Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nivestim (filgrastim) – Indlægsseddel - L03AA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnNivestim
ATC-kodeL03AA02
Indholdsstoffilgrastim
ProducentHospira UK Ltd  

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nivestim 12 ME/0,2 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Nivestim 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Nivestim 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Filgrastim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Nivestim til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at bruge Nivestim

3.Sådan skal du bruge Nivestim

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Hvad Nivestim er

Nivestim er en vækstfaktor (granulocyt-kolonistimulerende faktor) for hvide blodlegemer og tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes cytokiner. Vækstfaktorer er proteiner, der produceres naturligt i kroppen, men de kan også fremstilles ved hjælp af bioteknologi og anvendes som et lægemiddel.

Nivestim virker ved at stimulere knoglemarven til at producere flere hvide blodlegemer.

Antallet af hvide blodlegemer kan falde (neutropeni) af flere årsager og gør kroppen mindre i stand til at bekæmpe infektioner. Nivestim stimulerer knoglemarven til at producere nye, hvide blodlegemer hurtigt.

Nivestim kan bruges:

-til at øge antallet af hvide blodelegemer efter behandling med kemoterapi for at hjælpe med at forhindre infektion

-til at øge antallet af hvide blodlegemer efter knoglemarvstransplantation for at hjælpe med at forhindre infektion

-inden højdosis kemoterapi for at få knoglemarven til at producere flere stamceller, der kan indsamles og gives til dig igen efter behandlingen. De kan tages fra dig selv eller fra en donor. Stamcellerne går bagefter tilbage ind i knoglemarven og producerer blodceller.

-til at øge antallet af hvide blodlegemer, hvis du lider af svær kronisk neutropeni for at hjælpe med at forhindre infektion

-til patienter med fremskreden HIV-infektion for at hjælpe med at mindske risikoen for infektion.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nivestim

Brug ikke Nivestim

-hvis du er allergisk over for filgrastim eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du bruger Nivestim:

Fortæl det til lægen, inden du starter på behandlingen, hvis du har:

-seglcelleanæmi, da Nivestim kan forårsage seglcellekrise

-osteoporose (knoglesygdom).

Fortæl det straks til lægen under behandling med Nivestim, hvis du:

-får smerter i øverste venstre side af maven, smerter under brystkassen i venstre side eller yderst på skulderen (dette kan være symptomer på forstørret milt (spenomegali) eller muligvis bristet milt).

-bemærker usædvanlig blødning, eller at du lettere får blå mærker (dette kan være symptomer på et lavere antal blodplader (trombocytopeni), hvor blodet har nedsat evne til at størkne).

-får pludselige tegn på allergi, såsom udslæt, kløe eller nældefeber på huden, hævelse i ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen, kortåndethed, hvæsende vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

-får hævelser i ansigt eller hævede ankler, blod i urinen eller brun urin, eller hvis du skal lade vandet i mindre grad end normalt.

Manglende reaktion på filgrastim

Hvis du ikke reagerer på behandlingen med filgrastim, eller hvis en reaktion på behandlingen ikke kan opretholdelses, vil din læge undersøge årsagen, herunder om du har udviklet antistoffer, der kan neutralisere aktiviteten af filgrastim.

Din læge vil måske overvåge din tilstand nøje, se punkt 4 i indlægssedlen.

Hvis du har svær kronisk neutropeni, kan du være i risiko for at udvikle blodkræft (leukæmi, myelodysplastisk syndrom (MDS)). Du bør tale med din læge om risikoen for at udvikle blodkræft, og hvilke undersøgelser der skal udføres. Hvis du får eller med sandsynlighed kan udvikle blodkræft, må du ikke bruge Nivestim, medmindre lægen siger det.

Hvis du er stamcelledonor, skal du være mellem 16 og 60 år.

Vær særlig forsigtig med andre produkter, der stimulerer de hvide blodlgemer

Nivestim er et lægemiddel i en gruppe af produkter, der stimulerer produktionen af de hvide blod- legemer. Din læge skal altid notere præcist, hvilket lægemiddel du bruger.

Brug af anden medicin sammen med Nivestim

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Nivestim er ikke blevet testet hos gravide kvinder, eller kvinder der ammer.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du:

-er gravid

-har mistanke om, at du er gravid eller

-planlægger at blive gravid.

Hvis du bliver gravid under behandling med Nivestim, skal du fortælle det til lægen.

Hvis lægen ikke giver dig andre anvisninger, skal du stoppe med at amme, hvis du bruger Nivestim,

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nivestim bør ikke påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Men det tilrådes at vente og se, hvordan du har det, når du har taget Nivestim, før du fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

Nivestim indeholder natrium og sorbitol

Nivestim indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. praktisk taget natriumfrit.

Nivestim indeholder sorbitol (E420). Hvis lægen har fortalt dig, at du reagerer på visse sukkerarter, skal du kontakte lægen før, du tager dette lægemiddel.

3.Sådan skal du bruge Nivestim

Tag altid Nivestim nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Hvordan gives Nivestim, og hvor meget skal jeg have?

Nivestim gives normalt som en daglig indsprøjtning i vævet under huden (kaldes en subkutan injektion). Det kan også gives som en daglig langsom indsprøjtning i en vene (kaldes intravenøs infusion). Den normale dosis afhænger af din sygdom og vægt. Din læge vil fortælle dig, hvor meget Nivestim du skal have.

Patienter der får knoglemarvstransplantation efter kemoterapi:

Du vil normalt få din første dosis Nivestim mindst 24 timer efter kemoterapi og mindst 24 timer efter knogletransplantationen.

Hvor længe skal jeg tage Nivestim?

Du skal tage Nivestim, indtil dit antal af hvide blodlegemer er normalt. Du vil regelmæssigt få taget blodprøver for at måle antallet af hvide blodlegemer i din krop. Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage Nivestim.

Brug til børn

Nivestim bruges til at behandle børn, der får kemoterapi, eller som har et meget lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni). Dosering til børn, der får kemoterapi, er den samme som til voksne.

Hvis du har brugt for meget Nivestim

Hvis du tror, du har fået mere, end du skal have, skal du kontakte din læge så hurtigt som muligt.

Hvis du har glemt at bruge Nivestim

Hvis du har sprunget en indsprøjtning over, skal du kontakte din læge hurtigst muligt.

Hvis du har flere spørgsmål om dette lægemiddel, skal du kontakte din læge eller apoteket.

4.Bivirkninger

Fortæl det straks til lægen under behandlingen:

-hvis du får en allergisk reaktion, herunder svækkelse, blodtryksfald, vejrtrækningsbesvær, hævelse i ansigtet (anafylaksi), hududslæt, kløende udslæt, hævelse af ansigt, læber, mund, tunge eller svælg (angioødem) eller kortåndethed.

Overfølsomhed er almindeligt hos kræftpatienter.

-hvis du får hoste, feber og vejrtrækningsbesvær (dyspnø), da dette kan være tegn på akut lungesvigt (Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)). ARDS er ikke almindeligt hos kræftpatienter.

-hvis du får smerter i øverste, venstre del af maven, smerter under brystkassen i venstre side eller yderst på skulderen, da der kan være et problem med din milt (forstørret milteller milten kan briste).

-hvis du er i behandling for svær kronisk neutropeni, og du har blod i urinen. Din læge vil måske regelmæssigt teste din urin, hvis du får denne bivirkning, eller hvis der findes protein i din urin.

-hvis du har en af følgende bivirkninger eller kombination af følgende bivirkninger:

-hævelse, som kan være forbundet med mindre hyppig vandladning, vejrtrækningsbesvær, oppustethed i maven og følelse af mæthed, og en overordnet følelse af træthed. Disse

symptomer udvikler sig typisk hurtigt.

Dette kan være symptomer på en ualmindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) tilstand, der hedder kapillært lækagesyndrom, der forårsager, at der lækker blod fra de små blodkar i kroppen, og som kræver akut lægehjælp.

Hvis du får nyreskade. Der er set nyreskade hos patienter, der får filgrastim. Ring straks til lægen, hvis du bliver hævet i ansigtet eller anklerne, hvis der er blod i din urin, eller urinen er brun, eller hvis du skal lade vandet mindre hyppigt end normalt.

En meget hyppig bivirkning ved filgrastim er smerter i muskler eller knogler, hvilket kan lindres med almindelig smertestillende medicin. Hos patienter, der får foretaget stamcelle- eller knoglemarvstransplantation, kan der forekomme graft versus host-sygdom (GvHD) – dette er en reaktion fra donorcellerne mod den patient, der får transplantatet. Tegn og symptomer omfatter udslæt i håndfladerne eller under fødderne og sår i munden, tarmene, leveren, huden eller i øjne, lunger, skede og led. En forhøjelse af de hvide blodlegemer (leukocytose) og et fald i antallet af blodplader ses meget almindeligt hos normale stamcelledonorer, hvilket sænker blodets evne til at størkne (trombocytopeni). Disse tal vil blive kontrolleret af lægen.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer):

Hos kræftpatienter

Ændringer i blodets kemiske sammensætning

Stigning i visse enzymer i blodet

Nedsat appetit

Hovedpine

Smerter i munden og svælget

Hoste

Diarré

Opkastning

Forstoppelse

Kvalme

Hududslæt

Usædvanligt hårtab eller udtynding af håret

Muskel- og knoglesmerter

Generel svaghed

Træthed

Ømhed og hævelse i mave-tarm-kanalens indvendige lag, som går fra munden til anus (slimhindeinflammation)

Kortåndethed

Smerter

Hos raske stamcelledonorer

Nedsat antal blodplader, hvilket mindsker blodets evne til at størkne (trombocytopeni)

Øget antal hvide blodlegemer (leukocytose)

Hovedpine

Muskel- og knoglesmerter

Hos patienter med svær kronisk neutropeni

Forstørret milt

Lavt antal røde blodlegemer

Ændringer i blodets kemiske sammensætning

Stigning i visse enzymer i blodet

Hovedpine

Næseblod

Diarré

Forstørret lever

Hududslæt

Muskel- eller knoglesmerter

Ledsmerter (artralgi)

Hos HIV-patienter

Muskel- eller knoglesmerter

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Hos kræftpatienter

Allergisk reaktion (lægemiddeloverfølsomhed)

Lavt blodtryk (hypotension)

Smerter ved vandladning (dysuri)

Brystsmerter

Hosten blod op (hæmoptyse)

Hos raske stamcelledonorer

Stigning i visse enzymer i blodet

Kortåndethed (dyspnø)

Forstørret milt

Hos patienter med svær kronisk neutropeni

Bristning af milten

Nedsat antal blodplader, hvilket mindsker blodets evne til at størkne (trombocytopeni)

Ændringer i blodets kemiske sammensætning

Inflammation af blodkarrene i huden (kutan vaskulitis)

Usædvanligt hårtab eller udtynding af håret

Sygdom der forårsager, at knoglerne bliver mindre tætte, gør dem svagere, mere skrøbelige med større sandsynlighed for at brække (osteoporose)

Blod i urinen (hæmaturi)

Smerter på indsprøjtningsstedet

Skade på de små filtre i nyrerne

Hos HIV-patienter

Forstørret milt

Ualmindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 100):

Hos kræftpatienter

Bristning af milten

Forstørret milt

Kraftige smerter i knogler, bryst, mave-tarm-kanalen eller led (seglcellekrise)

Afstødning af transplanteret knoglemarv (grav versus host-sygdom)

Smerter og hævelse af led, minder om gigt

Alvorlig inflammation af lungerne, der giver vejrtrækningsbesvær (akut lungesvigt, Acute Respiratory Distress Syndrome)

Lungerne fungerer ikke, som de skal, hvilket giver åndenød (respirationssvigt)

Hævelse og/eller væske i lungerne (lungeødem)

Inflammation af lungerne (interstitiel lungesygdom)

Unormale røntgenbilleder af lungerne (lungeinfiltration)

Blommefarvede, hævede, smertefulde sår på ben og arme og nogle gange i ansigtet eller på halsen, med feber (Sweets syndrom)

Inflammation af blodkarrene i hudet (kutan vaskulitis)

Forværring af leddegigt

Usædvanlig ændring af urinen

Leverskade forårsaget af blokering af de små vener i leveren (veno-okklusiv sygdom)

Blødning fra lungerne (pulmonal hæmoragi)

Ændring i hvordan kroppen regulerer legemsvæsker, hvilket kan resultere i hævelse

Skade på de små filtre i nyrerne

Hos raske stamcelledonorer

Bristning af milten

Kraftige smerter i knogler, bryst, mave-tarm-kanal eller led (seglcellekrise)

Pludselig, livstruende allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

Alvorlig allergisk reaktion

Ændringer i blodets kemiske sammensætning

Blødning i lungerne (pulmonal hæmoragi)

Hosten blod op (hæmoptyse)

Unormale røntgenbilleder af lungerne (lungeinfiltration)

Manglende optagelse af ilt i lungerne (hypoksi)

Stigning af visse enzymer i blodet

Forværret leddegigt

Skade på de små filtre i nyrerne

Hos patienter med svær kronisk neutropeni

Kraftige smerter i knogler, bryst, mave-tarm-kanal eller led (seglcellekrise)

For meget protein i urinen (proteinuria)

Hos HIV-patienter

Kraftige smerter i knogler, bryst, mave-tarm-kanal eller led (seglcellekrise)

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Skade på de små filtre i nyrerne

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevares dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Nivestim efter den udløbsdato, der står på den ydre pakning og på den fyldte sprøjte efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2 °C- 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar den fyldte sprøjte i den ydre pakning for at beskytte mod lys.

Sprøjten kan tages ud af køleskabet og opbevares ved stuetemperatur for en enkelt periode på højst 7 døgn (ikke over 25 °C).

Brug ikke Nivestim, hvis du bemærker, opløsningen er uklar eller indeholder partikler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nivestim indeholder:

-Aktivt stof: filgrastim. Hver ml indeholder 60 millioner enheder (ME) (600 mikrogram) eller 96 millioner enheder (ME) (960 mikrogram) filgrastim.

-Nivestim 12 ME/ 0,2 ml injektions-/infusionsvæske, hver fyldt sprøjte indeholder 12 millioner enheder (ME), 120 mikrogram filgrastim i 0,2 ml (det svarer til 0,6 mg/ml).

-Nivestim 30 ME/ 0,5 ml injektions-/infusionsvæske, hver fyldt sprøjte indeholder 30 millioner enheder (ME), 300 mikrogram filgrastim i 0,5 ml (det svarer til 0,6 mg/ml).

-Nivestim 48 ME/ 0,5 ml injektions-/infusionsvæske, hver fyldt sprøjte indeholder 48 millioner enheder (ME), 480 mikrogram filgrastim i 0,5 ml (det svarer til 0,96 mg/ml).

-Øvrige indholdsstoffer: eddikesyre, natriumhydroxid, sorbitol E420, polysorbat 80 og vand til injektionsvæske.

Udseende og pakningsstørrelser

Nivestim er en klar farveløs injektions-/infusionsvæske i en fyldt sprøjte af glas med kanyle (rustfrit stål) med en kanylebeskytter. Der er 1, 5, 8 eller 10 sprøjter i en pakning. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Storbritannien

Tlf: + 44 (0) 1628 515500

Fax: + 44 (0) 1628 829827

Fremstiller

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN Almere

Holland

Hospira Zagreb d.o.o.

Prudnička cesta 60

10291 Prigorje Brdovečko

Kroatien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A. / N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel. + 370 52 51 4000

България

Luxembourg/Luxemburg

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd

Pfizer S.A. / N.V.

Teл.: + 359 2 441 7136

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Hospira UK Limited

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer S.A. / N.V.

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer AS

Tel: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

Aenorasis S.A.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Τηλ: + 30 210 6136332

España

Polska

Pfizer GEP, S.L.

Alvogen Poland Sp. z.o.o.

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: + 482 24609200

France

Portugal

Pfizer PFE France

Hospira Portugal Lda

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 55 00

Hrvatska

România

Alvogen d.o.o.

Alvogen Romania SRL

Tél/Tel: + 385 1 6641 830

Tel: +(40) 21 351 0286

Ireland

Slovenija

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

+44 (0) 1304 616161

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: +354 540 8000

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia Srl

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Κύπρος

Sverige

Hospira UK Limited

Pfizer AB

Τηλ: + 44 (0) 1628 515500

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Hospira UK Limited

Tel.: + 371 670 35 775

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om Nivestim på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information om, hvordan patienten giver sig selv en indsprøjtning

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan give dig selv en indsprøjtning med Nivestim. Det er vigtigt, at du ikke forsøger at give dig selv en indsprøjtning før, du har fået speciel træning af lægen eller sygeplejersken. Det er også vigtigt, at du bortskaffer sprøjten i en affaldsbeholder, som ikke kan punkteres. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal foretage indsprøjtningen, eller hvis du har spørgsmål, skal du bede lægen eller sygeplejersken om hjælp.

Hvordan giver jeg mig selv en indsprøjtning med Nivestim?

Nivestim gives normalt én gang om dagen som indsprøjtning, sædvanligvis i vævet lige under huden. Det kaldes en subkutan indsprøjtning.

Hvis du har lært at give indsprøjtningen selv, behøver du ikke at sidde hjemme og vente på en sygeplejerske eller at tage på sygehuset hver dag for at få din indsprøjtning.

Du skal tage indsprøjtningen hver dag, omtrent på samme tid af dagen. De mest velegnede indsprøjtningssteder er:

forsiden af lårene

maven med undtagelse af området omkring navlen

Du bør skifte indsprøjtningssted hver dag for at undgå risiko for ømhed på indsprøjtningsstedet.

Nødvendigt udstyr til indsprøjtningen

For at kunne give dig selv en subkutan indsprøjtning har du brug for følgende udstyr:

En ny fyldt sprøjte med Nivestim

En beholder, som ikke kan punkteres til sikker bortskaffelse af brugte sprøjter

Antiseptiske spritservietter (hvis lægen eller sygeplejersken anbefaler det)

Hvordan giver jeg mig selv en subbkutan indsprøjtning?

1.Foretag indsprøjtningen på omtrent samme tid hver dag

2.Tag Nivestim sprøjten ud af køleskabet og lad den stå i 15 – 30 minutter, indtil den har nået stuetemperatur (ca. 25 C). Kontroller datoen på pakningen og kontroller, at udløbsdatoen ikke er overskredet. Kontroller, at du har affaldsbeholderen i nærheden.

3.Find et godt oplyst sted, hvor du kan foretage indsprøjtningen og kontroller, at det er den dosis, som lægen har ordineret.

4.Vask hænderne grundigt med vand og sæbe

5.Tag sprøjten ud af blisterpakningen og kontroller, at opløsningen er klar, farveløs og fri for synlige partikler. Brug ikke Nivestim sprøjten, hvis opløsningen indeholder partikler, eller hvis den lækker ud af sprøjten.

6.Hold sprøjten med kanylen opad. Fjern beskyttelseshætten fra kanylen og fjern evt. luft fra sprøjten og kanylen ved forsigtigt at presse stemplet opad. Sprøjten er nu klar til brug. Måske bemærker du en lille luftboble i sprøjten. Du behøver ikke at fjerne luftboblen før injektionen. Det er ikke farligt at indsprøjte opløsningen, selvom der er en luftboble.

7.Beslut dig for, hvor du skal indsprøjte Nivestim - find et sted på maven eller på forsiden af låret. Vælg et nyt indsprøjtningssted fra gang til gang. Vælg ikke et område, som er ømt, rødt, har blå mærker eller er arret. Du skal rense stedet med en antiseptisk spritserviet, hvis lægen eller sygeplejersken har anbefalet det,

8.Klem et stort hudområde sammen og pas på ikke at berøre det område, som du har renset.

9.Stik kanylen ind under huden i en vinkel på ca. 45 grader med den anden hånd.

10.Træk langsomt stemplet tilbage for at kontrollere, om der kommer blod i sprøjten. Hvis der kommer blod i sprøjten, skal du tage kanylen ud og stikke den ind et andet sted. Tryk langsomt stemplet ned, indtil sprøjten er tom.

11.Træk kanylen ud af huden efter indsprøjtningen.

12.Forvis dig om, at kanylebeskytteren dækker kanylen, som angivet nedenfor i instrukserne for den aktive eller passive kanylebeskytter.

13.Anbring kanylen i affaldsbeholderen. Sæt ikke beskyttelseshætten på igen.

Opbevar brugte sprøjter utilgængeligt for børn

Læg ALDRIG brugte sprøjter i den normale affaldsspand med husholdningsaffald

Husk

De fleste patienter kan lære at give sig selv en subkutan indsprøjtning, men hvis du har vanskeligheder med det, skal du ikke være bange for at bede om hjælp hos lægen eller sygeplejersken.

Brug af aktiv kanylebeskytter til Nivestim 12 ME/ 0,2 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Den fyldte sprøjte er forsynet med en kanylebeskytter, som skal forhindre nålestiksskader. Hold hænderne bag kanylen, når du skal bruge den fyldte sprøjte.

1.Foretag indsprøjtningen med den teknik, som er beskrevet herover.

2.Når du har afsluttet indsprøjtningen, skal du skubbe kanylebeskytteren fremad, indtil kanylen er helt dækket (dvs. indtil den er klikket på plads).

Brug af passiv kanylebeskytter til Nivestim 30 ME/ 0,5 ml ml injektions-/infusionsvæske, opløsning og Nivestim 48 ME/ 0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Den fyldte sprøjte er forsynet med en kanylebeskytter, som skal forhindre nålestiksskader. Hold hænderne bag kanylen, når du skal bruge den fyldte sprøjte.

1.Foretag indsprøjtningen med den teknik, som er beskrevet herover.

2.Tryk stemplet ned, mens du holder fast i sprøjten med fingrene, indtil hele dosis er givet. Den passive kanylebeskytter aktiveres IKKE før, hele dosis er givet.

3.Træk kanylen ud af huden. Slip derefter stemplet og lad sprøjten flytte sig op over, indtil hele kanylen er beskyttet og låst fast.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FØLGENDE OPLYSNINGER ER TILTÆNKT LÆGER OG SUNDHEDSPERSONALE:

Nivestim indeholder ikke konserveringsmiddel. På grund af risikoen for mikrobiel kontamination er Nivestimsprøjter kun til engangsbrug.

Nivestims holdbarhed påvirkes ikke, hvis det ved et uheld udsættes for nedfrysningstemperaturer i op til 24 timer. De frosne fyldte sprøjter kan tøs op og derefter anbringes i køleskab til fremtidig brug. Hvis nedfrysningen har varet længere end 24 timer, eller hvis Nivestim er nedfrosset mere end én gang, må Nivestim IKKE bruges.

Nivestim skal ikke fortyndes med natriumchloridopløsninger. Nivestim må ikke blandes med andre lægemidler end dem, som er nævnt nedenfor. Fortyndet filgrastim kan adsorberes til glas- og plastmaterialer som nævnt nedenfor.

Nivestim kan om nødvendigt fortyndes med en 5 % glucoseinjektionsvæske (50 mg/ml), opløsning. Nivestim bør aldrig fortyndes til en koncentration under 0,2 ME (2 mikrogram) pr. ml. Opløsningen skal kontrolleres visuelt før brug. Der må kun bruges klar opløsning uden partikler. Hos patienter, som behandles med filgrastim, som er fortyndet til koncentrationer under 1,5 ME/ml (15 mikrogram/ml), bør der tilføjes humant serumalbumin til en slutkoncentration på 2 mg/ml.

Eksempel: Hvis det endelige volumen er 20 ml, bør totaldoser af filgrastim på mindre end 30 ME (300 mikrogram) gives med tilsætning af 0,2 ml 200 mg/ml human serumalbuminopløsning (20 %). Efter fortynding i 50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning er filgrastim kompatibelt med glas og flere plasttyper, herunder polyvinylchlorid, polyolefin (et copolymer af polypropylen og polyethylen) og polypropylen.

Efter fortynding: Der er vist, at den fortyndede infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i 24 timer ved 2 °C til 8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes omgående. Hvis det ikke anvendes omgående, er opbevaringstid og -betingelser før brugen brugerens ansvar, og opbevaringstiden bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre fortyndingen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet