Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Indlægsseddel - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPaglitaz
ATC-kodeA10BG03
Indholdsstofpioglitazone hydrochloride
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

Indlægsseddel: Information til brugeren

Paglitaz 15 mg tabletter

pioglitazon

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

 

-

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

autoriseret

-

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

 

-

Lægen har ordineret Paglitaz til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

 

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

 

som ikke er nævnt her. Se punkt 4

 

Oversigt over indlægssedlen:

 

1.

Virkning og anvendelse

 

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Paglitaz

 

3.

Sådan skal du tage Paglitaz

 

4.

Bivirkninger

 

5.

Opbevaring

 

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Virkning og anvendelse

Paglitaz indeholder pioglitazon. Det er medicin mod sukkersyge og anvendes til behandling af type 2-

diabetes mellitus (ikke-insulinkrævende sukk rsyg ), når metformin ikke er egnet eller ikke har haft

 

længere

tilstrækkelig virkning. Type 2-diabetes mellitus r d n diabetesform, der normalt udvikler sig i

voksenalderen.

ikke

 

Paglitaz hjælper med at kontrollere sukkern veauet i dit blod, hvis du har type 2-diabetes, ved at hjælpe din krop til bedre at udnytte den insulin,er kroppen producerer. Når du har taget Paglitaz i 3-6 måneder, vil

din læge undersøge, om medicin n virker.

PaglitazLægemidletkan anvendes a ne til patienter, som ikke er i stand til at tage metformin, og hos hvem diæt og

motion ikke har været stand til at kontrollere blodsukkeret, eller det kan anvendes som supplement til andre lægemidler (såsom metformin, sulfonylurinstof eller insulin), hvis disse ikke har været i stand til at kontrollere blodsukkeret tilstrækkeligt.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Paglitaz

Tag ikke Paglitaz

-hvis du er allergisk over for pioglitazon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Paglitaz. (angivet i punkt 6).

-hvis du lider af hjertesvigt eller tidligere har haft hjertesvigt.

-hvis du har leversygdom.

-hvis du har haft diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, der medfører hurtigt vægttab, kvalme eller opkastning).

-hvis du har eller nogensinde har haft blærekræft.

-hvis du har blod i urinen, og din læge ikke har undersøgt årsagen.

Advarsler og forsigtighedsregler

 

Kontakt lægen, før du tager Paglitaz:

 

-

hvis du har vand i kroppen (ødemer) eller har problemer med hjertesvigt, specielt hvis du er over 75

 

år. Hvis De tager antiinflammatoriske (betændelseshæmmende) lægemidler, som også kan forårsage

 

væskeophobning og hævelse, skal De også fortælle det til lægen.

 

-

hvis du lider af en særlig diabetisk øjenlidelse, som hedder makulaødem (væskeansamling i det

 

bagerste af øjet).

 

-

hvis du har cyster på æggestokkene (polycystisk ovariesyndrom). Der kan være større

 

 

autoriseret

 

sandsynlighed for at du bliver gravid, fordi du kan få ægløsning igen, når du tager Paglitaz. Hvis

 

dette er relevant for dig, skal du anvende sikker prævention, så du undgår uønsket gravidit t.

-

hvis du har problemer med din lever eller dit hjerte. Før du begynder at tage Paglitaz, vil du få taget

 

en blodprøve til kontrol af leverfunktionen. Denne kontrol skal måske udføres løbende. Nogle

 

patienter, som har haft type 2-diabetes i mange år og samtidig har hjertesygdom, eller om har haft

 

et slagtilfælde, har udviklet hjertesvigt, når de blev behandlet med Paglitaz og insul n samtidig.

 

Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig åndenød,

 

hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer).

 

Hvis du tager Paglitaz sammen med anden diabetesmedicin, er der en større risiko for, at dit blodsukker falder til under det normale niveau (hypoglykæmi).

Knoglebrud

Du kan også få blodmangel (anæmi).

længere

 

Der er set et øget antal knoglebrud hos patienter, særligt kvi der, der tog pioglitazon. Din læge vil tage dette i betragtning ved planlægning af din behandling.

Børn og teenagere

ikke

 

Børn under 18 år må normalt ikke få Paglitaz

Brug af anden medicin sammen med Pagl taz

 

 

er

Fortæl det altid til lægen eller apotekspe sonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

 

 

 

Lægemidlet

 

Du kan normalt fortsætte m d at age anden medicin, mens du får Paglitaz. Visse typer medicin er dog

særlig tilbøjelige til at påvirke blodsukkeret:

-

 

gemfibrozil (t l at sænke kolesteroltallet)

-

 

rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner)

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du får et af disse lægemidler. Du vil få kontrolleret blodsukker t og d t kan være, at du skal have ændret dosis af Paglitaz.

Brug af Pa litaz sammen med mad og drikke

Du kan tage dine tabletter i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Din læge vil råde dig til at stoppe med at tage denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pioglitazon vil ikke påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær forsigtig, hvis du får synsforstyrrelser.

Paglitaz indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.Sådan skal du tage Paglitaz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

 

 

 

autoriseret

Hvis du følger en diabetesdiæt, skal du fortsætte med denne, mens du tag r Paglitaz.

Din vægt bør checkes med jævne mellemrum; hvis din vægt sti r, underret da din læge.

Brug til børn og unge

 

længere

 

Brug til børn under 18 år frarådes.

 

 

Hvis du har taget for meget Paglitaz

 

 

 

 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du v d en fejltagelse har taget for mange tabletter, eller

 

ikke

 

 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet én gang daglig. Om nødvendigt kan din læge give dig besked på at age en anden dosis. Tal med lægen, hvis du har indtryk af, at effekten af Paglitaz er for svag.

Når Paglitaz tages sammen med andre lægemidler, der anvendes til behandling af sukker yge (f.eks. insulin, chlorpropamid, glibenclamid, gliclazid, tolbutamid), vil din læge give dig besked på, om du skal tage en mindre dosis af lægemidlerne.

Din læge vil bede dig om at få taget blodprøver periodevis, mens du er i behandling med Paglitaz. Dette sker for at checke, at din lever fungerer normalt.

hvis en anden eller et barn tager din medicin.

Blodsukkeret kan derved falde til under det normale niveau og kan bringes til at stige igen ved indtagelse af sukker. Det anbefales, at du altid medbr nger sukkerknalder, slik, kiks eller sød frugtjuice.

er HvisLægemidletdu har glemt at tage Pagli az

Tag Paglitaz dagligt som for skr vet. Hvis du glemmer en dosis, skal du imidlertid bare fortsætte med den næste dosis som norma t. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser.

Hvis du holder op med at tage Paglitaz

For at opnå den ønskede virkning skal du tage Paglitaz hver dag. Hvis du holder op med at tage Paglitaz, kan dit blodsukk r stige. Tal med lægen, før du stopper behandlingen.

Spørg læ en eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Patienterne har især oplevet følgende alvorlige bivirkninger:

Hjertesvigt har været almindeligt forekommende (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) hos patienter, der tager Paglitaz i kombination med insulin. Symptomerne er usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller

lokale væskeansamlinger (ødemer). Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, særligt hvis du er over 65 år.

Blærekræft forekommer med hyppigheden "ikke almindelig" (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) hos patienter, der tager Paglitaz. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen, smerter ved vandladning eller en pludselig vandladningstrang. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal du hurtigst muligt kontakte din læge.

Lokale væskeansamlinger (ødemer) har ligeledes været meget almindeligt forekommende hos patienter,

der tager Paglitaz i kombination med insulin. Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du oplever denne bivirkning.

Knoglebrud har været almindeligt forekommende (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) hos kvinder, der tager Paglitaz. Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du oplever denne bivirkning.

Synsforstyrrelser på grund af hævelse (eller væske) bagest i øjet (hyppigheden er ukendt) er ligeledes blevet indberettet hos patienter, der tager Paglitaz. Hvis du får disse symptomer f r første gang, eller hvis de bliver værre, skal du kontakte lægen snarest muligt. Du skal også kontakte din læge hurtigst muligt, hvis du allerede har sløret syn, og symptomerne forværres.

autoriseret

der kan forårsage vejrtræknings- eller synkebesvær, skal du afbryde b handlingen og kontakte en læge så hurtigt som muligt.

Der er rapporteret om allergiske reaktioner (hyppighedlængereikke kendt) hos pati nter, der tager Paglitaz. Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, herunder nældefeber og hæv lse af ansigtet, læber, tunge eller svælg,

Andre bivirkninger, der er forekommet hos nogle patienter, når de har taget Paglitaz: almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 person r)

-

luftvejsinfektion

ikke

-

synsforstyrrelser

-

vægtstigning

-

følelsesløshed

Lægemidlet

ikke almindelige (kan påvirke op

il 1 ud af 100 personer)

-

bihulebetændelse (sinui is) er

-

søvnløshed (insomni)

 

ikke kendt (hyppighe en kan ikke bedømmes ud fra de forhåndenværende data) - forhøjede leverenzymer

- allergiske r aktioner

Andre bivirkninger, der er forekommet hos nogle patienter, når de har taget Paglitaz sammen med anden medicin mod diabetes:

meget almindelige (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer) - lavt blodsukker (hypoglykæmi)

almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

-hovedpine

-svimmelhed

-ledsmerter

-impotens

-rygsmerter

-kortåndethed

-mindre fald i de røde blodlegemer (blodmangel)

-luftafgang fra tarmen

ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

-sukker i urinen, protein i urinen

-forhøjede enzymtal

-svimmelhed, hvor verden drejer rundt (vertigo)

-svedudbrud

-træthed

-øget appetit

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

autoriseret

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anfø

i Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere informa i n

m sikkerheden af

dette lægemiddel.

 

5.

Opbevaring

 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Paglitaz efter den udløbsdato, der står på blisterpak i gen og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsr gl r vedrørende opbevaringen

 

længere

Spørg på apoteket, hvordan du skal borts affe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

 

 

ikke

6.

 

er

Pakningsstørrelser og yd rlig re oplysninger

 

Lægemidlet

 

Paglitaz indeholder:

 

-

Aktivt stof: p ogl tazon. Hver tablet indeholder 15 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

-

Øvrige indhol sstoffer: lactosemonohydrat, hydoxypropylcellulose (E463), croscarmellosenatrium,

 

magnesiu stearat (E572).

 

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide til næsten hvide, runde tabletter, med skrå kanter og præget med ”15” på den ene side af tabletten (diameter 7,0 mm)

Tabletterne leveres i blisterpakninger med à 14, 28, 30, 56, 60, 90 og 98 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Paglitaz, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

България

Представителство на KRKA в България

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti Tel: + 372 (0) 6 671 658

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A. Τηλ: +30 (0)210 2832941

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

EspañaLægemidlet

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Hrvatska

Krka – farma d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Ísland

KRKA Sverige AB

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

filiaal

er

ikke

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Luxembourg/Luxemburgautoriseret

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Malta

KRKA Pharma Dublin, Ltd. længereTel: + 353 1 293 91 80

Nederland

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien Tel: + 43 (0)1 66 24 300

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

 

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sverige AB

 

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

Sverige

 

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

 

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

autoriseret

 

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0)2089562310

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysningerom Paglitaz på Det europæiske Lægemiddelagen urs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

 

 

ikke

længere

 

er

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

Indlægsseddel: Information til brugeren

Paglitaz 30 mg tabletter pioglitazon

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

 

-

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

autoriseret

-

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

 

-

Lægen har ordineret Paglitaz til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

 

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

 

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Oversigt over indlægssedlen:

 

1.

Virkning og anvendelse

 

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Paglitaz

 

3.

Sådan skal du tage Paglitaz

 

4.

Bivirkninger

 

5.

Opbevaring

 

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Paglitaz indeholder pioglitazon. Det er medicin mod sukkersyge og anvendes til behandling af type 2-

diabetes mellitus (ikke-insulinkrævende sukk rsyg ), når metformin ikke er egnet eller ikke har haft

 

længere

tilstrækkelig virkning. Type 2-diabetes mellitus r d n diabetesform, der normalt udvikler sig i

voksenalderen.

ikke

 

Paglitaz hjælper med at kontrollere sukkern veauet i dit blod, hvis du har type 2-diabetes, ved at hjælpe din krop til bedre at udnytte den insulin,er kroppen producerer. Når du har taget Paglitaz i 3-6 måneder, vil

din læge undersøge, om medicin n virker.

PaglitazLægemidletkan anvendes a ne til patienter, som ikke er i stand til at tage metformin, og hos hvem diæt og

motion ikke har været stand til at kontrollere blodsukkeret, eller det kan anvendes som supplement til andre lægemidler (såsom metformin, sulfonylurinstof eller insulin), hvis disse ikke har været i stand til at kontrollere blodsukkeret tilstrækkeligt.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Paglitaz

Tag ikke Paglitaz

-hvis du er allergisk over for pioglitazon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Paglitaz (angivet i punkt 6).

-hvis du lider af hjertesvigt eller tidligere har haft hjertesvigt.

-hvis du har leversygdom.

-hvis du har haft diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, der giver hurtigt vægttab, kvalme eller opkastning).

-hvis du har eller nogensinde har haft blærekræft.

-hvis du har blod i urinen, og din læge ikke har undersøgt årsagen.

Advarsler og forsigtighedsregler

 

Kontakt lægen, før du tager Paglitaz:

 

-

hvis du har vand i kroppen (ødemer) eller har problemer med hjertesvigt, specielt hvis du er over 75

 

år. Hvis De tager antiinflammatoriske (betændelseshæmmende) lægemidler, som også kan forårsage

 

væskeophobning og hævelse, skal De også fortælle det til lægen.

 

-

hvis du lider af en særlig diabetisk øjenlidelse, som hedder makulaødem (væskeansamling i det

 

bagerste af øjet).

 

-

hvis du har cyster på æggestokkene (polycystisk ovariesyndrom). Der kan være større

 

 

autoriseret

 

sandsynlighed for at du bliver gravid, fordi du kan få ægløsning igen, når du tager Paglitaz. Hvis

 

dette er relevant for dig skal du anvende sikker prævention, så du undgår uønsket gravidit t.

-

hvis du har problemer med din lever eller dit hjerte. Før du begynder at tage Paglitaz, vil du få taget

 

en blodprøve til kontrol af leverfunktionen. Denne kontrol skal måske udføres løbende. Nogle

 

patienter, som har haft type 2-diabetes i mange år og samtidig har hjertesygdom, eller om har haft

 

et slagtilfælde, har udviklet hjertesvigt, når de blev behandlet med Paglitaz og insul n samtidig.

 

Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig åndenød,

 

hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer).

 

Hvis du tager Paglitaz sammen med anden diabetesmedicin, er der en større risiko for, at dit blodsukker falder til under det normale niveau (hypoglykæmi).

Knoglebrud

Du kan også få blodmangel (anæmi).

længere

 

Der er set et øget antal knoglebrud hos patienter, særligt kvi der, der tog pioglitazon. Din læge vil tage dette i betragtning ved planlægning af din behandling.

Børn og teenagere

ikke

 

Børn under 18 år må normalt ikke få Paglitaz

Brug af anden medicin sammen med Pagl taz

 

 

er

Fortæl det altid til lægen eller apotekspe sonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

 

 

 

Lægemidlet

 

Du kan normalt fortsætte m d at age anden medicin, mens du får Paglitaz. Visse typer medicin er dog

særlig tilbøjelige til at påvirke blodsukkeret:

-

 

gemfibrozil (t l at sænke kolesteroltallet)

-

 

rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner)

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du får et af disse lægemidler.

Du vil få kontroll ret blodsukkeret og det kan være, at du skal have ændret dosis af Paglitaz.

Brug af Pa litaz sammen med mad og drikke

Du kan tage dine tabletter i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Din læge vil råde dig til at stoppe med at tage denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pioglitazon vil ikke påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær forsigtig, hvis du får synsforstyrrelser.

Paglitaz indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Paglitaz

autoriseret

Dette sker for at checke, at din lever fungerer normalt.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet én gang daglig. Om nødvendigt kan din læge give dig besked på at tage en anden dosis. Tal med lægen, hvis du har indtryk af, at effekten af Paglitaz er for svag.

Når Paglitaz tages sammen med andre lægemidler, der anvendes til behandling af sukke syge (f.eks. insulin, chlorpropamid, glibenclamid, gliclazid, tolbutamid), vil din læge give dig besked på, om du skal tage en mindre dosis af lægemidlerne.

Din læge vil bede dig om at få taget blodprøver periodevis, mens du er i beh ndling med Paglitaz.

Hvis du følger en diabetesdiæt, skal du fortsætte med denne, m ns du tager Paglitaz. Din vægt bør checkes med jævne mellemrum; hvis din vægt sti er, underret da din læge.

Brug til børn og unge

 

længere

Brug til børn under 18 år frarådes.

ikke

Hvis du har taget for meget Paglitaz

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du ved en fejltagelse har taget for mange tabletter, eller hvis en anden eller et barn tager din med c n.

Blodsukkeret kan derved falde tilerunder det normale niveau og kan bringes til at stige igen ved indtagelse af sukker. Det anbefales, at du altid m dbringer sukkerknalder, slik, kiks eller sød frugtjuice.

HvisLægemidletdu har glemt at tage Pagli az

Tag Paglitaz dagligt som for skr vet. Hvis du glemmer en dosis, skal du imidlertid bare fortsætte med den næste dosis som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser.

Hvis du holder op ed at tage Paglitaz

For at opnå d n ønskede virkning skal du tage Paglitaz hver dag. Hvis du holder op med at tage Paglitaz, kan dit blodsukk r stige. Tal med lægen, før du stopper behandlingen.

Spørg l gen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Patienterne har især oplevet følgende alvorlige bivirkninger:

Hjertesvigt har været almindeligt forekommende (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) hos patienter, der tager Paglitaz i kombination med insulin. Symptomerne er usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller

lokale væskeansamlinger (ødemer). Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger særligt hvis du er over 65 år.

Blærekræft forekommer med hyppigheden "ikke almindelig" (kan påvirke op til1 ud af 100 personer) hos patienter, der tager Paglitaz. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen, smerter ved vandladning eller en pludselig vandladningstrang. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal du hurtigst muligt kontakte din læge.

Lokale væskeansamlinger (ødemer) har ligeledes været meget almindeligt forekommende hos patienter,

der tager Paglitaz i kombination med insulin. Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du oplever denne bivirkning.

Knoglebrud har været almindeligt forekommende (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) hos kvinder, der tager Paglitaz. Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du oplever denne bivirkning.

Synsforstyrrelser på grund af hævelse (eller væske) bagest i øjet (hyppigheden er ukendt) er ligeledes blevet indberettet hos patienter, der tager Paglitaz. Hvis du får disse symptomer f r første gang, eller hvis de bliver værre, skal du kontakte lægen snarest muligt. Du skal også kontakte din læge hurtigst muligt, hvis du allerede har sløret syn, og symptomerne forværres.

autoriseret

der kan forårsage vejrtræknings- eller synkebesvær, skal du afbryde b handlingen og kontakte en læge så hurtigt som muligt.

Der er rapporteret om allergiske reaktioner (hyppighedlængereikke kendt) hos pati nter, der tager Paglitaz. Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, herunder nældefeber og hæv lse af ansigtet, læber, tunge eller svælg,

Andre bivirkninger, der er forekommet hos nogle patienter, når de har taget Paglitaz: almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 person r)

-

luftvejsinfektion

ikke

-

synsforstyrrelser

-

vægtstigning

-

følelsesløshed

Lægemidlet

ikke almindelige (kan påvirke op

il 1 ud af 100 personer)

-

bihulebetændelse (sinui is) er

-

søvnløshed (insomni)

 

ikke kendt (hyppighe en kan ikke bedømmes ud fra de forhåndenværende data) - forhøjede leverenzymer

- allergiske r aktioner

Andre bivirkninger, der er forekommet hos nogle patienter, når de har taget Paglitaz sammen med anden medicin mod diabetes:

meget almindelige (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer) - lavt blodsukker (hypoglykæmi)

almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

-hovedpine

-svimmelhed

-ledsmerter

-impotens

-rygsmerter

-kortåndethed

-mindre fald i de røde blodlegemer (blodmangel)

-luftafgang fra tarmen

ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

-sukker i urinen, protein i urinen

-forhøjede enzymtal

-svimmelhed, hvor verden drejer rundt (vertigo)

-svedudbrud

-træthed

-øget appetit

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anfø i Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

autoriseret

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

 

 

 

længere

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsr gl r vedrørende opbevaringen

Spørg på apoteket, hvordan du skal borts

affe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smidemedicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

 

ikke

 

6.

Pakningsstørrelser og yderligereer

oplysninger

Paglitaz indeholder:

 

 

-

Aktivt stof: p ogl tazon. Hver tablet indeholder 30 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

-

Øvrige indholdsstoffer:lactosemonohydrat, hydoxypropylcellulose (E463), croscarmellosenatrium,

 

magn siu stearat (E572).

 

 

 

Lægemidlet

 

 

Brug ikke Paglitaz efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide til n sten hvide, runde tabletter, med skrå kanter (diameter 8,0 mm) Tabletterne leveres i blisterpakninger med à 14, 28, 30, 56, 60, 90 og 98 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Hvis du vil ønsker yderligere oplysninger om Paglitaz, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

България

Представителство на KRKA в България

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti Tel: + 372 (0) 6 671 658

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A. Τηλ: +30 (0)210 2832941

España

France

KRKALægemidletFarmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Hrvatska

Krka – farma d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 293 91 80

Ísland

KRKA Sverige AB

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

filiaal

ikke

er

 

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Luxembourg/Luxemburgautoriseret

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Malta

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80 længereNederland

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien Tel: + 43 (0)1 66 24 300

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sverige AB

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

autoriseret

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0)2089562310

Du kan finde yderligere oplysninger om Paglitaz på Det europæiske Lægemiddelagen u s hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

 

 

ikke

længere

 

er

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

1. Virkning og anvendelse

Indlægsseddel: Information til brugeren

Paglitaz 45 mg tabletter

pioglitazon

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

 

-

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

autoriseret

-

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

 

-

Lægen har ordineret Paglitaz til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

 

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

 

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Oversigt over indlægssedlen:

 

1.

Virkning og anvendelse

 

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Paglitaz

 

3.

Sådan skal du tage Paglitaz

 

4.

Bivirkninger

 

5.

Opbevaring

 

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Paglitaz indeholder pioglitazon. Det er medicin mod længeresukkersyge og anvendes til behandling af type 2- diabetes mellitus (ikke-insulinkrævende sukkersyge), når metformin ikke er egnet eller ikke har haft tilstrækkelig virkning. Type 2-diabetes ikkemellitus r d n diabetesform, der normalt udvikler sig i voksenalderen.

Paglitaz hjælper med at kontrollere suk ern veauet i dit blod, hvis du har type 2-diabetes, ved at hjælpe din krop til bedre at udnytte den insulin, kroppen producerer. Når du har taget Paglitaz i 3-6 måneder, vil din læge undersøge, om medicin nervi ker.

PaglitazLægemidletkan anvendes al ne il pa ienter, som ikke er i stand til at tage metformin, og hos hvem diæt og motion ikke har været i stand til at kontrollere blodsukkeret, eller det kan anvendes som supplement til

andre lægemidler (såsom metformin, sulfonylurinstof eller insulin), hvis disse ikke har været i stand til at kontrollere blodsukkeret tilstrækkeligt.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Paglitaz

Tag ikke Paglitaz

-hvis du er allergisk over for pioglitazon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Paglitaz. (angivet i punkt 6).

-hvis du lider af hjertesvigt eller tidligere har haft hjertesvigt.

-hvis du har leversygdom.

-hvis du har haft diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, der giver hurtigt vægttab, kvalme eller opkastning).

-hvis du har eller nogensinde har haft blærekræft.

-hvis du har blod i urinen, og din læge ikke har undersøgt årsagen.

Advarsler og forsigtighedsregler

 

Kontakt lægen, før dutager Paglitaz:

 

-

hvis du har vand i kroppen (ødemer) eller har problemer med hjertesvigt, specielt hvis du er over 75

 

år. Hvis De tager antiinflammatoriske (betændelseshæmmende) lægemidler, som også kan forårsage

 

væskeophobning og hævelse, skal De også fortælle det til lægen.

 

-

hvis du lider af en diabetisk øjenlidelse, som hedder makulaødem (væskeansamling i det bagerste

 

af øjet).

 

-

hvis du har cyster på æggestokkene (polycystisk ovariesyndrom). Der kan være større

 

 

autoriseret

 

sandsynlighed for at du bliver gravid, fordi du kan få ægløsning igen, når du tager Paglitaz. Hvis

 

dette er relevant for dig skal du anvende sikker prævention, så du undgår uønsket gravidit t.

-

hvis du har problemer med din lever eller dit hjerte. Før du begynder at tage Paglitaz, vil du få taget

 

en blodprøve til kontrol af leverfunktionen. Denne kontrol skal måske udføres løbende. Nogle

 

patienter, som har haft type 2-diabetes i mange år og samtidig har hjertesygdom, eller om har haft

 

et slagtilfælde, har udviklet hjertesvigt, når de blev behandlet med Paglitaz og insul n samtidig.

 

Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig åndenød,

 

hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer).

 

Hvis du tager Paglitaz sammen med anden diabetesmedicin, er der en større risiko for, at dit blodsukker falder til under det normale niveau (hypoglykæmi).

Knoglebrud

Du kan også få blodmangel (anæmi).

længere

 

Der er set et øget antal knoglebrud hos patienter, særligt kvi der, der tog pioglitazon. Din læge vil tage dette i betragtning ved planlægning af din behandling.

Børn og teenagere

Børn under 18 år må normalt ikke få Paglitaz.

Brug af anden medicin sammen med Pagl taz

ikke

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

 

Lægemidlet

Du kan normalt fortsætte m d at erage anden medicin, mens du får Paglitaz. Visse typer medicin er dog

særlig tilbøjelige til at påvirke blodsukkeret:

-

gemfibrozil (t l at sænke kolesteroltallet)

-

rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner)

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du får et af disse lægemidler.

Du vil få kontroll ret blodsukkeret og det kan være, at du skal have ændret dosis af Paglitaz.

Brug af Pa litaz sammen med mad og drikke

Du kan tage dine tabletter i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Din læge vil råde dig til at stoppe med at tage denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pioglitazon vil ikke påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær forsigtig, hvis du får

synsforstyrrelser.

Paglitaz indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Paglitaz

autoriseret

Dette sker for at checke, at din lever fungerer normalt.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet én gang daglig. Om nødvendigt kan din læge give dig besked på at tage en anden dosis. Tal med lægen, hvis du har indtryk af, at effekten af Paglitaz er for svag.

Når Paglitaz tages sammen andre lægemidler, behandling af sukkersyge (f.eks. insulin, chlorpropamid, glibenclamid, gliclazid, tolbutamid), vil din læge give dig besked på, om du skal age en mindre dosis af lægemidlerne.

Din læge vil bede dig om at få taget blodprøver periodevis, mens du er i behandling med Paglitaz.

Hvis du følger en diabetesdiæt, skal du fortsætte med denne, m ns du tager Paglitaz. Din vægt bør checkes med jævne mellemrum; hvis din vægt sti er, underret da din læge.

Brug til børn og unge

 

længere

Brug til børn under 18 år frarådes.

ikke

Hvis du har taget for meget Paglitaz

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du ved en fejltagelse har taget for mange tabletter, eller hvis en anden eller et barn tager din med c n.

Blodsukkeret kan derved falde tilerunder det normale niveau og kan bringes til at stige igen ved indtagelse

af sukker.

Det anbefales, at du altid medbring r sukkerknalder, slik, kiks eller sød frugtjuice.

HvisLægemidletdu har glemt at tage Paglitaz

Tag Paglitaz dagligt som foreskrevet. Hvis du glemmer en dosis, skal du imidlertid bare fortsætte med den næste dosis som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser.

Hvis du hold r op ed at tage Paglitaz

For at opnå d n ønskede virkning skal du tage Paglitaz hver dag. Hvis du holder op med at tage Paglitaz, kan dit blodsukker stige. Tal med lægen, før du stopper behandlingen.

Spørg l gen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Patienterne har især oplevet følgende alvorlige bivirkninger:

Hjertesvigt har været almindeligt forekommende (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) hos patienter, der tager Paglitaz i kombination med insulin. Symptomerne er usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer). Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger særligt hvis du er over 65 år.

Blærekræft forekommer med hyppigheden "ikke almindelig" (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) hos patienter, der tager Paglitaz. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen, smerter ved vandladning eller en pludselig vandladningstrang. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal du hurtigst muligt kontakte din læge.

der tager Paglitaz i kombination med insulin. Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du oplever d nne bivirkning.

Lokale væskeansamlinger (ødemer) har ligeledes været meget almindeligt forekommendeautoriserethos pati n r,

Knoglebrud har været almindeligt forekommende (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) hos kvinder, der tager Paglitaz. Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du oplever denne bivirkning.

Synsforstyrrelser på grund af hævelse (eller væske) bagest i øjet (hyppigheden er kendt) er ligeledes

blevet indberettet hos patienter, der tager Paglitaz. Hvis du får disse symptomer for første gang, eller hvis

de bliver værre, skal du kontakte lægen snarest muligt. Du skal også kontakte din læge hurtigst muligt, hvis du allerede har sløret syn, og symptomerne forværres.længere

Der er rapporteret om allergiske reaktioner (hyppighed ikke kendt) hos patienter, der tager Paglitaz. Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, herunder nældefeber og hævelse af ansigtet, læber, tunge eller svælg, der kan forårsage vejrtræknings- eller synkebesvær, skal du afbryde behandlingen og kontakte en læge så hurtigt som muligt.

Andre bivirkninger, der er forekommet hos nogle patienter, når de har taget Paglitaz: almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

-

luftvejsinfektion

ikke

-

synsforstyrrelser

-

vægtstigning

er

 

-

følelsesløshed

 

 

Lægemidlet

 

ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

-

bihulebetændelse (sinuitis)

 

-

søvnløshed ( nsomni)

 

ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra de forhåndenværende data) - forhøj de l verenzymer

- aller iske reaktioner

Andre bivirkninger, der er forekommet hos nogle patienter, når de har taget Paglitaz sammen med anden medicin mod diabetes:

meget almindelige (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer)

-lavt blodsukker (hypoglykæmi)

almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

-hovedpine

-svimmelhed

-ledsmerter

-impotens

-rygsmerter

-kortåndethed

-mindre fald i de røde blodlegemer (blodmangel)

-luftafgang fra tarmen

ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

-sukker i urinen, protein i urinen

-forhøjede enzymtal

-svimmelhed, hvor verden drejer rundt (vertigo)

-svedudbrud

-træthed

-øget appetit

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder gså mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan gså indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

længere

.

 

 

 

5.

Opbevaring

 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

 

autoriseret

Brug ikke Paglitaz efter den udløbsdato, der står på b isterpakningen og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

Udseende og pakningsstørrelser

Spørg på apoteket, hvordan du skal bo tskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

 

ikke

medicinrester i afløbet, toilettet ll sk aldespanden.

 

er

6.

Pakningsstørrels r og yd rligere oplysninger

Paglitaz indeholder:

-

Aktivt stof: pioglitazon. Hver tablet indeholder 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

-

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, hydoxypropylcellulose (E463), croscarmellosenatrium,

 

ma n siumstearat (E572).

 

Lægemidlet

Hvide til n sten hvide, runde tabletter, med skrå kanter og præget med ”45” på den ene side af tabletten (diameter 10,0 mm)

Tabletterne leveres i blisterpakninger med à 14, 28, 30, 56, 60, 90 og 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Paglitaz, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

България

Представителство на KRKA в България

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti Tel: + 372 (0) 6 671 658

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: +30 (0)210 2832941

KRKA Farmacéut ca, S.L. Tel: + 34 911 61 03 81

EspañaLægemidlet

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Hrvatska

Krka – farma d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Ísland

KRKA Sverige AB

filiaal

er

ikke

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40autoriseret

Luxembourg/Luxemburg

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Malta længereKRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 293 91 80

Nederla d

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien Tel: + 43 (0)1 66 24 300

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

 

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sverige AB

 

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

Sverige

 

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

 

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

autoriseret

 

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0)2089562310

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere information om Paglitaz på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

 

 

ikke

længere

 

er

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet