Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latuda (lurasidone) – Etikettering - N05AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnLatuda
ATC-kodeN05AE05
Indholdsstoflurasidone
ProducentSunovion Pharmaceuticals Europe Ltd

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE ÆSKE

1 LÆGEMIDLETS NAVN

Latuda 18,5 mg, filmovertrukne tabletter lurasidon

2 ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder lurasidonhydrochlorid svarende til 18,6 mg lurasidon.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 x 1 filmovertrukne tabletter

28 x 1 filmovertrukne tabletter

30 x 1 filmovertrukne tabletter

56 x 1 filmovertrukne tabletter

60 x 1 filmovertrukne tabletter

90 x 1 filmovertrukne tabletter

98 x 1 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

First Floor

Southside

97-105 Victoria Street

London

SW1E 6QT

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/913/001 14 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/002 28 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/003 30 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/004 56 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/005 60 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/006 90 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/007 98 x 1 filmovertrukne tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Latuda 18.5 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1 LÆGEMIDLETS NAVN

Latuda 18,5 mg, tabletter lurasidon

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sunovion-logo

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE ÆSKE

1 LÆGEMIDLETS NAVN

Latuda 37 mg, filmovertrukne tabletter lurasidon

2 ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder lurasidonhydrochlorid svarende til 37,2 mg lurasidon.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 x 1 filmovertrukne tabletter

28 x 1 filmovertrukne tabletter

30 x 1 filmovertrukne tabletter

56 x 1 filmovertrukne tabletter

60 x 1 filmovertrukne tabletter

90 x 1 filmovertrukne tabletter

98 x 1 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

First Floor

Southside

97-105 Victoria Street

London

SW1E 6QT

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/913/008 14 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/009 28 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/010 30 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/011 56 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/012 60 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/013 90 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/014 98 x 1 filmovertrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Latuda 37 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1 LÆGEMIDLETS NAVN

Latuda 37 mg, tabletter lurasidon

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sunovion-logo

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE ÆSKE

1 LÆGEMIDLETS NAVN

Latuda 74 mg, filmovertrukne tabletter lurasidon

2 ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder lurasidonhydrochlorid svarende til 74,5 mg lurasidon.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 x 1 filmovertrukne tabletter

28 x 1 filmovertrukne tabletter

30 x 1 filmovertrukne tabletter

56 x 1 filmovertrukne tabletter

60 x 1 filmovertrukne tabletter

90 x 1 filmovertrukne tabletter

98 x 1 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

First Floor

Southside

97-105 Victoria Street

London

SW1E 6QT

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/913/015 14 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/016 28 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/017 30 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/018 56 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/019 60 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/020 90 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/14/913/021 98 x 1 filmovertrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Latuda 74 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNINGPÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Latuda 74 mg, tabletter lurasidon

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sunovion-logo

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet