Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Luminity (perflutren) – Produktresumé - V08DA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnLuminity
ATC-kodeV08DA04
Indholdsstofperflutren
ProducentLantheus MI UK Ltd.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Luminity 150 mikroliter/ml gas og solvens til injektions-/infusionsvæske, dispersion

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder maksimalt 6,4 x 109 perflutrenholdige lipidmikrosfærer med en gennemsnitlig diameter på 1,1-2,5 mikrometer (µm). Mængden af perflutrengas i hver ml er ca. 150 mikroliter (µl).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på Hver ml indeholder 2,679 mg natrium

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Gas og opløsningsmiddel til dispersion til injektion/infusion

Farveløs, ensartet klar til gennemskinnelig væske.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug.

Luminity er et stof til øgning af kontrasten ved ekkokardiografi hos voksne patienter, hvor undersøgelsen uden kontrast har givet et suboptimalt resultat, og hvor der foreligger mistanke om eller er stillet diagnosen iskæmisk hjertesygdom. (Ved suboptimalt resultat forstås i denne forbindelse at det ikke har været muligt at evaluere ventrikelvæggens afgrænsning i 2 eller flere ud af 6 segmenter i 4 - eller 2- kammerbilledet). Luminity anvendes til at øge opaciteteten i hjertekamrene og til at opnå en bedre afgrænsning af venstre ventrikels endokardium. Det kan anvendes til undersøgelse i både hvile og under belastning.

4.2Dosering og indgivelsesmåde

Luminity må kun administreres af erfarne læger med teknisk ekspertise i udførelse, aflæsning og forståelse af kontrast ultralydskardiogrammer og relevant genoplivningsudstyr skal være tilgængeligt i tilfælde af kardiopulmonale reaktioner eller overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.4).

Dosering

Intravenøs bolusinjektion ved non-lineær kontrastbilledteknik ved hvile og stress:

Anbefalet dosis er gentagne injektioner på 0,1-0,4 ml dispersion, efterfulgt af en 3-5 ml bolusdosis af natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller glucose 50 mg/ml (5 %) opløsning til injektion for at opretholde en optimal kontrastforstærkning. Totaldosis af perflutren bør ikke overstige 1,6 ml.

Intravenøs bolusinjektion ved grundlæggende kontrastbilledteknik ved hvile:

Anbefalet dosis er 10 mikroliter dispersion/kg ved langsom intravenøs bolusinjektion, efterfulgt af en 10 ml bolusdosis natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller glucose 50 mg/ml (5 %) opløsning til injektion. Om nødvendigt kan endnu en dosis 10 mikroliter dispersion/kg efterfulgt af endnu en 10 ml bolusdosis af natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller glucose 50 mg/ml (5 %) opløsning til injektion administreres 5 minutter efter første injektion med henblik på at forlænge kontrastforstærkningen.

Intravenøs infusion ved non-lineær kontrastbilledteknik (hvile og stress) eller grundlæggende billedteknik ved hvile:

Anbefalet dosis via intravenøs infusion er 1,3 ml dispersion i tillæg til 50 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller glucose 50 mg/ml (5 %) opløsning til injektion. Infusionshastigheden skal initialt være 4 ml/minut. For at opnå optimal billedforstærkning skal hastigheden titreres i det omfang det er nødvendigt, op til maksimalt 10 ml/minut.

Pædiatrisk population

Luminitys sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Patienter med nedsat leverfunktion

Luminity er ikke blevet specifikt undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. Anvendelse til denne patientgruppe bør ske på basis af en læges vurdering af benefit/risk-forholdet.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Luminity er ikke blevet specifikt undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion. Anvendelse til denne patientgruppe bør ske på basis af en læges vurdering af benefit/risk-forholdet.

Ældre

Luminity er ikke blevet specifikt undersøgt hos ældre patienter. Anvendelse til denne patientgruppe bør ske på basis af en læges vurdering af benefit/risk-forholdet.

Administration

Intravenøs anvendelse.

Inden administration skal Luminity aktiveres i et mekanisk rysteudstyr, Vialmixeren (se pkt. 6.6).

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for perflutren eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dette produkt må kun administreres intravenøst.

Luminity bør ikke anvendes med grundlæggende billeddiagnostiske teknikker til stress- ekkokardiografi eftersom virkning og sikkerhed er ikke undersøgt.

Patienter med ustabil kardiopulmonal status

Under kontrastforstærket ekkokardiografi er der forekommet alvorlige, inklusive fatale, kardiopulmonale reaktioner hos patienter under eller inden for 30 minutter efter administration af Luminity, heriblandt hos patienter med alvorlige hjerte- og lungesygdomme (se pkt. 4.8). Der bør udvises ekstrem forsigtighed, hvis man overvejer at administrere Luminity til patienter med ustabil kardiopulmonal status som for eksempel: ustabil angina, akut myokardieinfarkt, alvorlige ventrikulære arytmier, alvorlig hjerteinsufficiens (NYHA IV) eller respirationssvigt. Luminity skal kun administreres til disse patienter efter omhyggelig afvejning af risici/fordele.

Kontrastforstærket ekkokardiografi må kun overvejes til sådanne patienter, hvis det er sandsynligt at resultaterne giver en ændring i den individuelle patientbehandling.

Patienter med ustabil kardiopulmonal status skal monitoreres under og mindst 30 minutter efter

administration af Luminity. Hos disse patienter skal overvågningen inkludere måling af vitale parametre, elektrokardiografi og - hvis klinisk relevant - kutan oxygenmætning. Genoplivningsudstyr og trænet personale skal altid være umiddelbart tilgængeligt.

Hvis Luminity administreres direkte til patienten uden den mekaniske aktiveringsprocedure ved hjælp af Vialmixeren (se afsnit 6.6), vil produktet ikke have den forventede effekt.

Patienter med ARDS (adult respiratory distress syndrome), endokarditis, kunstige hjerteklapper, systemisk inflammation, sepsis, øget koagulationstendens og/eller recidiverende tromboembolisme Luminity bør kun anvendes efter omhyggelig overvejelse, og en sådan anvendelse bør

monitoreres tæt ved administration til patienter med ARDS (adult respiratory distress syndrome), endokarditis, kunstige hjerteklapper, akutte tilstande med systemisk inflammation eller sepsis, øget koagulationstendens og/eller recidiverende tromboembolisme.

Overfølsomhedsreaktioner

Alvorlige akutte overfølsomhedsreaktioner (f.eks. anafylaksi, anafylaktisk shock og anafylaktoide reaktioner, hypotension og angioødem) er blevet indberettet efter administration af Luminity. Patienter skal monitoreres omhyggeligt og administration skal ske under ledelse af en læge, der har erfaring i behandling af overfølsomhedsreaktioner inklusive allergiske reaktioner, som kan kræve genoplivning. Genoplivningsudstyr og personale, der er trænet i dets anvendelse, skal være umiddelbart tilgængeligt.

Lungesygdom

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med klinisk signifikant lungesygdom, inklusive diffus interstitiel lungefibrose og svær kronisk obstruktiv lungesygdom, eftersom der har ikke været udført studier med disse patienter.

Patienter med hjerteshunt

Luminitys sikkerhed hos patienter med højre-til-venstre, dobbeltsidig eller transitorisk højre-til-venstre hjerteshunt er ikke undersøgt. Hos disse patienter kan fosfolipidindkapslede mikrosfærer gå uden om lungerne og direkte i det arterielle kredsløb. Der bør udvises forsigtighed, når Luminity overvejes til disse patienter.

Patienter i respirator

Mikrosfærers sikkerhed hos patienter i respirator er ikke undersøgt. Der bør udvises forsigtighed, når Luminity overvejes til disse patienter.

Indgivelse og mekanisk aktiveringsprocedure

Luminity må ikke gives ved administrationsmåder, der ikke er specificerede i pkt. 4.2 (fx intra-arteriel injektion).

Hvis Luminity administreres direkte til patienten uden den mekaniske aktiveringsprocedure ved hjælp af Vialmixeren (se pkt. 6.6), vil produktet ikke have den forventede effekt.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. det er næsten ”natriumfrit”.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser, og der er ikke identificeret andre former for interaktion.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke kliniske data om eksponering for perflutren under graviditet. Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3). Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide kvinder.

Amning

Det vides ikke, om Luminity udskilles i modermælk. Der bør derfor udvises forsigtighed, når Luminity administreres til ammende kvinder.

Fertilitet

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår fertiliteten.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Luminity påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, eftersom Luminity ikke har nogen farmakologisk effekt samt på grund af produktets farmakokinetiske og farmakodynamiske profil.

4.8Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Bivirkninger indberettet i hovedforsøgene og de understøttende forsøg (i alt 2526 patienter) efter brug af Luminity er opstået indenfor minutter efter administration og er sædvanligvis svundne uden terapeutisk intervention indenfor 15 minutter.. De hyppigst indberettede bivirkninger er: hovedpine (2,0 %), rødme (1,0 %) og rygsmerter (0,9 %).

Liste over bivirkninger, i tabelform

Bivirkninger er indberettet med følgende hyppighed: Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000) ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Immunsystemet

Ikke kendt: Allergilignende reaktioner, anafylaksi, anafylaktisk

 

shock og anafylaktoide reaktioner, hypotension, angioødem,

 

hævede læber, bronkospasme, rhinitis, hævelse i øvre luftveje,

 

snørende fornemmelse omkring halsen, hævelse af ansigt,

 

hævelse af øjet

Nervesystemet sygdomme

Almindelig: Hovedpine

 

Ikke almindelig: Svimmelhed, dysgeusia

 

Sjælden: Paræstesier

 

Ikke kendt: Kramper, facial hypæstesi, bevidsthedstab

Øjne sygdomme

Ikke kendt: Unormalt syn

Hjerte sygdomme

Sjælden: Bradykardi, takykardi, palpitationer

 

Ikke kendt: Hjertestop, ventrikulære arytmier (ventrikelflimren,

 

ventrikeltakykardi, præmature ventrikulære kontraktioner),

 

asystoli, atrieflimren, kardiel iskæmi, supraventrikulær

 

takykardi, supraventrikulær arytmi

Vaskulære sygdomme

Almindelig: Ansigtsrødme

 

Ikke almindelig: Hypotension

 

Sjælden: Synkope, hypertension, perifer kulde

Luftveje, thorax og

Ikke almindelig: Dyspnø, halsirritation

mediastinum sygdomme

Sjælden: Vejrtrækningsbesvær, hoste, tør hals

 

Ikke kendt: Respirationsstop, nedsat iltning, hypoksi

Mave-tarm-kanalen sygdomme

Ikke almindelig: Abdominalsmerter, diarré, kvalme, opkastning

 

Sjælden: Dyspepsi

 

Ikke kendt: Tungelidelse

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig: Pruritus, øget svedtendens

sygdomme

Sjælden: Udslæt, urticaria, erytem, erytematøst udslæt

Knogler, led, muskler og

Ikke almindelig: Rygsmerter

bindevæv sygdomme

Sjælden: Artralgi, flankesmerter, nakkesmerter, muskelkramper

 

Ikke kendt: Muskelspasmer, muskuloskeletale smerter,

 

muskuloskeletale gener, myalgi, hypertoni

Almene symptomer og

Ikke almindelig: Brystsmerter, træthed, varmefølelse, smerter

reaktioner på

ved injektionsstedet

administrationsstedet

Sjælden: Pyreksi, kulderystelser

sygdomme

 

Undersøgelser sygdomme

Sjælden: Abnormt elektrokardiogram

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

De kliniske konsekvenser af overdosis af Luminity kendes ikke. Enkeltdoser på op til 100 mikroliter dispersion/kg og gentagne doser på op til 150 mikroliter dispersion/kg har været veltolererede i kliniske Fase I forsøg. Behandling af overdosis bør omfatte understøttelse af alle vitale funktioner og prompte institution af symptomatisk behandling.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: ultralydskontraststof, mikrosfærer af fosfolipider ATC-kode: V08D A04

Produktet består af lipidindkapslede perflutrenmikrosfærer. Mikrosfærer i størrelsesordenen 1 til <10 µm diameter bidrager til kontrasteffekten ved at generere meget forstærkede ekkoer.

Ultralydsekkoer fra blod og biologiske bløddelsvæv, fx fedt og muskler, genereres på grund af små forskelle i vævenes ultrasoniske egenskaber ved grænsefladerne. Produktets ultrasoniske egenskaber er meget forskellige fra bløddelsvævs egenskaber og vil generere stærke ekkoer.

Da Luminity består af mikrosfærer, der er stabile og små nok til transpulmonær passage, forstærkes ekkosignaler i venstre hjertehalvdel og det systemiske kredsløb.

Selvom det er påvist, at højere doser producerer en længerevarende kontrasteffekt, kan et præcist dosis-responsforhold ikke defineres.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Luminitys farmakokinetiske egenskaber er undersøgt hos raske frivillige og patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) efter intravenøs administration af en dosis på 50 µl/kg.

Luminitys perflutren-bestanddel clearedes hurtigt fra det systemiske kredsløb via lungerne. Procentdelen af perflutrendosis udskilt i ekspirationsluften var, på grund af de små mængder der blev givet og den manglende evne til at kvantificere lave niveauer af perflutren ved gas-chromatografi, ca. 50 % af den administrerede dosis. Hos de fleste patienter kunne perflutren ikke spores i blodet eller ekspirationsluften efter 4-5 minutter. Koncentrationer af perflutren i blodet vistes at falde mono- eksponentielt med en gennemsnitlig halveringstid på 1,3 minutter hos raske frivillige og 1,9 minutter hos KOL-patienter. Den systemiske clearance af perflutren var ensartet hos raske frivillige og KOL- patienter. Total lunge-clearance (CLlung) af perflutren vistes ikke at være anderledes hos raske frivillige end hos KOL-patienter. CLlung fandtes at være betydeligt reduceret (51 %) hos kvinder sammenlignet med mænd (alle patienter). Disse resultater tyder på, at den overordnede systemiske elimination af perflutren er hurtig og ikke betydeligt reduceret hos KOL-patienter sammenlignet med raske frivillige.

Der er udført Doppler-ultralydsmålinger med Luminity i forbindelse med den farmakokinetiske evaluering af perflutren. Doppler-signalets intensitet svarede godt overens med de målte og ekstrapolerede perflutrenkoncentrationer i blodet. Tid til maksimal intensitet af Doppler-signal tmax vistes at svare til perflutren blod, tmax (1,13 versus 1,77 minutter). Det observerede fald på 99 % i intensitet i Doppler-signal inden for 10 minutter (t1/2 ca. 2 minutter) var i overensstemmelse med faldet i målelige blodniveauer af perflutren.

Der er i kliniske forsøg med Luminity anvendt almindelige grundlæggende og non-lineære billedteknikker (second harmonic, multipuls-fase og/eller amplitudemodulation) med såvel vedvarende som udløst acquisition

De naturligt forekommende fosfolipider i Luminity (se pkt. 6.1) fordeles i de endogene lipiddepoter i kroppen (fx leveren), hvorimod den syntetiske komponent (MPEG5000) i kliniske forsøg er vist at udskilles gennem urinen. Alle lipider metaboliseres til frie fedtsyrer. Farmakokinetik og metabolisme af MPEG5000 DPPE er ikke undersøgt hos mennesker.

Farmakokinetik hos specielle befolkningsgrupper

Ældre

Farmakokinetik er ikke blevet specifikt undersøgt hos ældre.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetik er ikke blevet specifikt undersøgt hos patienter med nyresygdom.

Nedsat leverfunktion

Farmakokinetik er ikke blevet specifikt undersøgt hos patienter med leversygdom.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle undersøgelser af genotoksicitet, fertilitet, embryo-/føtaludvikling, fødsel eller post-natal udvikling samt lokal tolerance.

Der er i toksicitetsforsøg med enkeltdoser og gentagne doser på ≥ 0,3 ml/kg til rotter og aber set abnorm vejrtrækning, ændringer i hjertefrekvens samt nedsat aktivitet umiddelbart efter intravenøs injektion af Luminity. Højere doser, typisk ≥ 1 ml/kg, resulterede i sværere tegn, inklusiv passivitet og i visse tilfælde død. Disse niveauer er betragteligt over anbefalet maksimal klinisk dosis. Rotter behandlet med Luminity i 1 måned viste dosisrelateret, reversibel perivaskulær og peribronkiolær eosinofilinfiltration, akkumulering af alveolære makrofager og øget størrelse og antal af bægerceller i lungerne. Disse virkninger sås ved optagelsesniveauer ud over den maksimale humane optagelse, og er ikke relevant for klinisk brug.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholin (DPPC) 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidsyre, mononatriumsalt (DPPA) N-(methoxypolyethylenglycol

5000 carbamoyl)-1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamin, mononatriumsalt (MPEG5000 DPPE)

Natriumdihydrogenphosphat monohydrat Dinatrium hydrogenphosphatheptahydrat Natriumchlorid

Propylenglycol Glycerol

Vand til injektionsvæsker

6.2Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3Opbevaringstid

2 år.

Dette produkt bør anvendes inden for 12 timer efter aktivering. Produktet kan reaktiveres i op til 48 timer efter initial aktivering og anvendes i op til 12 timer efter anden aktivering.

Efter aktivering: Må ikke opbevares over 30oC.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C)

Opbevaringsforhold efter aktivering af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelse

1,5 ml væske i klar borosilicat Type I hætteglas, lukket med chlorbutyl elastomerisk lyofiliseringsstopper og forseglet med aluminiumkrave, der trækkes af med plastikknap.

Pakningsstørrelser: 1 eller 4 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for destruktion og anden håndtering

Det er af yderste vigtighed at brugsvejledningen følges ved anvendelse af Luminity, og at aseptiske procedurer overholdes omhyggeligt ved tilberedning. Som alle parenterale produkter, skal hætteglassene gennemses for partikler, og det skal tjekkes, at de er ubeskadigede. Inden produktet administreres, skal det aktiveres ved hjælp af Vialmixeren, et mekanisk rysteudstyr. Vialmixeren er ikke inkluderet i Luminity-pakken, men leveres til lægen ved bestilling af pakken.

Luminity aktiveres ved hjælp af Vialmixeren, som har en programmeret rystetid på 45 sekunder. Vialmixeren vil advare brugeren, hvis rystehastigheden varierer med 5 % eller mere under den ønskede hastighed. Den er også programmeret til at selv at lukke ned, og den vil med lys og lyd advare brugeren, hvis rystehastigheden overskrider den ønskede hastighed med 5 % eller falder mere end

10 % under den ønskede hastighed.

Aktiveringsproces og administration

- Hætteglasset skal aktiveres ved hjælp af Vialmixeren. Umiddelbart efter aktivering vil Luminity fremstå som en mælket, hvid dispersion.

NB: hvis produktet står længere end 5 minutter efter aktivering, skal det genopløses ved at rystes

10 sekunder i hånden, inden det trækkes fra hætteglasset op i sprøjten. Luminity skal anvendes inden for 12 timer efter aktivering. Produktet kan reaktiveres i op til 48 timer efter initial aktivering og anvendes i op til 12 timer efter anden aktivering, uanset om det er opbevaret i køleskab eller ved stuetemperatur. Hætteglasset må ikke opbevares ved over 30 °C efter aktivering.

-Hætteglasset skal ventileres med steril kanyle eller steril ikke-silikoneret mini-lancet, inden dispersionen trækkes op.

-Dispersionen skal trækkes op ved hjælp af sprøjte med steril 18-20 g kanyle eller fastgjort på steril ikke-silikoneret mini-lancet. Hvis der anvendes nål, skal den placeres således at materialet trækkes fra midten af hætteglasset, der er vendt om. Der må ikke lukkes luft ind i hætteglasset. Produktet skal anvendes straks efter det er trukket op fra hætteglasset.

- Luminity kan fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) opløsning til injektion eller glucose 50 mg/ml (5 %) opløsning til injektion.

Indholdet af hætteglasset er beregnet som enkeltdosis.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lantheus MI UK Limited

Festival House

39 Oxford Street

Newbury, Berkshire RG14 1JG

Storbritannien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/361/001-002

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 20. september 2006

Dato for seneste fornyelse: 15. juli 2016

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet