentration er kendt.

Linearitet:

≤ 0,5

‰ for udåndingsluftprøver, som varierer mellem 1 % og 7 %

 

CO2-koncentration

Stabilitet:

≤ 0,3

‰ for 10 på hinanden følgende pulser

Målenøjagtighed:

≤ 0,5

‰ ved 13C ved naturlig forekomst vha. en 100 ml pose med 3 %

CO2 i udåndingsluften

Infektion med Helicobacter pylori foreligger, hvis foreskellen i 13C/12C-forholdet mellem nulværdien og 30-minut-værdien overstiger 4,0 ‰.

Alternativt kan enhver anden egnet valideringsmetode udført af ethvert objektivt kvalificeret laboratorium benyttes.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Tyskland

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 14. august 1997

Dato for seneste fornyelse: 14. august 2007

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI til børn I alderen 3 – 11 år, 45 mg, pulver til oral opløsning

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosisbeholder indeholder 13C-urinstof pulver, 45 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Hvidt, krystallinsk pulver til oral opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Helicobacter Test INFAI til børn I alderen 3 – 11 år kan anvendes til børn I alderen 3 – 11 år I forbindelse med in vivo diagnose af gastroduodenal infektion af Helicobacter pylori

-til vurdering af hvorvidt det er lykkes at udrydde bakterien efter eradikationsbehandling, eller

-hvis en invasiv undersøgelse ikke kan udføres, eller

-hvis der er modstridende resultater efter invasive undersøgelser.

Medicinsk produkt kun til diagnostisk brug.

4.2 Dosering og administration

Dette lægemiddel bør administreres af sundhedspersoner og under supervision af en læge.

Dosering

Helicobacter Test INFAI til børn I alderen 3 – 11 år er en udåndingstest. Patienter i alderen fra 3 til 11 år indtager indholdet af 1 dosisbeholder med 45 mg som en engangsdosis.

Administration

For at udføre testen skal der bruges 100 ml 100 % appelsinjuice (som et preadministreret testmåltid) samt almindeligt postevand (til opløsning af 13C-urinstof pulver).

Patienten skal være fastende i mindst 6 timer, helst natten over. Testproceduren tager ca. 40 minutter.

Hvis det er nødvendigt at gentage testen, kan det ikke gøres før næste dag.

Hvis Helicobacter pylori udsættes for væksthæmning, kan man få falske negative resultater. Derfor skal testen udføres efter mindst 4 uger uden systemisk antibakteriel behandling og 2 uger efter sidste dosis af syresekretionshæmmende midler. Begge behandlinger kan interferere med Helicobacter pyloris tilstand. Det er særlig vigtigt efter en behandling, som udrydder Helicobacter.

Det er vigtigt at følge brugsanvisningen, beskrevet i afsnit 6.6, omhyggeligt, ellers er resultatet af testen usikkert.

4.3 Kontraindikationer

Testen må ikke anvendes hos patienter med dokumenteret eller formodet ventrikelinfektion eller atrofisk gastritis, da dette kan interferere med udåndingstesten. Se pkt. 4.2.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Et positivt resultat alene er ikke tilstrækkelig indikation for behandling. Differential diagnose med brug af invasive endoskopiske metoder kan være indiceret for at undersøge eventuel tilstedeværelse af komplicerende tilstande som ulcus, autoimmun gastritis og maligne tilstande.

Dokumentation for INFAI testens pålidelighed er for utilstrækklig til, at den kan anbefales til gastrektomerede patienter.

I enkelte tilfælde af A-gastritis (atrofisk gastritis) kan udåndingstesten give falske, positive resultater; det kan være nødvendigt at lave andre undersøgelser for at bekræfte tilstedeværelse af Helicobacter pylori.

Ved opkastning under testproceduren er det nødvendigt at gentage testen. Dette skal gøres fastende og ikke før den næste dag, som nævnt i afsnit 4.2.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Helicobacter Test INFAI til børn I alderen 3 – 11 år påvirkes af alle behandlinger, som påvirker Helicobacter pylori eller urease aktivitet.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Ikke relevant.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8 Bivirkninger

Ingen kendte

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Da der kun gives 45 mg 13C-urinstof, forventes ingen overdosering.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: andre diagnostika, ATC-kode: VO4CX.

Der er ikke beskrevet en farmakodynamisk virkning af en dosis på 45 mg 13C-urinstof, som svarer til doseringen ved udåndingstesten.

Efter oral administration når det mærkede urinstof ventrikel slimhinden. Når der er Helicobacter pylori tilstede, metaboliseres 13C-urinstof af enzymet urease, som findes i Helicobacter pylori:

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

enzymet urease 4NH3 + 213CO2

Den kuldioxid, som frigøres under reaktionen med urease, diffunderer ind i blodbanen. Den transporteres som bikarbonat med blodet til lungerne og frigøres i form af 13CO2 med udåndingsluften.

I nærværelse af det bakterielle enzym urease ændres kulstofisotopforholdet 13C/12C signifikant. Mængden af 13CO2 i prøverne med udåndingsluften bestemmes med isotop-ratio-massespektrometri

(IRMS) og angives som den absolutte difference (∆δ-værdi) mellem 00-værdien og 30-minut- værdien.

Urease produceres i ventriklen og kun af Helicobacter pylori. Andre ureaseproducerende bakterier er sjældent fundet i ventrikelflora.

Grænseværdien mellem Helicobacter pylori-negative og -positive patienter er fastsat til en ∆δ-værdi

på 4 ‰. Dette betyder, at en stigning i ∆δ-værdien med mere end 4‰ indikerer, at der er en infektion. Sammenholdt med diagnosen stillet ved biopsi har udåndingstesten, bestemt ved kliniske forsøg med 168 patienter i alderen fra 3 til 11, en følsomhed på 98,4 % [90 %-CI: ≥ 93,9 %] og en specificitet på 98,1 % [90 %-CI: ≥ 95,1 %].

I fravær af bakteriel urease metaboliseres hele den indtagne mængde urinstof efter absorption fra mave-tarmkanalen på samme måde som det endogene urinstof. Ammoniak, dannet ved bakteriel hydrolyse, som tidligere beskrevet, metaboliseres i form af NH4+.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Oralt indtaget 13C-urinstof metaboliseres til kuldioxid og ammoniak eller det indgår i kroppens urinstofomsætning. En stigning i 13CO2 vil blive målt med isotopanalyse.

Absorption og distribution af 13CO2 er hurtigere end urease reaktionen. Det hastighedsbestemmende trin i hele processen er derfor spaltningen af 13C-urinstof med Helicobacters urease.

Kun hos Helicobacter pylori-positive patienter ses en signifikant stigning i 13CO2 i udåndingsprøven indenfor de første 30 minutter efter indtagelse af en dosis med 45 mg mærket urinstof.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Ingen forbehold vedrørende klinisk brug af produktet.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Ingen.

6.2 Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3 Opbevaringstid

3 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Indhold af testpakning:

Nr.

Komponent

Antal

Beholder (10 ml, polystyren med polyethylen ”snaplåg”), som

indeholder 45 mg 13C-urinstof pulver til oral opløsning

 

Etiketterede testglas- eller plasticbeholdere til prøvetagning,

 

opbevaring og transport af udåndingsprøver til analysering:

 

Testtidspunkt: 00-minut-værdi

 

 

Testtidspunkt: 30-minut-værdi

Bøjeligt pusterør til opsamling af udåndingsluft i tilhørende

prøvebeholdere

 

 

Patientformular

Indlægsseddel

Side med etiketter og selvklæbende etiketter med stregkode

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

1.Testen skal udføres overvåget af en person, som har specialkendskab til testen.

2.Hver patient skal journalføres som angivet i vedlagte patientformular. Det anbefales at udføre testen med patienten i en afslappet stilling.

3.Testen starter med at indsamle prøver til bestemmelse af nulværdien (00-minut-værdi):

Pusterøret og de to beholdere, etiketteret med 00-minut-værdi, tages fra pakningen.

Tag proppen af den ene testbeholder. Pak pusterøret ud og sæt det i beholderen.

Patienten ånder forsigtigt ud gennem pusterøret, indtil beholderens indvendige væg svulmer op.

Samtidig med at patienten fortsætter udåndingen gennem røret, trækkes det ud og beholderen lukkes med det samme. (Hvis testbeholderen er åben i mere end 30 sekunder kan testen give et forkert resultat).

Hold testbeholderen opret og sæt etiketten med stregkode og mærket "00-minut-værdi" rundt om testbeholderen, således at stregerne i stregkoden er lodrette.

4.Patienten ånder ud på samme måde i den anden beholder med etiketten: Testtidspunkt: „00- minut-værdi".

5.Derefter skal patienten med det samme drikke 100 ml 100 % appelsinjuice.

6.Nu følger fremstillingen af testopløsnigen:

Beholderen, som er mærket med "13C-urinstof pulver" tages ud af pakningen, åbnes og fyldes trekvart op med postevand.

Beholderen lukkes til og omrystes forsigtigt til alt pulveret er opløst. Indholdet hældes i et drikkeglas.

Fyld beholderen med 13C-urinstof med vand til kanten for anden og tredje gang, hæld indholdet herfra over i drikkeglasset (den totale mængde postevand bør være ca. 30 ml).

7.Patienten drikker testopløsningen med det samme, og tidspunktet noteres.

8.30 minutter efter indtagelse af testopløsningen (punkt 7) opsamles 30-minut-værdi prøverne i de to beholdere (mærket: Testtidspunkt: „30-minut-værdi“), der er tilbage i test pakningen. Prøverne tages som beskrevet under punkt 3-4.

Brug etiketterne med stregkoder og mærket "30-minut-værdi" til disse prøver.

9.Sæt den respektive etiket på patientformularen og forsegl kuverten med den selvklæbende etiket.

10.Testbeholderne sendes til analyse i originalpakningen til et kvalificeret laboratorium.

Analyse af udåndingsprøver og testspecifikationer for laboratorier

Udåndingstesten, opsamlet i 10 ml glas- eller plasticbeholdere, analyseres med isotop-ratio massespektrometri (IRMS).

Analysen af 13C/12C-forholdet i udåndingsluftens kuldioxid er en integreret del af diagnosticeringssættet Helicobacter Test INFAI til børn I alderen 3 – 11 år. Nøjagtigheden af testen afhænger helt af kvaliteten af analysen af udåndingstesten. Specifikationerne for massespektrometrets parametre, som linearitet, stabilitet (henvisende til gas præcision) og målenøjagtighed, er afgørende for systemets nøjagtighed.

Det skal sikres, at analyserne udføres af godkendte laboratorier. Den validerede metode er som beskrevet nedenfor.

Prøve fremstilling til IRMS

For at bestemme 13C/12C-forholdet i udåndingsluftens kuldioxid ved massespektrometrisk analyse skal kuldioxid separeres fra udåndingsluften og indføres i massespektrometret. Det automatiske system til isotop massespektrometre, som anvendes til analyse af udåndingstesten, er baseret på gaskromatografisk separationsteknik ved kontinuerligt fremløb.

Vand fjernes fra prøven ved en NAFION vandskiller eller i et gaskromatografisk system, som adskiller de enkelte gasser på en gaskromatografisk kolonne med Helium som eluent. De separerede gasser fra udåndingsluften detekteres af en ioniseringsdetektor. Gasfraktionen med kuldioxid, som er identificeret med den karakteristiske fraktionstid, føres ind i massespektrometret.

Massespektrometrisk analyse

For at analysere den separerede kuldioxidprøve skal molekylerne ioniseres, formes i en stråle, accelereres i et elektrisk felt, afbøjes i et magnetfelt og til slut detekteres. Disse fem processer foregår i analysatoren i massespektrometret, som består af tre separationsdele: Kilde, analyserør og kollektor. Ionisering, dannelse af stråle og acceleration sker alle i kilden, magnetisk afbøjning sker i analyserøret og detektionen sker i kollektoren.

Prøve indføring

Der findes mange systemer til indføring af kuldioxid i analysatoren. For analyse af udåndingsluft er det vigtigt at analysere kuldioxid prøven i forhold til en gasreferencestandard. Dette sikrer systemets nøjagtighed, idet beregning af isotopindholdet i kuldioxid udføres over for en uafhængig standard.

Specifikationer for bestemmelse af 13C/12C-forholdet

Udåndingstesten er baseret på administration af et specifikt 13C-mærket urinstof, hvis metabolitudnyttelse bestemmes ved måling af 13CO2 i udåndingsluften.

Massespektrometret skal kunne følgende:

Mange gentagne analyser:

Mindst 3 gentagne analyser på den samme prøve under analysen.

Sikkerhedshåndtering:

Opbevaring af måleparametre og af resultater under sikre forhold for

 

at undgå efterfølgende manipulation.

Indstilling:

13C/12C-forholdet overfor PDB (Pee Dee Beliminate)

Prøvevolumen:

< 200 µl

 

De vigtigste parametre til verifikation af specifikationerne er linearitet, stabilitet (rf. gas præcision) og målepræcision.

Alle massespektrometre til analyse af udåndingstesten skal overholde følgende specifikationer:

Linearitet:

≤ 0,5

‰ for prøver med udåndingsluft, som varierer i CO2-

 

koncentration mellem 1 % og 7 %

Stabilitet:

≤ 0,2

‰ for 10 på hver følgende målinger

Målenøjagtighed:

≤ 0,3

‰ af naturligt forekommende 13C i hver 10 ml prøve med 3 %

CO2-koncentration

Infektion med Helicobacter pylori foreligger, hvis forskellen i 13C/12C-forholdet mellem nulværdien og 30-minut-værdien overstiger 4,0 ‰.

Alternativt kan enhver anden egnet valideringsmetode udført af ethvert objektivt kvalificeret laboratorium benyttes.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Tyskland

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/97/045/003

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE /FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 14. august 1997

Dato for seneste fornyelse: 14. august 2007

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI, pulver til oral opløsning

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosisbeholder indeholder 13C-urinstof pulver, 75 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Hvidt, krystallinsk pulver til oral opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Helicobacter Test INFAI kan anvendes til in vivo diagnosticering af infektion i ventriklen og duodenum forårsaget af Helicobacter pylori hos:

-voksne,

-unge, som er disponeret for mavesårssygdom.

Medicinsk produkt kun til diagnostisk brug.

4.2 Dosering og administration

Dette lægemiddel bør administreres af sundhedspersoner og under supervision af en læge.

Dosering

Helicobacter Test INFAI er en udåndingstest. Patienter fra 12 år og opefter indtager indholdet af 1 dosisbeholder med 75 mg som en engangsdosis.

Administration

For at udføre testen skal der bruges 200 ml 100 % appelsinjuice eller 1 g citronsyre i 200 ml vand (som et preadministreret testmåltid) samt almindeligt postevand (til opløsning af 13C-urinstof pulver).

Patienten skal være fastende i mindst 6 timer, helst natten over. Testproceduren tager ca. 40 minutter.

Hvis det er nødvendigt at gentage testen, kan det ikke gøres før næste dag.

Hvis Helicobacter pylori udsættes for væksthæmning, kan man få falske negative resultater. Derfor skal testen udføres efter mindst 4 uger uden systemisk antibakteriel behandling og 2 uger efter sidste dosis af syresekretionshæmmende midler. Begge behandlinger kan interferere med Helicobacter pyloris tilstand. Det er særlig vigtigt efter en behandling, som udrydder Helicobacter.

Det er vigtigt at følge brugsanvisningen, beskrevet i afsnit 6.6, omhyggeligt, ellers er resultatet af testen usikkert.

4.3 Kontraindikationer

Testen må ikke anvendes hos patienter med dokumenteret eller formodet ventrikelinfektion eller atrofisk gastritis, da dette kan interferere med udåndingstesten. Se pkt. 4.2.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Et positivt resultat alene er ikke tilstrækkelig indikation for behandling. Differential diagnose med brug af invasive endoskopiske metoder kan være indiceret for at undersøge eventuel tilstedeværelse af komplicerende tilstande som ulcus, autoimmun gastritis og maligne tilstande.

Dokumentation for INFAI testens pålidelighed er for utilstrækklig til, at den kan anbefales til gastrektomerede patienter og til patienter under 12 år.

I enkelte tilfælde af A-gastritis (atrofisk gastritis) kan udåndingstesten give falske, positive resultater; det kan være nødvendigt at lave andre undersøgelser for at bekræfte tilstedeværelse af Helicobacter pylori.

Ved opkastning under testproceduren er det nødvendigt at gentage testen. Dette skal gøres fastende og ikke før den næste dag, som nævnt i afsnit 4.2.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Helicobacter Test INFAI påvirkes af alle behandlinger, som påvirker Helicobacter pylori eller urease aktivitet.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Det forventes ikke, at testen har skadelige virkninger i forbindelse med graviditet og amning. Det anbefales at rådføre sig med produktinformationen for eradikationspræparater for deres brug under graviditet og amning.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Helicobacter Test INFAI har ingen indflydelse på evnen til at køre bil eller anvende maskiner.

4.8 Bivirkninger

Ingen kendte.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Da der kun gives 75 mg 13C-urinstof, forventes ingen overdosering.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: andre diagnostika, ATC-kode: VO4CX.

Der er ikke beskrevet en farmakodynamisk virkning af en dosis på 75 mg 13C-urinstof, som svarer til doseringen ved udåndingstesten.

Efter oral administration når det mærkede urinstof ventrikel slimhinden. Når der er Helicobacter pylori tilstede, metaboliseres 13C-urinstof af enzymet urease, som findes i Helicobacter pylori:

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O enzymet urease 4NH3 + 213CO2

Den kuldioxid, som frigøres under reaktionen med urease, diffunderer ind i blodbanen. Den transporteres som bikarbonat med blodet til lungerne og frigøres i form af 13CO2 med udåndingsluften.

I nærværelse af det bakterielle enzym urease ændres kulstofisotopforholdet 13C/12C signifikant. Mængden af 13CO2 i prøverne med udåndingsluften bestemmes med ikke-dispersiv infrarød

spektrometri (NDIR) og angives som den absolutte difference (∆δ−værdi) mellem 00-værdien og 30-minut- værdien.

Urease produceres i ventriklen og kun af Helicobacter pylori. Andre ureaseproducerende bakterier er sjældent fundet i ventrikelflora.

Grænseværdien mellem Helicobacter pylori-negative og -positive patienter er fastsat til en ∆δ−værdi på 4 ‰. Dette betyder, at en stigning i ∆δ−værdien med mere end 4 ‰ indikerer, at der er en infektion. Sammenholdt med diagnosen stillet ved biopsi har udåndingstesten, bestemt ved kliniske forsøg med 457 patienter, en følsomhed i området fra 96,5 % til 97,9 % [95 %-Cl: 94,05 %-99,72 %], og en specificitet i området fra 96,7 % til 100 % [95 %-Cl: 94,17 %-103,63 %].

I fravær af bakteriel urease metaboliseres hele den indtagne mængde urinstof efter absorption fra mave-tarmkanalen på samme måde som det endogene urinstof. Ammoniak, dannet ved bakteriel hydrolyse, som tidligere beskrevet, metaboliseres i form af NH4+.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Oralt indtaget 13C-urinstof metaboliseres til kuldioxid og ammoniak eller det indgår i kroppens urinstofomsætning. En stigning i 13CO2 vil blive målt med isotopanalyse.

Absorption og distribution af 13CO2 er hurtigere end urease reaktionen. Det hastighedsbestemmende trin i hele processen er derfor spaltningen af 13C-urinstof med Helicobacters urease.

Kun hos Helicobacter pylori-positive patienter ses en signifikant stigning i 13CO2 i udåndingsprøven indenfor de første 30 minutter efter indtagelse af en dosis med 75 mg mærket urinstof.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Ingen forbehold vedrørende klinisk brug af produktet.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Ingen

6.2 Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3 Opbevaringstid

3 år

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Testen indeholder 50 beholdere med tilhørende indhold:

Nr.

Komponent

Antal

Beholder (10 ml, polystyren med polyethylen ”snaplåg”), som

indeholder 75 mg 13C-urinstof pulver til oral opløsning

Patientformular

Indlægsseddel

Side med etiketter og selvklæbende etiketter med stregkode

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

1.Testen skal udføres overvåget af en person, som har specialkendskab til testen.

2.Hver patient skal journalføres som angivet i vedlagte patientformular. Det anbefales at udføre testen med patienten i en afslappet stilling.

3.Testen starter med prøvetagning til bestemmelse af nulværdi (00-minut-værdi):

Pusterøret og beholderne til udåndingsprøven (rør eller udåndingspose), etiketteret med 00-minut-værdi, tages fra pakningen.

Tag proppen af én af beholderne til udåndingsprøven (rør eller udåndingspose). Pak pusterøret ud og sæt det i beholderen.

Patienten ånder forsigtigt ud gennem pusterøret og ind i beholderen til udåndingsprøven.

Samtidig med at patienten fortsætter udåndingen gennem pusterøret, trækkes det ud og beholderen tiludåndingsprøven (rør eller udåndingspose) lukkes med det samme med proppen.

(Hvis udåndingsposen er åben i mere end 30 sekunder kan testen give et forkert resultat).

Hold prøverøret eller udåndingsposen opret og sæt etiketten med stregkode og mærket "00-minut-værdi" rundt om beholderen.

4.Fyld det andet prøverør (mærket: Testtidspunkt: „00-minutter-værdi“) med udånding ved brug af sammen fremgangsmåde. Der anvendes kun én udåndingspose til infrarød analyse.

5.Derefter skal patienten med det samme drikke 200 ml 100 % appelsinjuice eller 1 g citronsyre i 200 ml vand.

6.Nu følger fremstillingen af testopløsnigen:

Beholderen, som er mærket med "13C-urinstof pulver" tages ud af pakningen, åbnes og fyldes trekvart op med postevand.

Beholderen lukkes til og omrystes forsigtigt til alt pulveret er opløst. Indholdet hældes i et drikkeglas.

Fyld beholderen med 13C-urinstof med vand til kanten for anden og tredje gang, hæld indholdet herfra over i drikkeglasset (den totale mængde postevand bør være ca. 30 ml).

7.Patienten drikker testopløsningen med det samme, og tidspunktet noteres.

8.30 minutter efter indtagelse af testopløsningen (punkt 7) opsamles 30-minut-værdi i beholderen til udåndingsprøve (rør eller udåndingsposer) (mærket: Testtidspunkt: „30-minut-værdi“), som beskrevet under punkt 3-4.)

Brug etiketten med stregkode og mærket "30-minut-værdi".

9.Sæt den respektive etiket på patientformularen og forsegl kuverten med den selvklæbende etiket

10.Beholderne til udåndingsprøven (rør eller udåndingsposer) sendes til analyse til et kvalificeret laboratorium.

Analyse af udåndingsprøver og testspecifikationer for laboratorier for infrarød analyseapparat eller massespektrometri (IRMS)

Infrarød spektrometri (NDIR)

Udåndingsprøverne, opsamlet i 100 ml udådingsbeholdere, analyseres med ikke-dispersiv infrarød spektrometri (NDIR).

Analysen af 13C/12C-forholdet i udåndingsluftens kuldioxid er en integreret del af diagnosticeringssættet Helicobacter Test INFAI. Nøjagtigheden af testen afhænger helt af kvaliteten af analysen af udåndingstesten. Specifikation af åndedrætsanalyseparametre, som linearitet, stabilitet (henvisende til gas præcision) og målenøjagtighed, er afgørende for systemets nøjagtighed.

Det skal sikres, at analyserne udføres af godkendte laboratorier. Det anbefales, at målingen foretages så hurtigt som muligt og aldrig senere end fire uger efter prøvetagningen.

Den validerede metode er som beskrevet nedenfor:

Prøvefremstilling til infrarød spektrometri (NDIR)

For at bestemme 13C/12C-forholdet i udåndingsluftens kuldioxid, tages der prøver direkte i udåndingsluften. Udåndingsluften fra poserne introduceres til NDIR-spektrometrien vha. en variabel gaspumpe. Udåndingsprøvens vandindhold bevares stort set konstant gennem en Nafion-vandskiller. Til kalibrering og målinger produceres den nødvendige CO2-fri luft (nulgas) vha. en integreret CO2-absorber i analysatoren.

Infrarød spektrometrisk analyse

For at analysere kuldioxiden i udåndingsluften udsendes infrarøde bredbåndsstråler fra en infrarød strålingskilde skiftevis gennem målekammeret og et referencekammer vha. en stråle-chopper. De modulerede infrarøde stråler trænger derefter ind i de infrarøde detektorer, der er tolags transmissionsdetektorer med et for- og bagkammer, der hver især er fyldt med en af de isotopisk rene gasser (henholdsvis 13CO2 eller 12CO2), der skal måles. Den infrarøde stråling i målekammeret svækkes af gaskomponenten, der skal måles. Derved forstyrres strålingsækvilibrium mellem målings- og sammenligningsstrålen, hvorved der fremkommer en temperaturfluktuation, som vil resultere i en trykfluktuation i den infrarøde detektors forreste kammer. En membrankapacitor tilsluttet dette kammer, som udsættes for direkte højohmsspænding, transformerer disse trykfluktuationer til en vekselstrøm, der er et mål for den isotopiske sammensætning af udåndingsluftens kuldioxid.

Prøveindføring

Et halvautomatisk prøveindføringssystem injicerer målegassen i definitive mængder i den nulgas, der cirkulerer i det infrarøde spektrometers gaskredsløb. På den måde er det muligt at måle 13C/12C-forholdet i en vilkårlig CO2-koncentration over 1 %.

Specifikationer for bestemmelse af 13C/12C-forhold

Udåndingstestens koncept er baseret på oral administration af 13C-mærket urinstof, hvis enzymatiske hydrolyse monitoreres ved måling af 13CO2 i udåndingsluften vha. ikke-dispersiv infrarød spektrometri.

Infrarøde spektrometre til analyse af udåndingsluften skal overholde følgende specifikationer:

Mange gentagne analyser:

Mindst 3 gentagne analyser på den samme prøve under analysen

Sikkerhedshåndtering:

Opbevaring af måleparametre og -resultater sker under sikre forhold for

 

at undgå efterfølgende manipulation

Til verificering af specifikationerne skal linearitet, stabilitet og målepræcision afprøves.

Nulpunktsjustering af detektorerne vha. nulgas genereret i spektrometeret. Slutpunktsjustering af detektorerne vha. kalibreringsgasser, hvis nøjagtige koncentration er kendt.

Linearitet:

≤-0,5 ‰ for udåndingsluftprøver, som varierer mellem 1 % og 7 %

 

CO2-koncentration

Stabilitet:

≤ 0,3

‰ for 10 på hinanden følgende pulser

Målenøjagtighed:

≤ 0,5

‰ ved 13C ved naturlig forekomst vha. en 100 ml pose med 3 %

CO2 i udåndingsluften

Infektion med Helicobacter pylori foreligger, hvis foreskellen i 13C/12C-forholdet mellem nulværdien og 30-minut-værdien overstiger 4,0 ‰.

Alternativt kan enhver anden egnet valideringsmetode udført af ethvert objektivt kvalificeret laboratorium benyttes.

Analyse af udåndingsprøver og testspecifikationer for laboratorier

Massespektrometri (IRMS)

Udåndingstesten, opsamlet i 10 ml glas- eller plasticbeholdere, analyseres med isotop-ratio massespektrometri (IRMS).

Analysen af 13C/12C-forholdet i udåndingsluftens kuldioxid er en integreret del af diagnosticeringssættet Helicobacter Test INFAI. Nøjagtigheden af testen afhænger helt af kvaliteten af analysen af udåndingstesten. Specifikationerne for massespektrometrets parametre, som linearitet, stabilitet (henvisende til gas præcision) og målenøjagtighed, er afgørende for systemets nøjagtighed.

Det skal sikres, at analyserne udføres af godkendte laboratorier. Den validerede metode er som beskrevet nedenfor.

Prøve fremstilling til IRMS

For at bestemme 13C/12C-forholdet i udåndingsluftens kuldioxid ved massespektrometrisk analyse skal kuldioxid separeres fra udåndingsluften og indføres i massespektrometret. Det automatiske system til isotop massespektrometre, som anvendes til analyse af udåndingstesten, er baseret på gaskromatografisk separationsteknik ved kontinuerligt fremløb.

Vand fjernes fra prøven ved en NAFION vandskiller eller i et gaskromatografisk system, som adskiller de enkelte gasser på en gaskromatografisk kolonne med Helium som eluent. De separerede gasser fra udåndingsluften detekteres af en ioniseringsdetektor. Gasfraktionen med kuldioxid, som er identificeret med den karakteristiske fraktionstid, føres ind i massespektrometret.

Massespektrometrisk analyse

For at analysere den separerede kuldioxidprøve skal molekylerne ioniseres, formes i en stråle, accelereres i et elektrisk felt, afbøjes i et magnetfelt og til slut detekteres. Disse fem processer foregår i analysatoren i massespektrometret, som består af tre separationsdele: Kilde, analyserør og kollektor. Ionisering, dannelse af stråle og acceleration sker alle i kilden, magnetisk afbøjning sker i analyserøret og detektionen sker i kollektoren.

Prøve indføring

Der findes mange systemer til indføring af kuldioxid i analysatoren. For analyse af udåndingsluft er det vigtigt at analysere kuldioxid prøven i forhold til en gasreferencestandard. Dette sikrer systemets nøjagtighed, idet beregning af isotopindholdet i kuldioxid udføres over for en uafhængig standard.

Specifikationer for bestemmelse af 13C/12C-forholdet

Udåndingstesten er baseret på administration af et specifikt 13C-mærket urinstof, hvis metabolitudnyttelse bestemmes ved måling af 13CO2 i udåndingsluften.

Massespektrometret skal kunne følgende:

Mange gentagne analyser:

Mindst 3 gentagne analyser på den samme prøve under analysen.

Sikkerhedshåndtering:

Opbevaring af måleparametre og af resultater under sikre forhold for

 

at undgå efterfølgende manipulation.

Indstilling:

13C/12C-forholdet overfor PDB (Pee Dee Beliminate)

Prøvevolumen:

< 200 µl

De vigtigste parametre til verifikation af specifikationerne er linearitet, stabilitet (rf. gas præcision) og målepræcision.

Alle massespektrometre til analyse af udåndingstesten skal overholde følgende specifikationer:

Linearitet:

≤ 0,5

‰ for prøver med udåndingsluft, som varierer i

 

CO2-koncentration mellem 1 % og 7 %

Stabilitet:

≤ 0,2

‰ for 10 på hver følgende målinger

Målenøjagtighed:

≤ 0,3

‰ af naturligt forekommende 13C i hver 10 ml prøve med 3 %

CO2-koncentration

Infektion med Helicobacter pylori foreligger, hvis foreskellen i 13C/12C-forholdet mellem nulværdien og 30-minut-værdien overstiger 4,0 ‰.

Alternativt kan enhver anden egnet valideringsmetode udført af ethvert objektivt kvalificeret laboratorium benyttes.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Tyskland

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/97/045/005

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE /FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 14. august 1997

Dato for seneste fornyelse: 14. august 2007

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet