Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – Etikettering - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnOpatanol
ATC-kodeS01GX09
Indholdsstofolopatadine hydrochloride
ProducentNovartis Europharm Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON MED 1 FLASKE + KARTON MED 3 FLASKER

1.LÆGEMIDLETS NAVN

OPATANOL 1 mg/ml øjendråber, opløsning

Olopatadin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml opløsning indeholder 1 mg olopatadin (som hydrochlorid)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Benzalkoniumchlorid, natriumchlorid, dinatriumphosphat dodecahydrat, saltsyre/natriumhydroxid (til pH-justering) og renset vand.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øjendråber, opløsning; 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til anvendelse i øjet. Læs indlægssedlen inden brug.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP: xx/xxxx

Kasseres 4 uger efter åbning.

Åbnet: Åbnet (1): Åbnet (2): Åbnet (3):

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/02/217/001 1 x 5 ml

EU/1/02/217/002 3 x 5 ml

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot: xxxxx

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Opatanol

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FLASKEETIKET

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

OPATANOL 1 mg/ml øjendråber

Olopatadin

Til anvendelse i øjet

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen før brug.

3.UDLØBSDATO

EXP: xx/xxxx

Kasseres 4 uger efter åbning. Åbnet:

4.BATCHNUMMER

Lot nr.:

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

5 ml

6.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet