Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Hospira (palonosetron hydrochloride) – Indlægsseddel - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPalonosetron Hospira
ATC-kodeA04AA05
Indholdsstofpalonosetron hydrochloride
ProducentHospira UK Limited

Indlægsseddel: Information til patienten

Palonosetron Hospira 250 mikrogram injektionsvæske, opløsning palonosetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du får Palonosetron Hospira

3.Sådan gives Palonosetron Hospira

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Palonosetron Hospira hører til en gruppe lægemidler, der kaldes serotonin (5HT3)-antagonister.

Disse lægemidler kan blokere virkningen af det kemiske stof serotonin, der fremkalder kvalme og opkastning.

Palonosetron Hospira anvendes til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi mod kræft hos voksne, unge og børn, som er over en måned gamle.

2. Det skal du vide, før du får Palonosetron Hospira

Du må ikke få Palonosetron Hospira:

hvis du er allergisk over for palonosetron eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du får Palonosetron Hospira:

hvis du har akut forstoppelse eller en sygehistorie med gentagne tilfælde med forstoppelse;

hvis du bruger Palonosetron Hospira sammen med andre lægemidler, som kan medføre en abnorm hjerterytme såsom amiodaron, nicardipin, quinidin, moxifloxacin, erythromycin, haloperidol, chlorpromazin, quetiapin, thioridazin eller domperidon;

hvis der i din egen eller i din families sygehistorie har været tilfælde af hjerterytmeforstyrrelser (QT-forlængelse);

hvis du har andre hjerteproblemer;

hvis visse mineraler i dit blod, såsom kalium eller magnesium, er i ubalance, og det ikke er behandlet.

Det frarådes at få Palonosetron Hospira i dagene efter kemoterapi, medmindre du får en ny kemoterapicyklus.

Brug af anden medicin sammen med Palonosetron Hospira

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig, herunder:

SSRI’er (selektive serotoningenoptagshæmmere), der anvendes til at behandle depression og/eller angst, herunder fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram;

SNRI’er (serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere), der anvendes til at behandle depression og/eller angst, herunder venlafaxin, duloxetin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Hvis du er gravid, eller har mistanke om, at du er gravid, vil din læge ikke behandle dig med Palonosetron Hospira, medmindre det er strengt nødvendigt.

Det er ukendt, om Palonosetron Hospira kan medføre skadelige virkninger, hvis det anvendes under graviditet.

Det er ukendt, om Palonosetron Hospira udskilles i mælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Palonosetron Hospira kan fremkalde svimmelhed eller træthed. Hvis du føler dig svimmel eller træt, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Palonosetron Hospira

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. at det i det væsentlige er natriumfrit.

3.Sådan gives Palonosetron Hospira

En læge eller en sygeplejerske vil normalt indsprøjte Palonosetron Hospira ca. 30 minutter før starten af kemoterapi.

Voksne

Den anbefalede dosis af Palonosetron Hospira er 250 mikrogram, givet som en hurtig injektion (bolusinjektion) i en blodåre.

Børn og unge (i alderen 1 måned til 17 år)

Lægen vil bestemme dosis afhængigt af legemsvægt. Den maksimale dosis er imidlertid 1.500 mikrogram. Palonosetron Hospira vil blive givet som en langsom infusion i en vene.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Voksne:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hovedpine

svimmelhed

forstoppelse

diaré

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

for højt eller for lavt blodtryk

unormal hjerterytme eller mangel på blodtilførsel til hjertet

ændring i blodårens farve, og/eller blodårerne bliver større

unormalt høje eller lave niveauer af kalium i blodet

høje niveauer af sukker i blodet eller urinen

lave niveauer af calcium i blodet

høje niveauer af pigmentet bilirubin i blodet

høje niveauer af bestemte leverenzymer

hævet stemningsleje eller angstfølelse

søvnighed eller søvnbesvær

nedsat appetit eller appetitløshed

svaghed, træthed, feber eller influenza-lignende symptomer

følelsesløshed, brændende, prikkende eller stikkende fornemmelse på huden

kløende hududslæt

nedsat syn eller øjenirritation

transportsyge

ringen for øret

hikke, luft i maven, tør mund eller fordøjelsesbesvær

mavesmerter

vandladningsbesvær

ledsmerter

unormalt ekg (QT-forlængelse)

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Overfølsomhedsreaktioner som følge af indgift af Palonosetron Hospira. Tegn herpå kan være hævelse af læberne, ansigtet, tungen eller halsen, vejrtrækningsbesvær eller kollaps; du kan måske også få et kløende, ujævnt udslæt (nældefeber), en brændende fornemmelse eller smerte på injektionsstedet.

Børn og unge:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hovedpine

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

svimmelhed

rykvise kropsbevægelser

unormal puls

hoste eller stakåndethed

næseblod

kløende hududslæt eller nældefeber

feber

smerter på infusionsstedet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglasset og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Kun til engangsbrug. Ikke anvendt injektionsvæske skal bortskaffes.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Palonosetron Hospira indeholder:

Aktivt stof: palonosetron (som hydrochlorid). Hver ml opløsning indeholder 50 mikrogram palonosetron. Hvert hætteglas med 5 ml opløsning indeholder 250 mikrogram palonosetron.

Øvrige indholdstoffer: mannitol, dinatriumedetat, natriumcitrat, citronsyremonohydrat, vand til injektionsvæsker, natriumhydroxid og saltsyre (til justering af pH).

Udseende og pakningsstørrelser

Palonosetron Hospira injektionsvæske, opløsning, er en klar og farveløs opløsning, der leveres i en pakning med ét type I-hætteglas med en chlorbutyl-gummiprop og aluminiumshætte, der indeholder 5 ml af opløsningen. Hvert hætteglas indeholder én dosis.

Fås i pakninger med 1 hætteglas med 5 ml opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien

Fremstiller

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien

HOSPIRA Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Holland

Hospira S.P.A., Via Fosse Ardeatine, 2-20060 Liscate, Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel: 24656165

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

 

 

EE

 

AT

 

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

 

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

 

 

Tel: +372 666 7500

 

 

 

 

 

PT

 

 

ES

 

Pfizer GEP, S.L.

 

Hospira Portugal Lda

 

 

Tel: +34 91 490 99 00

 

Tel: + 351 214857434

 

 

 

 

SI

 

 

FR

 

Pfizer PFE France

 

Pfizer Luxembourg SARL

 

 

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

 

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

 

 

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

 

 

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

 

 

HR

 

SK

 

 

 

 

 

Pfizer Croatia d.o.o.

 

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

 

 

Tel: +385 1 3908 777

 

Tel: +421–2–3355 5500

 

 

IE

 

 

 

 

 

FI

 

Hospira Ireland Sales Limited

 

Pfizer PFE Finland Oy

 

 

Tel: 1800 633 363 (toll free)

 

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

 

 

+44 (0) 1304 616161

 

 

 

 

IS

 

 

 

 

 

SE

 

Icepharma hf.

 

Pfizer AB

 

 

Sími: +354 540 8000

 

Tel: +46 (0)8 550 520 00

 

 

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet