Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Indlægsseddel - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnNatpar
ATC-kodeH05AA03
Indholdsstofparathyroid hormone
ProducentShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Indlægsseddel: Information til patienten

Natpar 25 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Natpar 50 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Natpar 75 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Natpar 100 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning parathyroideahormon

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Natpar

3.Sådan skal du tage Natpar

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

7.Brugervejledning

1.Virkning og anvendelse

Hvad er Natpar?

Natpar bruges som erstatning for et hormon hos voksne med nedsat funktion af biskjoldbruskkirtlerne, såkaldt hypoparatyroidisme.

Hypoparatyroidisme er en sygdom, der skyldes lave niveauer af parathyroideahormon, som produceres af biskjoldbruskkirtlerne i halsen. Dette hormon regulerer mængden af kalcium og fosfat i blodet og urinen.

Hvis niveauet af parathyroideahormon i din krop er for lavt, kan kalciumniveauet i dit blod blive for lavt. Et lavt kalciumniveau kan give problemer mange forskellige steder i kroppen, herunder knoglerne, hjertet, huden, musklerne, nyrerne, hjernen og nervesystemet. I punkt 4 er der en liste over symptomer på for lavt kalciumniveau.

Natpar er en syntetisk form for parathyroideahormon, som medvirker til at holde koncentrationen af kalcium og fosfat i blodet og urinen på et normalt niveau.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Natpar

Tag ikke Natpar:

-hvis du er allergisk over for parathyroideahormon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Natpar (angivet i punkt 6)

-hvis du skal gennemgå eller tidligere har gennemgået strålebehandling af skelettet

-hvis du har knoglekræft eller andre kræftformer, der har spredt sig til dine knogler

-hvis du har øget risiko for at udvikle en type knoglekræft, der kaldes osteosarkom (f.eks. hvis du har Pagets knoglesygdom eller en anden knoglesygdom)

-hvis en blodprøve viser, at du har uforklarlige stigninger i knogle-specifik basisk fosfatase

-hvis du har pseudohypoparatyroidisme, en sjælden tilstand, hvor kroppen ikke reagerer tilstrækkeligt på det parathyroideahormon, der produceres i kroppen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Natpar.

Hvis du behandles med Natpar, kan du få bivirkninger, der er forbundet med et lavt eller højt indhold af kalcium i blodet (se punkt 4 for at læse mere om disse bivirkninger).

Disse bivirkninger kan typisk optræde:

-i starten af Natpar-behandlingen

-hvis din Natpar-dosis bliver ændret

-hvis du glemmer en af dine daglige injektioner

-hvis du holder op med at tage Natpar i et stykke tid eller helt holder op med at tage det.

Du vil eventuelt få medicin til at behandle eller forebygge disse bivirkninger, ligesom du eventuelt kan blive bedt om at holde op med at tage noget af din nuværende medicin. Der kan f.eks. være tale om kalcium eller D-vitamin.

Hvis symptomerne er alvorlige, kan din læge give dig yderligere behandling.

Lægen vil tjekke dit kalciumniveau. Måske skal din Natpar-dosis ændres, eller du skal holde en kortere pause med injektionerne.

Blodprøver og urinprøver

Lægen vil kontrollere, hvordan du reagerer på behandlingen:

-i de første 7 dage efter, behandlingen er startet, og

-hvis din dosis ændres.

I den forbindelse vil du få taget blodprøver og urinprøver for at få målt mængden af kalcium i blodet og urinen. Lægen vil eventuelt fortælle dig, at du skal ændre den mængde kalcium eller D-vitamin, du tager (i alle former, også kalcium i fødevarer).

Børn og unge

Natpar bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Natpar

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder f.eks.

-digoxin, også kendt som digitalis, en type hjertemedicin

-medicin til behandling af knogleskørhed, såkaldte bisfosfonater, f.eks. alendronsyre

-medicin, der kan påvirke kalciumniveauet i blodet, såsom lithium eller visse lægemidler, der bruges til at øge mængden af urin (diuretika).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Der er kun begrænset information om sikkerheden ved Natpar hos gravide kvinder.

Det er vist, at Natpar udskilles i mælken hos rotter, men det vides ikke, om det udskilles i mælken hos mennesker.

Din læge vil vurdere, om du skal påbegynde Natpar-behandlingen. Din læge vil også beslutte, om du skal fortsætte med at tage dette lægemiddel, hvis du bliver gravid eller begynder at amme, mens du er i behandling.

Det vides ikke, om Natpar påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Natpar påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Hypoparatyroidisme kan dog i sig selv påvirke din evne til at koncentrere dig. Hvis din evne til at koncentrere dig er nedsat, må du ikke køre motorkøretøj eller betjene maskiner, før din koncentrationsevne er normal igen.

Natpar indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Det betyder, at det er næsten "natriumfrit".

3.Sådan skal du tage Natpar

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Lægen eller sundhedspersonalet vil vise dig, hvordan du bruger Natpar-pennen.

Natpar gives som subkutan injektion (under huden) hver dag. Du skal bruge en pen til at injicere lægemidlet.

Den genanvendelige pen med Natpar omtales som Natpar-pen eller blot pen i denne indlægsseddel.

Dosis

Den anbefalede startdosis af Natpar er 50 mikrogram pr. dag.

-Lægen kan dog give dig 25 mikrogram pr. dag som startdosis alt efter resultatet af din blodprøve.

-Lægen kan justere din dosis efter 2-4 uger.

Det er forskelligt fra person til person, hvor stor dosis skal være. Den daglige dosis kan variere fra 25 til 100 mikrogram Natpar.

Lægen kan vurdere, at du også skal tage andre midler som f.eks. kalciumtilskud eller D-vitamin, mens du tager Natpar. Lægen vil fortælle dig, hvor meget du skal tage hver dag.

Sådan skal du bruge pennen

Læs punkt 7, "Brugervejledning", i denne indlægsseddel, inden du bruger pennen.

Brug ikke pennen, hvis injektionsvæsken er uklar eller indeholder synlige partikler.

Medicinen skal blandes, før du bruger pennen første gang.

Når du har blandet medicinen, er Natpar-pennen klar til brug, og medicinen kan injiceres under huden på dit lår. Injicér i det andet lår næste dag (fortsæt med at skifte lår hver dag).

Det anbefales kraftigt, at du noterer præparatets navn og lotnummer, hver gang du tager en dosis Natpar, for at få en fortegnelse over de anvendte lots.

Så længe skal du tage Natpar

Du skal blive ved med at tage Natpar i så lang tid, som lægen har ordineret det.

Hvis du har taget for meget Natpar

Hvis du ved en fejl kommer til at injicere mere end én dosis Natpar samme dag, skal du omgående kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at tage Natpar

Hvis du glemmer at tage Natpar (eller ikke kan injicere det på det sædvanlige tidspunkt), skal du tage injektionen, så snart du kan, men du må ikke injicere mere end én dosis på samme dag.

Tag den næste Natpar-dosis på det sædvanlige tidspunkt næste dag. Du skal måske tage yderligere kalciumtilskud, hvis du har tegn på nedsat kalciumniveau i blodet (se punkt 4 for symptomer).

Du må ikke injicere en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Natpar

Tal med lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Natpar.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Følgende muligvis alvorlige bivirkninger kan opstå under behandling med Natpar:

Meget almindelig bivirkning: forhøjet kalciumniveau i blodet, som typisk kan opstå, når du starter på behandlingen med Natpar.

Meget almindelig bivirkning: nedsat kalciumniveau i blodet, som typisk kan opstå, hvis du pludseligt stopper behandlingen med Natpar.

Symptomer relateret til forhøjet eller nedsat kalciumniveau er anført i listen nedenfor. Fortæl det med det samme til din læge, hvis du oplever en eller flere af disse bivirkninger.

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

hovedpine*,†

prikkende fornemmelse og følelsesløshed i huden†

diarré*,†

kvalme og opkastning*

ledsmerter*

ufrivillige muskelsammentrækninger†

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

nervøsitet eller angst†

søvnproblemer (være søvnig i løbet af dagen eller have besvær med at falde i søvn om aftenen)*

hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls)*,†

højt blodtryk*

hoste†

mavesmerter*

muskelsammentrækninger eller kramper†

muskelsmerter†

nakkesmerter†

smerter i arme eller ben

øget mængde kalcium i urinen†

hyppig vandladning†

træthed og mangel på energi*

brystsmerter

rødme og ømhed på injektionsstedet

tørst*

antistoffer (der produceres af dit immunsystem) mod Natpar

nedsat indhold af D-vitamin og magnesium i blodprøver†

*Disse bivirkninger kan skyldes høje kalciumniveauer i blodet.

† Disse bivirkninger kan skyldes lave kalciumniveauer i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på cylinderampullen og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Før medicinen blandes

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar cylinderampullen i ampulbeholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter opblanding

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Må ikke nedfryses.

Hold pennen med en cylinderampul med blandet injektionsvæske tæt tillukket for at beskytte mod lys.

Medicinen må højst bruges i 14 dage, efter at den er blevet blandet.

Medicinen må ikke anvendes, hvis den ikke har været opbevaret korrekt.

Før du sætter en ny nål på Natpar-pennen, skal du sikre dig, at injektionsvæsken er klar og farveløs. Det er normalt at se små bobler. Brug ikke pennen, hvis injektionsvæsken er uklar, farvet eller indeholder synlige partikler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Natpar indeholder:

Aktivt stof: parathyroideahormon (rDNA).

Natpar fås i cylinderampuller med 4 forskellige styrker (hver cylinderampul indeholder 14 doser):

Natpar 25 mikrogram

Hver dosis indeholder 25 mikrogram parathyroideahormon i 71,4 mikroliter-injektionsvæske efter rekonstitution.

Natpar 50 mikrogram

Hver dosis indeholder 50 mikrogram parathyroideahormon i 71,4 mikroliter- injektionsvæske efter rekonstitution.

Natpar 75 mikrogram

Hver dosis indeholder 75 mikrogram parathyroideahormon i 71,4 mikroliter- injektionsvæske efter rekonstitution.

Natpar 100 mikrogram

Hver dosis indeholder 100 mikrogram parathyroideahormon i 71,4 mikroliter- injektionsvæske efter rekonstitution.

Øvrige indholdsstoffer i cylinderampullen (for alle styrker):

i pulveret:

Natriumchlorid

Mannitol

Citronsyremonohydrat

Natriumhydroxid (til pH-justering)

i opløsningsvæsken:

Metacresol

Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Hver cylinderampul med Natpar indeholder lægemidlet som et pulver sammen med en opløsningsvæske; dette blandes til en injektionsvæske, opløsning. Cylinderampullen er lavet af glas og har en gummiforsegling i toppen. Cylinderampullen ligger i en plasticbeholder.

Natpar fås i en pakning med 2 cylinderampuller i hver sin ampulbeholder.

Pakningens/cylinderampullens farve viser Natpar-styrken:

Natpar 25 mikrogram/dosis

Lilla cylinderampul.

Natpar 50 mikrogram/dosis

Rød cylinderampul.

Natpar 75 mikrogram/dosis

Grå cylinderampul.

Natpar 100 mikrogram/dosis

Blå cylinderampul.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Irland medinfoemea@shire.com

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien/

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Shire Italia S.p.A

Shire Belgium BVBA

Tel: +39 0265 535 096

België/Belgique/Belgien

email: medinfoemea@shire.com

Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

 

email: medinfoemea@shire.com

 

България, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Malta

Lietuva, Magyarország, România,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Slovenija, Slovenská republika

Ir-Renju Unit

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +44 (0)800 055 6614

Великобритания, Ühendkuningriik, Velika

email: medinfoemea@shire.com

Britanija, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-

 

Britannia, Marea Britanie, Združeno Kraljevstvo,

 

Vel’ká Británia

 

Teл/Tel: +44 (0)800 055 6614

 

email: medinfoemea@shire.com

 

Česká Republika

Nederland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire International Licensing BV

Velká Británie

Tél/Tel: +31 (0)2020 35492

Tel: +420 239 018 556

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: +45 (0)80 886 962

Tlf: +47 800 19240

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: +49 (0)800 183 0742

Tel: +43 (0)120 609 2538

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ελλάδα, Kύπρος

Polska

Shire Hellas S.A

Shire Polska Sp. z o.o.

Ελλάδα

Tel: +48 (0)2230 62447

Τηλ: +30 21 69 00 4026

email: medinfoemea@shire.com

 

email: medinfoemea@shire.com

 

España

Portugal

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Tel: +34 900 947 618 (toll-free number)

Tel: +351 800 785 005

+34 914 229 896 (when using mobile phone)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

France

Suomi/Finland

Shire France S.A.

Shire Sweden AB

Tél: +33 (0)800 907 913

Ruotsi

+33 1 4067 3290 (outside of France)

Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ireland

Sverige

Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Shire Sweden AB

Tel: +353 1 800 818016

Tel: 020-795 079

+44 800 055 6614 (outside of Ireland)

+46 8-544 964 00 (outside of Sweden)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ísland

United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Pharmaceuticals Ltd

Bretland

Tel: +44 (0)800 055 6614

Sími: +44 (0)800 055 6614

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Dette lægemiddel er godkendt under "betingede omstændigheder". Det betyder, at der forventes yderligere dokumentation for lægemidlet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

7.Brugervejledning

Her kan du se, hvordan du skal klargøre, injicere og opbevare Natpar-pennen.

Brugervejledningen er inddelt i 5 trin

Oplysninger om delene i Natpar-pennen og om lægemidlet

Klargøring og blanding af Natpar

Klargøring af Natpar-pennen

Injektion af den daglige dosis

Sådan opbevarer du Natpar

Hvis du får brug for hjælp, kan du til enhver tid kontakte lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Du kan også kontakte din lokale Shire-forhandler via telefon (se tlf.nr. sidst i indlægssedlens afsnit 6) eller e-mail på medinfoemea@shire.com

Det skal du vide, før du tager Natpar-pennen i brug

Du må IKKE bruge Natpar-pennen, før din læge eller sundhedspersonalet har vist dig, hvordan du skal gøre.

Læs denne brugervejledning, hver gang du skal blande lægemidlet, klargøre pennen eller injicere en dosis, så du ikke glemmer et af trinene.

Du skal sætte en ny nål på pennen hver gang.

Du skal klargøre en ny cylinderampul én gang hver 14. dag.

Brug IKKE lægemidlet, hvis injektionsvæsken er uklar, farvet eller indeholder synlige partikler.

Cylinderampullen skal altid opbevares i køleskab (ved 2 °C-8 °C).

Du må IKKE nedfryse cylinderampullen.

Du må IKKE bruge en cylinderampul, der har været frosset.

Kassér cylinderampuller, der har været blandet i mere end 14 dage.

Du må kun tage en dosis én gang om dagen.

Rengør Natpar-pennen ved at tørre den af udenpå med en fugtig klud. Du MÅ IKKE komme pennen i vand eller vaske eller rengøre den med væsker af nogen art.

Kassér altid den brugte Natpar-cylinderampul og de brugte nåle som anvist af lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Natpar-pennen kan anvendes i op til 2 år.

Oplysninger om delene i Natpar-pennen og om lægemidlet

Oplysninger om delene i Natpar-pennen

Natpar-pennens dele

Bemærk: Stempelbeskyttelsen (tom cylinderampul) beskytter stemplet under transporten fra fabrikken. Kassér stempelbeskyttelsen, når du er klar til at bruge pennen.

Natpar-cylinderampullen

Natpar-cylinderampullen indeholder lægemidlet i form af pulver og væske, der skal blandes sammen. Du skal blande pulveret og væsken i cylinderampullen, inden du bruger pennen.

Hver cylinderampul indeholder 14 doser.

Dosistælleren angiver, hvor mange doser der er tilbage i cylinderampullen.

Andre nødvendige redskaber:

Bemærk: Spritservietter, injektionsnåle og en beholder til skarpe genstande. Dette følger ikke med pakningen.

Datoetiketten til cylinderampullen findes i brugervejledningen nedenfor.

Klargøring og blanding af Natpar

Du skal blande Natpar, før du kan bruge lægemidlet. Når lægemidlet er blandet, kan det bruges til op til 14 injektioner (14 doser).

Hvis det er første gang, at du selv skal bruge Natpar, vil din læge eller sundhedspersonalet hjælpe dig med at blande indholdet af Natpar-cylinderampullen.

1.Når du skal gøre dig klar til at injicere en dosis, skal du tage en

Natpar-cylinderampul ud af køleskabet.

Bemærk: Du skal opbevare cylinderampullen i køleskabet hele tiden, undtagen når du skal klargøre og injicere lægemidlet.

Vask dine hænder, og tør dem.

Find de nødvendige ting frem, herunder: o blanderedskabet

o en ny Natpar-cylinderampul fra køleskabet o en ny engangsnål

o en beholder til skarpe genstande

o en blyant eller kuglepen til at notere den dato, du blander cylinderampullen

o datoetiketten til cylinderampullen (findes i denne brugervejledning nedenfor)

o Natpar-pennen til injektion af lægemidlet o denne brugervejledning

2.Angiv de relevante datoer på datoetiketten.

Datoetiket

Anvisninger:

Angiv dags dato i feltet efter "Blandet den".

Angiv datoen 14 dage frem fra dags dato i feltet efter "Kasseres den" (samme ugedag 2 uger senere).

Kassér cylinderampullen på den dato, der er angivet efter "Kasseres den", selvom der måske stadig er medicin tilbage i cylinderampullen. Du må ikke bruge cylinderampullen på den angivne "Kasseres den"-dato.

En pen-nål skal være påsat for at kunne blande indholdet af en ny cylinderampul.

3.Fjern papirforseglingen fra den ydre nålebeskyttelse.

4.Skru nålen på cylinderampullen med urets retning.

Sørg for, at nålen peger lige ud, og at den er skruet helt fast på cylinderampullen (den ydre nålebeskyttelses brede kant skal røre cylinderampullens 'skulder').

Fjern hverken den ydre eller den indre nålebeskyttelse, før du er klar til at injicere medicinen.

5.Drej hjulet på blanderedskabet mod urets retning for at sænke stemplet, hvis det ikke allerede er sænket.

Sørg for, at stemplet i blanderedskabet ser sådan ud (helt tilbagetrukket).

6.Skru Natpar-cylinderampullen på blanderedskabet med urets retning.

Nålen skal sidde helt fast.

7.Med den ydre nålebeskyttelse pegende opad skal du dreje hjulet langsomt med urets retning, indtil propperne i cylinderampullen ikke længere bevæger sig, og hjulet drejer frit.

Sørg for, at nålen peger opad.

Du må IKKE holde blanderedskabet skævt.

8.Sørg for, at propperne ser sådan ud, og at de bliver sammen.

9.Hold blanderedskabet med den påsatte cylinderampul med nålen pegende opad, og bevæg forsigtigt cylinderampullen fra side til side (fra en position i klokken 09.00 til kl. 15.00) ca. 10 gange for at opløse pulveret i cylinderampullen.

Ryst IKKE cylinderampullen.

Sørg for, at nålen peger opad.

Sæt blanderedskabet ned med cylinderampullen påsat, og vent i 5 minutter på, at pulveret bliver fuldstændigt opløst.

Tjek injektionsvæsken før hver injektion. Hvis injektionsvæsken er uklar, indeholder partikler eller ikke er farveløs efter 5 minutter, må du ikke bruge medicinen.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Det er normalt at se små bobler.

Sådan klargør du Natpar-pennen

Du skal klargøre Natpar-pennen én gang hver 14. dag.

1.Tag fat om pennen, og fjern hætten. Gem hætten til senere.

2.Skru stempelbeskyttelsen eller den brugte cylinderampul af ved at dreje mod urets retning, og kassér den i en beholder til skarpe genstande.

3.Tryk på injektionsknappen. Du skal kunne se et "0" ud for stregen i dosisvinduet. Hvis du ikke kan se et "0", skal du trykke på injektionsknappen, indtil tallet dukker op.

4.Sænk stemplet. Hvis stemplet er trukket ud, skal du dreje den mørkerøde ring mod urets retning for at sænke det. Du må ikke stramme ringen for meget.

5.Tjek stemplet. Der skal være et lille mellemrum, hvis du har gjort det korrekt.

6.Skru cylinderampullen af blanderedskabet mod urets retning, og stil blanderedskabet til side.

7.Sæt cylinderampullen ind i pennen. Tag fat om pennens hylster med stemplet pegende opad.

8.Med den ydre nålebeskyttelse pegende opad skal du skrue cylinderampullen på pennen med urets retning, indtil der ikke er luft mellem cylinderampullen og pennen.

9.Forberedelse af Natpar-pennen

Drej doseringsknappen med urets retning, indtil "GO" ses ud for stregen i dosisvinduet.

10.Hold om Natpar-pennen med nålen pegende opad.

11.Tryk injektionsknappen ned mod en flad overflade, f.eks. en bordplade, indtil "0" dukker op ud for stregen i dosisvinduet.

Det er normalt, at der kommer 1 eller 2 dråber væske frem på nålespidsen under dette trin.

Fjern ikke cylinderampullen med medicinen fra pennen, før "Kasseres den"-datoen er oprundet, eller cylinderampullen er tom.

Du skal kun forberede pennen 1 gang for hver ny cylinderampul.

Injektion af den daglige dosis

BEMÆRK: Hvis du lige er blevet færdig med at blande medicinen og klargøre pennen, og du har sat nålen på, skal du gå direkte til "Før injektion af din daglige dosis" (trin 6 i dette afsnit), hvor der er vejledning i, hvordan du skal bruge Natpar-pennen til injektion.

Hvis du får brug for hjælp, kan du til enhver tid kontakte lægen eller sundhedspersonalet.

1.Vask dine hænder, og tør dem.

2.Find de nødvendige ting frem, herunder:

Natpar-pennen fra køleskabet

en ny engangsnål

en beholder til skarpe genstande

en spritserviet

Bemærk: Du skal opbevare pennen med den blandede cylinderampul i køleskab hele tiden, undtagen når du skal klargøre og injicere lægemidlet.

3.Tjek cylinderampullen.

Fjern hætten fra Natpar-pennen. Den blandede cylinderampul skal være indeni.

4.Før du påsætter en ny nål, skal du tjekke:

om injektionsvæsken er klar, farveløs og uden synlige partikler. Det er normalt at se små bobler.

Du må kun bruge lægemidlet, hvis væsken er klar og farveløs, og du ikke kan se partikler i den. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Du skal klargøre en ny Natpar-cylinderampul:

hvis der ikke er flere doser tilbage i pennen (dosistælleren står på 0) eller

hvis "kasseres den"-datoen er nået (se datoetiketten).

5.Påsætning af en ny nål.

Fjern papirforseglingen fra den ydre nålebeskyttelse.

Hold Natpar-pennen helt lodret.

Mens du holder den ydre nålebeskyttelse lige, skal du skrue den fast på cylinderampullen med urets retning (den ydre nålebeskyttelses brede kant skal røre cylinderampullens 'skulder').

Lad den ydre nålebeskyttelse blive siddende på.

6.Før injektion af din daglige dosis.

Du må IKKE bruge en cylinderampul, der har været frosset.

Du skal kassere færdigblandede cylinderampuller, så snart "kasseres den"-datoen er nået (se datoetiketten).

7.Rengør injektionsstedet på dit lår med en spritserviet. Skift lår hver dag.

Sørg for, at den ydre nålebeskyttelse peger nedad hele tiden under trin 8-17.

8.Hold om Natpar-pennen med nålen pegende lige ned.

Lad nålen pege nedad, indtil injektionen er helt gennemført.

9.Hold pennen, så du kan se dosisvinduet.

10.Drej doseringsknappen, indtil "GO" ses ud for stregen i vinduet. Drej ikke doseringsknappen forbi "GO".

Hvis doseringsknappen er svær at dreje, kan det være, at der ikke er nok væske tilbage.

Tjek dosistælleren på cylinderampullen for at se, om der er nogen doser tilbage, eller tjek "kasseres den"-datoendatoetiketten for at se, om der er gået mere end 14 dage.

11.Bank forsigtigt på cylinderampullen 3-5 gange. På den måde flyttes eventuelle luftbobler væk fra nålen.

12.Klargør nålen til injektion.

Uden at skrue

skal du trække den ydre nålebeskyttelse lige af og lægge den til side.

Træk derefter den indre nålebeskyttelse af, og kassér den.

13.Hold pennen, så du kan se "GO" i dosisvinduet med nålen pegende nedad.

14.Læs trin 15, 16 og 17 omhyggeligt, inden du injicerer medicinen.

15.Stik nålen helt ind i dit lår (du kan eventuelt knibe en hudfold sammen, hvis lægen eller sundhedspersonalet har sagt det). Sørg for, at du kan se "GO" i vinduet.

16.Tryk på injektionsknappen, indtil "0" dukker op ud for stregen i dosisvinduet. Du skal kunne se og føle, at doseringsknappen drejer tilbage til "0".Tæl langsomt til 10.

Vigtigt i forbindelse med injektionen:

For at undgå underdosering skal du lade nålen blive siddende i huden i 10 sekunder, EFTER at du har trykket på injektionsknappen.

17.Træk nålen ud af låret i en lige bevægelse.

Det er normalt, at der kommer 1 eller 2 dråber væske ud af nålespidsen under dette trin.

Hvis du tror, at du ikke har fået den fulde dosis, må du ikke tage en ny dosis. Kontakt lægen. Det kan være, at du skal tage kalcium eller D-vitamin.

18.Sæt forsigtigt den ydre nålebeskyttelse tilbage på den blottede nål ved at "skovle" nålebeskyttelsen op med nålen.

Sørg for, at nålen trykkes helt ind i hætten.

19.Skru den ydre nålebeskyttelse af (med nålen indeni) mod urets retning, mens du holder om cylinderampullen.

Du må ikke dele din pen eller nåle med andre. Du kan smitte dem med en infektion eller blive smittet af dem.

20.Kassér den brugte nål i en beholder til skarpe genstande.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvordan fulde beholdere til skarpe genstande bortskaffes korrekt.

21.Sæt hætten på pennen igen.

Der skal være en cylinderampul sat i pennen, før du kan sætte pennens hætte på igen.

Mærket på pennen skal være ud for mærket på hætten.

Tryk hætten mod pennen, til du hører et klik.

22.Kom Natpar-pennen i køleskabet.

Sådan opbevarer du Natpar

Natpar-cylinderampuller og eventuelle penne med blandet lægemiddel skal altid opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Du må IKKE nedfryse cylinderampullen.

Du må IKKE bruge en cylinderampul, der har været frosset.

Kassér cylinderampuller, der har været blandet i mere end 14 dage.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet