Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Etikettering - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnOzurdex
ATC-kodeS01BA01
Indholdsstofdexamethasone
ProducentAllergan Pharmaceuticals Ireland

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

UDVIDET MÆRKNING PÅ ÆSKE OG POSE

1.LÆGEMIDLETS NAVN

OZURDEX 700 mikrogram intravitrealt implantat i applikator dexamethason

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Et implantat indeholder 700 mikrogram dexamethason

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder:

Estertermineret 50:50 poly D,L-lactid-co-glycolid.

Syretermineret 50:50 poly D,L-lactid-co-glycolid.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Et intravitrealt implantat i applikator.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Kun til engangsbrug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Intravitreal anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Må ikke bruges, hvis forseglingen af folieposen er beskadiget.

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

Når posen er åbnet, skal applikatoren bruges øjeblikkeligt.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/10/638/001

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET PÅ APPLIKATOR

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ€

OZURDEX 700 mikrogram intravitrealt implantat i applikator dexamethason

Intravitreal anvendelse.

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

Udløbsdato

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 implantat.

6.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet