Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Etikettering - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnM-M-RVaxPro
ATC-kodeJ07BD52
Indholdsstofmeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ProducentMSD VACCINS

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE M-M-RVAXPRO - Pulver i hætteglas og solvens i hætteglas - Pakning a 1, 10 stk.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. Mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine (levende).

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,5 ml):

Mæslingevirus - Enders' Edmonston-stamme (levende, svækket) Parotitisvirus - Jeryl Lynn™-stamme [niveau B](levende, svækket) Rubellavirus - Wistar RA 27/3 stamme

* Cellekultur infektiøs dosis 50 %

ikke under 1 x 103 CCID50* ikke under 12,5 x 103 CCID50* ikke under 1 x 103 CCID50*

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Sorbitol, natriumphosphat, kaliumphosphat, saccharose, hydrolyseret gelatine, medium 199 med Hanks salte, MEM, mononatrium-L-glutamat, neomycin, phenolrødt, natriumhydrogencarbonat, saltsyre, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension.

1 enkeltdosishætteglas (pulver) + 1 hætteglas (solvens).

10 enkeltdosishætteglas (pulver) + 10 hætteglas (solvens).

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2-8° C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset med pulver i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes straks eller inden for 8 timer, hvis den opbevares i køleskab.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/337/001 – pakning a 1 stk.

EU/1/06/337/002 – pakning a 10 stk.

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot.

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS MED PULVER

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

M-M-RVAXPRO pulver til injektionsvæske, suspension.

2.ADMINISTRATIONSMETODE

I.m. eller s.c. anvendelse.

3.UDLØBSDATO

EXP.

4.BATCHNUMMER

Lot.

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis.

6.ANDET

MSD VACCINS

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS MED SOLVENS

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Solvens til M-M-RVAXPRO.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP.

4. BATCHNUMMER

Lot.

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis.

6. ANDET

MSD VACCINS

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

M-M-RVAXPRO - Pulver i hætteglas og solvens i fyldt sprøjte med påsat kanyle Pakning a 1, 10 stk

1. LÆGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, i fyldt sprøjte. Mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine (levende).

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,5 ml):

Mæslingevirus - Enders' Edmonston-stamme (levende, svækket) Parotitisvirus - Jeryl Lynn™-stamme [niveau B](levende, svækket) Rubellavirus - Wistar RA 27/3 stamme

* Cellekultur infektiøs dosis 50 %

ikke under 1 x 103 CCID50* ikke under 12,5 x 103 CCID50* ikke under 1 x 103 CCID50*

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Sorbitol, natriumphosphat, kaliumphosphat, saccharose, hydrolyseret gelatine, medium 199 med Hanks salte, MEM, mononatrium-L-glutamat, neomycin, phenolrødt, natriumhydrogencarbonat, saltsyre, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, i fyldt sprøjte.

1 enkeltdosishætteglas (pulver) + 1 fyldt sprøjte (solvens) med kanyle.

10 enkeltdosishætteglas (pulver) + 10 fyldte sprøjter (solvens) med kanyle.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2-8° C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset med pulver i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes straks eller inden for 8 timer, hvis den opbevares i køleskab.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/337/003 – pakning a 1 stk.

EU/1/06/337/004 – pakning a 10 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot.

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

M-M-RVAXPRO - Pulver i hætteglas og solvens i fyldt sprøjte uden kanyle - Pakning a 1, 10, 20 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, i fyldt sprøjte. Mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine (levende).

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,5 ml):

Mæslingevirus - Enders' Edmonston-stamme (levende, svækket) Parotitisvirus - Jeryl Lynn™-stamme [niveau B](levende, svækket) Rubellavirus - Wistar RA 27/3 stamme

* Cellekultur infektiøs dosis 50 %

ikke under 1 x 103 CCID50* ikke under 12,5 x 103 CCID50* ikke under 1 x 103 CCID50*

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Sorbitol, natriumphosphat, kaliumphosphat, saccharose, hydrolyseret gelatine, medium 199 med Hanks salte, MEM, mononatrium-L-glutamat, neomycin, phenolrødt, natriumhydrogencarbonat, saltsyre, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, i fyldt sprøjte.

1 enkeltdosishætteglas (pulver) + 1 fyldt sprøjte (solvens) uden kanyle.

10 enkeltdosishætteglas (pulver) + 10 fyldte sprøjter (solvens) uden kanyle. 20 enkeltdosishætteglas (pulver) + 20 fyldte sprøjter (solvens) uden kanyle.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2-8° C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset med pulver i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes straks eller inden for 8 timer, hvis den opbevares i køleskab.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/337/005 – pakning a 1 stk.

EU/1/06/337/006 – pakning a 10 stk.

EU/1/06/337/007 – pakning a 20 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot.

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

M-M-RVAXPRO - Pulver i hætteglas og solvens i fyldt sprøjte med 1 separat kanyle - Pakning a 1, 10, 20 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte. Mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine (levende).

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,5 ml):

Mæslingevirus - Enders' Edmonston-stamme (levende, svækket) Parotitisvirus - Jeryl Lynn™-stamme [niveau B](levende, svækket) Rubellavirus - Wistar RA 27/3 stamme

* Cellekultur infektiøs dosis 50 %

ikke under 1 x 103 CCID50* ikke under 12,5 x 103 CCID50* ikke under 1 x 103 CCID50*

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Sorbitol, natriumphosphat, kaliumphosphat, saccharose, hydrolyseret gelatine, medium 199 med Hanks salte, MEM, mononatrium-L-glutamat, neomycin, phenolrødt, natriumhydrogencarbonat, saltsyre, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, i fyldt sprøjte.

1 enkeltdosishætteglas (pulver) + 1 fyldt sprøjte (solvens) + 1 kanyle.

10 enkeltdosishætteglas (pulver) + 10 fyldte sprøjter (solvens) + 10

kanyler

 

20 enkeltdosishætteglas (pulver) + 20 fyldte sprøjter(solvens) + 20

kanyler.

 

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2-8° C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset med pulver i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes straks eller inden for 8 timer, hvis den opbevares i køleskab.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/337/008 – pakning a 1 stk.

EU/1/06/337/009 – pakning a 10 stk.

EU/1/06/337/010– pakning a 20 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot.

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

M-M-RVAXPRO - Pulver i hætteglas og solvens i fyldt sprøjte med 2 separate kanyler - Pakning a 1, 10, 20 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, i fyldt sprøjte. Mæslinge-, parotitis- og rubellavaccine (levende).

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,5 ml):

Mæslingevirus - Enders' Edmonston-stamme (levende, svækket) Parotitisvirus - Jeryl Lynn™-stamme [niveau B](levende, svækket) Rubellavirus - Wistar RA 27/3 stamme

* Cellekultur infektiøs dosis 50 %

ikke under 1 x 103 CCID50* ikke under 12,5 x 103 CCID50* ikke under 1 x 103 CCID50*

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Sorbitol, natriumphosphat, kaliumphosphat, saccharose, hydrolyseret gelatine, medium 199 med Hanks salte, MEM, mononatrium-L-glutamat, neomycin, phenolrødt, natriumhydrogencarbonat, saltsyre, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, i fyldt sprøjte.

1 enkeltdosishætteglas (pulver) + 1 fyldt sprøjte (solvens) + 2 kanyler.

10 enkeltdosishætteglas (pulver) + 10 fyldte sprøjter (solvens) + 20

kanyler.

 

20 enkeltdosishætteglas (pulver) + 20 fyldte sprøjter (solvens) + 40

kanyler.

 

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2-8° C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset med pulver i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes straks eller inden for 8 timer, hvis den opbevares i køleskab.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/337/011 – pakning a 1 stk.

EU/1/06/337/012 – pakning a 10 stk.

EU/1/06/337/013 – pakning a 20 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot.

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS MED PULVER

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

M-M-RVAXPRO pulver til injektionsvæske, suspension, i en fyldt sprøjte.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

I.m. eller s.c. anvendelse.

3. UDLØBSDATO

EXP.

4. BATCHNUMMER

Lot.

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis.

6. ANDET

MSD VACCINS

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FYLDT SPRØJTE MED SOLVENS

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Solvens til M-M-RVAXPRO.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP.

4. BATCHNUMMER

Lot.

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis.

6. ANDET

MSD VACCINS

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet