Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levviax (telithromycin) – Etikettering - J01FA15

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnLevviax
ATC-kodeJ01FA15
Indholdsstoftelithromycin
ProducentAventis Pharma S.A.

 

 

 

 

 

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

 

salg

 

 

Karton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

 

 

til

 

 

 

 

 

Levviax 400 mg filmovertrukne tabletter

 

autoriseret

 

 

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

Telithromycin

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

Hver filmovertrukken tablet indeholder 400 mg telithromycin

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

10 filmovertrukne tabletter

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

20 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

5 x 2 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug

 

Oral anvendelse

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

BØRN

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

8.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

 

 

 

 

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

 

 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

 

 

 

 

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

salgAventis Pharma A/S20. Avenue Raymond AronF-92160 ANTONYFrankrig

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

til

 

autoriseret

 

EU/1/01/192/001 10 tabletter

EU/1/01/192/002 14 tabletter

EU/1/01/192/003 20 tabletter

EU/1/01/192/004 100 tabletter

EU/1/01/192/005 5x2 tabletter

13. BATCHNUMMER

Lot {nummer}

 

14.

 

 

 

længere

 

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

Levviax

 

ikke

 

 

 

 

er

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Levviax 400 mg filmovertrukne tabletter

til

 

Telithromycin

 

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Aventis Pharma S.A.

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

autoriseret

 

 

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

længere

 

 

 

 

 

 

Lot{nummer}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANDET

er

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salg

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet