Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Insulatard (insulin human) – Produktresumé - A10AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnInsulatard
ATC-kodeA10AC01
Indholdsstofinsulin human
ProducentNovo Nordisk A/S

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Insulatard 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i hætteglas. Insulatard 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i hætteglas.

Insulatard Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i cylinderampul. Insulatard InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i fyldt pen. Insulatard FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i fyldt pen.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Insulatard hætteglas (40 internationale enheder/ml )

1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder. 1 ml suspension indeholder 40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til 1,4 mg).

Insulatard hætteglas (100 internationale enheder/ml )

1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale enheder. 1 ml suspension indeholder 100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til 3,5 mg).

Insulatard Penfill

1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1 ml suspension indeholder 100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til 3,5 mg).

Insulatard InnoLet/Insulatard FlexPen

1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1 ml suspension indeholder 100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til 3,5 mg).

*Humant insulin er fremstillet i Saccharomyces cerevisiae ved rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Insulatard indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs. Insulatard er stort set natriumfrit.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Suspensionen er uklar, hvid og vandig.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Insulatard er indiceret til behandling af diabetes mellitus.

4.2 Dosering og administration

Dosering

Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.

Insulatard dosering er individuel og fastsættes i overensstemmelse med patientens behov. Lægen

bestemmer, om patienten har behov for en eller flere daglige injektioner. Insulatard kan tages alene eller blandes med hurtigtvirkende insulin. Ved intensiv insulinbehandling kan suspensionen anvendes som basal insulin (injektion til aften og/eller morgen) med hurtigtvirkende insulin til måltiderne. For at opnå optimal glykæmisk kontrol anbefales monitorering af blodglucose samt justering af insulindosis.

Det individuelle insulinbehov ligger normalt mellem 0,3-1,0 internationale enheder/kg/dag. Dosisjustering kan være nødvendig, hvis patienterne øger deres fysiske aktivitet, ændrer deres normale kost eller i forbindelse med sygdom.

Særlige patientgrupper

Ældre (≥ 65 år)

Insulatard kan anvendes til ældre patienter.

Monitorering af glucose skal intensiveres hos ældre patienter, og dosering af insulin skal tilpasses individuelt.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Nedsat nyre- eller leverfunktion kan reducere patientens insulinbehov.

Monitorering af glucose skal intensiveres hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion, og dosis af humant insulin skal tilpasses individuelt.

Pædiatrisk population

Insulatard kan anvendes til børn og unge.

Skift fra andre insulinpræparater

Ved skift fra insulin med middellang virksningstid eller langtidsvirkende insulin kan dosisjustering af Insulatard og timing af administation være nødvendig.

Tæt monitorering af glucose anbefales i overgangsperioden og i de første behandlingsuger (se pkt. 4.4).

Administration

Insulatard er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og lang virkningsvarighed.

Insulatard administreres subkutant ved injektion i låret, abdominal væggen, gluteal- eller deltoidregionen. Insulin suspensioner må ikke administreres intravenøst. Injektion i en løftet hudfold mindsker risikoen for utilsigtet intramuskulær injektion.

Efter injektionen bør nålen forblive under huden i mindst 6 sekunder for at sikre, at hele dosis er injiceret. Injektionsstederne skal altid varieres inden for samme område for at nedsætte risikoen for lipodystrofi. Subkutan injektion i låret giver langsommere og mindre variabel absorption end de øvrige injektionssteder. Virkningsvarigheden varierer alt efter dosis, injektionssted, blodgennemstrømning, temperatur og fysisk aktivitetsniveau.

Insulin suspensioner må ikke anvendes i insulininfusionspumper.

Se indlægssedlen for en detaljeret brugervejledning.

Insulatard hætteglas (40 internationale enheder)/Insulatard hætteglas (100 internationale enheder/ml)

Administration med injektionssprøjte

Insulatard i hætteglas er beregnet til anvendelse med insulininjektionssprøjter, der har en passende enhedsskala.

Insulatard Penfill

Administration med insulindespenseringsystem

Insulatard Penfill er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine eller NovoTwist nåle.

Insulatard InnoLet

Administration med InnoLet

Insulatard InnoLet er en fyldt pen beregnet til anvendelse sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til 8 mm. InnoLet dispenserer 1-50 enheder i spring på 1 enhed.

Insulatard FlexPen

Administration med FlexPen

Insulatard FlexPen er en fyldt pen beregnet til anvendelse sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til 8 mm. FlexPen dispenserer 1-60 enheder i spring på 1 enhed.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienten skal informeres om at rådføre sig med sin læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da dette kan betyde, at patienten skal tage insulin og mad på andre tidspunkter.

Hyperglykæmi

Utilstrækkelig dosering eller seponering af behandlingen, specielt hos type 1-diabetikere, kan føre til hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose. De første symptomer på hyperglykæmi kommer normalt gradvist over en periode på timer eller dage. De indbefatter tørst, hyppig vandladning, kvalme, opkastning, døsighed, rødme og tørhed af huden, mundtørhed, appetitløshed og acetoneånde. Hos type 1-diabetikere fører ubehandlede hyperglykæmiske tilfælde i sidste instans til diabetisk ketoacidose, som kan medføre døden.

Hypoglykæmi

Udeladelse af et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan føre til hypoglykæmi.

Hypoglykæmi kan forekomme hvis insulindosis er for høj i forhold til insulinbehovet. I tilfælde af hypoglykæmi eller ved mistanke herom, må Insulatard ikke injiceres. Efter stabilisering af patientens blodglucose, skal justering af dosis overvejes (se pkt. 4.8 og 4.9).

Patienter, hvis blodglucosekontrol er væsentligt forbedret, f.eks ved intensiveret insulinbehandling, kan opleve ændringer i deres sædvanlige advarselssymptomer på hypoglykæmi og bør orienteres herom. De sædvanlige advarselssymptomer kan udeblive hos patienter med langvarig diabetes.

Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt patientens insulinbehov. Samtidige sygdomme i nyrer eller lever, eller sygdomme der påvirker binyrer, hypofyse eller thyreoidea, kan nødvendiggøre ændring af insulindosis.

Skift til et præparart med en anden type insulin kan betyde, at de tidlige advarselssymptomer på hypoglykæmi kan ændres eller blive mindre udtalte end dem, der oplevedes med tidligere insulin.

Skift fra andre insulinpræparater

Skift til en anden type eller mærke af insulin må kun foretages under tæt medicinsk kontrol. Ændringer i styrke, mærke (fremstiller), type, oprindelse (animalsk insulin, humant insulin eller insulinanalog) og/eller fremstillingsmetode (rekombinant DNA i modsætning til insulin af animalsk oprindelse) kan medføre et behov for dosisændring. Patienter, der skifter til Insulatard fra en anden

insulintype, skal muligvis have øget antallet af daglige injektioner eller ændret dosis i forhold til dosis af deres sædvanlige insulinpræparater. Hvis der er behov for justering, kan denne finde sted med første dosis eller i løbet af de første få uger eller måneder.

Reaktioner på injektionsstedet

Som ved al anden insulinbehandling, kan der opstå reaktioner på injektionsstedet og medføre smerte, rødmen, udslæt, inflammation, blå mærker, hævelse og kløe. Fortsat skift af injektionsstedet inden for et givet område reducerer risikoen for udvikling af disse reaktioner. Reaktionerne forsvinder sædvanligvis indenfor nogle få dage eller uger. I sjældne tilfælde kan reaktioner på injektionsstedet nødvendiggøre seponering af Insulatard.

Kombinationsbehandling med Insulatard og pioglitazon

Tilfælde af hjerteinsufficiens er blevet rapporteret, når pioglitazon har været brugt i kombination med insulin, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Dette skal tages i betragtning, hvis kombinationsbehandling med pioglitazon og Insulatard overvejes. Hvis kombinationsbehandlingen anvendes, skal patienterne observeres for tegn og symptomer på hjerteinsufficiens, vægtforøgelse og ødemer. Pioglitazon skal seponeres, hvis der sker en forværring af hjertesymptomer.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Et antal lægemidler er kendt for at påvirke glucosemetabolismen.

Følgende lægemidler kan reducere patientens behov for insulin:

Orale antidiabetiske lægemidler, monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), betablokkere, ACE- hæmmere, salicylater, anabolske steroider og sulfonamider.

Følgende lægemidler kan øge patientens behov for insulin:

Orale kontraceptiva, thiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, væksthormon og danazol.

Betablokkere kan maskere symptomerne på hypoglykæmi.

Octreotid/lanreotid kan både øge og reducere insulinbehovet.

Alkohol kan intensivere eller reducere den hypoglykæmiske effekt af insulin.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen begrænsninger for behandling af diabetes med insulin under graviditet, da insulin ikke passerer placenta.

Både hypoglykæmi og hyperglykæmi, som kan optræde ved utilstrækkeligt kontrolleret diabetesbehandling, øger risikoen for fosterskader og -død. Intensiveret blodglucosekontrol og monitorering af gravide kvinder med diabetes anbefales derfor under hele graviditeten, og hvis graviditet påtænkes. Insulinbehovet falder normalt i første trimester og stiger efterfølgende i løbet af andet og tredje trimester.

Efter fødslen vil insulinbehovet normalt hurtigt vende tilbage til behovet før graviditeten.

Amning

Der er ingen restriktioner for behandling med Insulatard under amning. Insulinbehandling af den ammende moder udgør ikke nogen risiko for barnet. Det kan dog være nødvendigt at justere dosis af

Insulatard.

Fertilitet

Reproduktionsstudier hos dyr har ikke vist nogen påvirkning af fertiliteten ved behandling med humant insulin.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Patientens evne til at koncentrere sig og reagere kan være svækket på grund af hypoglykæmi. Dette kan udgøre en risiko i situationer, hvor disse evner er af speciel vigtighed (f.eks. ved bilkørsel eller betjening af maskiner).

Patienter bør rådes til at tage forholdsregler for at undgå hypoglykæmi, når de fører motorkøretøj. Det er især vigtigt for patienter, som har reduceret eller manglende opmærksomhed på advarselssymptomerne på hypoglykæmi, eller som ofte oplever hypoglykæmiske episoder. I disse tilfælde bør det nøje vurderes, om motorkørsel kan tilrådes.

4.8Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Den hyppigst rapporterede bivirkning under behandling er hypoglykæmi. Frekvensen af hypoglykæmi varierer afhængigt af patientgruppe, dosisregime og niveau af glykæmisk kontrol, se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger, nedenfor.

I starten af insulinbehandlingen kan der forekomme refraktionsanomalier, ødemer og reaktioner på injektionsstedet (smerte, rødmen, udslæt, inflammation, blå mærker, hævelser og kløe på injektionsstedet). Disse bivirkninger er normalt af en forbigående karakter. Hurtig forbedring af blodglucosekontrol kan være forbundet med akut, smertefuld neuropati, som sædvanligvis er reversibel. Intensivering af insulinbehandling med en hurtigt forbedret glykæmisk kontrol kan være forbundet med en forbigående forværring af diabetisk retinopati, hvorimod forbedret glykæmisk kontrol gennem længere tid nedsætter risikoen for forværring af diabetisk retinopati.

Skema over bivirkninger

Bivirkningerne anført nedenfor er baserede på data fra kliniske studier og klassificerede efter MedDRA med hensyn til frekvens og organsystemklasse. Frekvensenskategorierne er defineret i henhold til den følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

Immunsystemet

Ikke almindelige - Urticaria, udslæt

 

 

 

Meget sjælden - Anafylaktiske reaktioner*

 

 

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig – Hypoglykæmi*

 

 

Nervesystemet

Meget sjælden - Perifer neuropati (smertefuld neuropati)

 

 

Øjne

Meget sjælden – Refraktionsanomalier

 

 

 

Ikke almindelig - Diabetisk retinopati

 

 

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig – Lipodystrofi*

 

 

Almene symptomer og reaktioner på

Ikke almindelig – Reaktioner på injektionsstedet

administrationsstedet

 

 

Ikke almindelig – Ødemer

* se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger nedenfor.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Anafylaktiske reaktioner

Generel overfølsomhed (inklusive hududslæt, kløe, svedtendens, gastrointestinalt ubehag, angioødem, åndedrætsbesvær, palpitationer og blodtryksfald) er meget sjælden, men kan være potentielt livstruende.

Hypoglykæmi

Den hyppigst rapporterede bivirkning er hypoglykæmi, som kan forekomme, hvis insulindosis er for høj i forhold til insulinbehovet. Alvorlig hypoglykæmi kan medføre bevidstløshed og/eller kramper og kan resultere i midlertidig eller permanent hjerneskade eller i værste fald død. Symptomerne på hypoglykæmi opstår normalt pludseligt. De kan omfatte koldsved, kold bleg hud, træthed, nervøsitet eller tremor, ængstelse, usædvanlig træthed eller svaghed, forvirring, koncentrationsbesvær, døsighed, overdreven sult, synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og palpitationer.

I kliniske studier varierede frekvensen af hypoglykæmi afhængigt af patientgruppe, dosisregime og niveauet af glykæmisk kontrol.

Lipodystrofi

Lipodystrofi (inklusive lipohypertrofi og lipoatrofi) kan forekomme på injektionsstedet. Kontinuerligt skift af injektionssted inden for det enkelte injektionsområde reducerer risikoen for udvikling af disse reaktioner.

Pædiatrisk population

Baseret på post-marketing erfaringer samt fra kliniske studier indikerer bivirkningernes frekvens, type og alvor, observeret i den pædiatriske population, ikke, at der er forskelle i forhold til den bredere erfaring i den generelle patientpopulation.

Andre særlige patientgrupper

Baseret på post-marketing erfaringer samt fra kliniske studier indikerer bivirkningernes frekvens, type og alvor, oberserveret hos ældre patienter, og hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion i forhold til den generelle patientgruppe, ikke, at der er forskelle i forhold til den bredere erfaring i den generelle patientpopulation.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der findes ingen specifikke definitioner på insulinoverdosering, men hypoglykæmi kan udvikles over sekventielle stadier, hvis der administreres større doser end svarende til patientens behov:

Let hypoglykæmi kan behandles med oral indtagelse af glucose eller sukkerholdige produkter. Diabetespatienter anbefales derfor altid at være i besiddelse af sukkerholdige produkter.

Svær hypoglykæmi, hvor patienten er blevet bevidstløs, kan behandles med glucagon

(0,5 til 1 mg) indgivet intramuskulært eller subkutant af en instrueret person eller med glucose indgivet intravenøst af sundhedspersonale. Glucose skal gives intravenøst, hvis patienten ikke reagerer på glucagon inden for 10 til 15 minutter.

Når patienten har genvundet bevidstheden anbefales det at give kulhydrater oralt for at forhindre et tilbagefald.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antidiabetika. Insuliner og analoger til injektion, middellang virkningstid, insulin (humant). ATC-kode: A10AC01.

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Insulins blodglucosesænkende effekt skyldes den faciliterede optagelse af glucose som følge af binding til insulinreceptorer på muskel- og fedtceller samt den simultane hæmning af glucoseudskillelse fra leveren.

Insulatard er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og lang virkningsvarighed. Virkningen indtræder inden for 1½ time, maksimal virkning opnås 4-12 timer senere, og virkningsvarigheden er ca. 24 timer.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Insulin i blodet har en halveringstid på nogle få minutter. En konsekvens af dette er, at tidsaktionsprofilen for et insulinpræparat udelukkende bestemmes ved dets absorptionskarakteristika.

Flere faktorer har indflydelse på denne proces (f.eks. insulindosis, injektionsmåde og sted, tykkelsen af det subkutane fedtlag, diabetestype). Insulinpræparaters farmakokinetiske egenskaber påvirkes derfor af betydelige intra- og inter-individuelle variationer.

Absorption

Maksimal plasmakoncentration for insulinet opnås 2-18 timer efter subkutan indgivelsesmåde.

Fordeling

Der er ikke observeret væsentlig binding til plasmaproteiner, undtagen (eventuelle) cirkulerende insulinantistoffer.

Biotransformation

Humant insulin nedbrydes af insulinprotease eller insulinnedbrydende enzymer og muligvis af disulfidisomeraseproteinet. Et antal spaltningssteder (hydrolyse) på det humane insulinmolekyle er foreslået; ingen af de metabolitter, der dannes efter spaltningen, er aktive.

Elimination

Den endelige halveringstid bestemmes af absorptionshastigheden fra det subkutane væv. Den endelige halveringstid (t½) er derfor et mål for absorptionen og ikke for den egentlige eliminering af insulin fra plasma (insulin i blodet har en t½ på nogle få minutter). Forsøg har indikeret en t½ på ca. 5-10 timer.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet og reproduktions- og udviklingstoksicitet.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Zinkchlorid

Glycerol

Metacresol

Phenol

Dinatriumphosphatdihydrat

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Saltsyre (til pH-justering)

Protaminsulfat

Vand til injektionsvæsker

6.2Uforligeligheder

Insulinpræparater må generelt kun tilsættes til kemiske forbindelser, hvor der er påvist kompatibilitet. Insulinsuspensioner bør ikke tilsættes til infusionsvæsker.

6.3Opbevaringstid

Før ibrugtagning: 30 måneder.

Insulatard hætteglas (40 internationale enheder/ml)

Under brug eller medbragt som reserve: Lægemidlet kan opbevares i højst 4 uger. Opbevares ved temperaturer under 25°C.

Insulatard hætteglas (100 internationale enheder/ml)

Under brug eller medbragt som reserve: Lægemidlet kan opbevares i højst 6 uger. Opbevares ved temperaturer under 25°C.

Insulatard Penfill/Insulatard InnoLet/Insulatard FlexPen

Under brug eller medbragt som reserve: Lægemidlet kan opbevares i højst 6 uger. Opbevares ved temperaturer under 30°C.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Før ibrugtagning: Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Insulatard hætteglas (40 internationale enheder/ml)/Insulatard hætteglas (100 internationale enheder/ml)

Under brug eller medbragt som reserve: Opbevar under 25°C. Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.

Hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Insulatard Penfill

Under brug eller medbragt som reserve: Opbevar under 30°C. Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.

Opbevar cylinderampullen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Insulatard InnoLet/Insulatard FlexPen

Under brug eller medbragt som reserve: Opbevar under 30°C. Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.

Opbevar pennen med penhætten påsat for at beskytte mod lys.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Insulatard hætteglas (40 internationale enheder/ml)/Insulatard hætteglas (100 internationale enheder/ml)

Hætteglas (type 1-glas) lukket med en gummiskive (brombutyl/polyisopren) og en forseglet plastikbeskyttelseshætte, indeholdende 10 ml suspension.

Pakninger med 1 og 5 hætteglas a 10 ml eller en multipakning med 5 pakker a 1 x 10 ml hætteglas. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Insulatard Penfill

Cylinderampul (type 1-glas) med et stempel (brombutyl) og en gummiprop (brombutyl/polyisopren), indeholdende 3 ml suspension. Cylinderampullen indeholder en glaskugle, der letter opblandingen.

Pakninger med 1, 5 og 10 cylinderampuller. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Insulatard InnoLet/Insulatard FlexPen

Cylinderampul (type 1-glas) med et stempel (brombutyl) og en gummiprop (brombutyl/polyisopren) indeholdende 3 ml suspension i en fyldt engangspen til flergangsbrug lavet af polypropylen. Cylinderampullen indeholder en glaskugle, der letter opblandingen.

Pakninger a 1, 5 og 10 fyldte penne. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Efter at Insulatard hætteglas, cylinderampul eller fyldt pen er taget ud af køleskabet, anbefales det at lade Insulatard hætteglas, cylinderampul eller fyldt pen opnå stuetemperatur inden insulinet opblandes, som beskrevet ved første gangs brug.

Anvend ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker, at injektionsvæsken ikke er ensartet hvid og uklar.

Insulatard som har været frossen, må ikke anvendes.

Patienten skal informeres om at kassere nålen efter hver injektion.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinier.

Nåle, sprøjter, cylinderampuller og fyldte penne må ikke deles med andre.

Cylinderampullen må ikke genopfyldes.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

Insulatard hætteglas (40 internationale enheder/ml)

EU/1/02/233/001

EU/1/02/233/002

EU/1/02/233/016

Insulatard hætteglas (100 internationale enheder/ml)

EU/1/02/233/003

EU/1/02/233/004

EU/1/02/233/017

Insulatard Penfill

EU/1/02/233/005

EU/1/02/233/006

EU/1/02/233/007

Insulatard InnoLet

EU/1/02/233/010

EU/1/02/233/011

EU/1/02/233/012

Insulatard FlexPen

EU/1/02/233/013

EU/1/02/233/014

EU/1/02/233/015

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 7. oktober 2002

Dato for seneste fornyelse: 18. september 2007

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om Insulatard findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet