Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imvanex (modified vaccinia Ankara - Bavarian...) – Etikettering - J07BX

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnImvanex
ATC-kodeJ07BX
Indholdsstofmodified vaccinia Ankara - Bavarian Nordic (MVA-BN) virus
ProducentBavarian Nordic A/S

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

PAKNING MED 20 HÆTTEGLAS

1.LÆGEMIDLETS NAVN

IMVANEX injektionsvæske, suspension

Koppevaccine (Levende modificeret vaccinia virus Ankara)

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 dosis (0,5 ml) har et titer på ikke under 5 x 107 TCID50 (TCID50 = Tissue Culture Infectious Dose, vævskultur infektiøs dosis)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Trometamol

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension.

20 enkeltdosis-hætteglas

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

Optøs ved stuetemperatur. Svinges forsigtigt rundt i mindst 30 sekunder.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP (-20 °C +/-5 °C):

EXP (-50 °C +/-10 °C):

EXP (-80 °C +/-10 °C):

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i dybfryser (ved -20 °C +/-5 °C eller -50 °C +/-10 °C eller -80 °C +/-10 °C) beskyttet mod lys. Udløbsdatoen afhænger af opbevaringstemperaturen.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bavarian Nordic A/S

Hejreskovvej 10a

3490 Kvistgaard

Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/855/001

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS

1. LÆGEMIDLETS NAVN

IMVANEX® injektionsvæske, suspension

Koppevaccine

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Subkutan anvendelse

3.UDLØBSDATO

EXP (-20 °C +/-5 °C):

EXP (-50 °C +/-10 °C):

EXP (-80 °C +/-10 °C):

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis (0,5 ml)

6.ANDET

Opbevares i dybfryser (ved -20 °C +/-5 °C eller -50 °C +/-10 °C eller -80 °C +/-10 °C) beskyttet mod lys.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet