Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Actavis (levetiracetam) – Produktresumé - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnLevetiracetam Actavis
ATC-kodeN03AX14
Indholdsstoflevetiracetam
ProducentActavis Group PTC ehf

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Levetiracetam Actavis 250 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam Actavis 500 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam Actavis 750 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam Actavis 1000 mg filmovertrukne tabletter

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Levetiracetam Actavis 250 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.

Levetiracetam Actavis 500 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.

Levetiracetam Actavis 750 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukken tablet indeholder 0,156 mg sunset yellow E110

Levetiracetam Actavis 1000 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 1000 mg levetiracetam.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Levetiracetam Actavis 250 mg filmovertrukne tabletter

Lyseblå, oval tablet, 13,6 x 6,4 mm mærket med ”L” på den ene side og ”250” på den anden side. Levetiracetam Actavis 500 mg filmovertrukne tabletter

Gul, oval tablet, 17,1 x 8,1 mm mærket med ”L” på den ene side og ”500” på den anden side. Levetiracetam Actavis 750 mg filmovertrukne tabletter

Orange, oval tablet, 19,0 x 9,3 mm mærket med ”L” på den ene side og ”750” på den anden side. Levetiracetam Actavis 1000 mg filmovertrukne tabletter

Hvid, oval tablet, 19,0 x 10,0 mm mærket med ”L” på den ene side og ”1000” på den anden side.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Indikationen for Levetiracetam Actavis er monoterapibehandling af voksne og unge over 16 år, som for nyligt har fået stillet diagnosen partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering.

Indikationen for Levetiracetam Actavis er tillægsbehandling

af voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned med partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering.

af voksne og unge over 12 år med juvenil myoklon epilepsi med myoklone anfald.

af voksne og unge over 12 år med Idiopatisk Generaliseret Epilepsi med primært generaliserede tonisk-kloniske anfald.

4.2Dosering og administration

Dosering

Monoterapi til voksne og unge over 16 år

Den anbefalede initialdosis er 250 mg to gange daglig, som efter to uger øges til en initial terapeutisk dosis på 500 mg to gange daglig. Dosis kan øges med yderligere 250 mg to gange daglig hver anden uge, afhængig af den kliniske effekt. Den maksimale dosis er 1.500 mg to gange daglig.

Tillægsbehandling til voksne (18 år) og unge (12 til 17 år) som vejer 50 kg eller mere

Den initiale terapeutiske dosis er 500 mg to gange daglig. Man kan starte med denne dosering fra den første behandlingsdag.

Afhængig af klinisk effekt og tolerabilitet kan den daglige dosis øges til 1.500 mg to gange daglig. Dosisændring kan gennemføres med en dosisøgning eller -reduktion på 500 mg to gange daglig hver anden til fjerde uge.

Seponering

Hvis behandlingen med levetiracetam skal afbrydes, anbefales det at seponere det gradvist (f.eks. for voksne og unge, som vejer mere end 50 kg: reduktion med 500 mg to gange dagligt hver anden til fjerde uge; for spædbørn over 6 måneder, børn og unge, som vejer under 50 kg: dosis bør ikke reduceres med mere end 10 mg/kg to gange dagligt hver anden uge; for spædbørn (under 6 måneder): dosis bør ikke reduceres med mere end 7 mg/kg to gange dagligt hver anden uge).

Særlige populationer

Ældre (65 år og ældre)

Justering af dosis anbefales hos ældre patienter med nedsat nyrefunktion (se “Nedsat nyrefunktion” nedenfor).

Nedsat nyrefunktion

Døgndosis skal afpasses individuelt i forhold til nyrefunktion.

Til voksne patienter, se nedenstående tabel og juster dosis som angivet. For at anvende denne doseringstabel er det nødvendigt at beregne patientens kreatininclearance (CLcr) i ml/min. Hos voksne og unge, som vejer over 50 kg, kan CLcr i ml/min beregnes ud fra serumkreatinin (mg/dl) ved at anvende følgende formel:

 

[140-alder(år)]xvægt (kg)

CLcr (ml/min) =

----------------------------------------- (x 0,85 for kvinder)

 

72xserumkreatinin (mg/dl)

Derefter justeres CLcr for legemsoverfladeareal (BSA) på følgende måde:

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m2) = ---------------------------- x 1,73

Personens BSA (m2)

Dosisjustering for voksne og unge patienter, der vejer mere end 50 kg, med nedsat nyrefunktion

Gruppe

Kreatininclearance

Dosis og hyppighed

 

(ml/min/1.73 m2)

 

Normal

> 80

500 til 1,500 mg to gange daglig

Let

50-79

500 til 1.000 mg to gange daglig

Moderat

30-49

250 til 750 mg to gange daglig

Udtalt

< 30

250 til 500 mg to gange daglig

Patienter i slutstadiet af

-

500 til 1.000 mg en gang

nyresygdom, som får dialyse(1)

 

daglig(2)

(1)En 750 mg støddosis anbefales på første behandlingsdag med levetiracetam.

(2)Efter dialyse anbefales 250 mg til 500 mg som supplerende dosis.

Til børn med nedsat nyrefunktion skal levetiracetam dosis justeres i forhold til nyrefunktionen, da levetiracetamclearance er afhængigt af nyrefunktionen. Denne anbefaling er baseret på et studie med voksne patienter med nedsat nyrefunktion.

CLcr i ml/min/1,73 m2 kan, hos ganske unge, børn og spædbørn, beregnes ud fra serumkreatinin (mg/dl) ved at anvende følgende formel (Schwartz formel):

Højde (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m2) = ------------------------------------

Serumkreatinine (mg/dl)

ks= 0,45 hos spædbørn op til 1 år; ks= 0,55 hos børn under 13 år og hos unge kvinder; ks= 0,7 hos unge drenge.

Dosisjustering for spædbørn, børn og unge, der vejer mindre end 50 kg, med nedsat nyrefunktion

Gruppe

Kreatinin-

Dosis og hyppighed (1)

 

clearance

 

 

 

(ml/min/1,73 m2)

Spædbørn fra 1 måned

Spædbørn mellem 6 og 23

 

 

til under 6 måneder

måneder, børn og unge som vejer

 

 

 

under 50 kg

 

 

 

 

Normal

> 80

7 til 21 mg/kg (0,07 til

10 til 30 mg/kg (0,10 til

 

 

0,21 ml/kg) to gange

0,30 ml/kg) to gange daglig

 

 

daglig

 

Let

50-79

7 til 14 mg/kg (0,07 til

10 til 20 mg/kg (0,10 til 0,20

 

 

0,14 ml/kg) to gange

ml/kg) to gange daglig

 

 

daglig

 

Moderat

30-49

3,5 til 10,5 mg/kg

5 til 15 mg/kg (0,05 til 0,15

 

 

(0,035 til 0,105 ml/kg)

ml/kg) to gange daglig

 

 

to gange daglig

 

Udtalt

< 30

3,5 til 7 mg/kg (0,035

5 til 10 mg/kg (0,05 til 0,10

 

 

til 0,07 ml/kg) to

ml/kg) to gange daglig

 

 

gange daglig

 

Patienter i

--

7 til 14 mg/kg (0,07 til

10 til 20 mg/kg (0,10 til 0,20

slutstadiet af

 

0,14 ml/kg) en gang

ml/kg) en gang daglig (3) (5)

nyresygdom, som

 

daglig (2) (4)

 

får dialyse

 

 

 

En oral opløsning skal anvendes ved doser under 250 mg, for doser, som ikke er delelig

(1)med 250 mg, når anbefalet dosis ikke kan opnås ved at tage flere tabletter samt hos patienter der ikke er i stand til at sluge tabletter.

(2)En 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) støddosis anbefales på den første behandlingsdag med levetiracetam.

(3)En 15 mg/kg (0,15 ml/kg) støddosis anbefales på den første behandlingsdag med levetiracetam.

(4)Efter dialyse anbefales 3,5 til 7 mg/kg (0,035 til 0,07 ml/kg) som supplerende dosis.

(5)Efter dialyse anbefales 5 til 10 mg/kg (0,05 til 0,10 ml/kg) som supplerende dosis.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Hos patienter med svært nedsat leverfunktion, kan kreatininclearance underestimere nyreinsufficiensen. Derfor anbefales en 50 % reduktion af daglig vedligeholdelsesdosis, når kreatininclearance er < 60 ml/min/1,73 m2.

Pædiatrisk population

Lægen bør ordinere den mest hensigtsmæssige lægemiddelform, formulering og styrke afhængigt af alder, vægt og dosis.

Tabletformuleringen er ikke tilpasset til brug hos spædbørn og børn under 16 år. En oral opløsning fortrækkes til anvendelse i denne population. Desuden er de tilgængelige dosisstyrker ikke egnet til startbehandling hos børn, der vejer mindre end 25 kg, patienter der ikke er i stand til at sluge tabletter eller til administration af doser under 250 mg. I alle de ovenstående tilfælde bør en oral opløsning anvendes.

Monoterapi

Levetiracetams sikkerhed og virkning som monoterapibehandling hos børn og unge under 16 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Tillægsbehandling til spædbørn i alderen 6 til 23 måneder, børn (2 til 11 år) og unge (12 til 17 år), som vejer mindre end 50 kg

En oral opløsning er den foretrukne formulering til brug hos spædbørn og børn under 6 år.

For børn, der er 6 år og ældre, bør der anvendes en oral opløsning ved doser under 250 mg, for doser, som ikke er delelig med 250 mg, når anbefalet dosis ikke kan opnås ved at tage flere tabletter og til patienter, som ikke er i stand til at synke tabletter.

Den laveste effektive dosis bør anvendes. Den initiale dosis for et barn eller en ung på 25 kg bør være 250 mg to gange dagligt med en maksimal dosis på 750 mg to gange dagligt.

Dosis til børn, som vejer 50 kg eller mere, er den samme som til voksne.

Tillægsbehandling til spædbørn i alderen fra 1 måned til mindre end 6 måneder

En oral opløsning er formuleringen til brug hos spædbørn.

Administration

De filmovertrukne tabletter skal indtages oralt, synkes med tilstrækkelig væske og kan tages sammen med eller uafhængigt af et måltid. Den daglige dosis fordeles på to lige store doser.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller andre pyrrolidonderivater eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat nyrefunktion

Anvendelse af levetiracetam til patienter med nedsat nyrefunktion kan kræve dosisjustering. Hos patienter med svært nedsat leverfunktion anbefales bestemmelse af nyrefunktion før valg af dosis (se pkt. 4.2).

Akut nyreskade

Brug af levetiracetam er i meget sjældne tilfælde blevet forbundet med akut nyreskade, som intræffer fra få dage til flere måneder efter behandlingsstart.

Blodtælling

Der er blevet beskrevet sjældne tilfælde med fald i blodcelletallet (neutropeni, agranulocytose, leukopeni, trombocytopeni og pancytopeni) i forbindelse med administration af levetiracetam, især i begyndelsen af behandlingen. Det anbefales, at foretage en komplet blodtælling hos patienter, som oplever betydelig svækkelse, pyreksi, tilbagevendende infektioner eller koagulationsforstyrrelser (se pkt. 4.8).

Selvmord

Selvmord, selvmordsforsøg, selvmordstanker og -adfærd er rapporteret hos patienter i behandling med antiepileptika (inklusive levetiracetam). En metaanalyse af randomiserede, placebokontrollerede forsøg med antiepileptika har vist en let øget risiko for selvmordstanker og -adfærd. Mekanismen bag denne risiko er ikke kendt.

Derfor bør patienterne overvåges for tegn på depression og/eller selvmordstanker og -adfærd, og passende behandling bør overvejes. Patienter (og plejepersonale) bør rådes til straks at kontakte læge, hvis der opstår tegn på depression og/eller selvmordstanker eller -adfærd.

Pædiatrisk population

Tabletformuleringen er ikke egnet til brug hos spædbørn og børn under 6 år.

Tilgængelige data for børn tyder ikke på nogen indvirkning på vækst og pubertet. Langtidsvirkninger på indlæring, intelligens, vækst, endokrin funktion, pubertet og fertilitetspotentiale hos børn kendes imidlertid ikke.

Levetiracetam Actavis 750 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam Actavis 750 mg indeholder farvestoffet sunset yellow (E110) som kan forårsage allergiske reaktioner.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Antiepileptika

Præ-marketing data fra kliniske undersøgelser med voksne tyder på, at levetiracetam ikke påvirker serumkoncentrationerne af eksisterende antiepileptika (phenytoin, carbamazepin, valproat, phenobarbital, lamotrigin, gabapentin og primidon), og at disse antiepileptika ikke påvirker levetiracetams farmakokinetik.

Som for voksne er der ikke nogen evidens for klinisk signifikante lægemiddelinteraktioner i pædiatriske patienter doseret med op til 60 mg/kg levetiracetam pr. dag. Retrospektiv vurdering af farmakokinetiske interaktioner hos børn og unge (4 til 17 år) med epilepsi bekræftede, at samtidig behandling med oralt administreret levetiracetam ikke havde indflydelse på steady state serumkoncentrationer af samtidigt administreret carbamazepin og valproat. Data tydede imidlertid på en 20 % højere levetiracetamclearance hos børn, som tog enzyminducerende antiepileptiske lægemidler. Dosisjustering er ikke nødvendig.

Probenecid

Det er påvist, at probenecid (500 mg fire gange daglig), en substans som blokerer den tubulære sekretion i nyrerne, hæmmer renal udskillelse af den primære metabolit, men ikke af levetiracetam. Ikke desto mindre vedbliver koncentrationen af denne metabolit at være lav.

Methotrexat

Der er rapporteret fald i methotraxat-clearance ved samtidig administration af levetiracetam og methotrexat, hvilket resulterede i forhøjet/forlænget methotrexat-koncentration i blodet til potentielt toksiske niveauer. Niveauet af methotrexat og levetiracetam i blodet bør omhyggeligt monitoreres hos patienter, som behandles samtidigt med de to lægemidler.

Orale kontraceptiva og andre farmakokinetiske interaktioner

Levetiracetam 1.000 mg daglig påvirker ikke farmakokinetikken af orale kontraceptiva (ethinylestradiol og levonorgestrel); endokrine parametre (luteiniserende hormon og progesteron) blev ikke ændret. Levetiracetam 2.000 mg daglig påvirkede ikke farmakokinetik af digoxin og warfarin; protrombin-tider blev ikke ændret. Samtidig indtagelse af digoxin, orale kontraceptiva og warfarin påvirkede ikke levetiracetams farmakokinetik.

Laksantia

Der foreligger enkeltstående indberetninger om nedsat effekt af levetiractam i tilfælde, hvor osmotisk afførende macrogol blev administreret samtidig med oral levetiracetam. Derfor bør macrogol ikke indtages oralt i en time før og en time efter indtagelse af levetiracetam.

Mad og alkohol

Absorptionen af levetiracetam blev ikke ændret ved fødeindtagelse, men absorptionshastigheden blev lettere reduceret.

Der foreligger ikke data over interaktion mellem levetiracetam og alkohol.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Data efter markedsføring fra flere prospektive graviditetsregistre har dokumenteret udfald hos over 1.000 kvinder, som er blevet eksponeret for levetiracetam monoterapi i første trimester af graviditeten. Samlet set indikerer disse data ikke en betydelig stigning i risikoen for alvorlige medfødte misdannelser, selvom teratogen risiko ikke kan udelukkes fuldstændigt. Behandling med flere antiepileptika er forbundet med en højere risiko for medfødte misdannelser i forhold til monoterapi. Derfor bør monoterapi overvejes. Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Levetiracetam Actavis bør ikke anvendes under graviditeten eller til fertile kvinder, som ikke anvender prævention, medmindre det er klinisk nødvendigt.

Fysiologiske forandringer under graviditeten kan påvirke koncentrationen af levetiracetam. Der er observeret fald i plasmakoncentration af levetiracetam under graviditet. Dette fald er mere udtalt i tredje trimester (op til 60 % af baseline-koncentrationen før graviditet). Der skal sikres en passende

klinisk kontrol af gravide kvinder, som behandles med levetiracetam. Afbrydelse af behandling med antiepileptika kan medføre forværring af sygdommen, der kan være skadelig for moderen og fosteret.

Amning

Levetiracetam udskilles i human mælk og bør ikke anvendes under amning.

Hvis behandling med levetiracetam imidlertid er nødvendig under amning, skal fordele/risici ved behandlingen afvejes i forhold til fordele ved amning.

Fertilitet

Der er ikke fundet nogen indvirkning på fertilitet i dyrestudier (se pkt. 5.3). Der findes ingen tilgængelige kliniske data. Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Levetiracetam påvirker i mindre grad eller i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Da den individuelle følsomhed er forskellig, kan nogle patienter opleve døsighed eller andre central nervesystems relaterede symptomer især i begyndelsen af behandlingen eller ved øgning af dosis. Derfor tilrådes forsigtighed hos disse patienter ved udførelse af krævende opgaver, f.eks. kørsel og betjening af maskiner. Patienter skal rådes til ikke at føre motorkøretøj og betjene maskiner, før det er bevist, at deres evne til at udføre sådanne aktiviteter ikke er påvirket.

4.8Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger var nasofaryngitis, døsighed, hovedpine, træthed og svimmelhed. Nedennævnte bivirkningsprofil er baseret på analyse af sammenfattede placebokontrollerede kliniske studier med alle indikationer med i alt 3.416 patienter, der blev behandlet med levetiracetam. Disse data er suppleret med data fra brug af levetiracetam i tilsvarende åbne forlængede studier og erfaringer efter markedsføring. Sikkerhedsprofilen for levetiracetam er generelt den samme på tværs af aldersgrupper (voksne og pædiatriske patienter) og for alle godkendte epilepsi-indikationer.

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger rapporteret i kliniske undersøgelser (voksne, unge, børn og spædbørn >1 måned) og fra erfaring efter markedsføring vises i nedenstående tabel med organklasse og frekvens. Bivirkningerne er præsenteret i rækkefølge efter faldende alvorlighed, og deres frekvens er defineret på følgende måde: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden: (≥1/10.000 til <1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000).

Systemorganklasse

 

 

Hyppighed

 

 

 

 

 

 

(MedDRA-

 

 

 

 

 

Meget

Almindelig

 

Ikke almindelig

Sjælden

terminologi)

 

almindelig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infektioner og

Nasofaryngitis

 

 

Infektion

parasitære sygdomme

 

 

 

 

Blod og lymfesystem

 

 

Trombocytopeni,

Pancytopeni,

 

 

 

leukopeni

neutropeni,

 

 

 

 

agranulocytose

Immunsystemet

 

 

 

Medikamentelt

 

 

 

 

udslæt med

 

 

 

 

eosinofili og

 

 

 

 

systemiske

 

 

 

 

symptomer

 

 

 

 

(DRESS)

 

 

 

 

overfølsomhed

 

 

 

 

(herunder

 

 

 

 

angioødem og

 

 

 

 

anafylaksi)

Metabolisme og

 

Anoreksi

Vægttab, vægtstigning

Hyponatriæmi

ernæring

 

 

 

 

Psykiske forstyrrelser

 

Depression,

Selvmordsforsøg,

Selvmord,

 

 

fjendtlighed/aggressio

selvmordstanker,

personlighedsforsty

 

 

n, angst, insomni,

psykose, unormal

rrelse, abnorm

 

 

nervøsitet/ irritabilitet

adfærd, hallucinationer,

tankegang

 

 

 

vrede, konfusion,

 

 

 

 

panikanfald,

 

 

 

 

affektlabilitet/humørsvin

 

 

 

 

gninger, agitation

 

Nervesystemet

Døsighed,

Konvulsioner,

Amnesi,

Koreoatetose,

 

hovedpine

balanceforstyrrelser,

hukommelsessvækkelse,

dyskinesi,

 

 

svimmelhed, letargi,

koordinationsforstyrrelse

hyperkinesi

 

 

tremor

r/ataksi, paræstesi,

 

 

 

 

opmærksomhedsforstyrre

 

 

 

 

lser

 

Øjne

 

 

Diplopi, sløret syn

 

Øre og labyrint

 

Vertigo

 

 

Luftveje, thorax og

 

Hoste

 

 

mediastinum

 

 

 

 

Mave-tarm-kanalen

 

Abdominalsmerter,

 

Pankreatitis

 

 

diarré, dyspepsi,

 

 

 

 

opkastning, kvalme

 

 

Lever og galdeveje

 

 

Unormale

Leverinsufficiens,

 

 

 

leverfunktionsprøver

hepatitis

Nyrer og urinveje

 

 

 

Akut nyreskade

Hud og subkutane

 

Udslæt

Alopeci, eksem, pruritus

Toksisk epidermal

væv

 

 

 

nekrolyse, Stevens-

 

 

 

 

Johnsons syndrom,

 

 

 

 

erythema

 

 

 

 

multiforme

Knogler, led, muskler

 

 

Muskelsvækkelse,

Rabdomyolyse og

og bindevæv

 

 

myalgi

forhøjet indhold af

 

 

 

 

kreatinkinase i

 

 

 

 

blodet*

Almene symptomer

 

Asteni/træthed

 

 

og reaktioner på

 

 

 

 

administrationsstedet

 

 

 

 

Traumer,

 

 

Skader ved uheld

 

forgiftninger og

 

 

 

 

behandlingskomplika

 

 

 

 

tioner

 

 

 

 

* Prævalensen er signifikant højere hos patienter af japansk afstamning i forhold til patienter af ikke- japansk afstamning.

Der er i sjældne tilfælde blevet observeret encefalopati efter administration af levetiracetam. Denne bivirkning forekom især i begyndelsen af behandlingen (fra få dage til flere måneder) og var reversibel efter seponering af behandlingen.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Risikoen for anoreksi er større, når levetiracetam administreres samtidigt med topiramat.

I flere tilfælde af alopeci blev der observeret en bedring af tilstanden, når levetiracetam blev seponeret. Knoglemarvssuppression blev identificeret i nogle af pancytopenitilfældene.

Pædiatrisk population

I alt 190 patienter i alderen 1 måned til under 4 år er blevet behandlet med levetiracetam i placebokontrollerede og åbne, forlængede studier. 60 af disse patienter blev behandlet med levetiracetam i placebokontrollerede studier. I alt 645 patienter i alderen 4-16 år er blevet behandlet med levetiracetam i placebokontrollerede og åbne, forlængede studier. 233 af disse patienter blev behandlet med levetiracetam i placebokontrollerede studier. I begge disse aldersgrupper er data suppleret med erfaringer fra anvendelse af levetiracetam efter markedsføring.

Herudover har 101 spædbørn under 12 måneder været eksponeret i et post-marketing sikkerhedsstudie. Der blev ikke identificeret nye sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved levertiracetam hos spædbørn under 12 måneder med epilepsi.

Bivirkningsprofilen for levetiracetam er generelt den samme på tværs af aldersgruppe og for alle godkendte epilepsi-indikationer. Sikkerhedsresultaterne for pædiatriske patienter, som deltog i de placebokontrollerede kliniske studier, var i overensstemmelse med levetiracetams sikkerhedsprofil hos voksne bortset fra adfærdsmæssige og psykiatriske bivirkninger, som var hyppigere hos børn end hos voksne. Hos børn og unge i alderen 4-16 år blev der hyppigere rapporteret om opkastning (meget almindelig, 11,2 %), agitation (almindelig, 3,4 %), humørsvingninger (almindelig, 2,1 %), affektlabilitet (almindelig, 1,7 %), aggression (almindelig, 8,2 %), unormal adfærd (almindelig, 5,6 %) og letargi (almindelig, 3,9 %) end i andre aldersgrupper eller i den samlede sikkerhedsprofil. Hos spædbørn og børn i alderen 1 måned til under 4 år blev der hyppigere rapporteret om irritabilitet (meget almindelig, 11,7 %) og koordinationsforstyrrelser (almindelig, 3,3 %) end i andre aldersgrupper eller i den samlede sikkerhedsprofil.

Levetiracetams kognitive og neuropsykologiske virkning hos 4-16 årige børn med anfald af partiel type blev undersøgt i en dobbeltblind, placebokontrolleret pædiatrisk sikkerhedsundersøgelse med non-inferiort design. Undersøgelsen konkluderede, at levetiracetam ikke adskilte sig fra placebo (non- inferiort) i forhold til ændring fra baseline med hensyn til Leiter-R Opmærksomhed og Hukommelse, Hukommelsesscreening samlede score per-protokol population. Resultater relateret til adfærds- og følelsesmæssig funktion indikerede en forværring i aggressiv adfærd, vurderet ved brug af et systematisk og valideret instrument (CBLC – Achenbach Child Behavior Checklist), hos patienter behandlet med levetiracetam. Dog oplevede individer behandlet med levetiracetam i langtids-open- labelopfølgningsundersøgelsen i gennemsnit ikke forværring af deres adfærds- og følelsesmæssige funktion; særligt blev graden af aggressiv adfærd ikke forværret i forhold til baseline.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*.

4.9Overdosering

Symptomer

Døsighed, agitation aggression, nedsat bevidsthed, respirationshæmning og koma blev set ved overdosering med levetiracetam.

Behandling af overdosering

Efter en akut overdosis bør maven tømmes ved hjælp af maveskylning og induktion af opkastning. Der er ingen specifik antidot for levetiracetam. Behandling af overdosering er symptomatisk og kan omfatte hæmodialyse. Effektiviteten ved dialyse ekstraktion er 60 % for levetiracetam og 74 % for den primære metabolit.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antiepileptica, ATC-kode: NO3AX14.

Det aktive stof, levetiracetam er et pyrrolidon derivat (S-enantiomer af α-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidin acetamid), og er kemisk set ikke beslægtet med kendte antiepileptisk aktive stoffer.

Virkningsmekanisme

Virkningsmekanismen for levetiracetam mangler stadig at blive fuldstændigt belyst. In vitro og in vivo forsøg tyder på, at levetiracetam ikke ændrer cellens basale egenskaber og normale neurotransmission. In vitro forsøg viser, at levetiracetam påvirker de intraneuronale Ca2+ niveauer ved delvis hæmning af Ca2+ strømme af N-type og ved at reducere frigivelsen af Ca2+ fra intraneuronale lagre. Desuden ophæver det delvist reduktionen i GABA-og glycin medierede strømme induceret af zink og βcarboliner. Endvidere er det ved in vitro forsøg påvist, at levetiracetam binder sig til et specifikt sted i hjernevæv hos gnavere. Dette bindingssted er det synaptiske vesikel protein 2A, som formodes at være involveret i vesikelfusion og exocytose af neurotransmittere. Levetiracetam og beslægtede analoger udviser en rangordnet affinitet for binding til det synaptiske vesikelprotein 2A, som korrelerer med styrken af deres anti-anfalds beskyttelse i den audiogene epilepsimodel hos mus. Dette fund tyder på, at interaktionen mellem levetiracetam og det synaptiske vesikelprotein 2A ser ud til at bidrage til lægemidlets antiepileptiske virkningsmekanisme.

Farmakodynamisk virkning

Levetiracetam giver beskyttelse i en lang række dyrestudiemodeller med partielle og primært generaliserede anfald uden at udvise en pro-konvulsiv virkning. Den primære metabolit er inaktiv. Hos mennesket har virkning ved tilstande med både partiel og generaliseret epilepsi (epileptiforme afladninger/fotoparoxysmalt respons) bekræftet den bredspektrede farmakologiske profil af levetiracetam.

Klinisk virkning og sikkerhed

Tillægsbehandling af voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned med partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering

Effekten af levetiracetam hos voksne er blevet demonstreret i 3 dobbeltblinde placebokontrollerede forsøg med hhv. 1.000 mg, 2.000 mg eller 3.000 mg/dag, fordelt på to doser, med en behandlingsvarighed på op til 18 uger. I en samlet analyse var den procentdel af patienterne, som opnåede 50 % eller større reduktion fra baseline i frekvensen af partielle anfald pr. uge ved stabil dosis (12/14 uger) på 27,7 %, 31,6 % og 41,3 % for patienter, som fik hhv. 1.000, 2.000 eller 3.000 mg levetiracetam og på 12,6 % hos patienter, som fik placebo.

Pædiatrisk population

Effekten af levetiracetam hos pædiatriske patienter (4-16 år) blev påvist i et dobbeltblindt placebokontrolleret forsøg med 198 patienter og en behandlingsvarighed på 14 uger. I dette forsøg fik patienterne levetiracetam som en fast dosis på 60 mg/kg/dag (fordelt på to doser daglig). 44,6 % af de patienter, som fik levetiracetam og 19,6 % af de patienter, som fik placebo, havde 50 % eller større reduktion i frekvensen af partielle anfald pr. uge, i forhold til baseline. Ved fortsat langtidsbehandling var 11,4 % af patienterne anfaldsfrie i mindst 6 måneder, og 7,2 % var anfaldsfrie i mindst 1 år.

Effekten af levetiracetam hos pædiatriske patienter (1 måned til under 4 år) blev påvist i et dobbelblindt, placebokontrolleret forsøg med 116 patienter og en behandlingsvarighed på 5 dage. I dette forsøg fik patienterne en daglig dosis oral opløsning på 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg eller 50 mg/kg baseret på en titreringsplan i forhold til deres alder. Der blev anvendt en dosis på

20 mg/kg/dag titreret til 40 mg/kg/dag for spædbørn fra 1 måned op til 6 måneder og en dosis på 25 mg/kg/dag titreret til 50 mg/kg/dag for spædbørn og børn fra 6 måneder op til 4 år i denne undersøgelse. Den daglige dosis blev administreret 2 gange daglig.

Det primære mål for effektivitet var responsraten (procent af patienter med ≥ 50 % reduktion i frekvensen af daglige partielle anfald i forhold til baseline) vurderet af en centralt blindet læser ved brug af 48 timers video EEG. Effektanalyserne omfattede 109 patienter, som havde mindst 24 timers video EEG i både baseline samt i evalueringsperioderne. 43,6 % af de patienter, som blev behandlet med levetiracetam, og 19,6 % af de patienter, som fik placebo, blev betragtet som responderende. Resultaterne er konsistente på tværs af aldersgrupper. Ved fortsat langtidsbehandling var 8,6 % af patienterne anfaldsfrie i mere end 6 måneder, og 7,8 % var anfaldsfrie i mindst 1 år.

35 spædbørn under 1 år med partiel epilepsi har været eksponeret i et placebokontrolleret klinisk studie, heraf var kun 13 yngre end 6 måneder.

Monoterapi behandling af patienter over 16 år med nyligt diagnosticeret partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering

Effekten af levetiracetam som monoterapi behandling blev påvist i et dobbeltblindt, ækvivalensstudie med parallelle grupper med carbamazepin depottabletter (CR) hos 576 patienter over 16 år med ny eller nyligt diagnosticeret epilepsi. Patienterne skulle have uprovokerede partielle anfald eller have generaliserede tonisk-kloniske anfald. Patienterne blev randomiseret til carbamazepin CR 400-1.200 mg/dag eller levetiracetam 1.000-3.000 mg/dag, varigheden af behandlingen var op til 121 uger afhængigt af respons. 6 måneders anfaldsfrihed blev opnået hos 73,0 % af de patienter, som blev behandlet med levetiracetam og hos 72,8 % af de patienter, som blev behandlet med carbamazepin CR; den tilpassede absolutte forskel mellem behandlingerne var 0,2 % (95 % CI: -7,8 8,2). Mere end halvdelen af patienterne forblev anfaldsfrie i 12 måneder (hhv. 56,6 % på levetiracetam og 58,5 % på carbamazepin CR).

I et forsøg, som afspejlede klinisk praksis, kunne samtidig antiepileptisk medicin seponeres hos et afgrænset antal patienter, som responderede på levetiracetam som tillægsbehandling (36 voksne patienter ud af 69).

Tillægsbehandling af voksne og unge over 12 år med juvenil myoklon epilepsi med myoklone anfald

Effekten af levetiracetam, hos patienter over 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi med myoklone anfald i forskellige syndromer, blev påvist i et dobbeltblindt placebokontrolleret forsøg med en behandlingsvarighed på 16 uger. De fleste af patienterne havde juvenil myoklon epilepsi. I dette forsøg var dosis af levetiracetam 3.000 mg/dag fordelt på 2 doser. 58,3 % af de patienter, som fik levetiracetam, og 23,3 % af de patienter, som fik placebo, havde mindst 50 % reduktion i antal dage med myoklone anfald pr. uge. Ved fortsat langtidsbehandling var 28,6 % af patienterne fri for myoklone anfald i mindst 6 måneder, og 21,0 % var fri for myoklone anfald i mindst 1 år.

Tillægsbehandling af voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi med primært generaliserede tonisk-kloniske anfald:

Effekten af levetiracetam blev påvist i et 24 ugers dobbeltblindt placebokontrolleret forsøg, som omfattede voksne og unge samt et begrænset antal børn med idiopatisk generaliseret epilepsi med primært generaliserede tonisk-kloniske anfald (PGTC) i forskellige syndromer (juvenil myoklon epilepsi, juvenil absence epilepsi, børne absence epilepsi eller epilepsi med Grand Mal anfald ved opvågning). I dette forsøg var dosis af levetiracetam 3.000 mg/dag for voksne og unge eller

60 mg/kg/dag for børn, fordelt på 2 doser.

72,2 % af de patienter, som blev behandlet med levetiracetam, og 45,2 % af de patienter, som fik placebo, havde 50 % eller større reduktion i frekvensen af PGTC anfald pr. uge. Ved fortsat langtidsbehandling var 47,4 % af patienterne fri for tonisk-kloniske anfald i mindst 6 måneder og 31,5 % var fri for tonisk-kloniske anfald i mindst 1 år.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Levetiracetam er en højt opløselig og permeabel substans. Den farmakokinetiske profil er lineær med lille variation hos det enkelte individ og mellem individer. Der ses ikke ændringer i clearance efter gentagen dosering. Der er ikke holdepunkter for nogen relevant køn, race eller døgnvariation. Den farmakokinetiske profil er sammenlignelig hos raske forsøgspersoner og hos patienter med epilepsi.

På grund af fuldstændig og lineær absorption kan plasmaniveauerne forudsiges ud fra oral dosis af levetiracetam udtrykt som mg/kg legemsvægt. Der er derfor ikke behov for monitorering af plasmakoncentrationen af levetiracetam.

Signifikant korrelation mellem spyt- og plasmakoncentrationer er blevet påvist hos voksne og børn (ratio af spyt/plasmakoncentrationer strakte sig fra 1 til 1,7 for henholdsvis orale tabletformuleringer og orale opløsningsformuleringer 4 timer efter dosering.

Voksne og unge

Absorption

Levetiracetam absorberes hurtigt efter oral indgift. Den absolutte orale biotilgængelighed er næsten 100 %.

Maksimale plasmakoncentrationer (Cmax) opnås 1,3 time efter indtagelse. Stabilt plasmaniveau (steady state) opnås indenfor 2 dage med dosering 2 gange dagligt.

Maksimale koncentrationer er (Cmax) er normalt 31 og 43 ug/ml efter henholdsvis en enkelt dosis på 1.000 mg og gentagen dosering 1.000 mg 2 gange daglig.

Absorptionen er ikke dosisafhængig og ændres ikke ved fødeindtagelse.

Fordeling

Der foreligger ingen data vedrørende vævsfordeling hos mennesker.

Hverken levetiracetam eller den primære metabolit bindes signifikant til plasmaproteiner (<10 %). Fordelingsvolumen for levetiracetam er ca. 0,5 til 0,7 l/kg, en værdi der ligger tæt på total volumen af kropsvæske.

Biotransformation

Levetiracetam metaboliseres ikke i udtalt grad hos mennesker. Den vigtigste metaboliseringsvej

(24 % af dosis) er enzymatisk hydrolyse af acetamid gruppen. Dannelse af den primære metabolit, ucb L057 er ikke afhængigt af lever cytochrom P450 isoformer. Hydrolyse af acetamidgruppen var målelig i en lang række væv inklusive blodceller. Metabolitten ucb LO57 er farmakologisk inaktiv.

To mindre metabolitter blev også identificeret. En blev opnået ved hydroxylering af pyrrolidonringen (1,6 % af dosis) og den anden ved åbning af pyrrolidonringen (0,9 % af dosis).

Andre uidentificerede komponenter udgjorde kun 0,6 % af dosis.

In vivo blev der ikke påvist enantiomerisk omdannelse for levetiracetam og dets primære metabolit.

In vitro undersøgelser viste, at levetiracetam og dets primære metabolit ikke hæmmer de vigtigste human lever cytochrom P450 isoformer (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 1A2), glucuronyltransferase (UGT1A1 og UGT1A6) og epoxid hydroxylase aktiviteter. Desuden påvirker levetiracetam ikke in vitro glukuronidering af valproatsyre.

Levetiracetam fremkaldte ikke enzyminduktion i dyrkede humane hepatocytter, og levetiracetam havde ingen eller lille effekt på CYP1A2, SULT1E1 eller UGT1A1. Levetiracetam forårsagede let induktion af CYP2B6 og CYP3A4. In vitro data og in vivo interaktionsdata med orale antikonceptionsmidler, digoxin og warfarin viste, at der ikke kan forventes signifikant enzyminduktion in vivo. Derfor er interaktion mellem Levetiracetam Actavis og andre lægemidler eller vice versa ikke sandsynlig.

Elimination

Halveringstiden for levetiracetam hos voksne var 7±1 timer og påvirkedes hverken af dosis, administrationsvej eller gentagen dosering. Den gennemsnitlige helkrops clearance var 0,96 ml/min/kg.

Hovedparten blev udskilt via urinen, gennemsnitligt 95 % af dosis (ca. 93 % af dosis var udskilt indenfor 48 timer). Udskillelse via fæces omfattede kun 0,3 % af dosis.

Den akkumulerede urinudskillelse af levetiracetam og dets primære metabolit var indenfor de første 48 timer henholdsvis 66 % og 24 % af dosis.

Renal udskillelse af levetiracetam og ucb L057 er henholdsvis 0,6 og 4,2ml/min/kg, hvilket tyder på at levetiracetam udskilles ved hjælp af glomerulær filtration og efterfølgende tubulær reabsorption og at den primære metabolit også udskilles ved hjælp af aktiv tubulær sekretion som tillæg til glomerulær filtration. Elimination af levetiracetam er korreleret til kreatininclearance.

Ældre

Hos ældre er halveringstiden øget med ca. 40 % (10 til 11 timer). Dette er relateret til nedsat nyrefunktion hos denne population (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Den tilsyneladende clearance af levetiracetam og dens primære metabolit fra kroppen er korreleret til kreatininclearance. Hos patienter med moderat og udtalt nyrefunktionsnedsættelse anbefales det derfor at justere daglig vedligeholdelsesdosis af Levetiracetam Actavis i forhold til kreatininclearance (se pkt. 4.2).

Hos voksne patienter i anurisk slutstadium af nyresygdom var halveringstiden henholdsvis ca. 25 og 3,1 timer mellem og i dialyseperioderne.

Den fraktionelle eliminering af levetiracetam var 51 % under et typisk 4-timers dialyseforløb.

Nedsat leverfunktion

Hos personer med let og moderat leverfunktionsnedsættelse fandtes der ikke nogen relevant ændring af levetiracetamclearance. Hos de fleste personer med svært nedsat leverfunktion var levetiracetamclearance nedsat med mere end 50 % på grund af samtidig nyrefunktionsnedsættelse (se pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Børn (4 til 12 år)

Efter indgivelse af en enkelt oral dosis (20 mg/kg) til børn (6-12 år) med epilepsi, var halveringstiden for levetiracetam 6,0 timer. Den tilsyneladende vægtjusterede krops clearance var ca. 30 % højere end hos voksne med epilepsi.

Efter gentagen oral dosering (20 til 60 mg/kg/dag) til epileptiske børn (4-12 år) blev levetiracetam hurtigt absorberet. Peak-plasmakoncentration blev observeret 0,5 til 1,0 timer efter dosering. Lineær og dosisproportional stigning blev observeret for peak-plasmakoncentrationer og AUC. Elimineringshalveringstiden var tilnærmelsesvis 5 timer. Den tilsyneladende clearance fra kroppen var 1,1 ml/min/kg.

Spædbørn og børn (1 måned til 4 år)

Efter administration af en enkelt dosis (20 mg/kg) 100 mg/ml oral opløsning til epileptiske børn (1 måned til 4 år) blev levetiracetam hurtigt absorberet og peak-plasmakoncentrationer blev observeret ca. 1 time efter administration. Farmakokinetiske resultater indikerer, at halveringstiden var kortere (5,3 timer) end for voksne (7,2 timer), og tilsyneladende clearance er hurtigere (1,5 ml/min/kg) end hos voksne (0,96 ml/min/kg).

I den populationsbaserede farmakokinetiske analyse udført med patienter i alderen fra 1 måned til 16 år var kropsvægten korreleret til den tilsyneladende clearance (clearance steg med øget kropsvægt) og tilsyneladende fordelingsvolumen i signifikant grad. Alder havde også en indflydelse på begge parametre. Denne effekt var udtalt for de yngste spædbørn og aftog med stigende alder for til sidst at forsvinde omkring 4 års alderen.

I begge populationsbaserede farmakokinetiske analyser var der omkring 20 % stigning i den tilsyneladende clearance for levetiracetam, når levetiracetam blev administreret samtidig med et enzyminducerende antiepileptikum.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

De ikke-kliniske data viser ingen særlig fare for mennesker på basis af traditionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og karcinogenicitet.

Bivirkninger som ikke var observeret i kliniske studier, men set hos rotte og i mindre udstrækning hos mus ved eksponeringsniveauer der svarede til eksponeringsniveauet hos menneske og med mulig relevans for klinisk anvendelse, var leverændringer, som tyder på et adaptivt respons så som vægtstigning, centrilobulær hypertrofi, fedtinfiltration og forhøjede leverenzymer i plasma.

Der blev ikke observeret bivirkninger mht. mandlig eller kvindelig fertilitet eller andre reproduktionsparametre hos rotter ved doser på op til 1.800 mg/kg/dag (6 x MRHD på basis af mg/m2) i forældre og F1-afkom.

Der blev udført to embryo-føtale udviklingsstudier med 400, 1.200 og 3.600 mg/kg/dag i rotter. Kun i ét af de to embryo-føtale udviklingsstudier med 3.600 mg/kg/dag var der et lille fald i fostervægt forbundet med en marginal forøgelse af skeletale ændringer/mindre anomalier. Der var ingen effekt på embryo mortaliteten og ingen øget forekomst af malformationer. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) var 3.600 mg/kg/dag for gravide hunrotter (12 x MRHD (Maximum Recommended Human Dose) på basis af mg/m2) og 1.200 mg/kg/dag for fostre.

Der blev udført fire embryo-føtale udviklingsstudier med doser på 200, 600, 800, 1.200 og 1.800 mg/kg/dag i kaniner. Dosisniveauet på 1.800- mg/kg/dag inducerede markant maternel toksicitet samt et fald i fostervægt associeret med en øget forekomst af fostre med

kardiovaskulære/skeletale anomalier. NOAEL var < 200 mg/kg/dag for hunnerne og 200 mg/kg/dag for fostrene (svarende til MRHD på basis af mg/m2).

Der blev udført et peri- og postnatalt udviklingsstudier med levetiracetam-doser på 70, 350 og

1.800 mg/kg/dag i rotter. NOAEL var ≥ 1.800 mg/kg/dag for F0-hunnerne samt for overlevelse, vækst og udvikling af F1-afkom indtil ophør af diegivning (6 x MRHD på basis af mg/m2).

Neonatale og juvenile dyrestudier med rotter og hunde demonstrerede, at der med doser op til 1.800 mg/kg/dag (6-17 x MRHD på basis af mg/m2) ikke var uønskede virkninger på standardudvikling og modningsmålepunkter.

Miljørisikovurdering

Anvendelse af Levetiracetam Actavis i overensstemmelse med produktinformation forventes ikke at medføre en uacceptabel påvirkning af miljøet (se pkt. 6.6).

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Levetiracetam Actavis 250 mg filmovertrukne tabletter

Crospovidon

Povidon

Sillica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Polyvinylalkohol delvis hydrolyseret

Macrogol 4000

Talcum

Titanidioxid (E171)

Indigotin I (E132)

Levetiracetam Actavis 500 mg filmovertrukne tabletter

Crospovidon

Povidon

Sillica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Polyvinylalkohol delvis hydrolyseret

Macrogol 4000

Talcum

Titanidioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

Indigotin I (E132)

Levetiracetam Actavis 750 mg filmovertrukne tabletter

Crospovidon

Povidon

Sillica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Polyvinylalkohol delvis hydrolyseret

Macrogol 4000

Talcum

Titanidioxid (E171)

Indigotin I (E132)

Sunset yellow (E110)

Rød jernoxid (E172)

Levetiracetam Actavis 1000 mg filmovertrukne tabletter

Crospovidon

Povidon

Sillica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Polyvinylalkohol delvis hydrolyseret

Macrogol 4000

Talcum

Titanidioxid (E171)

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

3 år

6.4Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Aluminium/PVC blisterpakning.

Hvid tabletbeholder (HDPE) lukket med snap-on låg (LDPE) med en forseglet ring.

Pakningsstørrelser:

Levetiracetam Actavis 250 mg, 500 mg og 1000 mg filmovertrukne tabletter

Blister: 20, 30, 50, 60, 100, 120 og 200 filmovertrukne tabletter.

Perforeret enkeltsdosis blister: 60 x 1 filmovertrukne tabletter.

Tabletbeholdere: 30, 100 og 200 filmovertrukne tabletter.

Levetiracetam Actavis 750 mg filmovertrukne tabletter

Blister: 20, 30, 50, 60, 100, 120 og 200 filmovertrukne tabletter.

Tabletbeholdere: 30, 100 og 200 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjördur Island

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

Levetiracetam Actavis 250 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/11/713/001

EU/1/11/713/002

EU/1/11/713/003

EU/1/11/713/004

EU/1/11/713/005

EU/1/11/713/006

EU/1/11/713/007

EU/1/11/713/008

EU/1/11/713/009

EU/1/11/713/010

EU/1/11/713/041

Levetiracetam Actavis 500 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/11/713/011

EU/1/11/713/012

EU/1/11/713/013

EU/1/11/713/014

EU/1/11/713/015

EU/1/11/713/016

EU/1/11/713/017

EU/1/11/713/018

EU/1/11/713/019

EU/1/11/713/020

EU/1/11/713/042

Levetiracetam Actavis 750 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/11/713/021

EU/1/11/713/022

EU/1/11/713/023

EU/1/11/713/024

EU/1/11/713/025

EU/1/11/713/026

EU/1/11/713/027

EU/1/11/713/028

EU/1/11/713/029

EU/1/11/713/030

Levetiracetam Actavis 1000 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/11/713/031

EU/1/11/713/032

EU/1/11/713/033

EU/1/11/713/034

EU/1/11/713/035

EU/1/11/713/036

EU/1/11/713/037

EU/1/11/713/038

EU/1/11/713/039

EU/1/11/713/040

EU/1/11/713/043

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 3. oktober 2011

Dato for seneste fornyelse: 8. september 2016

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet