Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Produktresumé - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnM-M-RVaxPro
ATC-kodeJ07BD52
Indholdsstofmeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ProducentMSD VACCINS

1.LÆGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. Mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine (levende).

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,5 ml):

Mæslingevirus1 Enders’ Edmonston-stamme (levende, svækket) Parotitisvirus1 Jeryl Lynn™ stamme [niveau B]) (levende, svækket) Rubellavirus2 Wistar RA 27/3 stamme (levende, svækket)

* Cellekultur infektiøs dosis 50 %.

1fremstillet i kyllingeembryoceller.

2fremstillet i humane diploide WI-38-lungefibroblaster.

Vaccinen kan indeholde spor af rekombinant humant albumin (rHA). Denne vaccine indeholder en spormængde af neomycin. Se pkt. 4.3.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Vaccinen indeholder 14,5 mg sorbitol. Se pkt. 4.4.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

ikke under1x103 CCID50* ikke under 12,5x103 CCID50* ikke under1x103 CCID50*

3.LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension.

Før rekonstitution er pulveret en kompakt lysegul krystallinsk "kage", og solvensen er en klar, farveløs væske.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

M-M-RVAXPRO er indiceret til samtidig vaccination mod mæslinger, parotitis og rubella hos personer fra 12-måneders-alderen (se pkt. 4.2).

M-M-RVAXPRO kan under særlige omstændigheder gives til spædbørn fra 9-måneders alderen (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

Til anvendelse ved udbrud af mæslinger, til vaccination efter udsættelse for smitte samt til anvendelse hos ikke tidligere vaccinerede personer over 9 måneder, som er i kontakt med modtagelige gravide kvinder, og hos personer, som sandsynligvis er modtagelige for parotitis og rubella, se pkt. 5.1.

M-M-RVAXPRO skal anvendes på basis af officielle anbefalinger.

4.2 Dosering og administration

Dosering

Personer på 12 måneder eller ældre

Personer på 12 måneder eller ældre bør gives én dosis på en given dato. Anden dosis kan gives mindst 4 uger efter den første dosis i overensstemmelse med officielle anbefalinger. Den anden dosis er beregnet til personer, som af ukendt årsag ikke responderede på den første dosis.

Spædbørn mellem 9 og 12 måneder:

Immunogenicitets- og sikkerhedsdata viser, at M-M-RVAXPRO kan gives til spædbørn mellem 9 og 12 måneder i overensstemmelse med officielle anbefalinger, eller når tidlig beskyttelse anses for at være nødvendig (f.eks. daginstitution, ved udbrud eller ved rejse til et område med en høj forekomst af mæslinger). Sådanne spædbørn bør revaccineres i 12-15-måneders alderen. En ekstra dosis af en vaccine, der indeholder mæslingevirus, bør overvejes i overensstemmelse med officielle anbefalinger (se pkt. 4.4 og 5.1).

Spædbørn under 9 måneder

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen data vedrørende sikkerhed og virkning af M-M-RVAXPRO hos børn under 9 måneder.

Administration

Vaccinen skal injiceres intramuskulært (i.m.) eller subkutant (s.c.).

De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoidearegionen hos større børn, teenagere og voksne.

Vaccinen skal indgives subkutant hos patienter med trombocytopeni eller enhver form for koagulationsforstyrrelse.

Se pkt. 6.6 vedrørende hvilke forholdsregler, der skal træffes før håndtering eller administration af lægemidlet samt for anvisninger omkring rekonstitution af lægemidlet før administration.

MÅ IKKE INJICERES INTRAVASKULÆRT.

4.3Kontraindikationer

Tidligere overfølsomhed over for mæslinge-, parotitis- eller rubellavaccine eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1, herunder neomycin (se pkt. 2, 4.4 og 6.1).

Graviditet. Desuden bør graviditet undgås i 1 måned efter vaccinationen (se pkt. 4.6). Vaccination skal udsættes under enhver sygdom med feber > 38,5° C.

Aktiv ubehandlet tuberkulose. Børn under behandling for tuberkulose har ikke oplevet forværring af sygdommen ved immunisering med levende mæslingevirusvaccine. Der er til dato ikke indberettet undersøgelser om virkningen af mæslingevirusvaccine hos børn med ubehandlet tuberkulose.

Bloddyskrasier, leukæmi, lymfomer af enhver type eller andre maligne neoplasmer, der påvirker det hæmatopoietiske system og lymfesystemet.

Aktuel immunsuppresiv behandling (herunder høje doser kortikosteroider). M-M-RVAXPRO er ikke kontraindiceret til personer, som får topiske eller lave doser parenterale kortikosteroider (f.eks. som astmaprofylakse eller substitutionsterapi).

Svær humoral eller cellulær immundefekt (primær eller erhvervet), f.eks. svær kombineret immundefekt, agammaglobulinæmi og AIDS, eller symptomgivende hiv-infektion, eller en aldersspecifik CD4+ T-lymfocytprocent hos børn under 12 måneder: CD4+ <25 %; børn mellem 12- 35 måneder: CD4+ < 20 %; børn mellem 36-59 måneder: CD4+ < 15 % (se pkt. 4.4).

Hos svært immunkompromitterede personer, der ved en fejl er blevet vaccineret med mæslingeholdig vaccine, er der indberettet mæslingeencefalitis (MIBE), pneumonitis og fatal udgang som en direkte følge af udbredt infektion med mæslingevaccinevirus.

Familieanamnese med medfødt eller arvelig immundefekt, med mindre det kan påvises, at den potentielle modtager af vaccinen er immunkompetent.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som ved alle injicérbare vacciner skal der altid være egnet nødhjælpsbehandling til øjeblikkelig rådighed i tilfælde af sjældne anafylaktiske reaktioner efter administration af vaccinen (se pkt. 4.8).

Voksne og teenagere med kendt allergi kan have en øget risiko for at få en anafylaktisk eller anafylaktoid reaktion. Det anbefales derfor at monitorere disse patienter tæt efter vaccination.

Da levende mæslinge- og parotitisvaccine fremstilles ved dyrkning af kyllingeembryoceller, kan personer med en anamnese med anafylaktiske, anafylaktoide eller andre umiddelbare reaktioner (f.eks. urticaria, hævelse i munden eller halsen, besværet vejrtrækning, hypotension eller shock) efter indtagelse af æg have forhøjet risiko for en umiddelbar overfølsomhedsreaktion. Risk/benefit-ratioen skal vurderes omhyggeligt, før vaccination overvejes i sådanne tilfælde.

Der skal udvises behørig forsigtighed ved administration af M-M-RVAXPRO til personer med en anamnese eller familieanamnese med kramper eller hjernelæsion. Lægen skal være på vagt over for den temperaturstigning, som kan opstå efter vaccination (se pkt. 4.8).

Det kan forekomme, at spædbørn i alderen fra 9 til 12 måneder, som er vaccineret med en vaccine indeholdende mæslingevirus under et udbrud af mæslinger eller af anden grund, ikke responderer på vaccinen på grund af tilstedeværelse af cirkulerende antistoffer, som stammer fra moderen, og/eller på grund af immunsystemets umodenhed hos barnet (se pkt. 4.2 og 5.1).

Denne vaccine indeholder 14,5 mg sorbitol som hjælpestof. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans.

Trombocytopeni

Denne vaccine skal gives subkutant til personer med trombocytopeni eller enhver form for koagulationsforstyrrelse, da der kan opstå blødning efter intramuskulær indgivelse til disse personer. Personer som lider af trombocytopeni kan udvikle en sværere grad af trombocytopeni efter vaccination. Desuden kan personer, som udviklede trombocytopeni efter den 1. dosis M-M-RVAXPRO (eller dens komponentvacciner) udvikle trombocytopeni ved yderligere doser. Personens serologiske status kan evalueres for at afgøre, hvorvidt yderligere doser af vaccinen er nødvendigt. I sådanne tilfælde skal risk/benefit-ratioen vurderes omhyggeligt, inden vaccination overvejes. (se pkt. 4.8).

Øvrige

Vaccination kan overvejes hos patienter med udvalgte immundefekter, når fordelene opvejer risiciene (asymptomatiske hiv-patienter, IgG-subklasse-defekt, kongenit neutropeni, kronisk granulomatøs sygdom eller komplementmangelsygdomme).

Immunkompromitterede patienter uden kontraindikationer for denne vaccine (se pkt. 4.3) responderer muligvis ikke lige så godt som immunkompetente patienter. Derfor kan nogle af disse patienter få mæslinger, parotitis og rubella i tilfælde af kontakt til trods for passende administration af vaccinen. Disse patienter skal monitoreres nøje for tegn på mæslinger, parotitis og rubella.

Det er ikke sikkert, at vaccination med M-M-RVAXPRO resulterer i beskyttelse hos samtlige vaccinerede.

Smitteoverførsel

Udskillelse af små mængder levende svækket rubellavirus fra næsen eller halsen er forekommet hos flertallet af modtagelige personer 7 til 28 dage efter vaccination. Der er ingen sikre beviser for, at sådanne virus overføres til modtagelige personer, som er i kontakt med de vaccinerede. Smitteoverførsel ved tæt personlig kontakt anses derfor ikke som en væsentlig risiko, skønt den accepteres som en teoretisk mulighed. Overførsel af rubellavaccinevirus til spædbørn via modermælken uden holdepunkter for klinisk sygdom er dog dokumenteret (se pkt. 4.6).

Der er ikke rapporteret tilfælde af smitteoverførsel med den yderligere svækkede Enders’ Edmonston- mæslingevirusstamme eller Jeryl Lynn™-parotitisvirusstammen fra de vaccinerede til modtagelige personer i kontakt med dem.

Interaktion med laboratorieprøver: Se pkt. 4.5.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Immunglobulin

Immunglobulin (IG) må ikke gives samtidigt med M-M-RVAXPRO.

Indgivelse af immunglobulin samtidigt med M-M-RVAXPRO kan påvirke det forventede immunrespons. Vaccination bør udsættes mindst 3 måneder efter blod- eller plasmatransfusioner eller indgivelse af humant immunglobulin.

Indgivelse af blodprodukter som indeholder mæslinge-, parotitis- eller rubellaantistoffer, herunder immunglobulinpræparater, bør undgås i 1 måned efter en dosis M-M-RVAXPRO, medmindre det er tvingende nødvendigt.

Laboratorieprøver

Ved separat indgivelse af de enkelte levende svækkede mæslinge-, parotitis- og rubellavacciner er der rapporteret tilfælde, hvor huden kortvarigt har vist nedsat følsomhed over for tuberkulin. Hvis tuberkulintest skal udføres, bør den derfor administreres enten før, samtidigt med eller 4 til 6 uger efter vaccination med M-M-RVAXPRO.

Samtidig brug af andre vacciner

På nuværende tidspunkt er der ikke foretaget specifikke undersøgelser af samtidig brug af M-M- RVAXPRO og andre vacciner. Men da det er påvist, at M-M-RVAXPRO har samme sikkerheds- og immunogenicitetsprofil som den tidligere formulering af den kombinerede mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc., kan erfaringen med denne vaccine tages i betragtning.

Publicerede kliniske data støtter samtidig indgivelse af den tidligere formulering af mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc. og andre børnevaccinationer, herunder DTaP (eller DTwP), IPV (eller OPV), HIB (Haemophilus influenzae type b med Hepatitis B-vaccine) og VAR (varicella). M-M-RVAXPRO skal gives på separate injektionssteder samtidig med, eller en måned før eller efter indgivelse af andre levende virus-vacciner.

Baseret på kliniske studier med den firvalente mæslinge-, parotitis-, rubella- og varicellavaccine og med den tidligere formulering af den kombinerede mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc. kan M-M-RVAXPRO indgives samtidig (men på separate injektionssteder) med Prevenar og/eller hepatitis-A-vaccine. I disse kliniske studier blev det påvist, at immunresponsene ikke blev påvirket derved, og at de generelle bivirkningsprofiler for de indgivne vacciner var ens.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Gravide kvinder bør ikke vaccineres med M-M-RVAXPRO.

Der er ikke udført undersøgelser med M-M-RVAXPRO til gravide. Det vides ikke, om M-M-RVAXPRO kan forårsage fosterskader, når den administreres til en gravid kvinde, eller om den kan påvirke reproduktionsevnen.

Der er dog ingen dokumentation for fosterskader efter administration af mæslinge- eller parotitisvacciner til gravide kvinder. Selvom det ikke kan udelukkes, at der er en teoretisk risiko, er der ikke rapporteret om nogen tilfælde af kongenit rubellasyndrom hos børn af flere end 3.500 disponerede kvinder, der ikke vidste, at de var tidligt gravide, da de blev vaccineret med en rubella- holdig vaccine. Derfor bør utilsigtet vaccination af kvinder med ukendt graviditet med mæslinge-, parotitis- eller rubellaholdige vacciner ikke foranledige afbrydelse af graviditeten.

Graviditet bør undgås i 1 måned efter vaccination. Kvinder, der planlægger graviditet, bør rådes til at vente.

Amning

Undersøgelser har vist, at ammende post partum-kvinder vaccineret med levende svækkede rubellavacciner kan udskille virus i modermælken og overføre det til brysternærede spædbørn. Hos spædbørn med serologiske tegn på rubellainfektion var der ingen, der havde symptomgivende sygdom. Det vides ikke, om mæslinge- eller parotitisvaccinevirus udskilles i modermælk. Der skal derfor udvises forsigtighed, når M-M-RVAXPRO gives til en ammende kvinde.

Fertilitet

M-M-R-VAXPRO er ikke blevet evalueret ved fertilitetsundersøgelser.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. M-M-RVAXPRO forventes ikke at have nogen eller kun ubetydelig indvirkning på evnen til føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

a. Opsummering af sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg blev M-M-RVAXPRO givet til 1965 børn (se pkt. 5.1), og den generelle sikkerhedsprofil var sammenlignelig med den tidligere formulering af mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc.

I et klinisk forsøg blev M-M-RVAXPRO givet til 752 børn, enten intramuskulært eller subkutant. Den generelle sikkerhedsprofil var sammenlignelig for de to administrationsveje, selv om reaktioner på injektionsstedet var mindre hyppige i i.m.-gruppen (15,8 %) end i s.c.-gruppen (25,8 %).

Alle bivirkninger blev vurderet hos 1940 børn. Blandt disse børn blev de vaccinerelaterede bivirkninger, der er opsummeret under punkt b., observeret hos personer efter vaccination med M-M- RVAXPRO (bortset fra enkeltstående indberetninger med en hyppighed <0,2 %).

Sammenlignet med første dosis associeres en anden dosis af M-M-RVAXPRO ikke med en stigning i incidensen og sværhedsgraden af kliniske symptomer, herunder symptomer, der tyder på overfølsomhedsreaktioner.

Hertil kommer, at andre bivirkninger er rapporteret under anvendelse efter markedsføringen af M-M- RVAXPRO og/eller i kliniske forsøg og efter markedsføring af tidligere formuleringer af monovalente og kombinerede mæslinge-, parotitis- og rubellavacciner fremstillet af Merck & Co., Inc. uden hensyntagen til kausalitet eller hyppighed. Disse bivirkninger er opsummeret under pkt. b. Hyppigheden af disse uønskede hændelser er anført som “ikke kendt”, når den ikke kan estimeres ud

fra forhåndenværende data. Disse data er blevet indberettet på basis af over 400 mio. doser distribueret på verdensplan.

De mest almindelige bivirkninger, der er indberettet ved brug af M-M-RVAXPRO, var: feber (38,5 °C eller mere), reaktioner på injektionsstedet, herunder smerter, hævelse og erytem.

b. Opsummering af bivirkninger i tabelform

Bivirkninger er opstillet efter frekvens i henhold til følgende konvention:

[Meget almindelig (≥ 1/10), Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til ≤ 1/100), Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)]

Bivirkning

Frekvens

Infektioner og parasitære sygdomme

 

Nasofaryngit, infektion eller virusinfektion i de øvre

Ikke almindelig

luftveje.

 

Aseptisk meningitis, atypiske mæslinger,

 

epididymitis, orkitis, otitis media, parotitis, rinitis,

Ikke kendt

subakut skleroserende panencefalitis.

 

Blod og lymfesystem

 

Regional lymfadenopati, trombocytopeni

Ikke kendt

Immunsystemet

 

Anafylaktoid reaktion, anafylakse og relaterede

 

fænomener, såsom angioneurotisk ødem, facialt ødem

Ikke kendt

og perifert ødem.

 

Psykiske forstyrrelser

 

Irritabilitet.

Ikke kendt

Nervesystemet

 

Afebrile konvulsioner eller krampeanfald, ataksi,

 

svimmelhed, encefalit, encefalopati, febrile

 

konvulsioner (hos børn), Guillain-Barres syndrom,

Ikke kendt

hovedpine, mæslingeencefalitis (MIBE) (se pkt. 4.3),

 

øjenlammelser, optisk neurit, paræstesi, polyneuritis,

 

polyneuropati, retrobulbær neurit, syncope

 

Øjne

 

Konjunktivit, retinit

Ikke kendt

Øre og labyrint

 

Nervebetinget døvhed

Ikke kendt

Luftveje, thorax og mediastinum

 

Rinorré

Ikke almindelig

Bronkospasme, hoste, pneumoni, pneumonit (se

Ikke kendt

pkt. 4.3), ømhed i halsen

 

Mave-tarm-kanalen

 

Diarré eller opkastning

Ikke almindelig

Kvalme

Ikke kendt

Hud og subkutane væv

 

Morbilliformt udslæt eller andet udslæt

Almindelig

Urtikaria

Ikke almindelig

Pannikulit, pruritus, purpura, hudinduration, Stevens-

Ikke kendt

Johnsons syndrom

 

Knogler, led, muskler og bindevæv

 

Artritog/eller artralgi(i reglen forbigående og

Ikke kendt

sjældent kronisk), myalgi

 

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Feber (38,5 °C eller derover), erytem på

Meget

injektionsstedet, smerter på injektionsstedet og

almindelig

hævelser på injektionsstedet

 

Misfarvning på injektionsstedet

Almindelig

Udslæt på injektionsstedet

Ikke almindelig

Kortvarig brænden og svien på injektionsstedet,

 

utilpashed, papillit, perifert ødem, hævelse, ømhed,

Ikke kendt

vesikler på injektionsstedet, vabler og hævelser på

 

injektionsstedet

 

Vaskulære sygdomme

 

Vaskulit

Ikke kendt

se pkt. c

 

c. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Aseptisk meningitis

Tilfælde af aseptisk meningitis er blevet indberettet efter mæslinge-, parotitis- og rubellavaccination. Selv om der er påvist en kausal relation mellem andre stammer af parotitisvaccine og aseptisk meningitis, er der ikke påvist en sammenhæng mellem Jeryl Lynn™-parotitisvaccine og aseptisk meningitis.

Encefalitis og encefalopati

Hos svært immunkompromitterede personer, der ved en fejl er blevet vaccineret med vaccine indeholdende mæslingevirus, er der indberettet mæslingeencefalitis (measles inclusion body encephalitis – MIBE), pneumonitis og dødelig udgang som en direkte følge af dissemineret infektion med mæslingevaccinevirus (se pkt. 4.3). Dissemineret infektion med fåresyge- og rubellavaccinevirus er også blevet rapporteret.

Subakut skleroserende panencefalit (SSPE)

Det er ikke påvist at mæslingevaccine kan forårsage SSPE. Der har været indberetninger af SSPE hos børn, som ikke havde en infektionsanamnese med vildtypemæslinger, men som havde fået mæslingevaccine. Nogle af disse tilfælde kan være en følge af ikke erkendte mæslinger i det første leveår eller eventuelt af mæslingevaccinationen. Resultaterne af en retrospektiv case-kontrolleret undersøgelse udført af det amerikanske center for sygdomskontrol og forebyggelse (US Centers for Disease Control and Prevention) tyder på, at den generelle effekt af mæslingevaccine har været beskyttelse mod SSPE ved at forebygge mæslinger med sygdommens naturlige risiko for SSPE.

Artralgi og/eller artritis

Artralgi og/eller artritis (i reglen forbigående og sjældent kronisk) samt polyneuritis er karakteristiske træk ved infektion med vildtyperubella, og hyppighed og sværhedsgrad varierer med alder og køn, idet de især berører voksne kvinder og mindst hos præpubertetsbørn. Efter vaccination af børn er reaktionerne i led generelt usædvanlige (0-3 %) og af kort varighed. Hos kvinder er incidensen af artritis og artralgi generelt højere end hos børn (12-20 %), og reaktionerne tenderer mod at være markante og af længere varighed. Symptomerne kan varer ved i månedsvis eller i sjældne tilfælde årevis. Hos unge piger synes reaktionerne at ligge midt imellem incidensen hos børn og voksne kvinder. Selv hos ældre kvinder (35-45 år) tåles disse reaktioner generelt godt og påvirker sjældent normale aktiviteter.

Kronisk artritis

Kronisk artritis er blevet associeret med infektion med vildtyperubella og er blevet relateret til persisterende virus og/eller virusantigen isoleret fra kropsvæv. Vaccinemodtagere har kun sjældent udviklet kroniske ledsymptomer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Administration af en højere dosis end anbefalet af M-M-RVAXPRO er indberettet i sjældne tilfælde, og bivirkningsprofilen var sammenlignelig med den, der observeredes ved den anbefalede dosis af M- M-RVAXPRO.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Virusvaccine, ATC-kode J07BD52.

Vurdering af immunogenicitet og klinisk virkning

En sammenlignende undersøgelse af 1 279 personer, som fik M-M-RVAXPRO eller den tidligere formulering af mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine (fremstillet med humant serumalbumin) fremstillet af Merck & Co., Inc. påviste ens immunogenicitet og sikkerhed af de 2 produkter.

Kliniske undersøgelser af 284 tredobbelt seronegative børn i alderen 11 måneder til 7 år viste, at den tidligere formulering af mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc. er meget immunogen og sædvanligvis veltålt. I disse undersøgelser fremkaldte en enkelt injektion af vaccinen HI-antistoffer (hæmagglutinationinhibition) mod mæslinger hos 95 % af modtagelige forsøgspersoner, parotitisneutraliserende antistoffer hos 96 % og HI-antistoffer mod rubella hos 99 %.

Vurdering af immunogenicitet hos børn i 9-12-måneders alderen ved indgivelse af første dosis En klinisk undersøgelse af 1.620 raske spædbørn blev gennemført med den firevalente mæslinge-,

parotitis-, rubella- og varicellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc..Vaccinen blev administreret i et 2-dosis-vaccinationsprogram givet med 3 måneders mellemrum til børn, der var mellem 9 og 12 måneder på tidspunktet for 1. dosis. Sikkerhedsprofilen efter dosis 1 og 2 var generelt sammenlignelig for alle aldersgrupper.

I det fulde analysesæt (vaccinerede forsøgspersoner uanset deres antistof-titer ved baseline) sås høje serobeskyttelsesrater på >99 % over for parotitis og rubella efter dosis 2, uafhængigt af det vaccinerede barns alder ved første dosis. Efter 2 doser var serobeskyttelsesraterne over for mæslinger 98,1 %, når første dosis blev givet ved 11 måneder sammenlignet med 98,9 %, når første dosis blev givet ved 12 måneder (effektmålet for non-inferioritetsstudiet opfyldt). Efter 2 doser var serobeskyttelsesraterne over for mæslinger 94,6 %, når første dosis blev givet ved 9 måneder, sammenlignet med 98,9 %, når første dosis blev givet ved 12 måneder (effektmålet for non- inferioritetsstudiet ikke opfyldt).

Serobeskyttelsesraterne over for mæslinger, parotitis og rubella for det fulde analysesæt fremgår af Tabel 1.

Tabel 1: Serobeskyttelsesrater over for mæslinger, parotitis og rubella 6 uger efter dosis 1 og 6 uger efter dosis 2 af den firevalente mæslinge-, parotitis-, rubella- og varicellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc. – Fuldt analysesæt

Valens

 

Dosis 1 ved 9 mdr. /

Dosis 1 ved 11 md. /

Dosis 1 ved 12 md. /

Tids-

dosis 2 ved 12 md.

dosis 2 ved 14 md.

dosis 2 ved 15 md.

(serobe-

N= 527

N= 480

N= 466

skyttelses-

punkt

Serobeskyttelsesrater

Serobeskyttelsesrater

Serobeskyttelsesrater

niveau)

 

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

 

 

Mæslinger

Efter

72.3%

87.6%

90.6%

dosis 1

[68.2; 76.1]

[84.2; 90.4]

[87.6; 93.1]

(titer ≥255

Post-

94.6%

98.1%

98.9%

mIU/mL)

dosis 2

[92.3; 96.4]

[96.4; 99.1]

[97.5; 99.6]

 

Parotitis

Post-

96.4%

98.7%

98.5%

(titer ≥10

dosis 1

[94.4; 97.8]

[97.3; 99.5]

[96.9; 99.4]

ELISA Ab

Post-

99.2%

99.6%

99.3%

units/mL)

dosis 2

[98.0; 99.8]

[98.5; 99.9]

[98.1; 99.9]

Rubella

Post-

97.3%

98.7%

97.8%

dosis 1

[95.5; 98.5]

[97.3; 99.5]

[96.0; 98.9]

(titer ≥10

Post-

99.4%

99.4%

99.6%

IU/mL)

dosis 2

[98.3; 99.9]

[98.1; 99.9]

[98.4; 99.9]

 

Geometriske gennemsnitstitre (GMT´er) efter 2. dosis mod parotitis og rubella var sammenlignelige på tværs af alle alderskategorier, mens GMT´erne mod mæslinger var lavere hos forsøgspersoner, som fik første dosis i 9 måneders alderen sammenlignet med forsøgspersoner, som modtog første dosis i 11 eller 12 måneders alderen.

En sammenlignende undersøgelse af 752 forsøgspersoner, som modtog M-M-RVAXPRO enten ved intramuskulær eller subkutan injektion, påviste en tilsvarende immunogenicitetsprofil for begge indgivelsesveje.

Virkningen af komponenterne i den tidligere formulering af mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc. blev fastslået i en serie dobbeltblinde kontrollerede forsøg i marken, som viste en høj grad af beskyttende virkning fremkaldt af de enkelte vaccinekomponenter. Disse undersøgelser fastslog desuden, at serokonversion som respons på vaccination mod mæslinger, parotitis og rubella var lig med beskyttelse mod disse sygdomme.

Vaccination efter eksponering for smitte

Vaccination af personer udsat for vildtypemæslinger kan give nogen beskyttelse, hvis vaccinen kan gives inden for 72 timer efter eksponering. Hvis vaccinen derimod gives få dage inden udsættelse for smitte, kan den give betydelig beskyttelse. Der findes ingen afgørende beviser for, at vaccination af personer, som for nylig har været udsat for vildtypemæslinger eller vildtyperubella, giver beskyttelse.

Effektivitet

Der er på verdensplan (1978-2003) blevet distribueret over 400 mio. doser af den tidligere formulering af mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc. Udbredt anvendelse af et vaccinationsprogram med 2 doser i USA og lande såsom Finland og Sverige har resulteret i en reduktion af incidensen på >99 % for hver af de 3 målsygdomme.

Ikke-gravide teenagepiger og voksne kvinder

Vaccination af modtagelige ikke-gravide teenagepiger og voksne kvinder i den fødedygtige alder med levende svækket rubellavirusvaccine er indiceret, hvis visse forsigtighedsregler overholdes (se pkt. 4.4 og 4.6). At vaccinere modtagelige kvinder efter puberteten fremkalder individuel beskyttelse mod efterfølgende at få rubellainfektion under graviditet, hvilket igen forebygger smitte af fosteret og efterfølgende medfødt rubellaskade.

Ikke tidligere vaccinerede personer over 9 måneder, som er i kontakt med modtagelige gravide kvinder, bør have levende svækket vaccine indeholdende rubella (som f.eks. M-M-RVAXPRO eller en monovalent rubellavaccine) for at nedsætte risikoen for eksponering af den gravide kvinde.

Personer, som sandsynligvis er modtagelige for parotitis og rubella

M-M-RVAXPRO foretrækkes til vaccination af personer som sandsynligvis er modtagelige for parotitis og rubella. Personer, som har brug for vaccination mod mæslinger, kan få M-M-RVAXPRO

uanset deres immunstatus mht. parotitis eller rubella, hvis en monovalent mæslingevaccine ikke er let tilgængelig.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber Ikke relevant.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Der er ikke gennemført nogen ikke-kliniske undersøgelser.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Pulver

Sorbitol

Natriumphosphat

Kaliumphosphat

Saccharose

Hydrolyseret gelatine

Medium 199 med Hanks salte

Minimum Essential Medium, Eagle (MEM)

Mononatrium-L-glutamat

Neomycin

Phenolrødt

Natriumhydrogencarbonat

Saltsyre (til justering af pH)

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Solvens

Vand til injektionsvæsker

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør vaccinen ikke blandes med andre lægemidler.

6.3Opbevaringstid

2 år.

Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes straks. Det er dog fastslået, at vaccinen i brug er holdbar i 8 timer ved opbevaring i køleskab ved 2-8° C.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2-8° C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset med pulver i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Pulver i hætteglas (glas) med en prop (butylgummi) og solvens i hætteglas (glas) med en prop (chlorbutyl) i pakningsstørrelser på 1 og 10 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Brug den medfølgende solvens til rekonstituering. Solvensen er en klar, farveløs væske. Før blanding med solvensen er pulveret en lysegul, kompakt, krystallinsk ”kage”. Efter fuldstændig rekonstitution er vaccinen en klar gul væske.

Det er vigtigt at bruge en separat steril sprøjte og kanyle til hver patient for at hindre overførsel af smitstoffer fra en person til en anden.

Instrukser for rekonstitution

Hele mængden af solvens trækkes op i en sprøjte, som skal bruges til både rekonstitution og injektion. Hele sprøjtens indhold injiceres i hætteglasset med pulveret. Omryst forsigtigt for at blande vaccinen fuldstændigt.

Den rekonstituerede vaccine må ikke anvendes, hvis der observeres partikler, eller hvis solvensens eller pulverets eller den rekonstituerede vaccines udseende afviger fra ovennævnte beskrivelse.

Hele indholdet af hætteglasset med den rekonstituerede vaccine trækkes op i den samme sprøjte og injiceres.

Der kan være vedlagt to separate nåle: brug en nål til at rekonstituere vaccinen og en anden nål til indgivelse af vaccinen til den person, der skal vaccineres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/337/001

EU/1/06/337/002

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11. maj 2006

Dato for seneste fornyelse: 11. maj 2011

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om M-M-RVAXPRO findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO pulver og solvens til injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte. Mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine (levende).

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,5 ml):

Mæslingevirus1 Enders’ Edmonston-stamme (levende, svækket) Parotitisvirus1 Jeryl Lynn™ stamme [niveau B]) (levende, svækket) Rubellavirus2 Wistar RA 27/3 stamme (levende, svækket)

* Cellekultur infektiøs dosis 50 %

1fremstillet i kyllingeembryoceller.

2fremstillet i humane diploide WI-38-lungefibroblaster.

Vaccinen kan indeholde spor af rekombinant humant albumin (rHA). Denne vaccine indeholder en spormængde af neomycin. Se pkt. 4.3.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Vaccinen indeholder 14,5 mg sorbitol. Se pkt. 4.3

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

ikke under 1x103 CCID50* ikke under 12,5x103 CCID50* ikke under 1x103 CCID50*

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte.

Før rekonstitution er pulveret en kompakt lysegul krystallinsk "kage", og solvensen er en klar farveløs væske.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

M-M-RVAXPRO er indiceret til samtidig vaccination mod mæslinger, parotitis og rubella hos personer fra 12 måneders alderen (se pkt. 4.2).

M-M-RVAXPRO kan under særlige omstændigheder gives til spædbørn fra 9-måneders alderen (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

Til anvendelse ved udbrud af mæslinger, til vaccination efter udsættelse for smitte samt til anvendelse hos ikke tidligere vaccinerede personer over 9 måneder, som er i kontakt med modtagelige gravide kvinder, og hos personer, som sandsynligvis er modtagelige for parotitis og rubella, se pkt. 5.1.

M-M-RVAXPRO skal anvendes på basis af officielle anbefalinger.

4.2 Dosering og administration

Dosering

Personer på 12 måneder eller ældre

Personer på 12 måneder eller ældre bør gives én dosis på en given dato. Anden dosis kan gives mindst 4 uger efter den første dosis i overensstemmelse med officielle anbefalinger. Den anden dosis er beregnet til personer, som af ukendt årsag ikke responderede på den første dosis.

Spædbørn mellem 9 og 12 måneder:

Immunogenicitets- og sikkerhedsdata viser, at M-M-RVAXPRO kan gives til spædbørn mellem 9 og 12 måneder i overensstemmelse med officielle anbefalinger, eller når tidlig beskyttelse anses for at være nødvendig (f.eks. daginstitution, ved udbrud eller ved rejse til et område med en høj forekomst af mæslinger). Sådanne spædbørn bør revaccineres i 12-15-måneders alderen. En ekstra dosis af en vaccine, der indeholder mæslingevirus, bør overvejes i overensstemmelse med officielle anbefalinger (se pkt. 4.4 og 5.1).

Spædbørn under 9 måneder

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen data vedrørende sikkerhed og virkning af M-M-RVAXPRO hos børn under 9 måneder.

Administration

Vaccinen skal injiceres intramuskulært (i.m.) eller subkutant (s.c.).

De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoidearegionen hos større børn, teenagere og voksne.

Vaccinen skal indgives subkutant hos patienter med trombocytopeni eller enhver form for koagulationsforstyrrelse.

For forholdsregler, der skal træffes, før håndtering eller administration af lægemidlet og for anvisninger omkring rekonstitution af lægemidlet før administration: Se pkt. 6.6.

MÅ IKKE INJICERES INTRAVASKULÆRT.

4.3 Kontraindikationer

Tidligere overfølsomhed over for mæslinge-, parotitis- eller rubellavaccine eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1, herunder neomycin (se pkt. 2, 4.4 og 6.1).

Graviditet. Desuden bør graviditet undgås i1 måned efter vaccinationen (se pkt. 4.6).

Vaccination skal udsættes under enhver sygdom med feber > 38,5° C.

Aktiv ubehandlet tuberkulose. Børn under behandling for tuberkulose har ikke oplevet forværring af sygdommen ved immunisering med levende mæslingevaccine. Der er til dato ikke indberettet nogen undersøgelser af mæslingevirusvaccines indvirkning på børn med ubehandlet tuberkulose.

Bloddyskrasier, leukæmi, lymfomer af enhver type eller andre maligne neoplasmer, der påvirker det hæmatopoietiske system og lymfesystemet.

Aktuel immunsuppresiv behandling (herunder høje doser kortikosteroider). M-M-RVAXPRO er ikke kontraindiceret til personer, som får topiske eller lave doser parenterale kortikosteroider (f.eks. som astmaprofylakse eller substitutionsterapi).

Svær humoral eller cellulær immundefekt (primær eller erhvervet), f.eks. svær kombineret immundefekt, agammaglobulinæmi og AIDS, eller symptomgivende hiv-infektion, eller en aldersspecifik CD4+ T-lymfocytprocent hos børn under 12 måneder: CD4+ <25 %; børn mellem 12- 35 måneder: CD4+ < 20 %; børn mellem 36-59 måneder: CD4+ < 15 % (se pkt. 4.4).

For svært immunkompromitterede personer, der ved en fejl er blevet vaccineret med mæslingeholdig vaccine, er der indberettet mæslingeencefalitis (MIBE), pneumonitis og fatal udgang som en direkte følge af udbredt infektion med mæslingevaccinevirus.

Familieanamnese med medfødt eller arvelig immundefekt, med mindre det kan påvises, at den potentielle modtager af vaccinen er immunkompetent.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som ved alle injicérbare vacciner skal der altid være egnet nødhjælpsbehandling til øjeblikkelig rådighed i tilfælde af sjældne anafylaktiske reaktioner efter administration af vaccinen (se pkt. 4.8).

Voksne og teenagere med kendt allergi kan have en øget risiko for at få en anafylaktisk eller anafylaktoid reaktion. Det anbefales derfor at monitorere disse patienter tæt efter vaccination.

Da levende mæslinge- og parotitisvaccine fremstilles ved dyrkning af kyllingeembryoceller, kan personer med en anamnese med anafylaktiske, anafylaktoide eller andre umiddelbare reaktioner (f.eks. urticaria, hævelse i munden eller halsen, besværet vejrtrækning, hypotension eller shock) efter indtagelse af æg have forhøjet risiko for en umiddelbar overfølsomhedsreaktion. Risk/benefit-ratioen skal vurderes omhyggeligt, før vaccination overvejes i sådanne tilfælde.

Der skal udvises behørig forsigtighed ved administration af M-M-RVAXPRO til personer med en anamnese eller familieanamnese med kramper eller hjernelæsion. Lægen skal være på vagt over for den temperaturstigning, som kan opstå efter vaccination (se pkt. 4.8).

Det kan forekomme, at spædbørn i alderen fra 9 til 12 måneder, som er vaccineret med en vaccine indeholdende mæslingevirus under et udbrud af mæslinger eller af anden grund, ikke responderer på vaccinen på grund af tilstedeværelse af cirkulerende antistoffer, som stammer fra moderen, og/eller på grund af immunsystemets umodenhed hos barnet (se pkt. 4.2 og 5.1).

Denne vaccine indeholder 14,5 mg sorbitol som hjælpestof. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans.

Trombocytopeni

Denne vaccine skal gives subkutant til personer med trombocytopeni eller enhver form for koagulationsforstyrrelse, da der kan opstå blødning efter intramuskulær indgivelse til disse personer. Personer som lider af trombocytopeni kan udvikle en sværere grad af trombocytopeni efter vaccination. Desuden kan personer, som udviklede trombocytopeni efter den 1. dosis M-M-RVAXPRO (eller dens komponentvacciner) udvikle trombocytopeni ved yderligere doser. Personens serologiske status kan evalueres for at afgøre, hvorvidt yderligere doser af vaccinen er nødvendigt. I sådanne tilfælde skal risk/benefit-ratioen vurderes omhyggeligt, inden vaccination overvejes. (se pkt. 4.8).

Øvrige

Vaccination kan overvejes hos patienter med udvalgte immundefekter, når fordelene opvejer risiciene (asymptomatiske hiv-patienter, IgG-subklasse-defekt, kongenit neutropeni, kronisk granulomatøs sygdom eller komplementmangelsygdomme).

Immunkompromitterede patienter uden kontraindikationer for denne vaccine (se pkt. 4.3) responderer muligvis ikke lige så godt som immunkompetente patienter. Derfor kan nogle af disse patienter få mæslinger, parotitis og rubella i tilfælde af kontakt til trods for passende administration af vaccinen. Disse patienter skal monitoreres nøje for tegn på mæslinger, parotitis og rubella.

Det er ikke sikkert, at vaccination med M-M-RVAXPRO resulterer i beskyttelse hos samtlige vaccinerede.

Smitteoverførsel

Udskillelse af små mængder levende svækket rubellavirus fra næsen eller halsen er forekommet hos flertallet af modtagelige personer 7 til 28 dage efter vaccination. Der er ingen sikre beviser for, at sådanne virus overføres til modtagelige personer, som er i kontakt med de vaccinerede. Smitteoverførsel ved tæt personlig kontakt anses derfor ikke som en væsentlig risiko, skønt den accepteres som en teoretisk mulighed. Overførsel af rubellavaccinevirus til spædbørn via modermælken uden holdepunkter for klinisk sygdom er dog dokumenteret (se pkt. 4.6).

Der er ikke rapporteret tilfælde af smitteoverførsel med den yderligere svækkede Enders’ Edmonston- mæslingevirusstamme eller Jeryl Lynn™-parotitisvirusstammen fra de vaccinerede til modtagelige personer i kontakt med dem.

Interaktion med laboratorieprøver: Se pkt. 4.5

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Immunglobulin

Immunglobulin (IG) må ikke gives samtidigt med M-M-RVAXPRO.

Indgivelse af immunglobulin samtidigt med M-M-RVAXPRO kan påvirke det forventede immunrespons. Vaccination bør udsættes mindst 3 måneder efter blod- eller plasmatransfusioner eller indgivelse af humant immunglobulin.

Indgivelse af blodprodukter som indeholder mæslinge-, parotitis- eller rubellaantistoffer, herunder immunglobulinpræparater, bør undgås i 1 måned efter en dosis M-M-RVAXPRO, medmindre det er tvingende nødvendigt.

Laboratorieprøver

Ved separat indgivelse af de enkelte levende svækkede mæslinge-, parotitis- og rubellavacciner er der rapporteret tilfælde, hvor huden kortvarigt har vist nedsat følsomhed over for tuberkulin. Hvis tuberkulintest skal udføres, bør den derfor administreres enten før, samtidigt med eller 4 til 6 uger efter vaccination med M-M-RVAXPRO.

Samtidig brug af andre vacciner

På nuværende tidspunkt er der ikke foretaget specifikke undersøgelser af samtidig brug af M-M-RVAXPRO og andre vacciner. Men da det er påvist, at M-M-RVAXPRO har samme sikkerheds- og immunogenicitetsprofil som den tidligere formulering af den kombinerede mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc., kan erfaring med denne vaccine tages i betragtning.

Publicerede kliniske data støtter samtidig indgivelse af den tidligere formulering af mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc. og andre børnevaccinationer, herunder DTaP (eller DTwP), IPV (eller OPV), HIB (Haemophilus influenzae type b med Hepatitis B-vaccine) og VAR (varicella). M-M-RVAXPRO skal gives samtidig med, eller en måned før eller efter indgivelse af andre levende virus-vacciner, på separate injektionssteder.

Baseret på kliniske studier med den firvalente mæslinge-, parotitis-, rubella- og varicellavaccine og med den tidligere formulering af den kombinerede mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc., kan M-M-RVAXPRO indgives samtidig (dog på separate injektionssteder) med Prevenar og/eller hepatitis-A-vaccine. I disse kliniske studier blev påvist, at immunresponsene ikke blev påvirket derved og at de generelle bivirkningsprofiler for de indgivne vacciner var lignende.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Gravide kvinder bør ikke vaccineres med M-M-RVAXPRO

Der er ikke udført undersøgelser med M-M-RVAXPRO til gravide. Det vides ikke, om M-M-RVAXPRO kan forårsage fosterskader, når den administreres til en gravid kvinde, eller om den kan påvirke reproduktionsevnen.

Der er dog ingen dokumentation for fosterskader efter administration af mæslinge- eller parotitisvacciner til gravide kvinder. Selvom det ikke kan udelukkes, at der er en teoretisk risiko, er der ikke rapporteret om nogen tilfælde af kongenit rubellasyndrom hos børn af flere end 3.500 disponerede kvinder, der ikke vidste, at de var tidligt gravide, da de blev vaccineret med en rubella- holdig vaccine. Derfor bør utilsigtet vaccination af kvinder med ukendt graviditet med mæslinge-, parotitis- eller rubellaholdige vacciner ikke foranledige afbrydelse af graviditeten.

Graviditet bør undgås i 1 måned efter vaccination. Kvinder, der planlægger graviditet, bør rådes til at vente.

Amning

Undersøgelser har vist, at ammende post partum-kvinder vaccineret med levende svækkede rubellavacciner kan udskille virus i modermælken og overføre det til brysternærede spædbørn. Hos spædbørn med serologiske tegn på rubellainfektion var der ingen, der havde symptomgivende sygdom. Det vides ikke, om mæslinge- eller parotitisvaccinevirus udskilles i modermælk. Der skal derfor udvises forsigtighed, når M-M-RVAXPRO gives til en ammende kvinde.

Fertilitet

M-M-R-VAXPRO er ikke blevet evalueret i fertilitetsundersøgelser.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. M-M-RVAXPRO forventes ikke at have nogen eller kun ubetydelig indvirkning på evnen til føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

a. Opsummering af sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg blev M-M-RVAXPRO givet til 1965 børn (se pkt. 5.1), og den generelle sikkerhedsprofil var sammenlignelig med den tidligere formulering af mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc.

I et klinisk forsøg blev M-M-RVAXPRO givet til 752 børn, enten intramuskulært eller subkutant. Den generelle sikkerhedsprofil var sammenlignelig for de to administrationsveje, selv om reaktioner på injektionsstedet var mindre hyppige i i.m.-gruppen (15,8 %) end i s.c.-gruppen (25,8 %).

Alle bivirkninger blev vurderet hos 1940 børn. Blandt disse børn blev der observeret de vaccinerelaterede bivirkninger, der er opsummeret i pkt. b, hos personer efter vaccination med M-M- RVAXPRO (bortset fra enkeltstående indberetninger med en hyppighed < 0,2 %).

Sammenlignet med første dosis associeres en anden dosis af M-M-RVAXPRO ikke med en stigning i incidensen og sværhedsgraden af kliniske symptomer, herunder symptomer, der tyder på overfølsomhedsreaktioner.

Hertil kommer, at andre bivirkninger er rapporteret under anvendelse efter markedsføring af M-M- RVAXPRO og/eller i kliniske forsøg efter markedsføringen af tidligere formuleringer af monovalente og kombinerede mæslinge-, parotitis- og rubellavacciner fremstillet af Merck & Co., Inc. uden hensyntagen til kausalitet eller hyppighed. Disse bivirkninger er opsummeret i pkt. b. Hyppigheden af disse uønskede hændelser er anført som “ikke kendt”, når den ikke kan estimeres ud fra

forhåndenværende data. Disse data er blevet indberettet på basis af over 400 mio. doser distribueret på verdensplan.

De mest almindelige bivirkninger, der er indberettet ved brug af M-M-RVAXPRO, var feber (38,5 °C eller derover), reaktioner på injektionsstedet, herunder smerter, hævelse og erytem.

b. Opsummering af bivirkninger i tabelform

Bivirkninger er opstillet efter frekvens i henhold til følgende konvention:

[Meget almindelig (≥ 1/10), Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til ≤ 1/100), Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)]

Bivirkning

Frekvens

Infektioner og parasitære sygdomme

 

Nasofaryngit, infektion eller virusinfektion i de øvre

Ikke almindelig

luftveje.

 

Aseptisk meningitis, atypiske mæslinger,

 

epididymitis, orkitis, otitis media, parotitis, rinitis,

Ikke kendt

subakut skleroserende panencefalitis.

 

Blod og lymfesystem

 

Regional lymfadenopati, trombocytopeni

Ikke kendt

Immunsystemet

 

Anafylaktoid reaktion, anafylakse og relaterede

 

fænomener, såsom angioneurotisk ødem, facialt ødem

Ikke kendt

og perifert ødem.

 

Psykiske forstyrrelser

 

Irritabilitet.

Ikke kendt

Nervesystemet

 

Afebrile konvulsioner eller krampeanfald, ataksi,

 

svimmelhed, encefalit, encefalopati, febrile

 

konvulsioner (hos børn), Guillain-Barres syndrom,

Ikke kendt

hovedpine, mæslingeencefalitis (MIBE) (se pkt. 4.3),

 

øjenlammelser, optisk neurit, paræstesi, polyneuritis,

 

polyneuropati, retrobulbær neurit, syncope

 

Øjne

 

Konjunktivit, retinit

Ikke kendt

Øre og labyrint

 

Nervebetinget døvhed

Ikke kendt

Luftveje, thorax og mediastinum

 

Rinorré

Ikke almindelig

Bronkospasme, hoste, pneumoni, pneumonit

Ikke kendt

(sepkt. 4.3), ømhed i halsen

 

Mave-tarm-kanalen

 

Diarré eller opkastning

Ikke almindelig

Kvalme

Ikke kendt

Hud og subkutane væv

 

Morbilliformt udslæt eller andet udslæt

Almindelig

Urtikaria

Ikke almindelig

Pannikulit, pruritus, purpura, hudinduration, Stevens-

Ikke kendt

Johnsons syndrom

 

Knogler, led, muskler og bindevæv

 

Artritog/eller artralgi(i reglen forbigående og

Ikke kendt

sjældent kronisk), myalgi

 

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Feber (38,5 °C eller derover), erytem på

Meget

injektionsstedet, smerter på injektionsstedet og

almindelig

hævelser på injektionsstedet

 

Misfarvning på injektionsstedet

Almindelig

Udslæt på injektionsstedet

Ikke almindelig

Kortvarig brænden og svien på injektionsstedet,

 

utilpashed, papillit, perifert ødem, hævelse, ømhed,

Ikke kendt

vesikler på injektionsstedet, vabler og hævelser på

 

injektionsstedet

 

Vaskulære sygdomme

 

Vaskulit

Ikke kendt

se pkt. c

c. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Aseptisk meningitis

Tilfælde af aseptisk meningitis er blevet indberettet efter mæslinge-, parotitis- og rubellavaccination. Selv om der er påvist en kausal relation mellem andre stammer af parotitisvaccine og aseptisk meningitis, er der ikke påvist en sammenhæng mellem Jeryl Lynn™-parotitisvaccine og aseptisk meningitis.

Encefalitis og encefalopati

Hos svært immunkompromitterede personer, der ved en fejl er blevet vaccineret med vaccine indeholdende mæslingevirus, er der indberettet mæslingeencefalitis (measles inclusion body encephalitis – MIBE), pneumonitis og dødelig udgang som en direkte følge af dissemineret infektion med mæslingevaccinevirus (se pkt. 4.3). Dissemineret infektion med fåresyge- og rubellavaccinevirus er også blevet rapporteret.

Subakut skleroserende panencefalit (SSPE)

Det er ikke påvist, at mæslingevaccine kan forårsage SSPE. Der har været indberetninger af SSPE hos børn, som ikke havde en infektionsanamnese med vildtypemæslinger, men som havde fået mæslingevaccine. Nogle af disse tilfælde kan være en følge af ikke erkendte mæslinger i det første leveår eller eventuelt af mæslingevaccinationen. Resultaterne af en retrospektiv case-kontrolleret undersøgelse udført af det amerikanske center for sygdomskontrol og forebyggelse (US Centers for Disease Control and Prevention) tyder på, at den generelle effekt af mæslingevaccine har været beskyttelse mod SSPE ved at forebygge mæslinger med sygdommens naturlige risiko for SSPE.

Artralgi og/eller artritis

Artralgi og/eller artritis (i reglen forbigående og sjældent kronisk) samt polyneuritis er karakteristiske træk ved infektion med vildtyperubella, og hyppighed og sværhedsgrad varierer med alder og køn, idet de især berører voksne kvinder og mindst hos præpubertetsbørn. Efter vaccination af børn er reaktionerne i led generelt usædvanlige (0-3 %) og af kort varighed. Hos kvinder er incidensen af artritis og artralgi generelt højere end hos børn (12-20 %), og reaktionerne tenderer mod at være markante og af længere varighed. Symptomerne kan varer ved i månedsvis eller i sjældne tilfælde årevis. Hos unge piger synes reaktionerne at ligge midt imellem incidensen hos børn og voksne kvinder. Selv hos ældre kvinder (35-45 år) tåles disse reaktioner generelt godt og påvirker sjældent normale aktiviteter.

Kronisk artrit

Kronisk artritis er blevet associeret med infektion med vildtyperubella og er blevet relateret til persisterende virus og/eller virusantigen isoleret fra kropsvæv. Vaccinemodtagere har kun sjældent udviklet kroniske ledsymptomer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Administration af en højere dosis end anbefalet af M-M-RVAXPRO er indberettet i sjældne tilfælde, og bivirkningsprofilen var sammenlignelig med den, der observeredes ved den anbefalede dosis af M- M-RVAXPRO.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Virusvaccine, ATC-kode J07BD52.

Vurdering af immunogenicitet og klinisk virkning

En sammenlignende undersøgelse af 1 279 personer, som fik M-M-RVAXPRO eller den tidligere formulering af mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine (fremstillet med humant serumalbumin) fremstillet af Merck & Co., Inc. påviste ens immunogenicitet og sikkerhed af de 2 produkter.

Kliniske undersøgelser af 284 tredobbelt seronegative børn i alderen 11 måneder til 7 år viste, at den tidligere formulering af mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc. er meget immunogen og sædvanligvis veltålt. I disse undersøgelser fremkaldte en enkelt injektion af vaccinen HI-antistoffer (hæmagglutinationinhibition) mod mæslinger hos 95 % af modtagelige forsøgspersoner, parotitisneutraliserende antistoffer hos 96 % og HI-antistoffer mod rubella hos 99 %.

Vurdering af immunogenicitet hos børn i 9-12-måneders alderen ved indgivelse af første dosis En klinisk undersøgelse af 1.620 raske spædbørn blev gennemført med den firevalente mæslinge-,

parotitis-, rubella- og varicellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc..Vaccinen blev administreret i et 2-dosis-vaccinationsprogram givet med 3 måneders mellemrum til børn, der var mellem 9 og 12 måneder på tidspunktet for 1. dosis. Sikkerhedsprofilen efter dosis 1 og 2 var generelt sammenlignelig for alle aldersgrupper.

I det fulde analysesæt (vaccinerede forsøgspersoner uanset deres antistof-titer ved baseline) sås høje serobeskyttelsesrater på >99 % over for parotitis og rubella efter dosis 2, uafhængigt af det vaccinerede barns alder ved første dosis. Efter 2 doser var serobeskyttelsesraterne over for mæslinger 98,1 %, når første dosis blev givet ved 11 måneder sammenlignet med 98,9 %, når første dosis blev givet ved 12 måneder (formålet med ikke-inferioritetsstudiet opfyldt). Efter 2 doser var serobeskyttelsesraterne over for mæslinger 94,6 %, når første dosis blev givet ved 9 måneder sammenlignet med 98,9 %, når første dosis blev givet ved 12 måneder (effektmålet for non- inferioritetsstudiet ikke opfyldt).

Serobeskyttelsesraterne over for mæslinger, parotitis og rubella for det fulde analysesæt fremgår af Tabel 1.

Tabel 1: Serobeskyttelsesrater over for mæslinger, parotitis og rubella 6 uger efter dosis 1 og 6 uger efter dosis 2 af den firevalente mæslinge-, parotitis-, rubella- og varicellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc. – Fuldt analysesæt

Valens

Tids-

Dosis 1 ved 9 md. /

Dosis 1 ved 11 md. /

Dosis 1 ved 12 md. /

(serobe-

dosis 2 ved 12 md.

dosis 2 ved 14 md.

dosis 2 ved 15 md.

punkt

skyttelses-

N= 527

N= 480

N= 466

 

niveau)

 

Serobeskyttelsesrater

Serobeskyttelsesrater

Serobeskyttelsesrater

 

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

Mæslinger

Post-

72.3%

87.6%

90.6%

dosis 1

[68.2; 76.1]

[84.2; 90.4]

[87.6; 93.1]

(titer ≥255

Post-

94.6%

98.1%

98.9%

mIU/mL)

dosis 2

[92.3; 96.4]

[96.4; 99.1]

[97.5; 99.6]

 

Parotitis

Post-

96.4%

98.7%

98.5%

(titer ≥10

dosis 1

[94.4; 97.8]

[97.3; 99.5]

[96.9; 99.4]

ELISA Ab

Post-

99.2%

99.6%

99.3%

units/mL)

dosis 2

[98.0; 99.8]

[98.5; 99.9]

[98.1; 99.9]

Rubella

Post-

97.3%

98.7%

97.8%

dosis 1

[95.5; 98.5]

[97.3; 99.5]

[96.0; 98.9]

(titer ≥10

Post-

99.4%

99.4%

99.6%

IU/mL)

dosis 2

[98.3; 99.9]

[98.1; 99.9]

[98.4; 99.9]

 

Geometriske gennemsnitstitre (GMT´er) efter 2. dosis mod parotitis og rubella var sammenlignelige på tværs af alle alderskategorier, mens GMT´erne mod mæslinger var lavere hos forsøgspersoner, som fik første dosis i 9 måneders alderen sammenlignet med forsøgspersoner, som modtog første dosis i 11 eller 12 måneders alderen.

En sammenlignende undersøgelse af 752 forsøgspersoner, som modtog M-M-RVAXPRO enten ved intramuskulær eller subkutan injektion, påviste en tilsvarende immunogenicitetsprofil for begge indgivelsesveje.

Virkningen af komponenterne i den tidligere formulering af mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc. blev fastslået i en serie dobbeltblinde kontrollerede forsøg i marken, som viste en høj grad af beskyttende virkning fremkaldt af de enkelte vaccinekomponenter. Disse undersøgelser fastslog desuden, at serokonversion som respons på vaccination mod mæslinger, parotitis og rubella var lig med beskyttelse mod disse sygdomme.

Vaccination efter eksponering for smitte

Vaccination af personer udsat for vildtypemæslinger kan give nogen beskyttelse, hvis vaccinen kan gives inden for 72 timer efter eksponering. Hvis vaccinen derimod gives få dage inden udsættelse for smitte, kan den give betydelig beskyttelse. Der findes ingen afgørende beviser for, at vaccination af personer, som for nylig har været udsat for vildtypemæslinger eller vildtyperubella, giver beskyttelse.

Effektivitet

Der er på verdensplan (1978-2003) blevet distribueret over 400 mio. doser af den tidligere formulering af mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine fremstillet af Merck & Co., Inc. Udbredt anvendelse af et vaccinationsprogram med 2 doser i USA og lande såsom Finland og Sverige har resulteret i en reduktion af incidensen på >99 % for hver af de 3 målsygdomme.

Ikke-gravide teenagepiger og voksne kvinder

Vaccination af modtagelige ikke-gravide teenagepiger og voksne kvinder i den fødedygtige alder med levende svækket rubellavirusvaccine er indiceret, hvis visse forsigtighedsregler overholdes (se pkt. 4.4 og 4.6). At vaccinere modtagelige kvinder efter puberteten fremkalder individuel beskyttelse mod efterfølgende at få rubellainfektion under graviditet, hvilket igen forebygger smitte af fosteret og efterfølgende medfødt rubellaskade.

Ikke tidligere vaccinerede personer over 9 måneder, som er i kontakt med modtagelige gravide kvinder, bør have levende svækket vaccine indeholdende rubella (som f.eks. M-M-RVAXPRO eller en monovalent rubellavaccine) for at nedsætte risikoen for eksponering af den gravide kvinde.

Personer, som sandsynligvis er modtagelige for parotitis og rubella

M-M-RVAXPRO foretrækkes til vaccination af personer som sandsynligvis er modtagelige for parotitis og rubella. Personer, som har brug for vaccination mod mæslinger, kan få M-M-RVAXPRO uanset deres immunstatus mht. parotitis eller rubella, hvis en monovalent mæslingevaccine ikke er let tilgængelig.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Der er ikke gennemført n nogen ikke-kliniske undersøgelser.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Pulver

Sorbitol

Natriumphosphat

Kaliumphosphat

Saccharose

Hydrolyseret gelatine

Medium 199 med Hanks salte

Minimum Essential Medium, Eagle (MEM)

Mononatrium-L-glutamat

Neomycin

Phenolrødt

Natriumhydrogencarbonat

Saltsyre (til justering af pH)

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Solvens

Vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør vaccinen ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

2 år.

Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes straks. Det er dog fastslået, at vaccinen i brug er holdbar i 8 timer ved opbevaring i køleskab ved 2-8° C.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2-8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset med pulver i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Pulver i hætteglas (glas) med en prop (butylgummi) og solvens i fyldt sprøjte (glas) med påsat kanyle med stempelprop (chlorbutylgummi) og kanylebeskyttelse (naturgummi) i pakningsstørrelser på 1 og 10 stk.

Pulver i hætteglas (glas) med en prop (butylgummi) og solvens i fyldt sprøjte (glas) med stempelprop (chlorbutylgummi)og hætte (styren butadiengummi), uden kanyle i pakningsstørrelser på 1, 10 og 20 stk.

Pulver i hætteglas (glas) med en prop (butylgummi) og solvens i fyldt sprøjte (glas) med stempelprop (chlorbutylgummi) og hætte (styren butadiengummi), med en eller to separate kanyler i pakningsstørrelser på 1, 10 og 20 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for destruktion og anden håndtering

Brug den medfølgende solvens til rekonstituering. Solvensen er en klar, farveløs væske. Før blanding med solvensen er pulveret en lysegul, kompakt, krystallinsk ”kage”. Efter fuldstændig rekonstitution er vaccinen en klar gul væske.

Det er vigtigt at bruge en separat steril sprøjte og kanyle til hver patient for at hindre overførsel af smitstoffer fra en person til en anden.

Instrukser for rekonstitution

Hele sprøjtens indhold injiceres i hætteglasset med pulveret. Omrystes forsigtigt for at blande vaccinen fuldstændigt. Hele indholdet af hætteglasset med den rekonstituerede vaccine trækkes op i den samme sprøjte og injiceres.

Den rekonstituerede vaccine må ikke anvendes, hvis der observeres partikler eller hvis solvensens eller pulverets eller den rekonstituerede vaccines udseende afviger fra den ovennævnte beskrivelse.

Der kan være vedlagt to separate nåle: brug en nål til at rekonstituere vaccinen og en anden nål til indgivelse af vaccinen til den person, der skal vaccineres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/337/003

EU/1/06/337/004

EU/1/06/337/005

EU/1/06/337/006

EU/1/06/337/007

EU/1/06/337/008

EU/1/06/337/009

EU/1/06/337/010

EU/1/06/337/011

EU/1/06/337/012

EU/1/06/337/013

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11. maj 2006

Dato for seneste fornyelse: 11. maj 2011

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om M-M-RVAXPRO findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet