Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Etikettering - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnHelicobacter Test INFAI
ATC-kodeV04CX
Indholdsstof13C-urea
ProducentINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

{ART/TYPE} OUTER CARTON, PACK OF 1 JAR AND 50 JARS

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulver til oral opløsning 13C-urinstof

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

En beholder indeholder 75 mg 13C-urea

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Ingen

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

pulver til oral opløsning

1 diagnostisk testkit indeholder:

1 dosisbeholder med 75 mg 13C-urinstof pulver til oral opløsning 4 beholdere til prøver med udåndingsluft

1 bøjeligt udpustningsrør Indlægsseddel Patientformular

Side med selvklæbende etiketter

1 diagnostisk testkit indeholder:

1 dosisbeholder med 75 mg 13C-urinstof pulver til oral opløsning 2 udåndingsposer til prøvetagning

1 bøjeligt udpustningsrør Indlægsseddel Patientformular

Side med selvklæbende etiketter

1 diagnostisk testkit indeholder:

1 dosisbeholder med 75 mg 13C-urinstof pulver til oral opløsning 100 udåndingsposer til prøvetagning

50 bøjelige pusterør

50 indlægssedler

50 patientformularer

50 sider med selvklæbende etiketter

5.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse

Til massespektrometri

Til infrarød spektroskopi

Læs venligst indlægsseddlen før brug

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Ingen

8.UDLØBSDATO

<Udløbsdato> <EXP> {MM/ÅÅÅÅ}

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25°C

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Tyskland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

{ART/TYPE} INTERMEDIATE CARTON, PACK SIZE 50

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulver til oral opløsning 13C-urinstof

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

En beholder indeholder 75 mg 13C-urea

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Ingen

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

pulver til oral opløsning

clinipac 50

50 beholdere indeholder 75 mg 13C-urea pulver for oral indtagelse

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Ingen

8. UDLØBSDATO

<Udløbsdato> <EXP> {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25°C

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Ingen

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

INFAI Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/045/004

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

JAR LABEL

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulver til oral opløsning 13C-urinstof

Oral anvendelse

2.ANVENDELSESMÅDE

3.UDLØBSDATO

4.BATCHNUMMER

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

En beholder indeholder 75 mg 13C-urea

6.ANDET

En test

pulver til oral opløsning

Læs venligst indlægsseddlen før brug Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 25°C Receptpligtigt lægemiddel Markedsføringstilladelsesnummer: EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Tyskland

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

OUTER CARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI til børn I alderen 3 – 11 år 45 mg pulver til oral opløsning 13C-urinstof

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

En beholder indeholder 45 mg 13C-urea.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Ingen

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

pulver til oral opløsning

1 diagnostisk testkit indeholder:

1 dosisbeholder med 45 mg 13C-urinstof pulver til oral opløsning 4 beholdere til prøver med udåndingsluft

1 bøjeligt udpustningsrør Indlægsseddel Patientformular

Side med selvklæbende etiketter

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse

Læs venligst indlægsseddlen før brug

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Ingen

8. UDLØBSDATO

<Udløbsdato> <EXP> {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25°C

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Ingen

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/045/003

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Helicobacter Test INFAI 45 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

ETIKETTE TIL BEHOLDER

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Helicobacter Test INFAI til børn I alderen 3 – 11 år 45 mg pulver til oral opløsning 13C-urinstof

Oral anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

4. BATCHNUMMER

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 beholder indeholder 45 mg 13C-urea.

6. ANDET

En test

pulver til oral opløsning

Læs venligst indlægsseddlen før brug Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 25°C Receptpligtigt lægemiddel Markedsføringstilladelsesnummer: EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Tyskland

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

BEHOLDER TIL PUSTEPROVEN: GLAS ELLER PLASTIK

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Helicobacter Test INFAI

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

4. BATCHNUMMER

5.ANDET

Beholder til brug ved pusteprøven

Prøve til 00-minut-værdien

Prøve til 30-minut-værdien

Anbring etikette med barcode

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

SIDE MED SELVKLAEBENDE ETIKETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Helicobacter Test INFAI

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

4. BATCHNUMMER

5. ANDET

Side med etikette og markeringsmærker

Stregkode til patientformular

Forsegling til at lukke kassen

Stregkoder til 00-minu-værdien

Stregkoder til 30-minut-værdien

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

{ART/TYPE} OUTER CARTON, PACK SIZE 50

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulver til oral opløsning 13C-urinstof

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

En beholder indeholder 75 mg 13C-urea

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Ingen

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

pulver til oral opløsning

CLINIPAC BASIC

50 beholdere indeholder 75 mg 13C-urinstof pulver til oral opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse

Læs venligst indlægsseddlen før brug

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Ingen

8. UDLØBSDATO

<Udløbsdato> <EXP> {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25°C

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/045/005

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

{ART/TYPE} INTERMEDIATE CARTON, PACK SIZE 50

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulver til oral opløsning 13C-urinstof

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

En beholder indeholder 75 mg 13C-urea

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Ingen

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

pulver til oral opløsning

CLINIPAC BASIC

50 beholdere indeholder 75 mg 13C-urea pulver for oral indtagelse

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Ingen

8. UDLØBSDATO

<Udløbsdato> <EXP> {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25°C

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Ingen

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/045/005

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

JAR LABEL

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulver til oral opløsning 13C-urinstof

Oral anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

4. BATCHNUMMER

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

En beholder indeholder 75 mg 13C-urea

6. ANDET

En test

pulver til oral opløsning

Læs venligst indlægsseddlen før brug Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 25°C Receptpligtigt lægemiddel Markedsføringstilladelsesnummer: EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Tyskland

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet