Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iasibon (ibandronic acid) – Etikettering - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnIasibon
ATC-kodeM05BA06
Indholdsstofibandronic acid
ProducentPharmathen S.A.

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE PAKNING

1 LÆGEMIDLETS NAVN

Iasibon 1 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning ibandronsyre

2 ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ampul med 1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 1 mg ibandronsyre (som natriummonohydrat).

3 LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, eddikesyre (99%), natriumacetattrihydrat og vand til injektionsvæsker. Se indlægssedlen for yderligere information.

4 LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

1 ampul

5 ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ

Læs indlægssedlen inden brug.

Til intravenøs infusion efter fortynding

6SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8UDLØBSDATO

EXP

9 SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Lægemidlet kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser inden rekonstitution. Efter fortynding er infusionsopløsningen stabil i 24 timer ved 2 °C - 8 °C (i køleskab)

10EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

12 MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/659/003

13 FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14 GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Iasibon 1 mg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Ampul

1 LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Iasibon 1 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning ibandronsyre

i.v. anvendelse

2 ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug.

3 UDLØBSDATO

EXP

4 FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

5 INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 ml

6 ANDET

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE PAKNING

1 LÆGEMIDLETS NAVN

Iasibon 2 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning ibandronsyre

2 ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ampul med 2 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 2 mg ibandronsyre (som natriummonohydrat).

3 LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, eddikesyre (99%), natriumacetattrihydrat og vand til injektionsvæsker. Se indlægssedlen for yderligere information.

4 LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

1 ampul

5 ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ

Læs indlægssedlen inden brug.

Til intravenøs infusion efter fortynding

6SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8UDLØBSDATO

EXP

9 SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Lægemidlet kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser inden rekonstitution.. Efter fortynding er infusionsopløsningen stabil i 24 timer ved 2 °C - 8 °C (i køleskab)

10EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

12 MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/659/004

13 FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14 GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Iasibon 2 mg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Ampul

1 LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Iasibon 2 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning ibandronsyre

i.v. anvendelse

2 ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug.

3 UDLØBSDATO

EXP

4 FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

5 INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

2 ml

6 ANDET

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE PAKNING

1 LÆGEMIDLETS NAVN

Iasibon 6 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning ibandronsyre

2 ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 hætteglas med 6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 6 mg ibandronsyre (som natriummonohydrat).

3 LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, eddikesyre (99%), natriumacetattrihydrat og vand til injektionsvæsker. Se indlægssedlen for yderligere information.

4 LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning 1 hætteglas

5 hætteglas

10 hætteglas

5 ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ

Læs indlægssedlen inden brug.

Til intravenøs infusion efter fortynding

6SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8UDLØBSDATO

EXP

9 SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Lægemidlet kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser inden rekonstitution.Efter fortynding er infusionsopløsningen stabil i 24 timer ved 2 °C - 8 °C (i køleskab)

10EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

12 MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/659/005

EU/1/10/659/006

EU/1/10/659/007

13 FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14 GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Iasibon 6 mg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS

1 LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Iasibon 6 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning ibandronsyre

i.v. anvendelse

2 ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug.

3 UDLØBSDATO

EXP

4 FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

5INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

6ml

6 ANDET

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE PAKNING

1 LÆGEMIDLETS NAVN

Iasibon 50 mg filmovertrukne tabletter ibandronsyre

2 ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 50 mg ibandronsyre (som natriummonohydrat).

3 LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Tabletterne indeholder også lactose . Se indlægssedlen for yderligere information.

4 LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter 3 filmovertrukne tabletter 6 filmovertrukne tabletter 9 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

84 filmovertrukne tabletter

5 ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tabletterne må ikke tygges, suttes eller knuses

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8UDLØBSDATO

EXP

9 SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

12 MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/659/001

EU/1/10/659/002

EU/1/10/659/008

EU/1/10/659/009

EU/1/10/659/0010

13 FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14 GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Iasibon 50 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTERFOLIE

1 LÆGEMIDLETS NAVN

Iasibon 50 mg filmovertrukne tabletter ibandronsyre

2 NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

3 UDLØBSDATO

EXP

4 FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

5 ANDET

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet