Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levemir (insulin detemir) – Etikettering - A10AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnLevemir
ATC-kodeA10AE05
Indholdsstofinsulin detemir
ProducentNovo Nordisk A/S

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLAGE

YDRE KARTON (CYLINDERAMPUL, Penfill)

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Levemir 100 enheder/ml

Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul

Insulin detemir

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml opløsning indeholder 100 enheder insulin detemir (svarende til 14,2 mg). 1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 enheder

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

glycerol, phenol, metacresol, zinkacetat, dinatriumphosphatdihydrat, natriumchlorid, saltsyre/natriumhydroxid til justering af pH og vand til injektionsvæsker

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. Penfill.

1 x 3 ml cylinderampul

5 x 3 ml cylinderampuller

10 x 3 ml cylinderampuller

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug

Subkutan anvendelse

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Brug kun opløsning der er vandklar, farveløs og vandig.

Må kun anvendes af én person

8.UDLØBSDATO

EXP

Under brug: Bruges inden 6 uger

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Før ibrugtagning: Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C)

Under brug: Må ikke køles ned. Opbevares under 30 °C

Må ikke fryses

Opbevar cylinderampullen i den ydre karton for at beskytte den mod lys

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Kassér nålen efter hver injektion

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/278/001 1 cylinderampul a 3 ml

EU/1/04/278/002 5 cylinderampuller a 3 ml

EU/1/04/278/003 10 cylinderampuller a 3 ml

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSE

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Levemir Penfill

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

ETIKET (CYLINDERAMPUL. Penfill)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Levemir 100 enheder/ml Injektionsvæske, opløsning Insulin detemir

s.c. anvendelse

2.ANVENDELSESMÅDE

Penfill

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Batch

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml

6.ANDET

Novo Nordisk A/S

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLAGE

YDRE KARTON (FYLDT PEN. FlexPen)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Levemir 100 enheder/ml

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Insulin detemir

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml opløsning indeholder 100 enheder insulin detemir (svarende til 14,2 mg). 1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 enheder.

,

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

glycerol, phenol, metacresol, zinkacetat, dinatriumphosphatdihydrat, natriumchlorid, saltsyre/natriumhydroxid til justering af pH og vand til injektionsvæsker

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen. FlexPen.

1 x 3 ml fyldt pen

5 x 3 ml fyldte penne

10 x 3 ml fyldte penne

1 x 3 ml fyldt pen + 7 NovoFine nåle 1 x 3 ml fyldt pen + 7 NovoTwist nåle

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Nålene forhandles separat

Læs indlægssedlen inden brug

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Brug kun opløsning der er klar, farveløs og vandig. Må kun anvendes af én person

Beregnet til brug sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til 8 mm

8. UDLØBSDATO

EXP

Under brug: Bruges inden 6 uger

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Før ibrugtagning: Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C)

Under brug: Opbevares under 30 °C, Kan opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) Må ikke fryses

Opbevares med hætten påsat for at beskytte den mod lys

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Kassér nålen efter hver injektion

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/278/004 1 pen a 3 ml

EU/1/04/278/005 5 penne a 3 ml

EU/1/04/278/006 10 penne a 3 ml

EU/1/04/278/010 1 pen a 3 ml og 7 NovoFine nåle

EU/1/04/278/011 1 pen a 3 ml og 7 NovoTwist nåle

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSE

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Levemir FlexPen

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

ETIKET (FYLDT PEN. FlexPen)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Levemir 100 enheder/ml Injektionsvæske, opløsning Insulin detemir

s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

FlexPen

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Batch

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml

6. ANDET

Novo Nordisk A/S

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLAGE

YDRE KARTON (FYLDT PEN. InnoLet)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Levemir 100 enheder/ml

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Insulin detemir

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml opløsning indeholder 100 enheder insulin detemir (svarende til 14,2 mg). 1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 enheder

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

glycerol, phenol, metacresol, zinkacetat, dinatriumphosphatdihydrat, natriumchlorid, saltsyre/natriumhydroxid til justering af pH og vand til injektionsvæsker

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen. InnoLet.

1 x 3 ml fyldt pen

5 x 3 ml fyldte penne

10 x 3 ml fyldte penne

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Nålene forhandles separat

Læs indlægssedlen inden brug

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Brug kun opløsning der er klar, farveløs og vandig. Må kun anvendes af én person

Beregnet til brug sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til 8 mm

8. UDLØBSDATO

EXP

Under brug: Bruges inden 6 uger

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Før ibrugtagning: Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C)

Under brug: Må ikke køles ned. Opbevares under 30 °C

Må ikke fryses

Opbevares med hætten påsat for at beskytte den mod lys

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Kassér nålen efter hver injektion

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/278/007 1 pen a 3 ml

EU/1/04/278/008 5 penne a 3 ml

EU/1/04/278/009 10 penne a 3 ml

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSE

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Levemir InnoLet

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

ETIKET (FYLDT PEN. InnoLet)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Levemir 100 enheder/ml Injektionsvæske, opløsning Insulin detemir

s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

InnoLet

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Batch

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml

6. ANDET

Novo Nordisk A/S

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON (FYLDT PEN. FlexTouch)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Levemir 100 enheder/ml

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Insulin detemir

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml opløsning indeholder 100 enheder insulin detemir (svarende til 14,2 mg). 1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 enheder,

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

glycerol, phenol, metacresol, zinkacetat, dinatriumphosphatdihydrat, natriumchlorid, saltsyre/natriumhydroxid til justering af pH og vand til injektionsvæsker

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen. FlexTouch.

1 x 3 ml fyldt pen

5 x 3 ml fyldte penne

2 x (5 x 3 ml) fyldte penne

1 x 3 ml fyldt pen + 7 NovoFine nåle 1 x 3 ml fyldt pen + 7 NovoTwist nåle

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Nålene forhandles separat

Læs indlægssedlen inden brug

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Brug kun opløsning der er klar, farveløs og vandig. Må kun anvendes af én person

Beregnet til brug sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til 8 mm

8. UDLØBSDATO

EXP

Under brug: Bruges inden 6 uger

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Før ibrugtagning: Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C)

Under brug: Opbevares under 30 °C, Kan opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) Må ikke fryses

Opbevares med hætten påsat for at beskytte mod lys

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Kassér nålen efter hver injektion

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/278/012

 

 

 

 

 

 

1 pen a 3 ml

EU/1/04/278/013

5 penne a 3

ml

 

 

 

EU/1/04/278/014

5 penne a 3 ml.

Dette er en del af en multipakning med 10 penne og sælges ikke

som individuelle penne

 

 

 

EU/1/04/278/015

1 pen a 3 ml og 7 NovoFine nåle

 

 

EU/1/04/278/016

1 pen a 3 ml og 7 NovoTwist nåle

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSE

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Levemir FlexTouch

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE ETIKET TIL MULTIPAKNING (FlexTouch)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Levemir 100 enheder/ml Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen Insulin detemir

s.c. anvendelse

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml opløsning indeholder 100 enheder insulin detemir (svarende til 14,2 mg). 1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 enheder,

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

glycerol, phenol, metacresol, zinkacetat, dinatriumphosphatdihydrat, natriumchlorid, saltsyre/natriumhydroxid til justering af pH og vand til injektionsvæsker

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen. FlexTouch.

2 x (5 x 3 ml). Dette er en multipakning a 10 fyldte penne og sælges ikke som individuelle fyldte penne

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Nålene forhandles separat.

Læs indlægssedlen inden brug

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Brug kun opløsning der er klar, farveløs og vandig Må kun anvendes af én person

Beregnet til brug sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til 8 mm

8. UDLØBSDATO

EXP

Under brug: Bruges inden 6 uger

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Før ibrugtagning: Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C)

Under brug: Opbevares under 30 °C, Kan opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) Må ikke fryses

Opbevares med hætten påsat for at beskytte den mod lys

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Kassér nålen efter hver injektion

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/278/014

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSE

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Levemir FlexTouch

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

ETIKET (FYLDT PEN. FlexTouch)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Levemir 100 enheder/ml Injektionsvæske, opløsning Insulin detemir

s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

FlexTouch

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Batch

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml

6. ANDET

Novo Nordisk A/S

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet