Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lantus (insulin glargine) – Etikettering - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnLantus
ATC-kodeA10AE04
Indholdsstofinsulin glargine
Producentsanofi-aventis Deutschland GmbH

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON (5 ml hætteglas)

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Lantus 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i hætteglas insulin glargin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml indeholder 100 enheder (3,64 mg) insulin glargin.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: zinkchlorid, metacresol, glycerol, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering) og vand til injektionsvæsker

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske,opløsning 1 hætteglas af 5 ml

2 hætteglas af 5 ml

5 hætteglas af 5 ml

10 hætteglas af 5 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Anvend kun klare og farveløse opløsninger.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Uanbrudte hætteglas

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses eller placeres i direkte berøring med frostboks eller fryseelementer.

Anbrudte hætteglas

Efter ibrugtagning kan hætteglasset opbevares i maksimalt 4 uger ved temperaturer, der ikke overstiger 25°C.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

EU/1/00/134/001

 

 

 

1 hætteglas af 5 ml

 

EU/1/00/134/002

2 hætteglas af 5 ml

 

 

 

EU/1/00/134/003

5 hætteglas af 5 ml

 

 

 

EU/1/00/134/004

10 hætteglas af 5 ml

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Lantus

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET (5 ml hætteglas)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Lantus 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning insulin glargin

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Subkutan anvendelse

3.UDLØBSDATO

EXP

Dato for første anbrud:

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

5 ml

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON (10 ml hætteglas)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Lantus 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i hætteglas insulin glargin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml indeholder 100 enheder (3,64 mg) insulin glargin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: zinkchlorid, metacresol, glycerol, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering), polysorbat 20, vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning 1 hætteglas af 10 ml

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Anvend kun klare og farveløse opløsninger.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Anbrudte hætteglas:

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses eller placeres i direkte berøring med frostboks eller fryseelementer.

Uanbrudte hætteglas:

Efter ibrugtagning kan hætteglasset opbevares i maksimalt 4 uger ved temperaturer, der ikke overstiger 30°C.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/00/134/012

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Lantus

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET (10 ml hætteglas)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Lantus 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning insulin glargin

2. ADMINISTRATIONSMETODE

Subkutan anvendelse

3. UDLØBSDATO

EXP

Dato for første anbrud:

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10 ml

6. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON (cylinderampul)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Lantus 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i cylinderampul insulin glargin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml indeholder 100 enheder (3,64 mg) insulin glargin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Zinkchlorid, metacresol, glycerol, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering) og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning 1 cylinderampul af 3 ml

3 cylinderampuller af 3 ml

4 cylinderampuller af 3 ml

5 cylinderampuller af 3 ml

6 cylinderampuller af 3 ml

8 cylinderampuller af 3 ml

9 cylinderampuller af 3 ml

10 cylinderampuller af 3 ml

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Lantus cylinderampullerne må kun anvendes med pennene: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Ikke alle disse penne er nødvendigvis markedsført i dit land.

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Anvend kun klare og farveløse opløsninger.

Hvis insulinpennen er beskadiget eller ikke virker ordentligt (pga. mekaniske fejl) skal den kasseres, og en ny insulinpen tages i brug.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Uanbrudte cylinderampuller:

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses eller placeres i direkte berøring med frostboks eller fryseelementer. Opbevar cylinderampullen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Anbrudte cylindampuller

Efter anbrud kan cylinderampullen anvendes i maksimalt 4 uger ved temperaturer, der ikke overstiger 30°C. Penne og cylinderampuller som er i brug, bør ikke opbevares i køleskab.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/00/134/013

1 cylinderampul af 3 ml

 

 

EU/1/00/134/014

3 cylinderampuller af 3

ml

 

EU/1/00/134/005

4 cylinderampuller af 3 ml

 

EU/1/00/134/006

5 cylinderampuller af 3 ml

 

EU/1/00/134/015

6 cylinderampuller af 3 ml

 

EU/1/00/134/016

8 cylinderampuller af 3 ml

 

EU/1/00/134/017

9 cylinderampuller af 3 ml

 

EU/1/00/134/007

10 cylinderampuller af 3 ml

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Lantus

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET (cylinderampul)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Lantus 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning insulin glargin

2. ADMINISTRATIONSMETODE

Subkutan anvendelse

Brug bestemte penne: se indlægssedlen.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml

6. ANDET

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIPS

TEKST SOM SKAL ANFØRES PÅ ALUMINIUMSFOLIEN, DER FORSEGLER DEN GENNEMSIGTIGE PLASTIKBEHOLDER MED CYLINDERAMPULLEN

1. LÆGEMIDLETS NAVN

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

3. UDLØBSDATO

4. BATCHNUMMER

5.ANDET

Efter isætning af ny cylinderampul:

Kontrollér at din insulinpen fungerer rigtigt, før den første injektion foretages. Se insulinpennens brugsanvisning for yderligere oplysninger.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON (Fyldt pen, SoloStar)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Lantus SoloStar 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen insulin glargin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml indeholder 100 enheder (3,64 mg) insulin glargin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Zinkchlorid, metacresol, glycerol, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering) og vand til injektionsvæsker

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning 1 pen af 3 ml

3 penne af 3 ml

4 penne af 3 ml

5 penne af 3 ml

6 penne af 3 ml

8 penne af 3 ml

9 penne af 3 ml

10 penne af 3 ml

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

Åben her

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Anvend kun klare og farveløse opløsninger.

Anvend kun nåle som er kompatible med SoloStar.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Uanbrudte penne:

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses eller placeres i direkte berøring med frostboks eller fryseelementer. Opbevar den fyldte pen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Anbrudte

Efter anbrud kan pennen opbevares i maksimalt 4 uger ved temperaturer, der ikke overstiger 30°C. Må ikke opbevares i køleskab. Opbevar pennen beskyttet mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/00/134/030

1 pen af 3 ml

 

 

EU/1/00/134/031

3 penne af 3

ml

 

EU/1/00/134/032

4 penne af 3 ml

 

EU/1/00/134/033

5 penne af 3 ml

 

EU/1/00/134/034

6 penne af 3 ml

 

EU/1/00/134/035

8 penne af 3 ml

 

EU/1/00/134/036

9 penne af 3 ml

 

EU/1/00/134/037

10 penne af 3 ml

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Lantus SoloStar

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

PEN ETIKET (Fyldt pen, SoloStar)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Lantus SoloStar 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning insulin glargin

Subkutan anvendelse

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml

6. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet