Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoMix (insulin aspart) – Produktresumé - A10AD05

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnNovoMix
ATC-kodeA10AD05
Indholdsstofinsulin aspart
ProducentNovo Nordisk A/S

1.LÆGEMIDLETS NAVN

NovoMix 30 Penfill 100 enheder/ml, injektionsvæske, suspension i cylinderampul NovoMix 30 FlexPen 100 enheder/ml, injektionsvæske, suspension i fyldt pen

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

NovoMix 30 Penfill

1 ml suspension indeholder 100 enheder opløseligt insulin aspart*/protaminkrystalliseret insulin aspart* i forholdet 30/70 (svarende til 3,5 mg). En cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 enheder.

NovoMix 30 FlexPen

1 ml suspension indeholder 100 enheder opløseligt insulin aspart*/protaminkrystalliseret insulin aspart* i forholdet 30/70 (svarende til 3,5 mg). En fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 enheder.

* Insulin aspart er fremstillet i Saccharomyces cerevisiae ved rekombinant DNA-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Suspensionen er uklar, hvid og vandig.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

NovoMix 30 er indiceret til behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og børn i alderen 10 år og derover.

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Styrken af insulinanaloger inklusive insulin aspart udtrykkes i enheder, hvorimod styrken af humant insulin udtrykkes i internationale enheder.

Doseringen af NovoMix 30 er individuel og fastsættes efter patientens behov. Måling af blodglucose og justering af insulindosis anbefales for at opnå optimal glykæmisk kontrol.

Hos patienter med type 2-diabetes kan NovoMix 30 gives som monoterapi. NovoMix 30 kan ligeledes gives i kombination med orale antidiabetika, hvis patientens blodglucosekontrol er utilstrækkeligt

kontrolleret med orale antidiabetika alene. Den anbefalede startdosering af NovoMix 30 er 6 enheder ved morgenmaden og 6 enheder ved aftensmaden til patienter med type 2-diabetes. NovoMix 30 kan også påbegyndes med 12 enheder en gang dagligt ved aftensmaden. I forbindelse med anvendelse af NovoMix 30 en gang dagligt anbefales det generelt at dele doseringen til to gange dagligt, når man når op på 30 enheder, ved at dele dosis op i lige morgen- og aftendoser. Hvis to daglige doser med NovoMix 30 resulterer i tilbagevendende hypoglykæmiske episoder i dagtimerne, kan morgendosis deles op i to lige morgen- og frokostdoser (tre doser dagligt).

Følgende retningslinjer for titrering anbefales til dosisjustering.

Glucoseniveau før måltider

NovoMix 30 dosisjustering

<4,4 mmol/l

<80 mg/dl

-2 enheder

4,4–6,1 mmol/l

80–110 mg/dl

6,2–7,8 mmol/l

111–140 mg/dl

+2 enheder

7,9–10 mmol/l

141–180 mg/dl

+4 enheder

>10 mmol/l

>180 mg/dl

+6 enheder

Det laveste niveau fra tre foregående dages blodglucoseniveauer før måltider skal anvendes. Dosis må ikke øges, hvis der opstår hypoglykæmi i løbet af disse dage. Justeringer af dosis kan foretages en gang om ugen, indtil målet for HbA1c er nået. Evaluering af hvorvidt foregående dosis er tilstrækkelig, bør foretages på baggrund af blodglucoseniveauet umiddelbart før et måltid.

Hos patienter med type 1-diabetes ligger det individuelle insulinbehov normalt mellem 0,5 og 1,0 enheder/kg/dag. NovoMix 30 kan helt eller delvist imødekomme dette behov.

Dosisjustering kan blive nødvendig, hvis patienterne udøver øget fysisk aktivitet, ændrer deres kostvaner eller i forbindelse med samtidig sygdom.

Særlige patientgrupper

Ældre (≥ 65 år)

NovoMix 30 kan ordineres til ældre patienter, dog er der begrænset erfaring med brug af NovoMix 30 i kombination med orale antidiabetika til patienter ældre end 75 år.

Hos ældre patienter skal monitorering af glucose intensiveres og dosis af insulin aspart justeres individuelt.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Nedsat nyre- eller leverfunktion kan reducere patientens insulinbehov.

Hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion skal monitorering af glucose intensiveres og dosis af insulin aspart justeres individuelt.

Pædiatrisk population

NovoMix 30 kan anvendes til unge og børn på 10 år og derover, når blandingsinsulin foretrækkes. Der er begrænsede kliniske data med NovoMix 30 hos børn fra 6-9 år (se pkt. 5.1).

Der foreligger ingen data for NovoMix 30 hos børn under 6 år.

Skift fra andre insulinpræparater

Når en patient overføres fra bifasisk humant insulin til NovoMix 30, start da med den samme dosis og det samme behandlingsregime. Derefter titreres i forhold til den enkeltes behov (se titreringsvejledningen i tabellen oven over).

Tæt glucosemonitorering anbefales i overgangsperioden og i de første behandlingsuger (se pkt. 4.4).

Administration

NovoMix 30 er en bifasisk suspension af insulinanalogen insulin aspart. Suspensionen indeholder hurtigvirkende og middelangt virkende insulin aspart i forholdet 30/70.

NovoMix 30 er kun beregnet til subkutan administration.

NovoMix 30 administreres subkutant ved injektion i låret eller abdominalvæggen. Injektionen kan dog også gives i gluteal- eller deltoidregionen. Injektionsstederne bør altid roteres inden for samme område for at reducere risikoen for lipodystrofi. Forskellige injektionssteders indflydelse på

absorptionen af NovoMix 30 er ikke undersøgt. Virkningsvarigheden varierer alt efter dosis, injektionssted, blodgennemstrømning, temperatur og fysisk aktivitetsniveau.

NovoMix 30 har en hurtigere indsættende virkning end bifasisk humant insulin og bør normalt gives umiddelbart før et måltid. Hvis det er nødvendigt, kan NovoMix 30 gives lige efter et måltid.

Der henvises til indlægssedlen for detaljeret brugervejledning.

NovoMix 30 Penfill

Administration via et insulindispenseringssystem

NovoMix 30 Penfill er beregnet til at blive brugt med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine eller NovoTwist nåle.

NovoMix 30 FlexPen

Administration med FlexPen

NovoMix 30 FlexPen er en fyldt pen (farvekodet) beregnet til brug sammen med NovoFine eller NovoTwist nåle. FlexPen leverer 1-60 enheder i trin på 1 enhed.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

NovoMix 30 må ikke administreres intravenøst, da dette kan medføre alvorlig hypoglykæmi. Intramuskulær administration skal undgås. NovoMix 30 må ikke anvendes i insulin infusionspumper.

Patienterne skal informeres m at rådføre sig med deres læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da dette kan medføre, at patienten skal tage insulin og mad på andre tidspunkter.

Hyperglykæmi

Utilstrækkelig dosering eller afbrydelse af behandlingen, specielt hos type 1-diabetikere, kan medføre hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose. De første symptomer på hyperglykæmi opstår normalt gradvist over en periode på timer eller dage. Symptomerne inkluderer tørst, hyppig vandladning, kvalme, opkastning, døsighed, rødme og tør hud, mundtørhed, appetitløshed og acetoneånde.

Hos type 1-diabetikere fører ubehandlede hyperglykæmiske tilfælde i sidste instans til diabetisk ketoacidose, som kan være dødelig.

Hypoglykæmi

Udeladelse af et måltid eller ikke-planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan medføre hypoglykæmi.

Hypoglykæmi kan forekomme, hvis insulindosis er for høj i forhold til insulinbehovet. NovoMix må ikke injiceres, hvis hypoglykæmi er konstateret, eller hvis hypoglykæmi mistænkes. Når patientens blodglucose er stabiliseret, skal dosisjustering overvejes. (se pkt. 4.2, 4.8 og 4.9).

NovoMix 30 kan have mere udtalt glucosenedsættende effekt end bifasisk humant insulin indtil

6 timer efter injektion. Det kan være nødvendigt at kompensere for dette hos hver enkelt patient ved justering af insulindosis og/eller fødeindtagelse.

Patienter med markant forbedret blodglucosekontrol, opnået f.eks. ved intensiv insulinbehandling, kan opleve en ændring af de normale advarselssymptomer på hypoglykæmi og bør advares herom. Sædvanlige advarselssymptomer kan udeblive hos patienter med mangeårig diabetes.

En hyppigere kontrol med glucoseniveauer kan øge sandsynligheden for hypoglykæmiske episoder og

kræver derfor særlig opmærksomhed i forbindelse med intensivering af dosis som angivet i pkt. 4.2.

Eftersom NovoMix 30 bør indgives i umiddelbar forbindelse med et måltid, skal den hurtigt indtrædende virkning tages i betragtning hos patienter med anden samtidig sygdom eller som er i behandling, hvor der kan forventes forsinket absorption af levnedsmidler.

Anden samtidig sygdom, især infektioner og tilstande med feber, øger normalt patientens insulinbehov. Samtidige sygdomme i nyrer, lever eller påvirkning af binyrer, hypofyse eller thyreoidea kan nødvendiggøre ændringer i insulindosis.

Skift til anden type insulin kan betyde, at de tidlige advarselssymptomer på hypoglykæmi kan ændres eller blive mindre udtalte end dem, der oplevedes med tidligere insulin.

Skift fra andre insulinpræparater

Patientens skift til en anden insulintype eller -mærke bør foregå under tæt medicinsk kontrol. Ændringer i styrke, mærke (fabrikant), type, oprindelse (animalsk insulin, humant insulin eller insulinanalog) og/eller fremstillingsmetode (rekombinant DNA i forhold til insulin af animalsk oprindelse) kan kræve ændring af dosis. Patienter, der skifter til NovoMix 30 fra en anden insulintype, skal muligvis have et øget antal daglige injektioner eller en ændret dosis i forhold til dosis af de sædvanlige insulinpræparater. Hvis der er behov for en justering, kan det vise sig ved den første dosis eller i løbet af de første få uger eller måneder.

Reaktioner på injektionsstedet

Som ved enhver anden insulinbehandling kan der opstå reaktioner på injektionsstedet i form af smerte, rødme, udslæt, inflammation, blå mærker, hævelse og kløe. Kontinuerligt skift af injektionssted inden for et givet område reducerer risikoen for at udvikle disse reaktioner. Reaktionerne forsvinder normalt inden for nogle få dage eller uger. I sjældne tilfælde kan reaktioner på injektionsstedet nødvendiggøre ophør af behandling med NovoMix 30.

Kombinationsbehandling med NovoMix og pioglitazon

Tilfælde af hjerteinsufficiens er blevet rapporteret, når pioglitazon har været brugt i kombination med insulin, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Dette skal tages i betragtning, hvis kombinationsbehandling med pioglitazon og NovoMix overvejes. Hvis kombinationsbehandlingen anvendes, skal patienterne observeres for tegn og symptomer på hjerteinsufficiens, vægtforøgelse og ødemer. Pioglitazon skal seponeres, hvis der sker en forværring af hjertesymptomer.

Undgå utilsigtet forveksling/medicineringsfejl

Patienten skal informeres om altid at kontrollere etiketten på insulinet før hver injektion for at undgå utilsigtet forveksling mellem NovoMix og andre insulinpræparater.

Insulin-antistoffer

Administration af insulin kan forårsage dannelse af insulin-antistoffer. I sjældne tilfælde kan tilstedeværelsen af sådanne insulin-antistoffer nødvendiggøre en justering af insulindosis for at korrigere en tilbøjelighed til enten hyper- eller hypoglykæmi.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Et antal lægemidler er kendt for at interagere med glucosemetabolismen.

Følgende stoffer kan reducere patientens insulinbehov:

Orale antidiabetika, monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), betablokkere, angiotensinkonverterende enzym-hæmmere (ACE-hæmmere), salicylater, anaboliske steroider og sulfonamider.

Følgende stoffer kan øge patientens insulinbehov:

Orale kontraceptiva, thiazider, glukokortikoider, thyroideahormoner, sympatomimetika, væksthormon og danazol.

Betablokkere kan maskere symptomerne på hypoglykæmi.

Octreotid/lanreotid kan enten øge eller reducere insulinbehovet.

Alkohol kan øge eller reducere den hypoglykæmiske effekt af insulin.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Den kliniske erfaring med NovoMix 30 under graviditet er begrænset.

Reproduktionsstudier hos dyr har ikke vist forskelle mellem insulin aspart og humant insulin med hensyn til embryotoxicitet eller teratogenicitet.

Generelt anbefales intensiv blodglucosekontrol og overvågning af gravide kvinder med diabetes under hele graviditeten, og hvis graviditet påtænkes. Insulinbehovet falder normalt i første trimester og stiger efterfølgende i andet og tredje trimester. Efter nedkomsten vender insulinbehovet hurtigt tilbage til samme niveau som før graviditeten.

Amning

Der er ingen restriktioner på behandling med NovoMix 30 under amning. Insulinbehandling af moderen udgør ingen risiko for det ammede barn. Det kan dog være nødvendigt at justere dosis af NovoMix 30.

Fertilitet

Reproduktionsstudier hos dyr har ikke vist forskelle mellem insulin aspart og humant insulin med hensyn til fertilitet.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Patientens evne til at koncentrere sig og reagere kan være svækket på grund af hypoglykæmi. Dette kan udgøre en risiko i situationer, hvor disse evner er af særlig betydning (f.eks. under bilkørsel og ved betjening af maskiner).

Patienter bør rådes til at tage forholdsregler for at undgå hypoglykæmi, når de fører motorkøretøj eller betjener maskiner. Det er især vigtigt for patienter, som har reduceret eller manglende opmærksomhed på advarselssymptomerne på hypoglykæmi, eller som ofte oplever hypoglykæmiske episoder. I disse tilfælde bør det nøje vurderes, om motorkørsel eller betjening af maskiner kan tilrådes.

4.8Bivirkninger

Opsummering over sikkerhedsprofilen

Hos patienter, som bruger NovoMix, er de observerede bivirkninger fortrinsvis forårsaget af insulin asparts farmakologiske effekt.

Den hyppigst forekommende bivirkning under behandling er hypoglykæmi. Frekvensen af hypoglykæmi varierer afhængig af patientgruppe, dosisregime og niveau af glykæmisk kontrol, se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger nedenfor.

Initialt under insulinbehandlingen kan der forekomme refraktionsanomalier, ødemer og reaktioner på injektionsstedet (smerte, rødmen, udslæt, inflammation, blå mærker, hævelser og kløe på injektionsstedet). Disse bivirkninger er normalt af forbigående karakter. Hurtigt forbedret glykæmisk kontrol kan være forbundet med akut, smertefuld neuropati, som sædvanligvis er reversibel. Intensivering af insulinbehandling med en akut forbedret glykæmisk kontrol kan være forbundet med en forbigående forværring af diabetisk retinopati, hvorimod forbedret glykæmisk kontrol gennem længere tid nedsætter risikoen for forværring af diabetisk retinopati.

Liste over bivirkninger

Bivirkninger anført nedenfor er baserede på data fra kliniske studier og klassificerede efter MedDRA med hensyn til frekvens og organsystemklasse. Frekvensenskategorierne er defineret i henhold til den følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til ≤1/100), sjælden (≥1/10.000 til ≤1/1.000), meget sjælden (≤1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

Immunsystemet

Ikke almindelige - Nældefeber, udslæt, eruptioner

 

 

 

Meget sjælden - Anafylaktiske reaktioner*

 

 

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig – Hypoglykæmi*

 

 

Nervesystemet

Sjælden - Perifer neuropati (smertefuld neuropati)

 

 

Øjne

Ikke almindelig – Refraktionsanomalier

 

 

 

Ikke almindelig - Diabetisk retinopati

 

 

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig – Lipodystrofi*

 

 

Almene symptomer og reaktioner på

Ikke almindelig – Ødemer

administrationsstedet

 

 

Ikke almindelig – Reaktioner på injektionsstedet

* se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Anafylaktiske reaktioner:

Generelle overfølsomhedsreaktioner (inklusive generelt hududslæt, kløe, svedtendens, gastrointestinalt ubehag, angioneurotisk ødem, åndedrætsbesvær, palpitationer og blodtryksfald) er forekommet meget sjældent, men kan være potentielt livstruende.

Hypoglykæmi:

Den hyppigst forekommende bivirkning er hypoglykæmi, som kan forekomme, når insulindosis er for høj i forhold til insulinbehovet. Alvorlig hypoglykæmi kan medføre bevidstløshed og/eller kramper og kan resultere i midlertidig eller permanent hjerneskade eller i værste fald død. Symptomerne på hypoglykæmi opstår normalt pludseligt. De kan omfatte koldsved, kold bleg hud, træthed, nervøsitet eller rysten, ængstelse, usædvanlig træthed eller svaghed, forvirring, koncentrationsbesvær, døsighed,

overdreven sult, synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og palpitationer.

I kliniske forsøg variererede frekvensen af hypoglykæmi afhængigt af patientgruppe, dosisregime og niveau af glykæmisk kontrol. I kliniske forsøg var der ingen forskel på den samlede hyppighed af hypoglykæmi hos patienter, som blev behandlet med insulin aspart sammenlignet med patienter, som blev behandlet med humant insulin.

Lipodystrofi:

Lipodystrofi (inklusive lipohypertrofi og lipoatrofi) kan forekomme på injektionsstedet. Kontinuerligt skift af injektionssted inden for det enkelte injektionsområde kan reducere risikoen for udvikling af disse reaktioner.

Pædiatrisk population

Baseret på erfaringer post-marketing samt kliniske forsøg indikerer bivirkningernes frekvens, type og alvor observeret i den pædiatriske population ikke, at der er forskelle i forhold til den bredere erfaring hos den generelle patientgruppe.

Andre særlige patientgrupper

Baseret på erfaringer post-marketing samt kliniske forsøg indikerer bivirkningernes frekvens, type og alvor observeret hos ældre patienter, samt hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion ikke, at der er forskelle i forhold til den bredere erfaring hos den generelle patientgruppe.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Det er ikke muligt at definere en specifik overdosering af insulin, men hypoglykæmi kan udvikles over sekventielle faser, hvis der indgives større doser end svarende til patientens behov:

Milde hypoglykæmiske episoder kan behandles med oral indtagelse af glucose eller sukkerholdige produkter. Diabetespatienter anbefales derfor altid at bære sukkerholdige produkter på sig.

Svære hypoglykæmiske episoder, hvor patienten bliver bevidstløs, kan behandles med glucagon (0,5-1 mg) indgivet intramuskulært eller subkutant af en instrueret person, eller med intravenøs glucose indgivet af sundhedspersonale. Der skal også indgives glucose intravenøst, hvis patienten ikke reagerer på glucagon inden for 10-15 minutter. Når patienten igen er ved bevidsthed, anbefales orale kulhydrater for at forhindre recidiv.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antidiabetika. Insuliner og analoger til injektion, middellang eller lang virkningsvarighed kombineret med hurtigtvirkende. ATC-kode: A10AD05.

NovoMix 30 er en bifasisk suspension af 30% opløseligt insulin aspart (human insulinanalog med hurtigt indsættende virkning) og 70% protaminkrystalliseret insulin aspart (human insulinanalog med middellang virkningstid).

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk effekt

Den blodglucosenedsættende virkning af insulin aspart skyldes den faciliterede optagelse af glucose efter insulin er bundet til insulinreceptorer i muskel- og fedtceller og den samtidige hæmning af leverens glucoseudskillelse.

NovoMix 30 er et bifasisk insulin, som indeholder 30% opløseligt insulin aspart. Det har en hurtigt indsættende virkning, hvorfor det kan indgives tættere på et måltid (0-10 minutter før eller efter måltidet) end opløseligt humant insulin. Den krystallinske fase (70%) består af protaminkrystalliseret insulin aspart, hvis aktivitetsprofil ligger tæt på humant NPH-insulins aktivitetsprofil.

Når NovoMix 30 injiceres subkutant, indtræder virkningen inden for 10-20 minutter efter injektion. Maksimal virkning opnås 1 til 4 timer efter injektion. Virkningsvarigheden er op til 24 timer (figur 1).

Figur 1: Aktivitetsprofil for NovoMix 30 (___) og bifasisk humant insulin 30 (---) hos raske personer.

Klinisk virkning og sikkerhed

I et tre måneders forsøg med patienter med type 1 og type 2-diabetes har NovoMix 30 vist samme glykosyleret hæmoglobinkontrol som behandling med bifasisk humant insulin 30. Insulin aspart er ækvipotent med humant insulin på molær basis. Sammenlignet med bifasisk humant insulin 30, resulterede administration af NovoMix 30 før morgenmad og aftensmad i et lavere postprandialt blodglucoseniveau efter begge måltider (morgenmad og aftensmad).

En metaanalyse der inkluderede ni studier viste, at fasteblodsukkeret hos patienter med type 1- og type 2-diabetes var højere hos patienter behandlet med NovoMix 30 end hos patienter behandlet med bifasisk humant insulin 30.

341 patienter med type 2-diabetes blev i et randomiseret studie behandlet med enten NovoMix 30 alene eller i kombination med metformin, eller med metformin sammen med sulfonylurea. Der var ingen forskel på den primære effektivitets variable – HbA1c efter 16 ugers behandling – hos patienter der var behandlet med NovoMix 30 kombineret med metformin og patienter behandlet med metformin og sulfonylurea. 57 % af patienterne i dette studie havde en HbA1c-baseline over 9 %; disse patienter havde, efter behandling med NovoMix 30 kombineret med metformin, en HbA1c, som var betydelig lavere end de patienter, som var blevet behandlet med metformin og sulfonylurea.

I et studie blev patienter med type 2-diabetes, der var utilstrækkeligt kontrolleret med oral hypoglykæmisk stof alene, randomiseret til behandling med NovoMix 30 to gange daglig

(117 patienter) eller insulin glargin en gang daglig (116 patienter). Efter 28 ugers behandling, hvor

man fulgte de retningslinier for dosering, der er angivet i afsnit 4.2, var der et gennemsnitligt fald i HbA1c på 2,8 % med NovoMix 30 (gennemsnit ved baseline = 9,7 %). Med NovoMix 30 opnåede henholdsvis 66 % og 42 % af patienterne HbA1c niveauer på under 7 % og 6,5 %, og middel fasteplasmaglucose (FPG) blev reduceret med ca. 7 mmol/l (fra 14,0 mmol/l ved baseline til

7,1 mmol/l).

Hos patienter med type 2-diabetes viste en metaanalyse, at der er en reduceret risiko for generelle natlige hypoglykæmiske episoder og alvorlige hypoglykæmi med NovoMix 30 sammenlignet med bifasisk humant insulin 30. Risikoen for generelle hypoglykæmiske episoder i dagtimerne var øget hos patienter behandlet med NovoMix 30.

Pædiatrisk population

En 16-uger klinisk undersøgelse, som sammenlignede postprandiel glykæmisk kontrol af måltidsrelateret NovoMix 30 med måltidsrelateret humant insulin/bifasisk humant insulin 30 og NPH ved sengetid, blev udført med 167 patienter i alderen fra 10 til 18 år. Gennemsnittet af HbA1c forblev ens med baseline under undersøgelsen i begge behandlingsgrupper, og der var ingen forskel i hypoglykæmi forekomsten med NovoMix 30 eller bifasisk humant insulin 30.

I en mindre (54 patienter) og yngre (i alderen fra 6-12 år) befolkningsgruppe, som blev behandlet i et dobbeltblindet overkrydsningsstudie (12 uger med hver behandling), var antallet af hypoglykæmiske tilfælde og den postprandielle glucoseforhøjelse signifikant lavere med NovoMix 30 sammenlignet med bifasisk humant insulin 30. Endelig var HbA1c signifikant lavere i den gruppe, som blev behandlet med bifasisk humant insulin 30 sammenlignet med NovoMix 30.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Absorption, fordeling og eliminering

I insulin aspart nedsætter udskiftning af aminosyren prolin med aspartinsyre på position B28 tendensen til at danne hexamerer som set med opløseligt humant insulin. Insulin aspart i den opløselige fase af NovoMix 30 indeholder 30% af den samlede insulin og absorberes hurtigere fra subkutis end den opløselige insulinkomponent i bifasisk humant insulin. De resterende 70% er i krystallinsk form som protaminkrystalliseret insulin aspart, der har en forlænget absorptionsprofil, som ligner humant NPH-insulins.

Den maksimale seruminsulinkoncentration er gennemsnitligt 50 % højere med NovoMix 30 end med bifasisk humant insulin 30. Maksimal koncentration opnås gennemsnitligt på halvdelen af tiden for bifasisk humant insulin 30. Hos frivillige raske personer blev gennemsnitlig maksimal serumkoncentration på 140 ± 32 pmol/l opnået ca. 60 minutter efter subkutan injektion af

0,20 enheder/kg legemsvægt. Den gennemsnitlige halveringstid (t½) for NovoMix 30, der afspejler absorptionshastigheden for den protaminbundne fraktion, var ca. 8-9 timer. Tilbagevenden til udgangsniveau for seruminsulin sås 15-18 timer efter subkutan injektion. Hos type 2-diabetikere blev maksimal koncentration opnået ca. 95 minutter efter injektion, og der blev målt koncentrationer godt over nul i ikke mindre end 14 timer efter injektion.

Særlige patientgrupper

De farmakokinetiske egenskaber for NovoMix 30 er ikke blevet undersøgt hos ældre patienter eller hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken af NovoMix 30 har ikke været undersøgt hos børn og unge. De farmakokinetiske- og farmakodynamiske egenskaber af opløselig insulin aspart har dog været undersøgt hos børn (6-12 år) og unge (13-17 år) med type 1-diabetes. Insulin aspart blev hurtigt absorberet i begge aldersgrupper med samme tmax som hos voksne. Cmax differentierede sig dog mellem aldersgrupperne,

hvilket understreger vigtigheden af individuel titrering af insulin aspart.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og reproduktions- samt udviklingstoksicitet.

I in vitro-undersøgelser af bl.a. binding til insulin- og IGF-1-receptorsteder samt virkning på cellevækst opførte insulin aspart sig meget lig humant insulin. Undersøgelser viser også, at insulin asparts dissociation af bindingen til insulinreceptoren er den samme som for humant insulin.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Glycerol

Phenol

Metacresol

Zinkchlorid

Dinatriumphosphatdihydrat

Natriumchlorid

Protaminsulfat

Saltsyre (til pH-justering)

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater.

6.3Opbevaringstid

Før ibrugtagning: 2 år.

Under brug eller hvis medbragt som reserve: Lægemidlet må opbevares i højst 4 uger.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Før ibrugtagning: Opbevares i køleskab (2°C-8°C), ikke for tæt på køleelementet. Må ikke fryses.

NovoMix 30 Penfill

Under brug eller hvis medbragt som reserve: Opbevares ved temperaturer under 30°C. Må ikke opbevares i køleskab. Må ikke fryses.

Opbevar cylinderampullen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

NovoMix 30 FlexPen

Under brug eller hvis medbragt som reserve: Opbevares ved temperaturer under 30°C. Må ikke opbevares i køleskab. Må ikke fryses.

Opbevar FlexPen med penhætten påsat for at beskytte mod lys.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

NovoMix 30 Penfill

3 ml suspension i cylinderampul (type 1 glas) med et stempel (brombutyl) og en gummiprop (brombutyl/polyisopren). Cylinderampullen indeholder en glaskugle til at lette opblandingen.

Pakningsstørrelser med 5 eller 10 cylinderampuller. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

NovoMix 30 FlexPen

3 ml suspension i cylinderampul (type 1 glas) med et stempel (brombutyl) og en gummiprop (brombutyl/polyisopren) i en fyldt engangspen til flergangsbrug fremstillet af polypropylen. Cylinderampullen indeholder en glaskugle for at lette opblandingen.

Pakningsstørrelser med 1 (med eller uden nåle), 5 (uden nåle) eller 10 (uden nåle) fyldte penne. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for destruktion og anden håndtering

Efter at NovoMix 30 Penfill eller NovoMix 30 FlexPen er taget ud af køleskabet, bør

NovoMix 30 Penfill eller NovoMix 30 FlexPen opnå stuetemperatur inden insulinet opblandes som beskrevet ved brug første gang.

Dette lægemiddel må ikke anvendes, hvis den opblandede væske ikke er ensartet hvid, uklar og vandig.

Det er vigtigt at understrege over for patienten, at NovoMix 30 suspensionen skal opblandes umiddelbart før brug.

NovoMix 30 må ikke anvendes hvis det har været frosset.

Patienten bør rådes til at smide nålen ud efter hver injektion.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Nåle, cylinderampuller og fyldte penne må ikke deles.

Cylinderampullen må ikke genopfyldes.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

NovoMix 30 Penfill

EU/1/00/142/004

EU/1/00/142/005

NovoMix 30 FlexPen

EU/1/00/142/009

EU/1/00/142/010

EU/1/00/142/023

EU/1/00/142/024

EU/1/00/142/025

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 1. august 2000.

Dato for seneste fornyelse af tilladelse: 2. juli 2010

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1. LÆGEMIDLETS NAVN

NovoMix 50 Penfill 100 enheder/ml, injektionsvæske, suspension i cylinderampul. NovoMix 50 FlexPen 100 enheder/ml, injektionsvæske, suspension i fyldt pen.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

NovoMix 50 Penfill

1 ml suspension indeholder 100 enheder opløseligt insulin aspart*/protaminkrystalliseret insulin aspart* i forholdet 50/50 (svarende til 3,5 mg). En cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 enheder.

NovoMix 50 FlexPen

1 ml suspension indeholder 100 enheder opløseligt insulin aspart*/protaminkrystalliseret insulin aspart* i forholdet 50/50 (svarende til 3,5 mg). En fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 enheder.

*Insulin aspart er fremstillet i Saccharomyces cerevisiae ved rekombinant DNA-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Suspensionen er uklar, hvid og vandig.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

NovoMix 50 er indiceret til behandling af diabetes mellitus hos voksne.

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Styrken af insulinanaloger inklusive insulin aspart udtrykkes i enheder, hvorimod styrken af humant insulin udtrykkes i internationale enheder.

Doseringen af NovoMix 50 er individuel og fastsættes efter patientens behov. Måling af blodglucose og justering af insulindosis anbefales for at opnå optimal glykæmisk kontrol.

Den individuelle insulin dosering er sædvanligvis mellem 0,5 og 1,0 enheder/kg/dag. NovoMix 50 kan helt eller delvist imødekomme dette behov.

Hos patienter med type 2-diabetes kan NovoMix 50 gives som monoterapi eller i kombination med metformin, når blodglucosen er utilstrækkeligt kontrolleret med metformin alene.

Dosisjustering kan blive nødvendig, hvis patienterne udøver øget fysisk aktivitet, ændrer deres kostvaner eller i forbindelse med samtidig sygdom.

Særlige patientgrupper

Hos ældre patienter (≥65 år) og hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion, skal glucosemonitoreringen intensiveres og insulin aspart doseringen justeres på individuel basis.

Nedsat lever- eller nyrefunktion kan reducere patientens insulinbehov.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af NovoMix 50 hos børn under 18 år er ikke påvist. Der er ingen tilgængelig data.

Skift fra andre insulinpræparater

Skift til NovoMix 50 fra andre insulinpræparater kan muligvis medføre justering af dosis og doserings tidspunkt. Tæt glucosemonitorering anbefales i overgangsperioden og i de første behandlingsuger (se pkt. 4.4).

Administration

NovoMix 50 er en bifasisk suspension af insulinanalogen insulin aspart. Suspensionen indeholder hurtigvirkende og middelangt virkende insulin aspart i forholdet 50/50.

NovoMix 50 er kun beregnet til subkutan administration.

NovoMix 50 administreres subkutant ved injektion i låret eller abdominalvæggen. Injektionen kan dog også gives i gluteal- eller deltoidregionen. Injektionsstederne bør altid roteres inden for samme område for at reducere risikoen for lipodystrofi. Forskellige injektionssteders indflydelse på absorptionen af NovoMix 50 er ikke undersøgt. Virkningsvarigheden varierer alt efter dosis, injektionssted, blodgennemstrømning, temperatur og fysisk aktivitetsniveau.

NovoMix 50 har en hurtigere indsættende virkning end bifasisk humant insulin og bør normalt gives umiddelbart før et måltid.Hvis det er nødvendigt, kan NovoMix 50 gives lige efter et måltid.

Der henvises til indlægssedlen for detaljeret brugervejledning.

NovoMix 50 Penfill

Administration via et insulindispenseringssystem

NovoMix 50 Penfill er beregnet til at blive brugt med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine eller NovoTwist nåle.

NovoMix 50 FlexPen

Administration med FlexPen

NovoMix 50 FlexPen er en fyldt pen (farvekodet) beregnet til brug sammen med NovoFine eller NovoTwist nåle. FlexPen leverer 1-60 enheder i trin på 1 enhed.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

NovoMix 50 må ikke administreres intravenøst, da dette kan medføre alvorlig hypoglykæmi. Intramuskulær administration skal undgås. NovoMix 50 må ikke anvendes i insulin-infusionspumper.

Patienterne skal informeres m at rådføre sig med deres læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da dette kan medføre, at patienten skal tage insulin og mad på andre tidspunkter.

Hyperglykæmi

Utilstrækkelig dosering eller afbrydelse af behandlingen, specielt hos type 1-diabetikere, kan medføre hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose. De første symptomer på hyperglykæmi opstår normalt gradvist over en periode på timer eller dage. Symptomerne inkluderer tørst, hyppig vandladning, kvalme, opkastning, døsighed, rødme og tør hud, mundtørhed, appetitløshed og acetoneånde.

Hos type 1-diabetikere fører ubehandlede hyperglykæmiske tilfælde i sidste instans til diabetisk ketoacidose, som kan være dødelig.

Hypoglykæmi

Udeladelse af et måltid eller ikke-planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan medføre hypoglykæmi.

Hypoglykæmi kan forekomme, hvis insulindosis er for høj i forhold til insulinbehovet. NovoMix må ikke injiceres, hvis hypoglykæmi er konstateret, eller hvis hypoglykæmi mistænkes. Når patientens blodglucose er stabiliseret, skal dosisjustering overvejes. (se pkt. 4.2, 4.8 og 4.9).

Patienter med markant forbedret blodglucosekontrol, opnået f.eks. ved intensiv insulinbehandling, kan opleve en ændring af de normale advarselssymptomer på hypoglykæmi og bør advares herom. Sædvanlige advarselssymptomer kan udeblive hos patienter med mangeårig diabetes.

Eftersom NovoMix 50 bør indgives i umiddelbar forbindelse med et måltid, skal den hurtigt indtrædende virkning tages i betragtning hos patienter med anden samtidig sygdom eller som er i behandling, hvor der kan forventes forsinket absorption af levnedsmidler.

Anden samtidig sygdom, især infektioner og tilstande med feber, øger normalt patientens insulinbehov. Samtidige sygdomme i nyrer, lever eller påvirkning af binyrer, hypofyse eller thyreoidea kan nødvendiggøre ændringer i insulindosis.

Skift til anden type insulin kan betyde, at de tidlige advarselssymptomer på hypoglykæmi kan ændres eller blive mindre udtalte end dem, der oplevedes med tidligere insulin.

Skift fra andre insulinpræparater

Patientens skift til en anden insulintype eller -mærke bør foregå under tæt medicinsk kontrol. Ændringer i styrke, mærke (fabrikant), type, oprindelse (animalsk insulin, humant insulin eller humant insulinanalog) og/eller fremstillingsmetode (rekombinant DNA i forhold til insulin af animalsk oprindelse) kan kræve ændring af dosis. Patienter, der skifter til NovoMix 50 fra en anden insulintype, skal muligvis have et øget antal daglige injektioner eller en ændret dosis i forhold til dosis af de sædvanlige insulinpræparater. Hvis der er behov for en justering, kan det vise sig ved den første dosis eller i løbet af de første få uger eller måneder.

Reaktioner på injektionsstedet

Som ved enhver anden insulinbehandling kan der opstå reaktioner på injektionsstedet i form af smerte, rødme, udslæt, inflammation, blå mærker, hævelse og kløe. Kontinuerligt skift af injektionssted inden for et givet område reducerer risikoen for at udvikle disse reaktioner. Reaktionerne forsvinder normalt inden for nogle få dage eller uger. I sjældne tilfælde kan reaktioner på injektionsstedet nødvendiggøre ophør af behandling med NovoMix 50.

Kombinationsbehandling med NovoMix og pioglitazon

Tilfælde af hjerteinsufficiens er blevet rapporteret, når pioglitazon har været brugt i kombination med insulin, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Dette skal tages i betragtning, hvis kombinationsbehandling med pioglitazon og NovoMix overvejes. Hvis kombinationsbehandlingen anvendes, skal patienterne observeres for tegn og symptomer på hjerteinsufficiens, vægtforøgelse og ødemer. Pioglitazon skal seponeres, hvis der sker en forværring

af hjertesymptomer.

Undgå utilsigtet forveksling/medicineringsfejl

Patienten skal informeres om altid at kontrollere etiketten på insulinet før hver injektion for at undgå utilsigtet forveksling mellem NovoMix og andre insulinpræparater.

Insulin-antistoffer

Administration af insulin kan forårsage dannelse af insulin-antistoffer. I sjældne tilfælde kan tilstedeværelsen af sådanne insulin-antistoffer nødvendiggøre en justering af insulindosis for at korrigere en tilbøjelighed til enten hyper- eller hypoglykæmi.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Et antal lægemidler er kendt for at interagere med glucosemetabolismen.

Følgende stoffer kan reducere patientens insulinbehov:

Orale antidiabetika, monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), betablokkere, angiotensinkonverterende enzym-hæmmere (ACE-hæmmere), salicylater, anaboliske steroider og sulfonamider.

Følgende stoffer kan øge patientens insulinbehov:

Orale kontraceptiva, thiazider, glukokortikoider, thyroideahormoner, sympatomimetika, væksthormon og danazol.

Betablokkere kan maskere symptomerne på hypoglykæmi.

Octreotid/lanreotid kan enten øge eller reducere insulinbehovet.

Alkohol kan øge eller reducere den hypoglykæmiske effekt af insulin.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Den kliniske erfaring med NovoMix 50 under graviditet er begrænset.

Reproduktionsstudier hos dyr har ikke vist forskelle mellem insulin aspart og humant insulin med hensyn til embryotoxicitet eller teratogenicitet.

Generelt anbefales intensiv blodglucosekontrol og overvågning af gravide kvinder med diabetes under hele graviditeten, og hvis graviditet påtænkes. Insulinbehovet falder normalt i første trimester og stiger efterfølgende i andet og tredje trimester. Efter nedkomsten vender insulinbehovet hurtigt tilbage til samme niveau som før graviditeten.

Amning

Der er ingen restriktioner på behandling med NovoMix 50 under amning. Insulinbehandling af moderen udgør ingen risiko for det ammede barn. Det kan dog være nødvendigt at justere dosis af NovoMix 50.

Fertilitet

Reproduktionsstudier hos dyr har ikke vist forskelle mellem insulin aspart og humant insulin med hensyn til fertilitet.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Patientens evne til at koncentrere sig og reagere kan være svækket på grund af hypoglykæmi. Dette kan udgøre en risiko i situationer, hvor disse evner er af særlig betydning (f.eks. under bilkørsel og ved betjening af maskiner).

Patienter bør rådes til at tage forholdsregler for at undgå hypoglykæmi, når de fører motorkøretøj eller betjener maskiner. Det er især vigtigt for patienter, som har reduceret eller manglende opmærksomhed på advarselssymptomerne på hypoglykæmi, eller som ofte oplever hypoglykæmiske episoder. I disse tilfælde bør det nøje vurderes, om motorkørsel eller betjening af maskiner kan tilrådes.

4.8 Bivirkninger

Opsummering over sikkerhedsprofilen

Hos patienter, som bruger NovoMix, er de observerede bivirkninger fortrinsvis forårsaget af insulin asparts farmakologiske effekt.

Den hyppigst forekommende bivirkning under behandling er hypoglykæmi. Frekvensen af hypoglykæmi varierer afhængig af patientgruppe, dosisregime og niveau af glykæmisk kontrol, se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger nedenfor.

Initialt under insulinbehandlingen kan der forekomme refraktionsanomalier, ødemer og reaktioner på injektionsstedet (smerte, rødmen, udslæt, inflammation, blå mærker, hævelser og kløe på injektionsstedet). Disse bivirkninger er normalt af forbigående karakter. Hurtigt forbedret glykæmisk kontrol kan være forbundet med akut, smertefuld neuropati, som sædvanligvis er reversibel. Intensivering af insulinbehandling med en akut forbedret glykæmisk kontrol kan være forbundet med en forbigående forværring af diabetisk retinopati, hvorimod forbedret glykæmisk kontrol gennem længere tid nedsætter risikoen for forværring af diabetisk retinopati.

Liste over bivirkninger

Bivirkninger anført nedenfor er baserede på data fra kliniske studier og klassificerede efter MedDRA med hensyn til frekvens og organsystemklasse. Frekvensenskategorierne er defineret i henhold til følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til ≤1/100), sjælden (≥1/10.000 til ≤1/1.000), meget sjælden (≤1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

Immunsystemet

Ikke almindelige - Nældefeber, udslæt, eruptioner

 

 

 

Meget sjælden - Anafylaktiske reaktioner*

 

 

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig – Hypoglykæmi*

 

 

Nervesystemet

Sjælden - Perifer neuropati (smertefuld neuropati)

 

 

Øjne

Ikke almindelig – Refraktionsanomalier

 

 

 

Ikke almindelig - Diabetisk retinopati

 

 

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig – Lipodystrofi*

 

 

Almene symptomer og reaktioner på

Ikke almindelig – Ødemer

 

administrationsstedet

Ikke almindelig – Reaktioner på injektionsstedet

* se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Anafylaktiske reaktioner:

Generelle overfølsomhedsreaktioner (inklusive generelt hududslæt, kløe, svedtendens, gastrointestinalt ubehag, angioneurotisk ødem, åndedrætsbesvær, palpitationer og blodtryksfald) er forekommet meget sjældent, men kan være potentielt livstruende.

Hypoglykæmi:

Den hyppigst forekommende bivirkning er hypoglykæmi, som kan forekomme, når insulindosis er for høj i forhold til insulinbehovet. Alvorlig hypoglykæmi kan medføre bevidstløshed og/eller kramper og kan resultere i midlertidig eller permanent hjerneskade eller i værste fald død. Symptomerne på hypoglykæmi opstår normalt pludseligt. De kan omfatte koldsved, kold bleg hud, træthed, nervøsitet eller rysten, ængstelse, usædvanlig træthed eller svaghed, forvirring, koncentrationsbesvær, døsighed, overdreven sult, synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og palpitationer.

I kliniske forsøg variererede frekvensen af hypoglykæmi afhængigt af patientgruppe, dosisregime og niveau af glykæmisk kontrol. I kliniske forsøg var der ingen forskel på den samlede hyppighed af hypoglykæmi hos patienter, som blev behandlet med insulin aspart sammenlignet med patienter, som blev behandlet med humant insulin.

Lipodystrofi:

Lipodystrofi (inklusive lipohypertrofi og lipoatrofi) kan forekomme på injektionsstedet. Kontinuerligt skift af injektionssted inden for det enkelte injektionsområde kan reducere risikoen for udvikling af disse reaktioner.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af NovoMix 50 hos børn under 18 år er ikke påvist. Der er ingen tilgængelig data.

Andre særlige patientgrupper

Baseret på erfaringer post-marketing samt kliniske forsøg indikerer bivirkningernes frekvens, type og alvor observeret hos ældre patienter, samt hos ældre patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion ikke, at der er forskelle i forhold til den bredere erfaring hos den generelle patientgruppe.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Det er ikke muligt at definere en specifik overdosering af insulin, men hypoglykæmi kan udvikles over sekventielle faser, hvis der indgives større doser end svarende til patientens behov:

Milde hypoglykæmiske episoder kan behandles med oral indtagelse af glucose eller sukkerholdige produkter. Diabetespatienter anbefales derfor altid at bære sukkerholdige produkter på sig

Svære hypoglykæmiske episoder, hvor patienten bliver bevidstløs, kan behandles med glucagon

(0,5-1 mg) indgivet intramuskulært eller subkutant af en instrueret person, eller med intravenøs glucose indgivet af sundhedspersonale. Der skal også indgives glucose intravenøst, hvis patienten ikke reagerer på glucagon inden for 10-15 minutter. Når patienten igen er ved bevidsthed, anbefales orale kulhydrater for at forhindre recidiv.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antidiabetika. Insuliner og analoger til injektion, middellang eller lang virkningsvarighed kombineret med hurtigtvirkende. ATC-kode: A10AD05.

NovoMix 50 er en bifasisk suspension af 50% opløseligt insulin aspart (human insulinanalog med hurtigt indsættende virkning) og 50% protaminkrystalliseret insulin aspart (human insulinanalog med middellang virkningstid).

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk effekt

Den blodglucosenedsættende virkning af insulin aspart skyldes den faciliterede optagelse af glucose efter insulin er bundet til insulinreceptorer i muskel- og fedtceller og den samtidige hæmning af leverens glucoseudskillelse.

NovoMix 50 er et bifasisk insulin, som indeholder 50% opløseligt insulin aspart. Det har en hurtigt indsættende virkning, hvorfor det kan indgives tættere på et måltid (0-10 minutter før eller efter måltidet) end opløseligt humant insulin. Den krystallinske fase (50%) består af protaminkrystalliseret insulin aspart, hvis aktivitetsprofil ligger tæt på humant NPH-insulins aktivitetsprofil.

Når NovoMix 50 injiceres subkutant, indtræder virkningen inden for 10-20 minutter efter injektion. Maksimal virkning opnås 1 til 4 timer efter injektion. Virkningsvarigheden er 14 til 24 timer (figur 1).

Figur 1: Aktivitetsprofil for NovoMix 50 hos raske personer.

Insulin aspart er ækvipotent med humant insulin på molekulært niveau.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Absorption, fordeling og eliminering

I insulin aspart nedsætter udskiftning af aminosyren prolin med aspartinsyre på position B28 tendensen til at danne hexamerer som set med opløseligt humant insulin. Insulin aspart i den opløselige fase af NovoMix 50 indeholder 50% af den samlede insulin og absorberes hurtigere fra subkutis end den opløselige insulinkomponent i bifasisk humant insulin. De resterende 50% er i krystallinsk form som protaminkrystalliseret insulin aspart, der har en forlænget absorptionsprofil, som ligner humant NPH-insulins.

Hos frivillige raske personer blev gennemsnitlig maksimal serumkoncentration på 445 ± 135 pmol/l opnået ca. 60 minutter efter subkutan injektion af 0,30 enheder/kg legemsvægt. Hos type 2-diabetikere blev maksimal koncentration opnået ca. 95 minutter efter injektion.

Særlige patientgrupper

De farmakokinetiske egenskaber for NovoMix 50 er ikke blevet undersøgt hos børn, ældre patienter eller patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og reproduktions- samt udviklingstoksicitet.

I in vitro-undersøgelser af bl.a. binding til insulin- og IGF-1-receptorsteder samt virkning på cellevækst opførte insulin aspart sig meget lig humant insulin. Undersøgelser viser også, at insulin asparts dissociation af bindingen til insulinreceptoren er den samme som for humant insulin.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Glycerol

Phenol

Metacresol

Zinkchlorid

Dinatriumphosphatdihydrat

Natriumchlorid

Protaminsulfat

Saltsyre (til pH-justering)

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater.

6.3 Opbevaringstid

Før ibrugtagning: 2 år.

Under brug eller hvis medbragt som reserve: Lægemidlet må opbevares i højst 4 uger.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Før ibrugtagning: Opbevares i køleskab (2°C-8°C), ikke for tæt på køleelementet. Må ikke fryses.

NovoMix 50 Penfill

Under brug eller hvis medbragt som reserve: Opbevares ved temperaturer under 30°C. Må ikke opbevares i køleskab. Må ikke fryses.

Opbevar cylinderampullen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

NovoMix 50 FlexPen

Under brug eller hvis medbragt som reserve: Opbevares ved temperaturer under 30°C. Må ikke opbevares i køleskab. Må ikke fryses.

Opbevar FlexPen med penhætten påsat for at beskytte mod lys.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

NovoMix 50 Penfill

3 ml suspension i cylinderampul (type 1 glas) med et stempel (brombutyl) og en gummiprop (brombutyl/polyisopren). Cylinderampullen indeholder en glaskugle til at lette opblandingen.

Pakningsstørrelser med 1, 5 eller 10 cylinderampuller. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

NovoMix 50 FlexPen

3 ml suspension i cylinderampul (type 1 glas) med et stempel (brombutyl) og en gummiprop (brombutyl/polyisopren) i en fyldt engangspen til flergangsbrug fremstillet af polypropylen. Cylinderampullen indeholder en glaskugle for at lette opblandingen.

Pakningsstørrelser med 1, 5 eller 10 fyldte penne. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Regler for destruktion og anden håndtering

Efter at NovoMix 50 Penfill eller NovoMix 50 FlexPen er taget ud af køleskabet, bør

NovoMix 50 Penfill eller NovoMix 50 FlexPen opnå stuetemperatur inden insulinet opblandes som beskrevet ved brug første gang.

Dette lægemiddel må ikke anvendes, hvis den opblandede væske ikke er ensartet hvid, uklar og vandig.

Det er vigtigt at understrege over for patienten, at NovoMix 50 suspensionen skal opblandes umiddelbart før brug.

NovoMix 50 må ikke anvendes hvis det har været frosset.

Patienten bør rådes til, at smide nålen ud efter hver injektion.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Nåle, cylinderampuller og fyldte penne må ikke deles.

Cylinderampullen må ikke genopfyldes.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

NovoMix 50 Penfill

EU/1/00/142/011

EU/1/00/142/012

EU/1/00/142/013

NovoMix 50 FlexPen

EU/1/00/142/014

EU/1/00/142/015

EU/1/00/142/016

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 1. august 2000.

Dato for seneste fornyelse af tilladelse: 2. juli 2010

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1. LÆGEMIDLETS NAVN

NovoMix 70 Penfill 100 enheder/ml, injektionsvæske, suspension i cylinderampul. NovoMix 70 FlexPen 100 enheder/ml, injektionsvæske, suspension i fyldt pen.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

NovoMix 70 Penfill

1 ml suspension indeholder 100 enheder opløseligt insulin aspart*/protaminkrystalliseret insulin aspart* i forholdet 70/30 (svarende til 3,5 mg). En cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 enheder.

NovoMix 70 FlexPen

1 ml suspension indeholder 100 enheder opløseligt insulin aspart*/protaminkrystalliseret insulin aspart* i forholdet 70/30 (svarende til 3,5 mg). En fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 enheder.

* Insulin aspart er fremstillet i Saccharomyces cerevisiae ved rekombinant DNA-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Suspensionen er uklar, hvid og vandig

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

NovoMix 70 er indiceret til behandling af diabetes mellitus hos voksne.

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Styrken af insulinanaloger inklusive insulin aspart udtrykkes i enheder, hvorimod styrken af humant insulin udtrykkes i internationale enheder.

Doseringen af NovoMix 70 er individuel og fastsættes efter patientens behov. Måling af blodglucose og justering af insulindosis anbefales for at opnå optimal glykæmisk kontrol.

Den individuelle insulindosis er sædvanligvis mellem 0,5 og 1,0 enheder/kg/dag. NovoMix 70 kan helt eller delvist imødekomme dette behov.

Hos patienter med type 2-diabetes kan NovoMix 70 gives som monoterapi eller i kombination med metformin, når blodglucosen er utilstrækkeligt kontrolleret med metformin alene.

Dosisjustering kan blive nødvendig, hvis patienterne udøver øget fysisk aktivitet ændrer deres kostvaner eller i forbindelse med samtidig sygdom.

Særlige patientgrupper

Hos ældre patienter (≥65 år) og hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion, skal glucosemonitoreringen intensiveres og insulin aspart doseringen justeres på individuel basis.

Nedsat lever- eller nyrefunktion kan reducere patientens insulinbehov.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af NovoMix 70 hos børn under 18 år er ikke påvist. Der er ingen tilgængelig data.

Skift fra andre insulinpræparater

Skift til NovoMix 70 fra andre insulinpræparater kan muligvis medføre justering af dosis og doserings tidspunkt. Tæt glucosemonitorering anbefales i overgangsperioden og i de første behandlingsuger (se pkt. 4.4).

Administration

NovoMix 70 er en bifasisk suspension af insulinanalogen insulin aspart. Suspensionen indeholder hurtigvirkende og middelangt virkende insulin aspart i forholdet 70/30.

NovoMix 70 er kun beregnet til subkutan administration.

NovoMix 70 administreres subkutant ved injektion i låret eller abdominalvæggen. Injektionen kan dog også gives i gluteal- eller deltoidregionen. Injektionsstederne bør altid roteres inden for samme område for at reducere risikoen for lipodystrofi. Forskellige injektionssteders indflydelse på absorptionen af NovoMix 70 er ikke undersøgt. Virkningsvarigheden varierer alt efter dosis, injektionssted, blodgennemstrømning, temperatur og fysisk aktivitetsniveau.

NovoMix 70 har en hurtigere indsættende virkning end bifasisk humant insulin og bør normalt gives umiddelbart før et måltid. Hvis det er nødvendigt, kan NovoMix 70 gives lige efter et måltid.

Der henvises til indlægssedlen, for detaljeret brugervejledning.

NovoMix 70 Penfill

Administration via et insulindispenseringssystem

NovoMix 70 Penfill er beregnet til at blive brugt med Novo Nordisks insulindispenseringssystemer og NovoFine eller NovoTwist nåle.

NovoMix 70 FlexPen

Administration med FlexPen

NovoMix 70 FlexPen er en fyldt pen (farvekodet) beregnet til brug sammen med NovoFine eller NovoTwist nåle. FlexPen leverer 1-60 enheder i trin på 1 enhed.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

NovoMix 70 må ikke administreres intravenøst, da dette kan medføre alvorlig hypoglykæmi. Intramuskulær administration skal undgås. NovoMix 70 må ikke anvendes i insulin infusionspumper.

Patienterne skal informeres m at rådføre sig med deres læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da dette kan medføre, at patienten skal tage insulin og mad på andre tidspunkter.

Hyperglykæmi

Utilstrækkelig dosering eller afbrydelse af behandlingen, specielt hos type 1-diabetikere, kan medføre hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose. De første symptomer på hyperglykæmi opstår normalt gradvist over en periode på timer eller dage. Symptomerne inkluderer tørst, hyppig vandladning, kvalme, opkastning, døsighed, rødme og tør hud, mundtørhed, appetitløshed og acetoneånde.

Hos type 1-diabetikere fører ubehandlede hyperglykæmiske tilfælde i sidste instans til diabetisk ketoacidose, som kan være dødelig.

Hypoglykæmi

Udeladelse af et måltid eller ikke-planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan medføre hypoglykæmi.

Hypoglykæmi kan forekomme, hvis insulindosis er for høj i forhold til insulinbehovet. NovoMix må ikke injiceres, hvis hypoglykæmi er konstateret, eller hvis hypoglykæmi mistænkes. Når patientens blodglucose er stabiliseret, skal dosisjustering overvejes. (se pkt. 4.2, 4.8 og 4.9).

Patienter med markant forbedret blodglucosekontrol, opnået f.eks. ved intensiv insulinbehandling, kan opleve en ændring af de normale advarselssymptomer på hypoglykæmi og bør advares herom. Sædvanlige advarselssymptomer kan udeblive hos patienter med mangeårig diabetes.

Eftersom NovoMix 70 bør indgives i umiddelbar forbindelse med et måltid, skal den hurtigt indtrædende virkning tages i betragtning hos patienter med anden samtidig sygdom eller som er i behandling, hvor der kan forventes forsinket absorption af levnedsmidler.

Anden samtidig sygdom, især infektioner og tilstande med feber øger normalt patientens insulinbehov. Samtidige sygdomme i nyrer, lever eller påvirkning af binyrer, hypofyse eller thyreoidea kan nødvendiggøre ændringer i insulindosis.

Skift til anden type insulin kan betyde, at de tidlige advarselssymptomer på hypoglykæmi kan ændres eller blive mindre udtalte end dem, der oplevedes med tidligere insulin.

Skift fra andre insulinpræparater

Patientens skift til en anden insulintype eller -mærke bør foregå under tæt medicinsk kontrol. Ændringer i styrke, mærke (fabrikant), type, oprindelse (animalsk insulin, humant insulin eller humant insulinanalog) og/eller fremstillingsmetode (rekombinant DNA i forhold til insulin af animalsk oprindelse) kan kræve ændring af dosis. Patienter, der skifter til NovoMix 70 fra en anden insulintype, skal muligvis have et øget antal daglige injektioner eller en ændret dosis i forhold til dosis af de sædvanlige insulinpræparater. Hvis der er behov for en justering, kan det vise sig ved den første dosis eller i løbet af de første få uger eller måneder.

Reaktioner på injektionsstedet

Som ved enhver anden insulinbehandling kan der opstå reaktioner på injektionsstedet i form af smerte, rødme, udslæt, inflammation, blå mærker, hævelse og kløe. Kontinuerligt skift af injektionssted inden for et givet område reducerer risikoen for at udvikle disse reaktioner. Reaktionerne forsvinder normalt inden for nogle få dage eller uger. I sjældne tilfælde kan reaktioner på injektionsstedet nødvendiggøre ophør af behandling med NovoMix 70.

Kombinationsbehandling med NovoMix og pioglitazon

Tilfælde af hjerteinsufficiens er blevet rapporteret, når pioglitazon har været brugt i kombination med insulin, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Dette skal tages i betragtning, hvis kombinationsbehandling med pioglitazon og NovoMix overvejes. Hvis kombinationsbehandlingen anvendes, skal patienterne observeres for tegn og symptomer på

hjerteinsufficiens, vægtforøgelse og ødemer. Pioglitazon skal seponeres, hvis der sker en forværring af hjertesymptomer.

Undgå utilsigtet forveksling/medicineringsfejl

Patienten skal informeres om altid at kontrollere etiketten på insulinet før hver injektion for at undgå utilsigtet forveksling mellem NovoMix og andre insulinpræparater.

Insulin-antistoffer

Administration af insulin kan forårsage dannelse af insulin-antistoffer. I sjældne tilfælde kan tilstedeværelsen af sådanne insulin-antistoffer nødvendiggøre en justering af insulindosis for at korrigere en tilbøjelighed til enten hyper- eller hypoglykæmi.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Et antal lægemidler er kendt for at interagere med glucosemetabolismen.

Følgende stoffer kan reducere patientens insulinbehov:

Orale antidiabetika, monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), betablokkere, angiotensinkonverterende enzym-hæmmere (ACE-hæmmere), salicylater, anaboliske steroider og sulfonamider.

Følgende stoffer kan øge patientens insulinbehov:

Orale kontraceptiva, thiazider, glukokortikoider, thyroideahormoner, sympatomimetika, væksthormon og danazol.

Betablokkere kan maskere symptomerne på hypoglykæmi.

Octreotid/lanreotid kan enten øge eller reducere insulinbehovet.

Alkohol kan øge eller reducere den hypoglykæmiske effekt af insulin.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Den kliniske erfaring med NovoMix 70 under graviditet er begrænset.

Reproduktionsstudier hos dyr har ikke vist forskelle mellem insulin aspart og humant insulin med hensyn til embryotoxicitet eller teratogenicitet.

Generelt anbefales intensiv blodglucosekontrol og overvågning af gravide kvinder med diabetes under hele graviditeten, og hvis graviditet påtænkes. Insulinbehovet falder normalt i første trimester og stiger efterfølgende i andet og tredje trimester. Efter nedkomsten vender insulinbehovet hurtigt tilbage til samme niveau som før graviditeten.

Amning

Der er ingen restriktioner på behandling med NovoMix 70 under amning. Insulinbehandling af moderen udgør ingen risiko for det ammede barn. Det kan dog være nødvendigt at justere dosis af NovoMix 70.

Fertilitet

Reproduktionsstudier hos dyr har ikke vist forskelle mellem insulin aspart og humant insulin med

hensyn til fertilitet.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Patientens evne til at koncentrere sig og reagere kan være svækket på grund af hypoglykæmi. Dette kan udgøre en risiko i situationer, hvor disse evner er af særlig betydning (f.eks. under bilkørsel og ved betjening af maskiner).

Patienter bør rådes til at tage forholdsregler for at undgå hypoglykæmi, når de fører motorkøretøj eller betjener maskiner. Det er især vigtigt for patienter, som har reduceret eller manglende opmærksomhed på advarselssymptomerne på hypoglykæmi, eller som ofte oplever hypoglykæmiske episoder. I disse tilfælde bør det nøje vurderes, om motorkørsel eller betjening af maskiner kan tilrådes.

4.8 Bivirkninger

Opsummering over sikkerhedsprofilen

Hos patienter, som bruger NovoMix, er de observerede bivirkninger fortrinsvis forårsaget af insulin asparts farmakologiske effekt.

Den hyppigst forekommende bivirkning under behandling er hypoglykæmi. Frekvensen af hypoglykæmi varierer afhængig af patientgruppe, dosisregime og niveau af glykæmisk kontrol, se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger nedenfor.

Initialt under insulinbehandlingen kan der forekomme refraktionsanomalier, ødemer og reaktioner på injektionsstedet (smerte, rødmen, udslæt, inflammation, blå mærker, hævelser og kløe på injektionsstedet). Disse bivirkninger er normalt af forbigående karakter. Hurtigt forbedret glykæmisk kontrol kan være forbundet med akut, smertefuld neuropati, som sædvanligvis er reversibel. Intensivering af insulinbehandling med en akut forbedret glykæmisk kontrol kan være forbundet med en forbigående forværring af diabetisk retinopati, hvorimod forbedret glykæmisk kontrol gennem længere tid nedsætter risikoen for forværring af diabetisk retinopati.

Liste over bivirkninger

Bivirkninger anført nedenfor er baserede på data fra kliniske studier og klassificerede efter MedDRA med hensyn til frekvens og organsystemklasse. Frekvensenskategorierne er defineret i henhold til følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til ≤1/100), sjælden (≥1/10.000 til ≤1/1.000), meget sjælden (≤1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

Immunsystemet

Ikke almindelige - Nældefeber, udslæt, eruptioner

 

 

 

Meget sjælden - Anafylaktiske reaktioner*

 

 

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig – Hypoglykæmi*

 

 

Nervesystemet

Sjælden - Perifer neuropati (smertefuld neuropati)

 

 

Øjne

Ikke almindelig – Refraktionsanomalier

 

 

 

Ikke almindelig - Diabetisk retinopati

 

 

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig – Lipodystrofi*

 

 

Almene symptomer og reaktioner på

Ikke almindelig – Ødemer

administrationsstedet

 

 

Ikke almindelig – Reaktioner på injektionsstedet

* se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Anafylaktiske reaktioner:

Generelle overfølsomhedsreaktioner (inklusive generelt hududslæt, kløe, svedtendens, gastrointestinalt ubehag, angioneurotisk ødem, åndedrætsbesvær, palpitationer og blodtryksfald) er forekommet meget sjældent, men kan være potentielt livstruende.

Hypoglykæmi:

Den hyppigst forekommende bivirkning er hypoglykæmi, som kan forekomme, når insulindosis er for høj i forhold til insulinbehovet. Alvorlig hypoglykæmi kan medføre bevidstløshed og/eller kramper og kan resultere i midlertidig eller permanent hjerneskade eller i værste fald død. Symptomerne på hypoglykæmi opstår normalt pludseligt. De kan omfatte koldsved, kold bleg hud, træthed, nervøsitet eller rysten, ængstelse, usædvanlig træthed eller svaghed, forvirring, koncentrationsbesvær, døsighed, overdreven sult, synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og palpitationer.

I kliniske forsøg variererede frekvensen af hypoglykæmi afhængigt af patientgruppe, dosisregime og niveau af glykæmisk kontrol. I kliniske forsøg var der ingen forskel på den samlede hyppighed af hypoglykæmi hos patienter, som blev behandlet med insulin aspart, sammenlignet med patienter, som blev behandlet med humant insulin.

Lipodystrofi:

Lipodystrofi (inklusive lipohypertrofi og lipoatrofi) kan forekomme på injektionsstedet. Kontinuerligt skift af injektionssted inden for det enkelte injektionsområde kan reducere risikoen for udvikling af disse reaktioner.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af NovoMix 70 hos børn under 18 år er ikke påvist. Der er ingen tilgængelig data.

Andre særlige patientgrupper

Baseret på erfaringer post-marketing samt kliniske forsøg indikerer bivirkningernes frekvens, type og alvor observeret hos ældre patienter, samt hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion ikke, at der er forskelle i forhold til den bredere erfaring hos den generelle patientgruppe.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Det er ikke muligt at definere en specifik overdosering af insulin, men hypoglykæmi kan udvikles over sekventielle faser, hvis der indgives større doser end svarende til patientens behov:

Milde hypoglykæmiske episoder kan behandles med oral indtagelse af glucose eller sukkerholdige produkter. Diabetespatienter anbefales derfor altid at bære sukkerholdige produkter på sig.

Svære hypoglykæmiske episoder, hvor patienten bliver bevidstløs, kan behandles med glucagon (0,5-1 mg) indgivet intramuskulært eller subkutant af en instrueret person, eller med intravenøs glucose indgivet af sundhedspersonale. Der skal også indgives glucose intravenøst, hvis patienten ikke reagerer på glucagon inden for 10-15 minutter. Når patienten igen er ved bevidsthed, anbefales orale kulhydrater for at forhindre recidiv.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antidiabetika. Insuliner og analoger til injektion, middellang eller lang virkningsvarighed kombineret med hurtigtvirkende. ATC-kode: A10AD05.

NovoMix 70 er en bifasisk suspension af 70% opløseligt insulin aspart (human insulinanalog med hurtigt indsættende virkning) og 30% protaminkrystalliseret insulin aspart (human insulinanalog med middellang virkningstid).

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk effekt

Den blodglucosenedsættende virkning af insulin aspart skyldes den faciliterede optagelse af glucose efter insulin er bundet til insulinreceptorer i muskel- og fedtceller, og den samtidige hæmning af leverens glucoseudskillelse.

NovoMix 70 er et bifasisk insulin, som indeholder 70 % opløseligt insulin aspart. Det har en hurtigt indsættende virkning, hvorfor det kan indgives tættere på et måltid (0-10 minutter før eller efter måltidet) end opløseligt humant insulin. Den krystallinske fase (30 %) består af protaminkrystalliseret insulin aspart, hvis aktivitetsprofil ligger tæt på humant NPH-insulins aktivitetsprofil.

Når NovoMix 70 injiceres subkutant, indtræder virkningen inden for 10-20 minutter efter injektion. Maksimal virkning opnås 1 til 4 timer efter injektion. Virkningsvarigheden er 14 til 24 timer (figur 1).

Figur 1: Aktivitetsprofil for NovoMix 70 hos raske personer.

Insulin aspart er ækvipotent med humant insulin på molekulært niveau.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Absorption, fordeling og eliminering

I insulin aspart nedsætter udskiftning af aminosyren prolin med aspartinsyre på position B28 tendensen til at danne hexamerer som set med opløseligt humant insulin. Insulin aspart i den opløselige fase af NovoMix 70 indeholder 70 % af den samlede insulin og absorberes hurtigere fra subkutis end den opløselige insulinkomponent i bifasisk humant insulin. De resterende 30% er i krystallinsk form som protaminkrystalliseret insulin aspart, der har en forlænget absorptionsprofil, som ligner humant NPH-insulins.

Hos frivillige raske personer blev gennemsnitlig maksimal serumkoncentration på 645 ± 185 pmol/l opnået ca. 60 minutter efter subkutan injektion af 0,30 enheder/kg legemsvægt. Hos type 2-diabetikere blev maksimal koncentration opnået ca. 75 minutter efter injektion. Hos type 1 diabetikere blev maksimal serumkoncentration på 721 ± 184 opnået ca. 60 minutter efter injektion efter subkutan injektion af 0,30 enheder/kg legemsvægt.

Særlige patientgrupper

De farmakokinetiske egenskaber for NovoMix 70 er ikke blevet undersøgt hos børn, ældre patienter eller patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og reproduktions- samt udviklingstoksicitet.

I in vitro-undersøgelser af bl.a. binding til insulin- og IGF-1-receptorsteder samt virkning på cellevækst opførte insulin aspart sig meget lig humant insulin. Undersøgelser viser også, at insulin asparts dissociation af bindingen til insulinreceptoren er den samme som for humant insulin.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Glycerol

Phenol

Metacresol

Zinkchlorid

Dinatriumphosphatdihydrat

Natriumchlorid

Protaminsulfat

Saltsyre (til pH-justering)

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater.

6.3 Opbevaringstid

Før ibrugtagning: 2 år.

Under brug eller hvis medbragt som reserve: Lægemidlet må opbevares i højst 4 uger.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Før ibrugtagning: Opbevares i køleskab (2C - 8C), ikke for tæt på køleelementet. Må ikke fryses.

NovoMix 70 Penfill

Under brug eller hvis medbragt som reserve: Opbevares ved temperaturer under 30°C. Må ikke opbevares i køleskab. Må ikke fryses.

Opbevar cylinderampullen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

NovoMix 70 FlexPen

Under brug eller hvis medbragt som reserve: Opbevares ved temperaturer under 30°C. Må ikke opbevares i køleskab. Må ikke fryses.

Opbevar FlexPen med penhætten påsat for at beskytte mod lys.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

NovoMix 70 Penfill

3 ml suspension i cylinderampul (type 1 glas) med et stempel (brombutyl) og en gummiprop (brombutyl/polyisopren). Cylinderampullen indeholder en glaskugle til at lette opblandingen.

Pakningsstørrelser med 1, 5 eller 10 cylinderampuller. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

NovoMix 70 FlexPen

3 ml suspension i cylinderampul (type 1 glas) med et stempel (brombutyl) og en gummiprop (brombutyl/polyisopren) i en fyldt engangspen til flergangsbrug fremstillet af polypropylen. Cylinderampullen indeholder en glaskugle for at lette opblandingen.

Pakningsstørrelser med 1, 5 eller 10 fyldte penne. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Regler for destruktion og anden håndtering

Efter, at NovoMix 70 Penfill eller NovoMix 70 FlexPen er taget ud af køleskabet, bør

NovoMix 70 Penfill eller NovoMix 70 FlexPen opnå stuetemperatur inden insulinet opblandes som beskrevet ved brug første gang.

Dette lægemiddel må ikke anvendes, hvis den opblandede væske ikke er ensartet hvid, uklar og vandig.

Det er vigtigt at understrege over for patienten, at NovoMix 70 suspensionen skal opblandes umiddelbart før brug.

NovoMix 70 må ikke anvendes hvis det har været frosset.

Patienten bør rådes til, at smide nålen ud efter hver injektion.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Nåle, cylinderampuller og fyldte penne må ikke deles.

Cylinderampullen må ikke genopfyldes.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

NovoMix 70 Penfill

EU/1/00/142/017

EU/1/00/142/018

EU/1/00/142/019

NovoMix 70 FlexPen

EU/1/00/142/020

EU/1/00/142/021

EU/1/00/142/022

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 1. august 2000.

Dato for seneste fornyelse af tilladelse: 2. juli 2010

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet