Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lojuxta (lomitapide) – Etikettering - C10AX12

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnLojuxta
ATC-kodeC10AX12
Indholdsstoflomitapide
ProducentAegerion Pharmaceuticals

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

KARTON OG FLASKE (5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg og 60 mg)

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Lojuxta, kapsler, hårde, 5 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 10 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 20 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 30 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 40 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 60 mg

lomitapid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 5 mg lomitapid. Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 10 mg lomitapid. Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 20 mg lomitapid. Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 30 mg lomitapid. Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 40 mg lomitapid. Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 60 mg lomitapid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose.

Yderligere oplysninger herom fremgår af indlægssedlen.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 kapsler, hårde

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Hold flasken tæt lukket for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Aegerion Pharmaceuticals Ltd

Lakeside House

1 Furzeground Way

Stockley Park East

Uxbridge UB11 1BD

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/851/001

EU/1/13/851/002

EU/1/13/851/003

EU/1/13/851/004

EU/1/13/851/005

EU/1/13/851/006

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

lojuxta 5 mg lojuxta 10 mg lojuxta 20 mg lojuxta 30 mg lojuxta 40 mg lojuxta 60 mg

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet