Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Increlex (mecasermin) – Indlægsseddel - H01AC03

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnIncrelex
ATC-kodeH01AC03
Indholdsstofmecasermin
ProducentIpsen Pharma

Indlægsseddel: Information til brugeren

INCRELEX 10 mg/ml injektionsvæske

Mecasermin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret INCRELEX til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage INCRELEX

3.Sådan skal du tage INCRELEX

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

-INCRELEX er en væske, der indeholder mecasermin, som er en menneskeskabt insulinlignende vækstfaktor-1 (IGF-1), som ligner den IGF-1, som din krop selv danner.

-Det anvendes til at behandle børn og unge mellem 2 og 18 år, som er meget lave af vækst i forhold til deres alder, fordi deres krop ikke danner tilstrækkeligt IGF-1. Denne tilstand kaldes primær IGF-1-mangel.

2.Det skal du vide, før du begynder at tage INCRELEX

Tag ikke INCRELEX

-Hvis du er allergisk over for mecasermin eller et af de øvrige indholdsstoffer i INCRELEX (angivet i punkt 6).

-Hvis du har kræft.

-Til præmature spædbørn eller nyfødte, da det indeholder benzylalkohol.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager INCRELEX

-Hvis du har en krum rygsøjle (skoliose). Udviklingen af sygdommen skoliose skal overvåges.

-Hvis du begynder at halte eller får ondt i dine hofter eller knæ.

-Hvis du har forstørrede mandler (hypertrophia tonsillarum). De skal undersøges med regelmæssige mellemrum.

-Hvis du har symptomer på forøget tryk i hjernen (intrakranial hypertension), såsom synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og/eller opkastninger. Kontakt lægen.

-Hvis du får en lokal reaktion på injektionsstedet eller en allergisk reaktion, der breder sig til hele kroppen med INCRELEX. Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du får et lokalt udslæt. Søg straks lægehjælp, hvis du får en allergisk reaktion, der involverer hele kroppen (nældefeber, problemer med at trække vejret, besvimelse eller kollaps og en generel følelse af utilpashed).

-Hvis du er færdigudvokset (knoglevækstskiverne er lukkede). I dette tilfælde kan INCRELEX ikke hjælpe dig med at vokse og det bør derfor ikke bruges.

Børn under 2 år

Anvendelsen af dette lægemiddel er ikke blevet undersøgt hos børn under 2 år, og INCRELEX bør derfor ikke anvendes til denne patientgruppe.

Brug af anden medicin sammen med INCRELEX

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager insulin eller andre former for medicin mod diabetes. Det kan være nødvendigt at justere dosis af denne type medicin.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Det anbefales, at der foreligger en negativ graviditetstest for alle kvinder i den fødedygtige alder forud for behandling med mercasermin. Det anbefales også, at alle kvinder i den fødedygtige alder bruger passende prævention under behandlingen.

Behandling med mercasermin skal afbrydes i tilfælde af graviditet.

Mercasermin må ikke gives til en ammende moder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mecasermin kan forårsage for lavt blodsukker (en meget almindelig bivirkning, se punkt 4), som kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner fordi din evne til at koncentrere dig og reagere kan være nedsat.

Du skal undgå at deltage i aktiviteter med høj risiko (som f.eks. bilkørsel etc.) i 2-3 timer efter injektionen. Dette gælder især i begyndelsen af INCRELEX-behandlingen og indtil der er fastlagt en INCRELEX-dosis, hvor der ikke forekommer bivirkninger, som gør disse aktiviteter risikable.

INCRELEX indeholder benzylalkohol og natrium

INCRELEX indeholder benzylalkohol, som konserveringsmiddel, hvilket kan medføre forgiftning og allergiske reaktioner hos spædbørn og børn under 3 år.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. det er i det væsentlige ”natriumfrit”.

3.Sådan skal du tage INCRELEX

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er 0,04 til 0,12 mg/kg legemsvægt to gange daglig. Se ‘Brugsanvisning’ sidst i indlægssedlen.

Indsprøjt INCRELEX lige under din hud umiddelbart inden eller efter et måltid eller mellemmåltid, da det kan have insulinlignende hypoglykæmiske virkninger og derfor kan sænke sukkerniveauet i blodet (se hypoglykæmi i afsnit 4). Du må ikke injicere din dosis INCRELEX hvis du af en eller anden årsag ikke kan spise. Du må ikke tage en dobbeltdosis næste gang som erstatning for den glemte dosis. Den næste dosis skal tages som sædvanligt med et måltid eller mellemmåltid.

Indsprøjt INCRELEX lige under huden på din overarm, lår, maveområde (bugen) eller balle. Indsprøjt aldrig direkte i en blodåre eller en muskel. Skift indgivelsessted for hver indsprøjtning.

Brug kun INCRELEX, der er klar og farveløs.

Behandling med mecasermin er en længerevarende behandling. Spørg lægen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du har taget for meget INCRELEX

Mecasermin kan, ligesom insulin, sænke sukkerniveauet i blodet (se hypoglykæmi i afsnit 4).

Kontakt straks lægen, hvis du har indsprøjtet mere INCRELEX end anbefalet.

En akut overdosering kan medføre lavt blodsukker (hypoglykæmi). Længerevarende overdoseringer kan medføre forstørrelse af visse kropsdele (f.eks. hænder, fødder, dele af ansigtet) eller voldsom vækst af hele kroppen.

Behandlingen af en akut overdosering af mecasermin skal fokusere på at afhjælpe lavt blodsukker (hypoglykæmi). Du/dit barn bør indtage væske eller føde, der indeholder sukker. Hvis du/dit barn ikke er ved bevidsthed eller ikke er vågen nok til at kunne drikke sukkerholdig væske, kan det være nødvendigt at indsprøjte glukagon i musklen for at afhjælpe det lave blodsukker. Lægen eller sygeplejersken vil vise dig, hvordan du skal indsprøjte glukagon.

Hvis du har glemt at tage INCRELEX

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du glemmer en dosis skal den næste dosis ikke laves større for at kompensere. Den næste dosis skal tages som sædvanligt med et måltid eller mellemmåltid.

Hvis du holder op med at tage INCRELEX

Afbrydelse eller for tidligt ophør med behandlingen med mercasermin kan påvirke vækstbehandlingens udfald. Tal med lægen, inden du holder op med behandlingen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De hyppigst forekommende bivirkninger ved mercasermin er: Lavt blodsukker (hypoglykæmi), opkastning, reaktioner ved injektionsstedet, hovedpine og mellemørebetændelse. Der har også været tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner med INCRELEX. Hvis du oplever noget af dette, skal du følge vejledningen for hver hændelse i afsnittene herunder.

Ukendt hyppighed (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data)

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi)

Der har været rapporteret tilfælde af alment udslæt, besvær med at trække vejret, svimmelhed, hævelse i ansigt og/eller svælg efter brug af mercasermin. Du skal øjeblikkeligt stoppe med at tage INCRELEX og straks søge læge, hvis du får en alvorlig allergisk reaktion.

Der har også været tilfælde af lokale allergiske reaktioner ved injektionsstedet (kløe og udslæt).

Hårtab (alopeci)

Hårtab er også rapporteret efter brug af mecasermin.

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Mercasermin kan sænke blodsukkeret. Følgende er tegn på lavt blodsukker: svimmelhed, træthed, rastløshed, sult, irritabilitet, manglende koncentrationsevne, sveden, kvalme og hurtig eller uregelmæssig hjerterytme.

Meget lavt blodsukker kan medføre bevidstløshed, kramper/anfald eller død. Du skal straks søge læge og stoppe med at tage INCRELEX, hvis du får kramper/anfald eller bliver bevidstløs.

Hvis du tager INCRELEX, skal du undgå at deltage i høj-risiko-aktiviteter (såsom voldsom fysisk aktivitet) 2-3 timer efter en INCRELEX-indsprøjtning. Det gælder især i starten af behandlingen med INCRELEX.

Inden du begynder behandlingen med INCRELEX, vil lægen eller sygeplejersken forklare dig, hvordan du skal behandle lavt blodsukker. Du skal altid have en sukkerkilde, såsom appelsinjuice, glukosegel, slik eller mælk, på dig, hvis der skulle opstå symptomer på lavt blodsukker. Ved alvorlige tilfælde af lavt blodsukker, hvor du ikke reagerer og ikke kan drikke sukkerholdig væske, skal du give en indsprøjtning med glukagon. Lægen eller sygeplejersken vil vise dig, hvordan du skal give indsprøjtningen. Glukagon hæver blodsukkeret, når det indsprøjtes. Det er vigtigt, at du får en velafbalanceret kost med protein og fedt, herunder kød og ost, udover sukkerholdig mad.

Forstørrelse af vævet (hypertrofi) og blå mærker ved injektionsstedet

Dette kan undgås ved at ændre injektionssted ved hver indsprøjtning (rotation af injektionssted).

Fordøjelsessystemet

Opkastning og smerter i den øvre del af maven er opstået under behandling med mercasermin.

Infektioner

Mellemørebetændelse er observeret hos børn i behandling med mercasermin.

Musker og knogler

Smerter i led og lemmer er opstået under behandling med mercasermin.

Nervesystemet

Hovedpine er forekommet under behandling med mercasermin.

Almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

Kramper

Der har været tilfælde af krampeanfald under behandling med mercasermin. Svimmelhed og rysten er også rapporteret under behandling med mercasermin.

Uregelmæssigheder i hjertet

Der er rapporteret en hurtig hjerterytme (puls) og unormale hjertelyde under behandling med mercasermin.

For højt blodsukker (hyperglykæmi)

Der har også været tilfælde af for højt blodsukker under behandling med mercasermin.

Forstørrede mandler/polypper

Mercasermin kan forstørre dine mandler/polypper. Tegn på forstørrede mandler/polypper kan være snorken, besvær med at trække vejret eller synke, søvnapnø (en tilstand, hvor du kortvarigt holder op med at trække vejret, mens du sover), væske i mellemøret og mellemørebetændelse. Søvnapnø kan medføre, at du bliver meget søvnig i løbet af dagen. Tal med lægen, hvis disse symptomer generer dig. Lægen skal undersøge dine mandler/polypper med regelmæssige mellemrum.

Forstørret thymus (brissel)

Der er rapporteret om forstørret thymus (et specialiseret organ i immunsystemet) ved behandling med mercasermin.

Papilødem

Lægen eller en optiker kan observere en hævelse bagerst i øjet (på grund af forhøjet tryk i hjernen) under behandling med mercasermin.

Høretab

Høretab, øresmerter og væske i mellemøret er observeret under behandling med mercasermin. Fortæl det til lægen, hvis du får problemer med hørelsen.

Forværret rygskævhed (skoliose) (på grund af hurtig vækst)

Hvis du har en skæv ryg, skal det kontrolleres jævnligt, om din rygsøjle bliver mere krum. Smerter i muskler er også blevet set ved behandling med mercasermin.

Forplantningssystemet

Der er blevet observeret forstørrelse af brysterne under behandling med mercasermin.

Fordøjelsessystemet

Der er forekommet mavesmerter under behandling med mercasermin.

Ændringer i hud og hår

Fortykkelse af huden, modermærker og abnorm hårtekstur er blevet set ved behandling med mercasermin.

Reaktioner ved injektionsstedet

Der er rapporteret reaktioner såsom smerter, irritation, blødning, blå mærker, rødme og hårde områder under behandling med INCRELEX. Reaktioner ved injektionsstedet kan undgås ved at ændre injektionssted ved hver indsprøjtning (rotation af injektionssted).

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

Forhøjet tryk i hjernen (intrakranial hypertension)

INCRELEX kan nogle gange medføre et midlertidigt forhøjet tryk i hjernen. Symptomerne på forhøjet tryk i hjernen kan omfatte synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og/eller opkastning. Tal straks med lægen, hvis du får nogen af disse symptomer. Lægen kan kontrollere, om der er et forhøjet tryk i hjernen. Hvis dette er tilfældet, kan lægen eventuelt beslutte midlertidigt at nedsætte dosis eller afbryde behandlingen med mecasermin. Behandlingen med mecasermin kan startes igen, når bivirkningen er overstået.

Afvigelser i hjertefunktionen

Hos visse patienter, der blev behandlet med mecasermin, viste en ultralydsundersøgelse af hjertet (ekkokardiogram) en forstørrelse af hjertemusklen og afvigelser i hjerteklappernes funktion. Din læge kan foretage et ekkokardiogram inden, under og efter behandling med mecasermin.

Reaktioner ved injektionsstedet

Der har været tilfælde af reaktioner såsom udslæt, hævelse og fedtholdige buler ved behandling med INCRELEX. Reaktioner ved injektionsstedet kan undgås ved at skifte injektionssted ved hver indsprøjtning (rotation af injektionssted).

Vægtøgning

Der er observeret vægtøgning under behandling med mercasermin.

Andre ikke almindelige bivirkninger under behandling med mercasermin omfatter depression og nervøsitet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 C - 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Hætteglasset kan opbevares i maks. 30 dage ved 2 °C – 8 °C, når det er åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

INCRELEX indeholder

-Aktivt stof: mecasermin. En ml indeholder 10 mg mecasermin. Et hætteglas indeholder 40 mg mecasermin.

-Øvrige indholdsstoffer: Benzylalkohol, natriumchlorid, polysorbat 20, koncentreret eddikesyre, natriumacetat og vand til injektionsvæsker (se punkt 2 ”INCRELEX indeholder benzylalkohol og natrium”).

Udseende og pakningsstørrelser

INCRELEX er en klar og farveløs injektionsvæske, leveret i et hætteglas, der er lukket med en prop og forseglet. Hætteglasset indeholder 4 ml opløsning.

Pakningsstørrelse på 1 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt Frankrig

Fremstiller:

Beaufour Ipsen Industrie

Rue d'Ethe Virton

28100 Dreux

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien,

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Ipsen SpA

Ipsen NV

Via del Bosco Rinnovato n. 6

Guldensporenpark 87

Milanofiori Nord Palazzo U7

B-9820 Merelbeke

20090 Assago (Mi)

België /Belgique/Belgien

Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

 

România, България

Latvija

Ipsen Pharma

Ipsen Pharma

Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, clădirea HQ

Sector 1, 010623, Bucureşti,

Riga LV 1046

România

Tel: +371 67622233

Tel Тел.: + 40 (021) 231 27 20

 

Česká Republika

Lietuva, Hrvatska

Ipsen Pharma, o.s.

Ipsen Pharma Lietuvos filialas

Evropská 136/810

9-ojo Forto 47

CZ-160 00 Praha 6

LT-48100 Kaunas

Tel: + 420 242 481 821

Tel. + 370 37 337854

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige,

Magyarország

Ísland

Ipsen Pharma SAS Magyarországi

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kereskedelmi Képviselet

Kista Science Tower

Árbóc utca 6.

Färögatan 33

H-1133 Budapest

SE - 164 51 Kista

Tel: +36 1 555 5930

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

 

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

 

Deutschland, Österreich

Nederland

Ipsen Pharma GmbH

Ipsen Farmaceutica B.V.

Willy-Brandt-Str. 3

Taurusavenue 33 B

D-76275 Ettlingen

NL-2132 LS Hoofddorp

Tel: + 49 7243 184-80

Tel: + 31 23 55 41 600

Eesti

Polska

ESTOBIIN OÜ

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29

EE-11913 Tallinn

PL-00-867 Warszawa

Tel: +372 51 55 810

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Portugal

Ipsen EΠΕ

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.

Αγ. Δημητρίου 63

Alameda Fernão Lopes, no 16-11o, Miraflores

Άλιμος

P-1495 - 190 Algés

GR-17456 Αθήνα

Tel: + 351 - 21 - 412 3550

Ελλάδα

 

Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

 

España

Slovenija

Ipsen Pharma S.A.

Pharmaswiss d.o.o

Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

Dolenjska cesta 242c

08908 L’Hospitalet de Llobregat

SI-1000 Ljubljana

Barcelona

Tel: + 386 1 236 47 00

Tel: + 34 - 936 - 858 100

 

France

United Kingdom

Ipsen Pharma

Ipsen Ltd.

65 quai Georges Gorse

190 Bath Road

F-92100 Boulogne-Billancourt

Slough, Berkshire

Tél: + 33 - 1 - 58 33 50 00

SL1 3XE

 

Tel: + 44 - (0)1753 - 62 77 00

Ireland

Slovenská republika

Ipsen Pharmaceuticals Ltd.

Liek s.r.o.

Blanchardstown Industrial Park

Hviezdoslavova 19

Blanchardstown

SK-90301 Senec

IRL-Dublin 15

Tel: + 421 245 646 322

Tel: + 353 - 1 – 809 8200

 

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Dette lægemiddel er godkendt under “særlige vilkår”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet, fordi det anvendes til en sjælden sygdom. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om INCRELEX på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside. <------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRUGSANVISNING

INCRELEX skal indgives ved brug af sterile engangssprøjter og injektionskanyler, som kan fås af din læge, farmaceut eller sygeplejerske. Sprøjterne skal have et tilstrækkeligt lille volumen til, at den ordinerede dosis kan trækkes op af hætteglasset med rimelig nøjagtighed.

Klargøring af dosis

1.Vask hænderne, inden du gør INCRELEX klar til din indsprøjtning.

2.Brug en ny engangskanyle og en engangssprøjte, hver gang du giver en dosis. Sprøjten og kanylen må kun bruges én gang. Kassér dem på korrekt vis i en beholder til skarpe genstande (f.eks. en beholder til miljøfarligt affald), en beholder af hård plast (f.eks. en flaske, hvor der har været rengøringsmiddel i) eller en metalbeholder (f.eks. en tom kaffedåse). Del aldrig kanyler og sprøjter med andre.

3.Kontrollér, om væsken er klar og farveløs. Den må ikke bruges efter udløbsdatoen (som står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned), eller hvis den er uklar, eller du kan se små korn i den. Hvis et hætteglas har været frosset, skal det kasseres. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

4.Hvis du tager hul på et nyt hætteglas skal du fjerne beskyttelseshætten. Tag ikke gummiproppen af.

5.Tør gummiproppen på hætteglasset af med en spritserviet for at forhindre, at glasset forurenes med bakterier, som kan stamme fra flere kanyleindføringer (se figur 1).

Figur 1: Tør toppen af med alkohol

6.Inden du stikker kanylen i hætteglasset, skal du trække stemplet tilbage for at trække den mængde luft ind i sprøjten, som svarer til den ordinerede dosis. Stik kanylen igennem hætteglassets gummitop, og skub stemplet ind for at sprøjte luft i hætteglasset (se figur 2).

Figur 2: Sprøjt luft i hætteglasset

7.Lad sprøjten sidde i hætteglasset, og vend bunden i vejret på dem begge. Hold godt fast i sprøjten og hætteglasset (se figur 3).

Figur 3: Gør klar til at trække væske op

8.Sørg for, at kanylespidsen er nede i væsken (se figur 4). Træk stemplet tilbage, og træk den korrekte dosis op i sprøjten (se figur 5).

Figur 4: Kanylespidsen

 

 

 

Figur 5: Træk den

 

 

i væsken

 

korrekte dosis op

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Inden du trækker kanylen ud af hætteglasset, skal du kontrollere, om der er luftbobler i sprøjten. Hvis der er bobler i sprøjten, skal du holde hætteglasset og sprøjten med nålen helt lodret og banke let på siden af sprøjten, indtil boblerne flyder op til overfladen. Skub boblerne ud med stemplet, og træk væske tilbage, indtil du har den korrekte dosis (se figur 6).

Figur 6: Fjern luftbobler og fyld sprøjten op igen

10.Træk kanylen ud af hætteglasset og sæt beskyttelseshætten på igen. Kanylen må ikke røre ved noget. Du er nu klar til at indsprøjte (se figur 7).

Figur 7: Klar til indsprøjtning

Indsprøjtning af dosis:

Indsprøjt INCRELEX som anvist af lægen.

Du må ikke give indsprøjtningen, hvis du ikke kan spise umiddelbart inden eller efter indsprøjtningen.

1.Bestem, hvor du vil indsprøjte – overarm, lår, baller eller bugen (se nedenfor). Du skal skifte indgivelsessted, hver gang du indsprøjter (rotér indgivelsesstedet).

Overam

Lår

Baller

Bugen

2.Brug alkohol eller sæbe og vand til at rense huden, der hvor du vil sprøjte dig selv. Indgivelsesstedet skal være tørt, før du indsprøjter.

3.Knib huden let sammen. Indfør kanylen, som lægen har vist dig. Slip huden (se figur A).

Figur A: Knib huden let sammen, og indsprøjt ifølge vejledningen

4.Skub forsigtigt sprøjtestemplet helt ind, og sørg for, at du har indsprøjtet al væsken. Træk kanylen lige ud, og tryk forsigtigt et par sekunder på det sted, hvor du sprøjtede dig selv, med gaze eller en tot vat. Du må ikke gnide på stedet (se figur B).

Figur B: Tryk med gaze eller vat (må ikke gnides)

5.Følg din læges anvisninger for bortskaffelse af kanyle og sprøjte. Sæt ikke hætten tilbage på sprøjten. Brugte kanyler og sprøjter skal anbringes i en beholder til skarpe genstande (f.eks. en beholder til miljøfarligt affald), en beholder af hård plast (f.eks. en flaske, hvor der har været rengøringsmiddel i) eller en metalbeholder (f.eks. en tom kaffedåse). Disse beholdere skal lukkes og kasseres på korrekt vis, som lægen har vist dig.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet