Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – Etikettering - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnNaglazyme
ATC-kodeA16AB
Indholdsstofgalsulfase
ProducentBioMarin Europe Ltd.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Naglazyme 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Galsulfase

2.ANGIVELSE AF AKTIV STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml opløsning indeholder 1 mg galsulfase. Ét hætteglas af 5 ml indeholder 5 mg galsulfase.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumklorid,

Natriumfosfat monobasisk monohydrat,

Natriumfosfat dibasisk heptahydrat,

Polysorbat 80,

Vand til injektioner,

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hætteglas med koncentrat til infusionsvæske, opløsning

6 hætteglas med koncentrat til infusionsvæske, opløsning

5 mg/5 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægsseddel inden brug

Intravenøs anvendelse

6.ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab

Må ikke nedfryses

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Kun til engangsbrug

Evt. ubrugt opløsning skal bortskaffes

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/05/324/001 1 hætteglas

EU/1/05/324/002 6 hætteglas

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

1, 5 ml klart HÆTTEGLAS

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Naglazyme 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Galsulfase

Intravenøs anvendelse

2.ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægsseddel inden brug

3.UDLØBSDATO

Udløbsdato:

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

5 mg/5 ml

6.ANDET

Opbevares i køleskab

Må ikke nedfryses

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet