Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic Acid Sandoz (ibandronic acid) – Etikettering - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnIbandronic Acid Sandoz
ATC-kodeM05BA06
Indholdsstofibandronic acid
ProducentSandoz GmbH

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre karton

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Ibandronsyre Sandoz 50 mg filmovertrukne tabletter ibandronsyre

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg ibandronsyre (som ibandronnatrium monohydrat).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Tabletterne indeholder også lactose.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

3 filmovertrukne tabletter

6 filmovertrukne tabletter

9 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

84 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tabletterne må ikke tygges, suttes eller knuses.

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 A-6250 Kundl Østrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/685/001

EU/1/11/685/002

EU/1/11/685/003

EU/1/11/685/004

EU/1/11/685/005

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Ibandronsyre Sandoz 50 mg

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER TRIP

Polyamid/Al/PVC - Aluminiumsfolieblister

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ibandronsyre Sandoz 50 mg filmovertrukne tabletter ibandronsyre

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz GmbH

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Batch

5.ANDET

Man.

Tirs.

Ons.

Tors.

Fre.

Lør.

Søn.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet