Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Etikettering - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnNatpar
ATC-kodeH05AA03
Indholdsstofparathyroid hormone
ProducentShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE ÆSKE

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Natpar 25 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Natpar 50 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Natpar 75 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Natpar 100 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning parathyroideahormon (rDNA)

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver dosis indeholder 25 mikrogram parathyroideahormon (rDNA) i 71,4 mikroliter-opløsning efter rekonstitution.

Hver cylinderampul indeholder 350 mikrogram parathyroideahormon (rDNA).

Hver dosis indeholder 50 mikrogram parathyroideahormon (rDNA) i 71,4 mikroliter-opløsning efter rekonstitution.

Hver cylinderampul indeholder 700 mikrogram parathyroideahormon (rDNA).

Hver dosis indeholder 75 mikrogram parathyroideahormon (rDNA) i 71,4 mikroliter-opløsning efter rekonstitution.

Hver cylinderampul indeholder 1.050 mikrogram parathyroideahormon (rDNA).

Hver dosis indeholder 100 mikrogram parathyroideahormon (rDNA) i 71,4 mikroliter-opløsning efter rekonstitution.

Hver cylinderampul indeholder 1.400 mikrogram parathyroideahormon (rDNA).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid, mannitol, citronsyremonohydrat, metacresol, natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsvæsker.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2 cylinderampuller i hver sin ampulbeholder

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse.

Skal bruges sammen med blanderedskab, Natpar-penne, pen- kanyler

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

Bortskaf rekonstituerede cylinderampuller efter 14 dage.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevar cylinderampullen i ampulbeholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TIL AMPULBEHOLDER

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Natpar 25 mikrogram/dosis pulver til injektionsvæske, opløsning Natpar 50 mikrogram/dosis pulver til injektionsvæske, opløsning Natpar 75 mikrogram/dosis pulver til injektionsvæske, opløsning Natpar 100 mikrogram/dosis pulver til injektionsvæske, opløsning parathyroideahormon (rDNA)

Subkutan anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

6.ANDET

PÅMINDELSESTEKST (inkluderet i pakningen)

Fastgør kanylen før blanding

Se brugervejledningen

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet