Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ocaliva (obeticholic acid) – Produktresumé - A05AA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnOcaliva
ATC-kodeA05AA04
Indholdsstofobeticholic acid
ProducentIntercept Pharma Ltd

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

OCALIVA 5 mg filmovertrukne tabletter

OCALIVA 10 mg filmovertrukne tabletter

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

OCALIVA 5 mg filmovertrukne tabletter

1 filmovertrukket tablet indeholder 5 mg obeticholsyre.

OCALIVA 10 mg filmovertrukne tabletter

1 filmovertrukket tablet indeholder 10 mg obeticholsyre.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet)

OCALIVA 5 mg filmovertrukket tablet

Gul 8,0 mm rund tablet, præget med ‘INT’ på den ene side og ‘5’ på den anden side.

OCALIVA 10 mg filmovertrukket tablet

Gul 7,6 mm x 7,4 mm trekantet tablet, præget med ‘INT’ på den ene side og ‘10’ på den anden side.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

OCALIVA er indiceret til behandling af primær biliær cholangitis (også betegnet primær biliær cirrose) i kombination med ursodeoxycholsyre (UDCA) til voksne med utilstrækkeligt respons på UDCA eller som monoterapi til voksne, som ikke tåler UDCA.

4.2Dosering og administration

Dosering

Startdosis er 5 mg én gang daglig.

På baggrund af en tolerabilitetsvurdering efter 6 måneder øges dosis til 10 mg én gang dagligt for at opnå optimalt respons.

Dosisjustering af samtidig UDCA er ikke nødvendig hos patienter, der får obeticholsyre.

Behandling og dosisjustering ved svær pruritus

Behandingsstrategier omfatter tilføjelse af galdesyrebindende resiner eller antihistaminer. Hos patienter, der oplever svær intolerabilitet på grund af pruritus, kan en af følgende strategier overvejes:

Dosisreduktion af obeticholsyre til:

o 5 mg hver anden dag til patienter, der ikke tolererer 5 mg én gang dagligt

o 5 mg én gang dagligt til patienter, der ikke tolererer 10 mg én gang dagligt

Midlertidig behandlingsafbrydelse af obeticholsyre i op til 2 uger med efterfølgende genoptagelse med en reduceret dosis.

Fortsætte med at øge dosis til 10 mg én gang dagligt, som tolereres, for at opnå optimalt respons.

Overveje seponering af obeticholsyre hos patienter, som fortsat oplever persisterende intolerabel pruritus.

Særlige populationer Ældre (> 65 år)

Der foreligger begrænsede data for ældre patienter. Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der foreligger begrænsede data for patienter med let og moderat nedsat nyrefunktion og ingen data for patienter med svært nedsat nyrefunktion. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der foreligger begrænsede data for patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion. Den anbefalede startdosis ved moderat (Child-Pugh klasse B) og svært (Child-Pugh klasse C) nedsat leverfunktion er 5 mg én gang ugentligt. Hvis der ikke er opnået en tilstrækkelig reduktion i alkalisk fosfatase og/eller total-bilirubin efter 3 måneder med OCALIVA 5 mg én gang ugentligt, og patienten tolererer lægemidlet, øges dosis af OCALIVA til 5 mg to gange ugentligt (med mindst tre dages mellemrum) og efterfølgende til 10 mg to gange ugentligt (med mindst tre dages mellemrum), afhængigt af respons og tolerabilitet. Dosisjustering er ikke nødvendig ved let nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A) (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at bruge obeticholsyre hos den pædiatriske population til behandling af primær biliær cholangitis (PBC).

Administration

Tabletten skal tages oralt med eller uden mad.

Patienter, som tager galdesyrebindende resiner, skal tage OCALIVA mindst 4-6 timer før eller 4-

6 timer efter at have taget det galdesyrebindende resin (eller med så langt et tidsinterval som muligt) (se pkt. 4.5).

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1. Komplet galdeobstruktion.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Leverrelaterede bivirkninger

Der er set forhøjet alanin-aminotransferase (ALAT) og aspartat-aminotransferase (ASAT) hos patienter, som tager obeticholsyre. Der er også set kliniske symptomer på leverdekompensation. Disse bivirkninger har optrådt så tidligt som inden for den første behandlingsmåned. Der er primært set leverrelaterede bivirkninger ved højere doser end den maksimale anbefalede dosis på 10 mg én gang dagligt (se pkt. 4.9). Under behandling med OCALIVA bør patienterne overvåges for stigninger i biokemiske tests for leverfunktion og for udvikling af leverrelaterede bivirkninger. Dosisjustering er påkrævet hos patienter med moderat (Child-Pugh klasse B) eller svært (Child-Pugh klasse C) nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og 5.2).

Svær pruritus

Der er rapporteret svær pruritus hos 23 % af patienterne behandlet i OCALIVA 10 mg-armen, hos 19 % af patienterne i OCALIVA-titreringsarmen og hos 7 % af patienterne i placeboarmen. Mediantiden til indtræden af svær kløe var 11, 158 og 75 dage i henholdsvis OCALIVA 10 mg-, OCALIVA-titrerings- og placeboarmen. Behandlingsstrategier består bl.a. af tilføjelse af galdesyrebindende resiner eller antihistaminer, dosisreduktion, nedsat doseringshyppighed og/eller midlertidig afbrydelse af behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.8).

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler, der påvirkes af obeticholsyre

Warfarin

International normaliseret ratio (INR) falder efter samtidig administration af warfarin og obeticholsyre. INR bør monitoreres og warfarindosis om nødvendigt justeres for at opretholde målintervallet for INR ved samtidig administration af obeticholsyre og warfarin.

Interaktion med CYP1A2-substrater med snævert terapeutisk indeks

Obeticholsyre kan øge eksponeringen for samtidigt administrerede lægemidler, der er substrater for CYP1A2. Terapeutisk monitorering af CYP1A2-substrater med snævert terapeutisk indeks (f.eks. theophyllin og tizanidin) anbefales.

Lægemidler, der påvirker obeticholsyre

Galdesyrebindende resiner

Galdesyrebindende resiner som f.eks. colestyramin, colestipol og colesevelam adsorberer galdesyre og reducerer galdesyreabsorptionen og kan muligvis reducere virkningen af obeticholsyre. Ved samtidig administration af galdesyrebindende resiner skal obeticholsyre tages mindst 4-6 timer før eller 4-

6 timer efter administration af det galdesyrebindende resin (eller med så langt et tidsinterval som muligt).

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af obeticholsyre til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). For en sikkerheds skyld bør obeticholsyre undgås under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om obeticholsyre udskilles i human mælk. Baseret på dyrestudier og den farmakologiske virkning forventes obeticholsyre ikke at have indvirkning på amning eller på væksten eller udviklingen hos et barn, som ammes. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med obeticholsyre seponeres/undlades, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen (se pkt. 5.3).

Fertilitet

Der foreligger ingen data for obeticholsyres indvirkning på fertiliteten hos mennesker. I dyrestudier blev der ikke observeret direkte eller indirekte virkninger på fertilitet eller reproduktion (se pkt. 5.3).

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Obeticholsyre påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger var pruritus (63 %) og træthed (22 %). Bivirkninger medførte seponering hos 1 % i OCALIVA-titreringsarmen og 11 % i OCALIVA 10 mg-armen. Den bivirkning, der hyppigst medførte seponering, var pruritus. De fleste tilfælde af pruritus opstod inden for den første behandlingsmåned og tenderede til at gå over med tiden ved fortsat dosering.

Tabel over bivirkninger

De bivirkninger, der er rapporteret for OCALIVA i det kliniske fase III-studie, er opført i tabellen nedenfor i henhold til MedDRA-systemorganklasse og hyppighed. Hyppighederne defineres som: meget almindelig (> 1/10), almindelig (> 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1. Hyppigheden af bivirkninger hos PBC-patienter*

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Det endokrine system

 

Abnorm thyroideafunktion

Nervesystemet

 

Svimmelhed

Hjerte

 

Palpitationer

Luftveje, thorax og

 

Orofaryngeale smerter

mediastinum

 

 

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerter og

Obstipation

 

abdominalt ubehag

 

Hud og subkutane væv

Hudkløe

Eksem, udslæt

 

 

 

Knogler, led, muskler og

 

Artralgi

bindevæv

 

 

Almene symptomer og

Træthed

Perifert ødem, feber

reaktioner på

 

 

administrationsstedet

 

 

* Bivirkninger defineres som hændelser, der forekommer med en hyppighed ≥ 5 % i obeticholsyre-armen og med en hyppighed ≥ 1 % højere end i placebo-armen.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Pruritus

Cirka 60 % af patienterne havde pruritus i anamnesen ved optagelse i fase III-studiet. Pruritus, som opstod under behandlingen, startede almindeligvis inden for den første behandlingsmåned.

I forhold til patienter, som startede på 10 mg én gang dagligt i OCALIVA 10 mg-armen, havde patienter i OCALIVA-titreringsarmen en lavere forekomst af pruritus (henholdsvis 70 % og 56 %) og en lavere seponeringsrate på grund af pruritus (henholdsvis 10 % og 1 %).

Andelen af patienter, hvor intervention var nødvendig (dvs. dosisjustering, afbrydelse af behandling eller initiering af antihistaminer eller galdesyrebindende resiner), udgjorde 41 % i OCALIVA 10 mg- armen, 34 % i OCALIVA-titreringsarmen og 19 % i placebogruppen.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Den højeste enkeltdosis obeticholsyre, der er givet til raske frivillige forsøgspersoner, har været 500 mg. Gentagne doser på 250 mg er blevet administreret i 12 konsekutive dage, og nogle

forsøgspersoner fik pruritus og reversibelt forhøjede leveraminotransferaser. Hos PBC-patienter, som

fik OCALIVA 25 mg én gang dagligt (2,5 gange den højeste anbefalede dosis) eller 50 mg én gang dagligt (5 gange den højeste anbefalede dosis), observeredes en dosisafhængig stigning i forekomsten af leverrelaterede bivirkninger (f.eks. ascites, opblussen af primær biliær cholangitis, ny debut af ikterus) samt forhøjede aminotransferaser og bilirubin (op til mere end 3 gange den øvre normalgrænse (ULN)). I tilfælde af overdosering skal patienten overvåges omhyggeligt og støttende behandling iværksættes efter behov.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Galdesyrepræparater, ATC-kode: A05AA04

Virkningsmekanisme

Obeticholsyre er en selektiv og potent agonist for farnesoid X-receptoren (FXR), som er en nuklear receptor, der er udtrykt i høje niveauer i leveren og tarmen. Det menes, at FXR er en vigtig regulator af galdesyretransport og inflammatoriske, fibrotiske og metaboliske processer. FXR-aktivering nedsætter koncentrationen af galdesyrer i hepatocytter ved at undertrykke de novo-syntesen af kolesterol såvel som ved at øge transporten af galdesyrer ud af hepatocytterne. Disse mekanismer begrænser den totale pool af cirkulerende galdesyrer og fremmer kolerese, hvorved den hepatiske eksponering for galdesyrer reduceres.

Klinisk virkning og sikkerhed

I et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, 12-måneders fase III-studie med parallelle grupper (POISE) evalueredes OCALIVAs sikkerhed og virkning hos 216 patienter med PBC, som havde taget UDCA i mindst 12 måneder (stabil dosis i ≥ 3 måneder), eller som ikke kunne tåle UDCA og ikke havde fået UDCA i ≥ 3 måneder. Patienterne blev inkluderet i studiet, hvis alkalisk fosfatase (ALP) var ≥ 1,67 gange den øvre normalgrænse (ULN), og/eller hvis total-bilirubin (TB) var >

1 x ULN, men < 2 x ULN. Patienterne blev randomiseret (1:1:1) til placebo, OCALIVA 10 mg eller OCALIVA-titrering (5 mg titreret til 10 mg efter 6 måneder afhængigt af terapeutisk respons/tolerabilitet) én gang dagligt. Størstedelen (93 %) af patienterne fik behandling i kombination med UDCA, og et lille antal patienter (7 %), som ikke kunne tåle UDCA, fik placebo, OCALIVA (10 mg) eller OCALIVA-titrering (5 mg til 10 mg) som monoterapi. ALP og total-bilirubin blev evalueret både som kategoriske variabler i det primære sammensatte endepunkt og som kontinuerlige variabler over tid.

Studiepopulationen bestod hovedsageligt af kvinder (91 %) og hvide (94 %). Gennemsnitsalderen var 56 år, og størstedelen af patienterne var under 65 år. Gennemsnitsværdierne for ALP ved baseline varierede fra 316 E/l til 327 E/l. Gennemsnitsværdierne for total-bilirubin ved baseline varierede fra 10 mikromol/l til 12 mikromol/l på tværs af behandlingsgrupperne med 92 % af patienterne inden for normalområdet.

Behandling med OCALIVA 10 mg eller OCALIVA-titrering (5 mg til 10 mg) resulterede i klinisk og statistisk signifikant stigning (p < 0,0001) i antallet af patienter, som nåede det primære endepunkt, på alle tidspunkter i studiet (se tabel 2). Der sås respons så tidligt som efter 2 uger, og disse var dosisafhængige (OCALIVA 5 mg sammenlignet med 10 mg efter 6 måneder, p = 0,0358).

Tabel 2. Procentdel af PBC-patienter, der nåede det primære endepunkta i måned 6 og måned 12 med eller uden UDCAb

 

 

 

 

 

OCALIVA

OCALIVA-

Placebo

 

10 mgc

titreringc

 

(N = 73)

 

(N = 73)

(N = 70)

 

 

 

 

 

 

Måned 6

 

 

 

 

 

 

 

Responders, n (%)

37 (51)

24 (34)

5 (7)

Korresponderende 95 %

39 %, 62 %

23 %, 45 %

1 %, 12 %

CI

 

 

 

p-værdid

< 0,0001

< 0,0001

Ikke relevant

Måned 12

 

 

 

 

 

 

 

Responders, n (%)

35 (48)

32 (46)

7 (10)

Korresponderende 95 %

36 %, 60 %

34 %, 58 %

4 %, 19 %

CI

 

 

 

p-værdi

< 0,0001

< 0,0001

Ikke relevant

 

 

 

 

Komponenter i det primære endepunkte

 

 

ALP < 1,67 gange ULN, n

40 (55)

33 (47)

12 (16)

(%)

 

 

 

Fald i ALP på mindst

57 (78)

54 (77)

21 (29)

15 %, n (%)

 

 

 

Total-bilirubin ≤ 1 gange

60 (82)

62 (89)

57 (78)

ULNf, n (%)

aProcentdel af forsøgspersoner, der opnåede et respons, defineret som ALP < 1,67 gange ULN, total-bilirubin inden for normalområdet og et fald i ALP på mindst 15 %. Manglende værdier blev betragtet som non-respons. Fishers eksakte test blev anvendt til at beregne 95 %-konfidensintervallerne (CI).

bDer var 16 patienter (7 %) i studiet, som var intolerante og ikke fik samtidig UDCA: 6 patienter (8 %) i OCALIVA 10 mg-armen, 5 patienter (7 %) i OCALIVA-titreringsarmen og 5 patienter (7 %) i placeboarmen.

cPatienterne blev randomiseret (1:1:1) til at få OCALIVA 10 mg én gang dagligt i alle studiets 12 måneder eller OCALIVA-titrering (5 mg én gang dagligt i de første 6 måneder med mulighed for stigning til 10 mg én gang dagligt i de sidste 6 måneder, hvis patienten tolererede OCALIVA, men havde ALP ≥ 1,67 gange ULN og/eller total-bilirubin > ULN eller < 15 % reduktion i ALP) eller placebo.

dOCALIVA-titrering og OCALIVA 10 mg versus placebo. P-værdier er beregnet ved hjælp af Cochran-

Mantel-Haenszel General Association test stratificeret efter intolerans over for UDCA og ALP > 3 gange ULN og/eller ASAT > 2 gange ULN og/eller total-bilirubin > ULN før behandling.

eResponsrater blev beregnet på grundlag af analyse af den observerede case (dvs. [n=observeret responder]/[N= Intention to treat (ITT)-population]). Procentdelen af patienter med værdier for måned 12 er henholdsvis 86 %, 91 % og 96 % for OCALIVA 10 mg-, OCALIVA-titrerings- og placeboarmen.

fGennemsnitsværdien for total-bilirubin ved baseline var 0,65 mg/dl og inden for normalområdet (dvs. ≤ ULN) hos 92 % af de deltagende patienter.

Gennemsnitlig reduktion i ALP

Gennemsnitlige reduktioner i ALP blev observeret så tidligt som i uge 2, og disse blev opretholdt til og med måned 12 for patienter, som fik den samme dosis i 12 måneder. For patienter i OCALIVA- titreringsarmen, hvor OCALIVA-dosis øgedes fra 5 mg én gang dagligt til 10 mg én gang dagligt, observeredes der yderligere reduktioner i ALP i måned 12 hos størstedelen af patienterne.

Middelreduktion i gammaglutamyltransferase (GGT)

Middelreduktionen (95 % CI) i GGT var 178 (137; 219) U/l i OCALIVA 10 mg-armen, 138 (102; 174) E/l i OCALIVA-titreringsarmen og 8 (-48; 32) E/l i placeboarmen.

Monoterapi

51 PBC-patienter med baseline-ALP ≥ 1,67 gange ULN og/eller total-bilirubin > ULN blev evalueret for biokemisk respons på OCALIVA som monoterapi (24 patienter fik OCALIVA 10 mg én gang dagligt, og 27 patienter fik placebo) i en puljet analyse af data fra det randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede 12-måneders fase III-studie og fra et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret 3-måneders studie. I måned 3 opnåede 9 (38 %) OCALIVA-behandlede patienter et respons i forhold til det sammensatte endepunkt sammenlignet med 1 (4 %) placebobehandlet patient. Den gennemsnitlige reduktion (95 % CI) i ALP hos OCALIVA-behandlede patienter var 246 (165; 327) E/l sammenlignet med en stigning på 17 (-7; 42) E/l hos de placebobehandlede patienter.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med obeticholsyre i alle undergrupper af den pædiatriske population med PBC (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Dette lægemiddel er godkendt under "betingede omstændigheder". Det betyder, at der forventes yderligere dokumentation for lægemidlet. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Obeticholsyre absorberes med maksimal plasmakoncentration (Cmax) efter en mediantid (tmax) på cirka 2 timer. Indgivelse sammen med mad ændrer ikke absorptionsfraktionen af obeticholsyre.

Fordeling

Obeticholsyre og dets konjugater bindes mere end 99 % til humant plasmaprotein. Fordelingsvolumenet for obeticholsyre er 618 l. Fordelingsvolumenet for glyko- og tauro- obeticholsyre er ikke fastlagt.

Biotransformation

Obeticholsyre konjugeres med glycin eller taurin i leveren og udskilles i galden. Disse glycin- og taurin-konjugater af obeticholsyre absorberes i tyndtarmen med efterfølgende enterohepatisk recirkulation. Konjugaterne kan dekonjugeres i ileum og colon ved hjælp af tarmfloraen, hvorefter de konverteres til obeticholsyre, som kan reabsorberes eller udskilles i fæces, der er den vigtigste eliminationsvej.

Efter daglig administration af obeticholsyre var der en akkumulation af glycin- og taurin-konjugaterne af obeticholsyre, som har in vitro farmakologisk aktivitet svarende til moderstoffet. Metabolit/moderstof-ratioerne for glycin- og taurin-konjugater af obeticholsyre var henholdsvis 13,8 og 12,3 efter daglig administration. Der dannes en tredje obeticholsyre-metabolit, 3-glukuronid, men den anses for at have minimal farmakologisk aktivitet.

Elimination

Efter administration af radioaktivt mærket obeticholsyre udskilles mere end 87 % i fæces. Mindre end 3 % udskilles i urinen.

Dosis-tid-proportionalitet

Efter administration af 5, 10 og 25 mg én gang dagligt i 14 dage øges den systemiske eksponering for obeticholsyre proportionalt med dosis. Eksponeringen for glyko- og tauro-obeticholsyre samt total- obeticholsyre øges mere end proportionalt med dosis.

Særlige populationer

Ældre

Der foreligger begrænsede farmakokinetiske data fra ældre patienter (≥ 65 år). En farmakokinetisk populationsanalyse udviklet på grundlag af data fra patienter i alderen op til 65 år indikerede, at alder ikke kan forventes at påvirke obeticholsyre-clearance fra cirkulationen i signifikant grad.

Pædiatrisk population

Der er ikke udført farmakokinetiske studier med obeticholsyre hos patienter under 18 år.

Køn

En populationsfarmakokinetisk analyse indikerede, at køn ikke påvirker obeticholsyres farmakokinetik.

Race

En populationsfarmakokinetisk analyse indikerede, at race ikke kan forventes at påvirke obeticholsyres farmakokinetik.

Nedsat nyrefunktion

Den renale elimination af obeticholsyre er minimal, og mindre end 3 % genfindes i urinen. På grundlag af en farmakokinetisk populationsanalyse har nyrefunktionen ingen betydende indvirkning på obeticholsyres farmakokinetik.

Nedsat leverfunktion

Obeticholsyre metaboliseres i leveren og tarmene. Den systemiske eksponering for obeticholsyre, dets aktive konjugater og endogene galdesyrer er øget hos patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion i forhold til raske kontrolpersoner. Derfor anbefales et modificeret dosisregime for patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion for at opnå det samme plasmaniveau som hos patienter uden nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Indvirkningen af let nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A) på obeticholsyres farmakokinetik var ubetydelig, og dosisjustering er derfor ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion.

Efter administration af en enkelt dosis på 10 mg obeticholsyre steg middel-AUC for total- obeticholsyre (summen af obeticholsyre og dets to aktive konjugater) henholdsvis 1,13, 4 og 17 gange hos forsøgspersoner med let, moderat og svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A, B og C) sammenlignet med forsøgspersoner med normal leverfunktion.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Oral administration af obeticholsyre over NOAEL til mus, rotter og hunde i pivotale studier, der undersøgte toksicitet efter gentagne doser, resulterede primært i virkninger på det hepatobiliære system. Disse omfattede øget levervægt, ændringer i kemiske parametre i serum (ALAT, ASAT, LDH, ALP, GGT og/eller bilirubin) samt makroskopiske/mikroskopiske ændringer. Alle ændringer var reversible efter seponering, og de er konsistente med og prædiktive for den dosisbegrænsende toksicitet hos mennesker (systemisk eksponering ved NOAEL var 1,4 til 19 gange højere end den, der sås ved den maksimale anbefalede dosis til mennesker ). I et præ- og postnatalt toksicitetsstudie hos rotter fandtes tauro-konjugatet af obeticholsyre hos diende rotteunger, hvor moderdyret havde fået obeticholsyre

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Natriumstivelsesglycolat (Type A)

Magnesiumstearat

Overtræk

Poly(vinylalkohol), delvist hydrolyseret (E1203)

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350 (E1521)

Talcum (E553b)

Gul jernoxid (E172)

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

3 år

6.4Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Flasker af højdensitetspolyethylen (HDPE) med børnesikret polypropylenlåg og forsegling af aluminiumsfolie.

Pakningsstørrelse: 30 eller 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intercept Pharma Ltd.

2 Pancras Square

London, N1C 4AG

Storbritannien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1139/001

EU/1/16/1139/002

EU/1/16/1139/003

EU/1/16/1139/004

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 12/2016

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet