Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neoclarityn (desloratadine) – Etikettering - R06AX27

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnNeoclarityn
ATC-kodeR06AX27
Indholdsstofdesloratadine
ProducentMerck Sharp

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE PAKNING MED 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETTER

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Neoclarityn 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg desloratadin.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 filmovertrukket tablet

2 filmovertrukne tabletter

3 filmovertrukne tabletter

5 filmovertrukne tabletter

7 filmovertrukne tabletter

10 filmovertrukne tabletter

14 filmovertrukne tabletter

15 filmovertrukne tabletter

20 filmovertrukne tabletter

21 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

50 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Slug tabletten hel med vand.

Oral anvendelse

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/00/161/001 1 tablet

EU/1/00/161/002 2 tabletter

EU/1/00/161/003 3 tabletter

EU/1/00/161/004 5 tabletter

EU/1/00/161/005 7 tabletter

EU/1/00/161/006 10 tabletter

EU/1/00/161/007 14 tabletter

EU/1/00/161/008 15 tabletter

EU/1/00/161/009 20 tabletter

EU/1/00/161/010 21 tabletter

EU/1/00/161/011 30 tabletter

EU/1/00/161/012 50 tabletter

EU/1/00/161/013 100 tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Neoclarityn

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP PAKNING MED 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Neoclarityn 5 mg tablet desloratadin

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ÆSKE MED 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 SMELTETABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Neoclarityn 2,5 mg smeltetabletter desloratadin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver smeltetablet indeholder 2,5 mg desloratadin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder mannitol og aspartam.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

5smeltetabletter

6smeltetabletter

10smeltetabletter

12smeltetabletter

15smeltetabletter

18smeltetabletter

20smeltetabletter

30smeltetabletter

50smeltetabletter

60smeltetabletter

90smeltetabletter

100smeltetabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/00/161/035

 

5 smeltetabletter

 

 

EU/1/00/161/036

 

6 smeltetabletter

 

 

EU/1/00/161/037

10 smeltetabletter

 

 

EU/1/00/161/038

12 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/039

15 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/040

18 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/041

20 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/042

30 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/043

50 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/044

60 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/045

90 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/046

100 smeltetabletter

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Neoclarityn 2,5 mg smeltetabletter

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Neoclarityn 2,5 mg smeltetabletter desloratadin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ÆSKE MED 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 SMELTETABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Neoclarityn 5 mg smeltetabletter desloratadin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver smeltetablet indeholder 5 mg desloratadin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder mannitol og aspartam.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

5smeltetabletter

6smeltetabletter

10smeltetabletter

12smeltetabletter

15smeltetabletter

18smeltetabletter

20smeltetabletter

30smeltetabletter

50smeltetabletter

60smeltetabletter

90smeltetabletter

100smeltetabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/161/047

 

5 smeltetabletter

 

 

EU/1/00/161/048

 

6 smeltetabletter

 

 

EU/1/00/161/049

10 smeltetabletter

 

 

EU/1/00/161/050

12 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/051

15 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/052

18 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/053

20 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/054

30 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/055

50 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/056

60 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/057

90 smeltetabletter

 

EU/1/00/161/058

100 smeltetabletter

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Neoclarityn 5 mg smeltetabletter

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Neoclarityn 5 mg smeltetabletter desloratadin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

FLASKE INDEHOLDENDE 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Neoclarityn 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml oral opløsning indeholder 0,5 mg desloratadin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder propylenglycol og sorbitol.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

oral opløsning

30 ml med en måleske

50 ml med en måleske

60 ml med en måleske

100 ml med en måleske

120 ml med en måleske

150 ml med en måleske

150 ml med en oral sprøjte

225 ml med en måleske

300 ml med en måleske

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/00/161/059

 

30 ml med en måleske

 

 

EU/1/00/161/060

 

50 ml med en måleske

 

 

EU/1/00/161/061

60 ml med en måleske

 

 

EU/1/00/161/062

100 ml med en måleske

 

 

EU/1/00/161/063

120 ml med en måleske

 

EU/1/00/161/064

150 ml med en måleske

 

EU/1/00/161/067

150 ml med en oral sprøjte

EU/1/00/161/065

225 ml med en måleske

 

EU/1/00/161/066

300 ml med en måleske

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Neoclarityn

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FLASKE INDEHOLDENDE 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Neoclarityn 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Oral anvendelse

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder propylenglycol og sorbitol.

Se indlægssedlen for yderligere information.

7.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

8. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet