Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NutropinAq (somatropin) – Etikettering - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnNutropinAq
ATC-kodeH01AC01
Indholdsstofsomatropin
ProducentIpsen Pharma

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

KARTON - 1 CYLINDERAMPUL

1.LÆGEMIDLETS NAVN

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IE) injektionsvæske, opløsning

Somatropin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml indeholder 5 mg somatropin

1 cylinderampul indeholder 10 mg (30 IE) somatropin

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, flydende phenol, polysorbat 20, natriumcitrat, vandfri citronsyre og vand til injektionsvæsker.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 cylinderampul med 2 ml injektionsvæske, opløsning

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Subkutan anvendelse

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP: {dato}

Efter første åbning kan produktet anvendes i op til 28 dage, opbevaret ved 2 °C - 8 °C.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab. Må ikke nedfryses.

Opbevar blisterpakken i den ydre karton.

Kemisk og fysisk anvendelsesstabilitet er blevet påvist i 28 dage ved 2 °C - 8 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt må produktet maksimalt opbevares i 28 dage ved 2 °C - 8 °C efter åbning.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/164/003

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

NutropinAq 10 mg/2 ml

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

KARTON - 3 CYLINDERAMPULLER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IE) injektionsvæske, opløsning

Somatropin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml indeholder 5 mg somatropin

1 cylinderampul indeholder 10 mg (30 IE) somatropin

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, flydende phenol, polysorbat 20, natriumcitrat, vandfri citronsyre og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

3 cylinderampuller med 2 ml injektionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Subkutan anvendelse

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP: {dato}

Efter første åbning kan produktet anvendes i op til 28 dage opbevaret ved 2 °C - 8 °C.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab Må ikke nedfryses.

Opbevar blisterpakken i den ydre karton.

Kemisk og fysisk anvendelsesstabilitet er blevet påvist i 28 dage ved 2 °C - 8 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt må produktet maksimalt opbevares i 28 dage ved 2 °C - 8 °C efter åbning.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/164/004

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

NutropinAq 10 mg/2 ml

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

KARTON - 6 CYLINDERAMPULLER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IE) injektionsvæske, opløsning

Somatropin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml indeholder 5 mg somatropin

1 cylinderampul indeholder 10 mg (30 IE) somatropin

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, flydende phenol, polysorbat 20, natriumcitrat, vandfri citronsyre og vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

6 cylinderampuller med 2 ml injektionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Subkutan anvendelse

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP: {dato}

Efter første åbning kan produktet anvendes i op til 28 dage opbevaret ved 2 °C - 8 °C.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab Må ikke nedfryses.

Opbevar blisterpakken i den ydre karton.

Kemisk og fysisk anvendelsesstabilitet er blevet påvist i 28 dage ved 2 °C - 8 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt må produktet maksimalt opbevares i 28 dage ved 2 °C - 8 °C efter åbning.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/164/005

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

NutropinAq 10 mg/2 ml

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IE) injektionsvæske, opløsning

Somatropin

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØDRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

3.UDLØBSDATO

EXP: {dato}

4.BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

5.ANDET

Subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Opbevares i køleskab.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER CYLINDERAMPUL

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

NutropinAq 10 mg/2 ml

SC

2.ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP: {dato}

4. BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

2 ml

6.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet