Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maci (autologous cultured chondrocytes) – Produktresumé - M09AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnMaci
ATC-kodeM09AX02
Indholdsstofautologous cultured chondrocytes
ProducentVericel Denmark ApS
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

MACI 500.000 til 1.000.000 celler/cm2 implantationsmatrix

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert implantat indeholder matrix-applicerede karakteriserede dyrkede autologe chondrocytter.

2.1 Generel beskrivelse

Karakteriserede levedygtige autologe chondrocytter dyrket ex vivo, som udtrykker chondrocyt- specifikke genmarkører, anbragt på en CE-mærket type I/III-kollagenmembran, udvundet fra svin.

2.2

Kvalitativ og kvantitativ sammensætning

Hver implantationsmatrix består af karakteriserede autologe chondrocytterSuspendedpå en 14,5 cm² type I/III

kollagenmembran med en tæthed på 500.000 til 1.000.000 celler per cm2. Kirurgen skal tilpasse

implantatet til defektens størrelse og form.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Implantationsmatrix.

 

Implantatet er en uigennemsigtig, off-white membran med chondrocytter, leveret i 18 ml farveløs

opløsning i en skål.

 

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

 

 

Authorisation

4.1

Terapeutiske indikationer

Marketing

 

MACI er indiceret til reparation af symptomatiske bruskdefekter i knæet, der går helt igennem brusken (grad III og IV på Modified Outerbridge Scale), på 3-20 cm2 hos voksne patienter med et fuldt udvokset skelet.

4.2 Dosering og administration

MACI er kun beregnet til autolog anvendelse.

MACI skal administreres af en kirurg, som er specialuddannet og kvalificeret i brugen af MACI.

Dosering

Mængden af administreret MACI afhænger af bruskdefektens størrelse (overflade i cm2). Den behandlende kirurg klipper implantationsmatrixen, så den svarer til defektens størrelse og form, for at sikre, at det beskadigede område er helt dækket, og den implanteres med cellesiden nedad. Den administrerede dosis svarer til 500.000 til 1.000.000 autologe celler/cm2 implantationsmatrix.

Særlige populationer

Ældre personer (over 65 år gamle)

Brugen af MACI i denne aldersgruppe er ikke undersøgt. Anvendelse af MACI hos ældre patienter med generaliseret degeneration af brusken eller osteoartrose anbefales ikke.

Pædiatrisk population

MACIs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

gennem den subkondrale knogleplade skal undgås, men hvis blødning forekommer, skal den bringes under kontrol. Adrenalin eller fibrinklæber (se pkt. 4.5), appliceret sparsomt direkte på blødningsstedet, er egnede hæmostatika.

Administration

 

Suspended

Til implantation.

 

 

 

Defekten skal kun debrideres ned til den subkondrale knogleplade og ikke gennem den. Blødning

 

Authorisation

 

Implantation af MACI udføres under anvendelse af sterile kirurgiske teknikker og kræver både klargøring af defekten og anvendelse af fibrinklæber på defektens bund og kant for at sikre, at implantatet sidder godt fast. Nogle få afbrudte absorberbare suturer kan også anvendes til at give ekstra sikkerhed, hvis kirurgen skønner det nødvendigt.

Implantationen skal efterfølges af en passende genoptræningsplan (se pkt. 4.4).

For instruktioner om fremstilling og håndtering af MACI, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Marketing

Overfølsomhed over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1, eller svineprodukter

 

eller eventuelle reststoffer fra fremstillingen af MACI inklusive okseserum, samt gentamicin.

• Svær osteoartrose i knæet.

• Inflammatorisk artritis, inflammatorisk ledsygdom eller medfødte koagulationsforstyrrelser, som ikke er korrigeret.

• Patienter med en femoral epifyseskive, der endnu ikke er helt lukket.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

MACI er et autologt implantat og må kun administreres til den patient, som det er fremstillet til. Implantation af MACI skal udføres under artrotomi under sterile forhold. Der er begrænset erfaring

Forholdsregler vedrørende brugen

med applikation af MACI i knæet under artroskopi, men artroskopiske teknikker kan anvendes til at applicere MACI efter den behandlende læges skøn.Suspended

Behandling af patienter med lokal inflammation eller aktiv infektion i knogle, led og omgivende bløddelsvæv skal midlertidigt udsættes, indtil dokumenteret sygdomsfrihed.

I pivotalstudiet af MACI blev patienter ekskluderet, hvis de havde kendt osteoartrose (Kellgren- Lawrence grad 3 eller 4) i det pågældende knæ eller samtidig inflammatorisk sygdom.

For at skabe gunstige forhold for heling skal samtidige patologiske tilstande klarlægges før eller samtidig med implantationen af MACI. Disse omfatter:

Meniskpatologi: ustabil eller overrevet menisk kræver reparation, udskiftning eller partiel

meniskfjernelse. MACI anbefales ikke til patienter med total menisektomi, medmindre en ny

Manglende stabilitetAuthorisationaf korsbånd: der må ikke være for stor løshed i leddet. Både forreste og bageste korsbånd skal være stabile eller gennemgå rekonstruktion for at reducere

menisk kan indopereres ved en planlagt eller samtidig menisktransplantation.

forskydningskræfter og rotationsspændinger på tværs af leddet.

Fejlstilling: det tibio-femorale led skal være i korrekt stilling. Abnorm varus- eller valgusbelastning af det tibio-femorale led kan kompromittere implantatet og bør håndteres med korrigerende osteotomi eller lignende procedure. Ved behandling af defekter i trochlea og patella skal abnorm patellasporing korrigeres før eller samtidig med MACI-implantationen.

Post-operativ blødning i leddet forekommer hovedsagelig hos patienter, som er prædisponerede for blødning eller ved insufficient kirurgisk blødningskontrol. Patientens hæmostasefunktion skal screenes før operation. Tromboseprofylakse skal administreres i henhold til lokale retningslinjer.

MarketingLokale retningslinjer for antibiotikaprofylakse i forbindelse med ortopædkirurgi skal følges. På grund af begrænset erfaring anbefales det ikke at bruge MACI i andre led end knæet.

MACI afsendes efter en valideret hurtig mikrobiel sterilitetsanalyse for at bekræfte fravær af mikrobiel vækst. Endelige sterilitetstestresultater forefindes ikke på forsendelsestidspunktet. Hvis der findes positive dyrkningsresultater, kontaktes den behandlende læge for at diskutere enten aflysning af implantationen eller en handlingsplan baseret på de patientspecifikke omstændigheder og en vurdering af risikoen.

Tilfælde, hvor MACI ikke kan leveres

Genoptræning

Kontrolleret fysioterapi, herunder tidlig mobilisering, øvelser indenfor bevægeradius og delvis vægtbelastning anbefales så hurtigt som muligt for at fremme modning af transplantatet og for at mindske risikoen for postoperative tromboemboliske hændelser samt stivhed i leddet. Efter implantationen skal patienten følge et hensigtsmæssigt styret, trinvist genoptræningsprogram i henhold

til anbefalinger fra den behandlende læge på grundlag af MACI-genoptræningsvejledningen. Dette skal omfatte specificeret eller trinvis fysisk aktivitet for at mindske risikoenSuspendedfor artrofibrose og

gradueret delvis vægtbelastning. Genoptagelse af idrætsaktivitet skal foregå på et individuelt grundlag i samråd med sundhedspersonale.

I nogle tilfælde kan det forekomme, at patientens chondrocytter ikke kan opformeres, eller at

frigivelseskriterierne (se pkt. 6.6) ikke er opfyldt på grund af dårlig biopsikvalitet, patientkarakteristika eller produktionssvigt. Det kan derfor ske, at MACI ikke kan leveres.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Fibrinklæber, der indeholder formaldehyd, må ikke anvendes sammen med MACI, da formaldehyd er

toksisk for chondrocytterne.

Amning

Authorisation

Orale analgetika anbefales til postkirurgisk smertelindring, hvorimod intraartikulær indgift af

analgetika ikke kan anbefales, da studier har påvist skadelige virkninger på ledbrusk og chondrocytter efter eksponering.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra graviditeter, hvor kvinden har været eksponeret for MACI. Konventionelle studier af reproduktions- og udviklingstoksicitet anses ikke for at være relevante i betragtning af lægemidlets art og den påtænkte kliniske anvendelse. I betragtning af den lokale anvendelse af lægemidlet forventes MACI ikke at have nogle skadelige virkninger på graviditet. Da MACI imidlertid implanteres i forbindelse med invasive kirurgiske teknikker, anbefales det ikke under graviditet.

MarketingDer findes ingen data om brug af MACI under amning. I betragtning af den lokale anvendelse af præparatet forventes MACI ikke at forårsage nogen uønskede virkninger hos det diende spædbarn. Da

MACI imidlertid implanteres i forbindelse med invasive kirurgiske teknikker, skal der træffes beslutning om, hvorvidt amning skal afbrydes under hensyn til de behandlingsmæssige fordele for kvinden og risikoen for spædbarnet.

Fertilitet

Der findes ingen data på, hvilken indvirkning behandling med MACI kan have på fertilitet.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Da MACI implanteres i forbindelse med kirurgi, påvirker implantation i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. I genoptræningsperioden, der følger efter behandlingen med MACI, skal patienterne rådspørge deres behandlende læge og følge dennes råd.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Baseret på eksponering af over 6.000 patienter for MACI-behandling i knæet kan der ses

komplikationer i forbindelse med artrotomiproceduren, generelle komplikationer relateret til det

kirurgiske indgreb, til andre patologiske tilstande i knæet (såsom ligament eller menisk) eller til

Artrofibrose

Suspended

biopsitagning. Komplikationer relateret til knæoperationer generelt kan desuden omfatte dyb

venetrombose og lungeemboli. Andre komplikationer er identificeret at have en årsagssammenhæng med MACI. Følgende vigtige risici er identificeret som værende relateret til enten MACI eller perioperative komplikationer:

Relateret til MACI:

Symptomatisk transplantathypertrofi

Delaminering af transplantatet (komplet eller partiel, kan muligvis føre til løse dele i leddet eller transplantatsvigt)

Peri-operative komplikationer relateret til kirurgisk indgreb i knæet:

Ledblødning

Lokaliseret inflammationAuthorisationpå operationsstedet

Lokaliseret infektion på operationsstedet

Tromboemboliske hændelser

Skema over bivirkninger

Bivirkninger er angivet efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheder er defineret i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000). Marketing

 

Systemorganklasse

 

Ikke almindelig

Sjælden

 

 

 

 

 

Infektioner og parasitære

 

Infektiøs artritis

 

sygdomme

 

 

Sårinfektion

 

 

 

 

Lokaliseret infektion

 

Knogler, led, muskler og

 

Artrofibrose

 

bindevæv

 

 

Suspended

 

 

 

Synovitis

 

 

 

 

Tendonitis

 

 

 

 

Ledblødning

 

 

 

 

Artralgi

 

 

 

 

Ledeffusion

 

 

 

 

Hævelse i led

 

 

 

 

Stivhed i led

 

 

 

 

Knogleødem

 

 

 

 

Mindsket bevægelighed af led

 

 

 

 

 

Almene symptomer og

 

Inflammation

 

reaktioner på

 

 

Hypertermi

 

administrationsstedet

 

 

Pyreksi

 

 

 

Authorisation

Ødem på implantationsstedet

 

Undersøgelser

 

Forhøjet C-reaktivt protein

 

 

 

 

 

 

 

 

Traumer, forgiftninger og

Transplantatdelaminering

Tab af transplantat

 

behandlingskomplikationer

Transplantatkomplikation

Bruskskade

 

 

 

Transplantathypertrofi

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

 

 

Transplantatdelaminering:

 

 

Marketing

 

 

 

Transplantatdelaminering er en hel eller delvis løsning af transplantatet fra den subkondrale knogle og den omgivende brusk. En total transplantatdelaminering er en alvorlig komplikation, og patienten kan opleve fastlåsning, smerte og hævelse efter en akut distorsion af knæet.

Risikofaktorer for transplantatdelaminering kan omfatte, men er ikke begrænset til, dårlig patient- udvælgelse, utilstrækkelig overholdelse af anbefalet kirurgisk teknik, mangelfuld håndtering af samtidige patologiske tilstande, mangelfuld overholdelse af genoptræningsprotokollen eller postoperativt traume i knæet.

Transplantathypertrofi:

Symptomatisk transplantathypertrofi er en komplikation, der kan forekomme med MACI.

Symptomer kan være låsning eller smerte. Der er ingen kendte risikogrupper eller specifikke risikofaktorer for transplantathypertrofi hos patienter, der behandles med MACI. Debridering af hypertrofisk væv under artroskopi kan være nødvendig hos disse patienter.

Ikke relevant.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

væv til bruskreparation.

Suspended

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre lægemidler til sygdomme i bevægeapparatet, ATC-kode: M09AX02

Der er ikke foretaget kliniske farmakologiske studier med MACI. Aktuel klinisk og ikke-klinisk evidens tyder på, at applikation af autologe chondrocytter på kollagenmembranen fremmer proliferation og gendifferentiering af de anbragte celler og kan resultere i syntese af hyalinlignende

MACI er undersøgt i et parallelt, randomiseret, åbent studium hos 144 patienter med Outerbridge grad III eller IV fokale bruskdefekter på 3-20 cm2 (median 4 cm2) i knæet. Tooghalvfjerds patienter fik MACI, og 72 blev behandlet med mikrofraktur. Den mediane patientalder var 34 til 35 år (interval: 18 til 54 år), og det gennemsnitlige body mass index var 26. Størstedelen af patienterne havde tidligere gennemgået mindst en ortopædisk knæoperation. MACI var superior til mikrofraktur med hensyn til forbedring af smerte og funktion i henhold til KOOS-skalaen (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score). Se responshyppigheder i Tabel 1 nedenfor.

Fire patienter havde behandlingssvigt i mikrofraktur-armen versus en i MACI-armen. Der blev ikke observeret nogen signifikante forskelle i de strukturelle markører for bruskreparation mellem de to behandlingsformer vurderet ud fra International Cartilage Repair Society (ICRS) II totalscore for histologisk biopsivurdering og defektfyldningsscore vurderet med MR.

 

 

Tabel 1: KOOS-responsrate*: Fuldt analysesæt

 

 

 

 

Authorisation

 

 

 

 

 

 

MACI

Mikrofraktur

 

 

n (%)

 

N=72

N=72

p-værdi

 

Besøg 10 (uge 104)

 

 

 

 

 

 

 

Stratificeret efter center

 

 

 

 

 

 

Respons

 

(87,50)

(68,06)

0,016

 

Ikke respons

 

9 (12,50)

(27,78)

 

 

Mangler

 

 

(4,17)

 

 

Besøg 10 (uge 104)

 

 

 

 

 

 

 

Ikke stratificeret

 

 

 

 

 

 

 

Respons

 

(86,11)

(66,67)

0,011

 

Ikke respons

 

(9,72)

(25,00)

 

 

Mangler

 

(4,17)

(8,33)

 

Marketing

 

 

 

 

 

 

* KOOS-responsrate: Responset defineres som en forbedring af Knee Injury and Osteoarthritis

Outcome Score i forhold til baseline på mindst 10 point på en skala til 100.

6.1 Hjælpestoffer

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med MACI hos pædiatriske patienter under 18 år til reparation af symptomatiske bruskdefekter i knæet (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Der er ikke udført typiske kliniske farmakokinetiske studier (ADME) med MACI. MACIs farmakokinetik er relateret til resorption af kollagenmembranen, en proteolytisk proces udført af celler i nærheden af defekterne. Membranen resorberes i månederne efter implantationen.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data baseret på implantation af MACI hos kaniner og heste viser ingen speciel risiko for mennesker.

Ikke-kliniske in vitro studier har vist, at kollagenmembranen ikke er cytotoksisk, mutagen, reaktiv (kort- og langtidsimplantation), sensibiliserende og toksisk (akut systemisk), og at den har negligeable irritative egenskaber.

Suspended

Et kaninstudium viste,Authorisationat der 3 måneder efter implantation var et minimalt antal inflammatoriske celler til stede i nærheden af defekten, med variabel kondrogenese. I et hestestudium observeredes der efter

3 måneder tegn på et mindre inflammatorisk respons, kendetegnet ved et let øget synovialvæske- volumen og en mindre lymfeansamling i synovium. Efter 6 måneder var disse signaler aftaget, hvilket resulterede i et normalt synovialt udseende. Der var ingen indikationer på en kraftig inflammatorisk reaktion.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM; vandfrit calciumchlorid, ferrinitratnonahydrat, kaliumchlorid, vandfrit magnesiumsulfat, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, D-glucose, L-argininhydrochlorid, L-cystinhydrochlorid, L- glutamin, glycin, L-histidinhydrochloridmonohydrat, L-isoleucin, L-leucin, L-lysinhydrochlorid , L-

MarketingD-calciumpantothenat, cholinchlorid, folinsyre, i-inositol, nicotinamid, riboflavin,

methionin, L-phenylalanin, L-serin, L-threonin, L-tryptophan, dinatrium-L-tyrosindihydrat, L-valin,

thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid) med natriumsaltet af 4–(2-hydroxyethyl)piperazin-1- ethansulfonsyre (HEPES), saltsyre eller natriumhydroxid til pH-justering og natriumchlorid til justering af osmolalitet.

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

6 dage.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Behold MACI i den ydre emballage, indtil det skal bruges. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. Opbevar forsendelsesboksen på et sted med temperatur under 37 °C.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser og specielt udstyr til anvendelse, administration eller implantation

MACI sendes i specialfremstillede, sterile, forseglede skåle af klar polystyren.

Hver skål indeholder 1 implantationsmatrix, der holdes på plads af en grøn polycarbonat x-ring, og er lukket med et grønt polycarbonatlåg til forsendelse.

Hver skål er forseglet i en gammabestrålet, klar plastpose.

MACI leveres i 1 til 2 skåle, som er placeret i en 95 kPa-pose (ydre pose) med absorberende materiale til transport.

Denne pakke er indelukket i en ydre emballage, som er isoleret med omgivende gelpakker.

Biopsien sendes til vævscentret. På vævscentret dyrkes bruskcellerne aseptisk i kultur for at øge antallet af celler, og de anbringes på en CE-mærket type I/III kollagenmembran udvundet fra svin for at fremstille MACI. MACI frigives efter positive resultater af analyser, som vurderer chondrocytternes levedygtighed, identitet, potens, minimum-celleantal, endotoxin, sterilitet før frigivelse og mykoplasma.

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Suspended

 

Under den første procedure udtages en prøve af sundt bruskvæv (en biopsi) fra det berørte led under en

artrotomi eller artroskopi.

 

Authorisation

 

MACI sendes til behandlingsstedet. På dette tidspunkt implanteres MACI i bruskdefekten i det berørte led ved en ny procedure. MACI-implantatet fastgøres ved hjælp af en fibrinklæber.

Perioden mellem biopsitagning og MACI-implantation kan variere afhængigt af logistiske faktorer samt af kvaliteten og antallet af celler fra biopsien. Den korteste periode er 6 uger, men cellerne kan

også kryopræserveres og oplagres i op til 24 måneder, indtil en operationsdato er fastsat. MarketingKirurgen planlægger datoen for MACI-implantation i samråd med indehaveren af

markedsføringstilladelsen (MAH) eller dennes lokale repræsentant. I sjældne tilfælde kan MAH ikke fremstille et MACI-implantat ud fra de tilgængelige celler. Hvis det sker, skal kirurgen rådgive patienten om, hvad der bedst kan gøres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer for hospitalsaffald.

Se vejledningen i operationsteknik for yderligere information.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vericel Denmark ApS

Amaliegade 10

DK-1256 København K

Danmark

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/847/001

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 27. juni 2013

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Marketing

Authorisation

Suspended

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet