Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter AG (influenza vaccine (whole virion, inactivated)...) – Produktresumé - J07BB01

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter AG
ATC-kodeJ07BB01
Indholdsstofinfluenza vaccine (whole virion, inactivated) containing antigen of: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)
ProducentNanotherapeutics Bohumil, s.r.o.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER injektionsvæske, suspension

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (hel virion, inaktiveret, fremstillet i cellekultur)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Influenzavaccine,(hel virion, inaktiveret) indeholdende antigen*: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)7,5 mikrogram** pr. 0,5 ml dosis

*produceret i vero-celler

**hæmagglutinin

Denne vaccine opfylder WHO’s og EU’s anbefalinger for en pandemisk vaccine.

Vaccinen fås i et hætteglas med flere doser (se antal doser pr. hætteglas under pkt. 6.5).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Vaccinen er en råhvid, opaliserende, gennemsigtig suspension.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Profylakse mod influenza i en officielt erklæret pandemisk situation. Pandemisk influenzavaccine bør anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.

4.2Dosering og administration

Dosering

Voksne og børn fra 6-månedersalderen og ældre:

En dosis a 0,5 ml på en valgt dato.

Endnu en dosis skal gives efter et interval på mindst 3 uger.

Administration

Immunisering bør foretages ved intramuskulær injektion i musculus deltoideus eller anterolateralt i låret afhængigt af muskelmasse.

For yderligere information, se pkt. 5.1.

4.3Kontraindikationer

Tidligere anafylaktisk reaktion (dvs. livstruende) over for det aktive stof, et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller spor heraf (f.eks. formaldehyd, benzonase, saccharose). Under en pandemi kan det være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at der er genoplivningsudstyr inden for rækkevidde.

Se pkt. 4.4.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret efter brug af tilsvarende hel virion, verocelleafledt H1N1-influenzavaccine administreret under en pandemisk periode. Sådanne reaktioner opstod både hos patienter med flere allergier i anamnesen og patienter uden kendt allergi.

Der skal udvises forsigtighed, når vaccinen administreres til personer med kendt overfølsomhed (ud over anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof, over for et af hjælpestofferne og over for sporstofferne, f.eks. formaldehyd, benzonase eller saccharose.

Som ved alle andre injicerbare vacciner bør passende medicinsk behandling og overvågning altid være til stede i tilfælde af sjælden anafylaktisk reaktion ved indgift af vaccinen.

Hvis den pandemiske situation tillader det, skal immuniseringen af patienter med alvorlig febril sygdom eller akut infektion udsættes.

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER må under ingen omstændigheder indgives intravaskulært.

Der foreligger ingen data om subkutan brug af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER. Derfor skal sundhedspersonalet vurdere fordele og eventuelle risici i forbindelse med at anvende denne vaccine til personer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelse, der kan kontraindicere intramuskulær injektion, med mindre den mulige fordel opvejer risikoen for blødninger.

Antistofdannelse hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression kan være utilstrækkelig.

Det er ikke sikkert, at der opnås beskyttende immunrespons hos alle vaccinerede (se pkt. 5.1).

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER må ikke gives samtidig med andre vacciner. Hvis det er nødvendigt med samtidig indgift af andre vacciner, skal dette ske i forskellige ekstremiteter. Det skal bemærkes, at bivirkningsreaktionerne kan forværres.

Immunoglobulin må ikke gives sammen med PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER. Hvis dette er nødvendigt for at give omgående beskyttelse, kan PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER gives samtidig med normal eller specifik immunoglobulin. PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER og immunoglobulin bør injiceres i hver sin ekstremitet.

Det immunologiske respons kan nedsættes, hvis patienten er i immunsupprimerende behandling.

Efter influenzavaccination er der set falske positive resultater i serologitests med ELISA-metoden i forbindelse med antistoffer mod HIV1, hepatitis C og især HTLV1. Western Blot-teknik kan i sådanne tilfælde konfirmere, at der er tale om falsk-positive resultater. De forbigående falsk positive resultater kan skyldes IgM-respons mod vaccinen.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Sikkerhed ved PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER under graviditet og amning er ikke vurderet i kliniske forsøg. Data fra gravide kvinder vaccineret med forskellige inaktiverede, ikke-adjuverede sæson-vacciner antyder ikke misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet.

Dyrestudier af reproduktions- og udviklingstoksicitet med H5N1-vaccinestammer (A/Vietnam/1203/2004 og A/Indonesien/05/2005) indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår fertilitet hos hunner, drægtighed, embryonal/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3).

Hvis det anses for nødvendigt, kan administration af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER overvejes under graviditet under hensyntagen til de officielle anbefalinger. PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER kan anvendes under amning.

Sundhedspersonalet bør nøje overveje de potentielle risici og fordele individuelt for hver patient før administration af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Nogle af de bivirkninger, der er nævnt i pkt. 4.8, såsom svimmelhed og vertigo kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Voksne, ældre og særlige risikogrupper

Kliniske forsøg blev udført med denne H5N1-vaccine (se pkt. 5.1 for yderligere oplysninger vedrørende H5N1-vacciner) hos ca. 3.500 personer (i aldersgrupperne fra 18 til 59 år og fra 60 år og derover) og hos særlige risikogrupper på ca. 300 personer hver, bestående af immunkompromitterede personer og personer med kroniske sygdomme.

Sikkerhedsprofilen hos immunokompromitterede personer og patienter med kroniske sygdomme er den samme som sikkerhedsprofilen hos raske voksne og ældre personer.

Spædbørn, børn og unge

Børn og unge i alderen fra 3 til 17 år:

I et klinisk forsøg blev H5N1-vaccinen givet til 300 unge i alderen fra 9 til 17 år og til 153 børn i alderen fra 3 til 8 år. Forekomsten og arten af bivirkninger efter den første og anden vaccination svarede til dem, der blev set hos raske voksne og ældre personer.

Spædbørn og børn i alderen 6 til 35 måneder:

I et klinisk forsøg blev H5N1-vaccinen givet til 36 spædbørn og børn i alderen fra 6 til 35 måneder.

Bivirkninger er angivet i henhold til hyppighed som anført herunder.

Oversigt over bivirkninger

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Voksne og ældre personer:

Bivirkninger (voksne og ældre personer)

Systemorganklasse

Foretrukken MedDRA-term

Hyppighed

INFEKTIONER OG

Nasofaryngitis

Almindelig

PARASITÆRE SYGDOMME

 

 

BLOD OG LYMFESYSTEM

Lymfadenopati

Ikke almindelig

PSYKISKE FORSTYRRELSER

Søvnløshed

Ikke almindelig

NERVESYSTEMET

Hovedpine

Meget almindelig

 

Vertigo

Ikke almindelig

 

Døsighed

Ikke almindelig

 

Sensoriske forstyrrelser (paræstesi, dysæstesi,

Almindelig

 

oral dysæstesi, hypæstesi, dysguesi, brændende

 

 

fornemmelse)

Ikke almindelig

 

Synkope

ØJNE

Konjunktivitis

Ikke almindelig

 

Øjenirritation

Ikke almindelig

ØRE OG LABYRINT

Vertigo

Almindelig

 

Ørepine

Ikke almindelig

 

Pludseligt høretab

Ikke almindelig

VASKULÆRE SYGDOMME

Hypotension

Ikke almindelig

LUFTVEJE, THORAX OG

Orofaryngeal smerte

Almindelig

MEDIASTINUM

Hoste

Almindelig

 

Dyspnø

Ikke almindelig

 

Tilstoppet næse

Ikke almindelig

 

Rinorré

Ikke almindelig

 

Tør hals

Ikke almindelig

MAVE-TARM-KANALEN

Diarré

Almindelig

 

Kvalme

Ikke almindelig

 

Opkastning

Ikke almindelig

 

Abdominalsmerter

Ikke almindelig

 

Dyspepsi

Ikke almindelig

HUD OG SUBKUTANE VÆV

Hyperhidrose

Almindelig

 

Pruritus

Almindelig

 

Udslæt

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

KNOGLER, LED, MUSKLER

Artralgi

Almindelig

OG BINDEVÆV

Myalgi

Almindelig

Bivirkninger (voksne og ældre personer)

 

Systemorganklasse

 

 

Foretrukken MedDRA-term

 

 

Hyppighed

 

ALMENE SYMPTOMER OG

 

Træthed

 

 

 

Meget almindelig

 

REAKTIONER PÅ

 

 

Pyreksi

 

 

 

Almindelig

 

ADMINISTRATIONSSTEDET

 

Kuldegysninger

 

 

 

Almindelig

 

 

 

 

Ubehag

 

 

 

Almindelig

 

 

 

 

Influenza-lignende sygdom

 

Ikke almindelig

 

 

 

 

Brystubehag

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

 

 

Reaktioner på injektionsstedet

 

 

 

 

 

 

 

 

Smerter

 

 

 

Meget almindelig

 

 

 

 

Induration

 

 

 

Almindelig

 

 

 

 

Erytem

 

 

 

Almindelig

 

 

 

 

Hævelse

 

 

 

Almindelig

 

 

 

 

 

 

 

Almindelig

 

 

 

 

Blødning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

 

 

Irritation

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

 

 

Pruritus

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

 

 

Nedsat bevægelighed ved injektionsstedet

 

 

 

 

Spædbørn, børn og unge:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bivirkninger (spædbørn, børn og unge)

 

 

 

 

 

Systemorganklasse

Foretrukken MedDRA-term

 

 

Hyppighed

 

 

 

 

 

 

 

 

6-35 måneder

 

3-8 år

9-17 år

 

 

INFEKTIONER OG

Nasofaryngitis

 

Almindelig

 

Almindelig

Almindelig

 

 

PARASITÆRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYGDOMME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOD OG

Nedsat appetit

 

Almindelig

 

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

 

LYMFESYSTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYKISKE

Søvnløshed

 

 

-

 

-

 

Ikke almindelig

 

 

FORSTYRRELSER

Søvnforstyrrelser

Almindelig

 

-

 

-

 

 

NERVESYSTEMET

Vertigo

 

 

-

 

-

 

Ikke almindelig

 

 

 

Hovedpine

 

 

-

 

Almindelig

Meget

 

 

 

Gråd

 

 

Almindelig

 

-

 

almindelig

 

 

 

Døsighed

 

 

Meget

 

-

 

-

 

 

 

Hypæstesi

 

 

almindelig

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

ØJNE

Øjenirritation

 

-

 

Ikke almindelig

-

 

 

ØRE OG LABYRINT

Vertigo

 

 

-

 

-

 

Ikke almindelig

 

 

VASKULÆRE

Hoste

 

 

-

 

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

 

SYGDOMME

Orofaryngeal smerte

-

 

Almindelig

Almindelig

 

 

 

Rinorré

 

 

-

 

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

 

LUFTVEJE,

Abdominalsmerter

-

 

-

 

Almindelig

 

 

THORAX OG

Kvalme

 

 

Almindelig

 

Almindelig

Almindelig

 

 

MEDIASTINUM

Opkastning

 

 

Almindelig

 

Almindelig

Almindelig

 

 

 

Diarré

 

 

Almindelig

 

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

 

HUD OG

Hyperhidrose

 

Almindelig

 

Ikke almindelig

Almindelig

 

 

SUBKUTANE VÆV

Pruritus

 

 

-

 

-

 

Ikke almindelig

 

 

KNOGLER, LED,

Artralgi

 

 

-

 

Almindelig

Almindelig

 

 

MUSKLER OG

Myalgi

 

 

-

 

Almindelig

Almindelig

 

 

BINDEVÆV

Ekstremitetssmerter

-

 

-

 

Ikke almindelig

 

Bivirkninger (spædbørn, børn og unge)

Systemorganklasse

Foretrukken MedDRA-term

 

Hyppighed

 

 

 

6-35 måneder

3-8 år

9-17 år

ALMENE

Reaktioner på injektionsstede

 

 

 

SYMPTOMER OG

t

Meget almindeli

Meget almindeli

Meget almindeli

REAKTIONER PÅ

Smerter

g

g

g

ADMINISTRATIONS

Induration

Almindelig

Almindelig

Almindelig

STEDET

Erytem

Almindelig

Almindelig

Almindelig

 

Hævelse

Almindelig

Almindelig

Almindelig

 

Blødning

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

 

Pruritus på injektionsstedet

-

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

Skuldersmerter

-

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

Træthed

-

Almindelig

Almindelig

 

Pyreksi

Meget almindeli

Almindelig

Ikke almindelig

 

Kuldegysninger

g

-

Almindelig

 

Irritabilitet

-

-

-

 

Ubehag

Meget

Almindelig

Almindelig

 

Kuldefølelse

almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

Bivirkningsovervågning efter markedsføringen

Der foreligger endnu ingen data fra bivirkningsovervågning efter markedsføring af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER.

Klasseeffekter:

I forbindelse med bivirkningsovervågning efter markedsføringen af hel virion, verocelle-afledt H1N1-vaccine er følgende bivirkninger indberettet (hyppigheden af disse bivirkninger er ikke kendt og kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data):

Immunsystemet: Anafylaktisk reaktion, overfølsomhed

Nervesystemet: Krampeanfald

Hud og subkutane væv: Angioødem

Knogler, led, muskler og bindevæv: Ekstremitetssmerter

Trivalente, sæson-influenzavacciner

Følgende alvorlige bivirkninger er rapporteret i forbindelse med bivirkningsovervågning af ægbaserede, interpandemiske, trivalente vacciner:

Ikke almindelig: Generaliserede hudreaktioner

Sjælden: Neuralgi, forbigående trombocytopeni.

Meget sjælden: Vasculitis med forbigående påvirkning af nyrerne. Neurologiske sygdomme, f.eks. encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré syndrom.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, ATC-kode: J07BB01

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER er godkendt under ‘særlige omstændigheder’. Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet af videnskabelige årsager. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger

om lægemidlet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med mock-up-vacciner efter indgift af to doser.

Mock-up-vacciner indeholder influenzaantigener, som er anderledes end antigenerne i de aktuelt cirkulerende influenzavira. Disse antigener kan kaldes ”nye” antigener og simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccination er immunologisk naive. Data fra mock-up-vaccinen støtter den vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den pandemiske vaccine: Klinisk

immunogenicitets-, sikkerheds- og reaktogenicitetsdata fra mock-up-vacciner er relevante i forbindelse med de pandemiske vacciner.

Voksne, ældre og særlige risikogrupper

Immunrespons mod vaccinestammen i PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER (A/Vietnam/1203/2004)

Immunogeniciteten af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER

(stamme A/Vietnam/1203/2004) er blevet vurderet i tre kliniske studier med voksne på 18-59 år (N=961) og ældre personer på 60 år og derover (N=391), der blev vaccineret på dag 0 og dag 21. Derudover er immunogeniciteten vurderet i et fase 3-studie i specificerede risikogrupper med immunkompromitterede personer (N=122) og patienter med kroniske sygdomme (N=123), der blev vaccinert på dag 0 og 21.

Immunogenicitet hos voksne i alderen 18 til 59 (N=961) og hos personer i alderen 60 år (N=391) og derover

Efter primær vaccination var seroprotektionsværdi, serokonversionsværdi og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof, målt med enkelt radial hæmolyse (SRH) hos voksne fra 18 til 59 år og ældre personer på 60 år og derover som følger:

SRH-analyse

18-59 år

 

60 år og derover

 

Efter 21 dage

 

 

Efter 21 dage

 

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroprotektionsværdi*

53,2 %

66,8 %

47,7 %

59,0 %

Serokonversionsværdi**

39,8 %

53,7 %

41,9 %

52,2 %

Serokonversionsfaktor***

2,5

3,4

2,7

3,5

*SRH-område ≥ 25 mm2

**enten SRH-område ≥ 25 mm2 hvis basislinje-prøven er negativ eller 50 % stigning i SRH område, hvis basislinje-prøven > 4 mm2

***geometrisk middelstigning

Efter primær vaccination var tallene for personer med neutraliserende antistoftitre > 20, serokonversionsværdi og serokonversionsfaktor, målt med mikroneutraliseringsanalyse (MN) hos voksne fra 18 til 59 år og ældre personer på 60 år og derover, som følger:

Mikroneutraliseringsanalyse

 

18-59 år

60 år og derover

 

Efter 21 dage

 

Efter 21 dage

 

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

44,4 %

69,7 %

51,9 %

69,2 %

Serokonversionværdi**

32,7 %

56,0 %

13,3 %

23,9 %

Serokonversionsfaktor***

3,0

4,5

2,0

2,6

*MN-titer ≥ 20

**4-dobbelt stigning i MN titer

***geometrisk middelstigning

Immunogenicitet hos immunokompromitterede personer (N=122) og hos patienter med kroniske sygdomme (N=123)

Efter vaccination var andelen af personer med neutraliserende antistoftitre ≥ 20, serokonversionsværdien og serokonversionsfaktoren, målt med mikroneutraliseringsanalyse (MN) hos immunkompromitterede personer og patienter med kroniske sygdomme følgende:

Mikroneutraliseringsanalyse

Immunkompromitterede personer

Patienter med kroniske sygdomme

 

21 dage efter

 

 

21 dage efter

 

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

24,8 %

41,5 %

44,3 %

64,2 %

Serokonversionsværdi**

9,1 %

32,2 %

17,2 %

35,0 %

Serokonversionsfaktor***

1,6

2,5

2,3

3,0

*MN-titer ≥ 20

**4-dobbelt stigning i MN-titer

***geometrisk gennemsnitsstigning

Antistofpersistens

Antistoffets persistens efter vaccination med 7,5 µg ikke-adjuveret formulering af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER (stamme A/Vietnam/1203/2004) er blevet vurderet i et klinisk studie hos voksne i alderen 18-59 og personer på 60 og derover 6 måneder, 12-15 måneder og 24 måneder efter start af den primære vaccinationsserie. Resultaterne indikerer et samlet fald i antistofniveau over tid.

Seroprotektion*

 

18-59 år

60 år og derover

Seroneutraliseringsværdi**

SRH-assay

MN-assay

SRH-assay

M-assay

Måned 6

23,9 %

35,0 %

26,7 %

40,5 %

Måned 12-15

20,7 %

34,2 %

18,9 %

36,2 %

Måned 24

22,4 %

18,4 %

12,3 %

22,8 %

*SRH-område ≥ 25 mm²

**MN-titer ≥ 20

Krydsreaktivt immunrespons mod beslægtede H5N1-stammer

I et fase 3-studie hos voksne (N=270) og ældre personer (N=272) efter vaccination med A/Vietnam/1203/2004-stammen var andelen af personer med krydsneutraliserende antistoffer, målt med MN (titer ≥ 20), følgende:

 

 

18-59 år

60 år og derover

 

Dag 42 a

Dag 180

Dag 42 a

Dag 180

Testet imod

 

Stamme A/Indonesien/05/2005

 

Seroneutraliseringsværdi*

35,1 %

14,4 %

54,8 %

28,0 %

*MN-titer ≥ 20

a

21 dage efter 2. dosis

 

Heterologe boostervaccinationer

En boostervaccination med en 7,5 µg heterolog A/Indonesien/05/2005-stamme er blevet administreret over en tidsperiode på 12 til 24 måneder efter indledende vaccination med to doser af A/Vietnam/1203/2004-stammen i tre kliniske studier hos voksne i alderen 18 til 59 år og ældre personer på 60 og derover. En 12 til 24 måneder heterolog booster er også blevet administreret i et fase 3-studie med immunokompromitterede personer og patienter med kroniske sygdomme.

Seroneutraliseringsværdier (MN-titer ≥ 20) 21 dage efter en 12-24 måneders boostervaccination med en 7,5 µg dosis af A/Indonesien/05/2005-stammen testet imod både de homologe og heterologe stammer var følgende:

Seroneutraliseringsværdi*

 

18–59 år

60 år og derover

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesien

A/Vietnam

A/Indonesien

12–24 måneders booster

89,8 %

86,9 %

82,9 %

75,3 %

*MN-titer ≥ 20

Seroneutraliseringsværdi*

Immunokompromitterede personer

Patienter med kroniske sygdomme

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesien

A/Vietnam

A/Indonesien

12–24 måneders booster

71,6 %

65,7 %

77,5 %

70,8 %

*MN-titer ≥ 20

Spædbørn, børn og unge

Immunrespons mod A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

Immunogeniciteten af vaccine med A/Vietnam/1203/2004-stamme er blevet vurderet i et klinisk studie med børn og unge i alderen fra 9 til 17 år (N=288), med børn i alderen fra 3 til 8 år (N=146) og med spædbørn og børn i alderen fra 6 til 35 måneder (N=33), der blev vaccineret på dag 0 og dag 21.

Efter vaccination var seroprotektionsværdi, serokonversionsværdi og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof, målt med enkelt radial hæmolyse (SRH), hos spædbørn, børn og unge i alderen fra 6 måneder til 17 år som følger:

SRH-ananlyse

9-17 år

 

3-8 år

6-35 måneder

 

Efter 21 dage

Efter 21 dage

Efter 21 dage

 

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroprotektionsværdi*

63,8 %

75,1 %

46,1 %

75,4 %

13,8 %

63,0 %

Serokonversionsværdi**

48,4 %

63,5 %

43,3 %

78,3 %

13,8 %

77,8 %

Serokonversionsfaktor***

3,3

4,7

2,9

5,9

1,4

4,6

*SRH-område ≥ 25 mm2

**enten SRH-område ≥ 25 mm2, hvis basislinje-prøven er negativ, eller 50 % stigning i SRH-område, hvis basislinje-prøven > 4 mm2

***geometrisk middelstigning

Efter vaccination var andelen af personer med neutraliserende antistoftitre ≥ 20, serokonversionsværdi og serokonversionsfaktor, målt med mikroneutraliseringsanalyse (MN), hos spædbørn, børn og unge i alderen fra 6 måneder til 17 år som følger:

Mikroneutraliseringsanalyse

9-17 år

 

3-8 år

6-35 måneder

 

Efter 21 dage

Efter 21 dage

Efter 21 dage

 

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

52,6 %

85,4 %

17,1 %

72,9 %

3,0 %

68,8 %

Serokonversionsværdi**

9,1 %

31,8 %

16,4 %

72,2 %

9,1 %

65,6 %

Serokonversionsfaktor***

1,6

3,1

2,1

6,3

1,4

6,8

*MN-titer ≥ 20

**4-dobbelt stigning i MN-titer

***geometrisk gennemsnitsstigning

Heterologe boostervaccinationer

En heterolog boostervaccination med en 7,5 µg ikke-adjuveret formulering af A/Indonesia/05/2005-stammen er blevet administreret til børn og unge i alderen fra 9 til 17 år (N=196), børn i alderen fra 3 til 8 år (N=79) og spædbørn og børn i alderen fra 6 måneder til 35 måneder (N=25) 12 måneder efter en indledende vaccination med to doser af vaccine med A/Vietnam/1203/2004-stammen.

Seroprotektionsværdier (SRH-område ≥ 25 mm²) 21 dage efter en 12 måneders boostervaccination med en 7,5 µg dosis af A/Indonesia/05/2005-stammen, testet imod både de homologe og heterologe stammer, var som følger:

Seroprotektionsværdi*

9-17 år

3-8 år

6-35 måneder

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 måneders booster

81,6 %

86,2 %

87,5 %

86,1 %

96,0 %

96,0 %

*SRH-område ≥ 25 mm²

Seroneutraliseringsværdier (MN titer ≥ 20) 21 dage efter en boostervaccination med en 7,5 µg dosis af A/Indonesia/05/2005-stammen, testet imod både de homologe og heterologe stammer, var som følger:

Seroneutraliseringsværdi*

9-17 år

3-8 år

6-35 måneder

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12–24 måneders booster

94,1 %

93,1 %

94,7 %

97,2 %

100,0 %

100,0 %

*MN-titer ≥ 20

Information fra prækliniske forsøg

Den beskyttende virkning af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER mod sygdom og død påført af en infektion med dødelige doser af en svært patogen aviær Influenza H5N1-virus er blevet evalueret præklinisk i en undersøgelse, hvor et antal fritter blev udsat for virusangreb. Der er udført to forsøg med enten H5N1 A/Vietnam/1203/2004- eller A/Indonesien/05/2005-vaccinen.

I det ene forsøg blev 16 fritter opdelt i to kohorter og enten vaccineret på dag 0 og

dag 21 med 7,5 µg af A/Vietnam/1203/2004-vaccinen eller vaccination blev imiteret. Alle fritter blev eksponeret intranasalt på dag 35 med en stor dosis af den stærkt virulente H5N1 virusstamme A/Vietnam/1203/2004 og overvåget i 14 dage. De fritter, der var vaccineret med 7,5 µg dosen af A/Vietnam/1203/2004-vaccinen havde en høj serokonversionsværdi. A/Vietnam/1203/2004-vaccinen gav beskyttelse ved homolog eksponering, hvilket manifesterede sig ved fuld overlevelse, reduceret vægttab, en mindre udtalt og mere kortvarig temperaturforøgelse, en mindre markant reduktion af lymfocyttallet samt reduktion af inflammation og nekrose i hjerne og bulbus olfactorius hos den vaccinerede kohorte end hos kontroldyrene. Alle kontroldyrene døde af infektionen.

I det andet forsøg blev 66 fritter opdelt i 6 kohorter a 11 fritter og enten immuniseret

på dag 0 og dag 21 med 3,75 µg eller 7,5 µg med Indonesien-vaccinen, eller vaccination blev imiteret. Fritterne blev eksponeret intranasalt på dag 35 med en stor dosis af enten

stamme 2 H5N1 virus A/Indonesien/05/2005 eller stamme 1 H5N1-virus A/Vietnam/1203/2004 og overvåget i 14 dage. Efter homolog eksponering viste A/Indonesien/05/2005-vaccinen sig at være effektiv med 100 % overlevelse, reduceret forekomst af feber, reduceret vægttab, reduceret virusbyrde og nedsat hæmatologiske (leukopeni og lymfopeni) ændringer hos de vaccinerede kohorter som følge af den homologe eksponering. A/Indonesien/05/2005-vaccinen var ligeledes effektiv ved heterolog eksponering med en vaccine-dosisafhængig overlevelse hos de vaccinerede kohorter sammenlignet med kontrolkohorten. I lighed med den homologe eksponering, reducerede vaccination ved heterolog eksponering virusbyrden og nedsatte de hæmatologiske (leukopeni) ændringer, der er forbundet med svær patogen aviær influenzainfektion.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

I et præklinisk toksicitetsstudie med gentagen dosering hos rotter blev der påvist mindre ændringer

i leverenzymer og calciumniveauer. Klinisk signifikante ændringer i leverenzymer og calciumniveauer er til dato ikke iagttaget i kliniske studier med mennesker.

Dyrestudier af reproduktions- og udviklingstoksicitet indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår fertilitet hos hunner, drægtighed, embryonal/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling. Fertilitet hos hanner blev ikke undersøgt i studierne af reproduktions- og udviklingstoksicitet, men studier af toksicitet efter gentagne doser indikerede ikke vaccine-relaterede ændringer i vævet i forplantningsorganerne hos mænd.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Trometamol

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

Polysorbat 80

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3Opbevaringstid

1 år

Lægemidlet skal anvendes omgående, når hætteglasset først er åbnet. Der er påvist kemisk og fysisk holdbarhed i op til 3 timer ved stuetemperatur.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

En pakke med 20 multidosishætteglas (type I glas) a 5 ml suspension (10 x 0,5 ml doser) med en prop (brombutylgummi).

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Vaccinen bør have stuetemperatur før brug. Omrystes før brug.

Efter omrystning er vaccinen en råhvid, opaliserende, gennemskinnelig suspension.

Før administration skal suspensionen undersøges visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller unormalt udseende. Hvis dette forekommer, skal vaccinen kasseres.

Hver vaccinedosis a 0,5 ml trækkes op i en injektionssprøjte.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

London

EC1Y 4UQ. UK

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/1/09/571/001

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 16. oktober 2009

Dato for seneste fornyelse: 14. maj 2014

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette produkt findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

DD/MM/ÅÅÅÅ

1. LÆGEMIDLETS NAVN

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER injektionsvæske, suspension

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (hel virion, inaktiveret, fremstillet i cellekultur)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Influenzavaccine,(hel virion, inaktiveret) indeholdende antigen*: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)7,5 mikrogram** pr. 0,5 ml dosis

*produceret i vero-celler

**hæmagglutinin

Denne vaccine opfylder WHO’s og EU’s anbefalinger for en pandemisk vaccine.

Vaccinen fås i en enkeltdosis fyldt injektionssprøjte.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Vaccinen er en råhvid, opaliserende, gennemsigtig suspension.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Profylakse mod influenza i en officielt erklæret pandemisk situation. Pandemisk influenzavaccine bør anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.

4.2 Dosering og administration

Dosering

Voksne og børn fra 6-månedersalderen og ældre:

En dosis a 0,5 ml på en valgt dato.

Endnu en dosis på 0,5 ml skal gives efter et interval på mindst 3 uger.

Administration

Immunisering bør foretages ved intramuskulær injektion i musculus deltoideus eller anterolateralt i låret afhængigt af muskelmasse.

For yderligere information, se pkt. 5.1.

4.3 Kontraindikationer

Tidligere anafylaktisk reaktion (dvs. livstruende) over for det aktive stof, et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller spor heraf (f.eks. formaldehyd, benzonase, saccharose). Under en pandemi kan det være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at der er genoplivningsudstyr inden for rækkevidde.

Se pkt. 4.4.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret efter brug af tilsvarende hel virion, verocelleafledt H1N1-influenzavaccine administreret under en pandemisk periode. Sådanne reaktioner opstod både hos patienter med flere allergier i anamnesen og patienter uden kendt allergi.

Der skal udvises forsigtighed, når vaccinen administreres til personer med kendt overfølsomhed (ud over anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof, over for et af hjælpestofferne og over for sporstofferne, f.eks. formaldehyd, benzonase eller saccharose.

Som ved alle andre injicerbare vacciner bør passende medicinsk behandling og overvågning altid være til stede i tilfælde af sjælden anafylaktisk reaktion ved indgift af vaccinen.

Hvis den pandemiske situation tillader det, skal immuniseringen af patienter med alvorlig febril sygdom eller akut infektion udsættes.

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER må under ingen omstændigheder indgives intravaskulært.

Der foreligger ingen data om subkutan brug af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER. Derfor skal sundhedspersonalet vurdere fordele og eventuelle risici i forbindelse med at anvende denne vaccine til personer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelse, der kan kontraindicere intramuskulær injektion, med mindre den mulige fordel opvejer risikoen for blødninger.

Antistofdannelse hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression kan være utilstrækkelig.

Det er ikke sikkert, at der opnås beskyttende immunrespons hos alle vaccinerede (se pkt. 5.1).

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER må ikke gives samtidig med andre vacciner. Hvis det er nødvendigt med samtidig indgift af andre vacciner, skal dette ske i forskellige ekstremiteter. Det skal bemærkes, at bivirkningsreaktionerne kan forværres.

Immunoglobulin må ikke gives sammen med PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER. Hvis dette er nødvendigt for at give omgående beskyttelse, kan PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER gives samtidig med normal eller specifik immunoglobulin. PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER og immunoglobulin bør injiceres i hver sin ekstremitet.

Det immunologiske respons kan nedsættes, hvis patienten er i immunsupprimerende behandling.

Efter influenzavaccination er der set falske positive resultater i serologitests med ELISA-metoden i forbindelse med antistoffer mod HIV1, hepatitis C og især HTLV1. Western Blot-teknik kan i sådanne tilfælde konfirmere, at der er tale om falsk-positive resultater. De forbigående falsk positive resultater kan skyldes IgM-respons mod vaccinen.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Sikkerhed ved PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER under graviditet og amning er ikke vurderet i kliniske forsøg. Data fra gravide kvinder vaccineret med forskellige inaktiverede, ikke-adjuverede sæson-vacciner antyder ikke misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet.

Dyrestudier af reproduktions- og udviklingstoksicitet med H5N1-vaccinestammer (A/Vietnam/1203/2004 og A/Indonesien/05/2005) indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår fertilitet hos hunner, drægtighed, embryonal/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3).

Hvis det anses for nødvendigt, kan administration af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER overvejes under graviditet under hensyntagen til de officielle anbefalinger. PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER kan anvendes under amning.

Sundhedspersonalet bør nøje overveje de potentielle risici og fordele individuelt for hver patient før administration af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Nogle af de bivirkninger, der er nævnt i pkt. 4.8, såsom svimmelhed og vertigo kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Voksne, ældre og særlige risikogrupper

Kliniske forsøg blev udført med denne H5N1-vaccine (se pkt. 5.1 for yderligere oplysninger vedrørende H5N1-vacciner) hos ca. 3.500 personer (i aldersgrupperne fra 18 til 59 år og fra 60 år og derover) og hos særlige risikogrupper på ca. 300 personer hver, bestående af immunkompromitterede personer og personer med kroniske sygdomme.

Sikkerhedsprofilen hos immunokompromitterede personer og patienter med kroniske sygdomme er den samme som sikkerhedsprofilen hos raske voksne og ældre personer.

Spædbørn, børn og unge

Børn og unge i alderen fra 3 til 17 år:

I et klinisk forsøg blev H5N1-vaccinen givet til 300 unge i alderen fra 9 til 17 år og til 153 børn i alderen fra 3 til 8 år. Forekomsten og arten af bivirkninger efter den første og anden vaccination svarede til dem, der blev set hos raske voksne og ældre personer.

Spædbørn og børn i alderen 6 til 35 måneder:

I et klinisk forsøg blev H5N1-vaccinen givet til 36 spædbørn og børn i alderen fra 6 til 35 måneder.

Bivirkninger er angivet i henhold til hyppighed som anført herunder.

Oversigt over bivirkninger

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Voksne og ældre personer:

Bivirkninger (voksne og ældre personer)

Systemorganklasse

Foretrukken MedDRA-term

Hyppighed

INFEKTIONER OG

Nasofaryngitis

Almindelig

PARASITÆRE SYGDOMME

 

 

BLOD OG LYMFESYSTEM

Lymfadenopati

Ikke almindelig

PSYKISKE FORSTYRRELSER

Søvnløshed

Ikke almindelig

NERVESYSTEMET

Hovedpine

Meget almindelig

 

Vertigo

Ikke almindelig

 

Døsighed

Ikke almindelig

 

Sensoriske forstyrrelser (paræstesi, dysæstesi,

Almindelig

 

oral dysæstesi, hypæstesi, dysguesi, brændende

 

 

fornemmelse)

Ikke almindelig

 

Synkope

ØJNE

Konjunktivitis

Ikke almindelig

 

Øjenirritation

Ikke almindelig

ØRE OG LABYRINT

Vertigo

Almindelig

 

Ørepine

Ikke almindelig

 

Pludseligt høretab

Ikke almindelig

VASKULÆRE SYGDOMME

Hypotension

Ikke almindelig

LUFTVEJE, THORAX OG

Orofaryngeal smerte

Almindelig

MEDIASTINUM

Hoste

Almindelig

 

Dyspnø

Ikke almindelig

 

Tilstoppet næse

Ikke almindelig

 

Rinorré

Ikke almindelig

 

Tør hals

Ikke almindelig

MAVE-TARM-KANALEN

Diarré

Almindelig

 

Kvalme

Ikke almindelig

 

Opkastning

Ikke almindelig

 

Abdominalsmerter

Ikke almindelig

 

Dyspepsi

Ikke almindelig

HUD OG SUBKUTANE VÆV

Hyperhidrose

Almindelig

 

Pruritus

Almindelig

 

Udslæt

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

KNOGLER, LED, MUSKLER

Artralgi

Almindelig

OG BINDEVÆV

Myalgi

Almindelig

 

ALMENE SYMPTOMER OG

 

Træthed

 

 

 

Meget almindelig

 

REAKTIONER PÅ

 

 

Pyreksi

 

 

 

Almindelig

 

ADMINISTRATIONSSTEDET

 

Kuldegysninger

 

 

 

Almindelig

 

 

 

 

Ubehag

 

 

 

Almindelig

 

 

 

 

Influenza-lignende sygdom

 

Ikke almindelig

 

 

 

 

Brystubehag

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

 

 

Reaktioner på injektionsstedet

 

 

 

 

 

 

 

 

Smerter

 

 

 

Meget almindelig

 

 

 

 

Induration

 

 

 

Almindelig

 

 

 

 

Erytem

 

 

 

Almindelig

 

 

 

 

Hævelse

 

 

 

Almindelig

 

 

 

 

 

 

 

Almindelig

 

 

 

 

Blødning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

 

 

Irritation

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

 

 

Pruritus

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

 

 

Nedsat bevægelighed ved injektionsstedet

 

 

 

 

Spædbørn, børn og unge:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bivirkninger (spædbørn, børn og unge)

 

 

 

 

 

Systemorganklasse

Foretrukken MedDRA-term

 

 

Hyppighed

 

 

 

 

 

 

 

 

6-35 måneder

 

3-8 år

9-17 år

 

 

INFEKTIONER OG

Nasofaryngitis

 

Almindelig

 

Almindelig

Almindelig

 

 

PARASITÆRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYGDOMME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOD OG

Nedsat appetit

 

Almindelig

 

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

 

LYMFESYSTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYKISKE

Søvnløshed

 

 

-

 

-

 

Ikke almindelig

 

 

FORSTYRRELSER

Søvnforstyrrelser

Almindelig

 

-

 

-

 

 

NERVESYSTEMET

Vertigo

 

 

-

 

-

 

Ikke almindelig

 

 

 

Hovedpine

 

 

-

 

Almindelig

Meget

 

 

 

Gråd

 

 

Almindelig

 

-

 

almindelig

 

 

 

Døsighed

 

 

Meget

 

-

 

-

 

 

 

Hypæstesi

 

 

almindelig

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

ØJNE

Øjenirritation

 

-

 

Ikke almindelig

-

 

 

ØRE OG LABYRINT

Vertigo

 

 

-

 

-

 

Ikke almindelig

 

 

VASKULÆRE

Hoste

 

 

-

 

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

 

SYGDOMME

Orofaryngeal smerte

-

 

Almindelig

Almindelig

 

 

 

Rinorré

 

 

-

 

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

 

LUFTVEJE,

Abdominalsmerter

-

 

-

 

Almindelig

 

 

THORAX OG

Kvalme

 

 

Almindelig

 

Almindelig

Almindelig

 

 

MEDIASTINUM

Opkastning

 

 

Almindelig

 

Almindelig

Almindelig

 

 

 

Diarré

 

 

Almindelig

 

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

 

HUD OG

Hyperhidrose

 

Almindelig

 

Ikke almindelig

Almindelig

 

 

SUBKUTANE VÆV

Pruritus

 

 

-

 

-

 

Ikke almindelig

 

 

KNOGLER, LED,

Artralgi

 

 

-

 

Almindelig

Almindelig

 

 

MUSKLER OG

Myalgi

 

 

-

 

Almindelig

Almindelig

 

 

BINDEVÆV

Ekstremitetssmerter

-

 

-

 

Ikke almindelig

 

Bivirkninger (spædbørn, børn og unge)

Systemorganklasse

Foretrukken MedDRA-term

 

Hyppighed

 

 

 

6-35 måneder

3-8 år

9-17 år

ALMENE

Reaktioner på injektionsstede

 

 

 

SYMPTOMER OG

t

Meget almindeli

Meget almindeli

Meget almindeli

REAKTIONER PÅ

Smerter

g

g

g

ADMINISTRATIONS

Induration

Almindelig

Almindelig

Almindelig

STEDET

Erytem

Almindelig

Almindelig

Almindelig

 

Hævelse

Almindelig

Almindelig

Almindelig

 

Blødning

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

 

Pruritus på injektionsstedet

-

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

Skuldersmerter

-

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

Træthed

-

Almindelig

Almindelig

 

Pyreksi

Meget almindeli

Almindelig

Ikke almindelig

 

Kuldegysninger

g

-

Almindelig

 

Irritabilitet

-

-

-

 

Ubehag

Meget

Almindelig

Almindelig

 

Kuldefølelse

almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

Bivirkningsovervågning efter markedsføringen

Der foreligger endnu ingen data fra bivirkningsovervågning efter markedsføring af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER.

Klasseeffekter:

I forbindelse med bivirkningsovervågning efter markedsføringen af hel virion, verocelle-afledt H1N1-vaccine er følgende bivirkninger indberettet (hyppigheden af disse bivirkninger er ikke kendt og kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data):

Immunsystemet: Anafylaktisk reaktion, overfølsomhed

Nervesystemet: Krampeanfald

Hud og subkutane væv: Angioødem

Knogler, led, muskler og bindevæv: Ekstremitetssmerter

Trivalente, sæson-influenzavacciner

Følgende alvorlige bivirkninger er rapporteret i forbindelse med bivirkningsovervågning af ægbaserede, interpandemiske, trivalente vacciner:

Ikke almindelig: Generaliserede hudreaktioner

Sjælden: Neuralgi, forbigående trombocytopeni.

Meget sjælden: Vasculitis med forbigående påvirkning af nyrerne. Neurologiske sygdomme, f.eks. encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré syndrom.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, ATC-kode: J07BB01

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER er godkendt under ‘særlige omstændigheder’. Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet af videnskabelige årsager. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger

om lægemidlet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med mock-up-vacciner efter indgift af to doser.

Mock-up-vacciner indeholder influenzaantigener, som er anderledes end antigenerne i de aktuelt cirkulerende influenzavira. Disse antigener kan kaldes ”nye” antigener og simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccination er immunologisk naive. Data fra mock-up-vaccinen støtter den vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den pandemiske vaccine: Klinisk

immunogenicitets-, sikkerheds- og reaktogenicitetsdata fra mock-up-vacciner er relevante i forbindelse med de pandemiske vacciner.

Voksne, ældre og særlige risikogrupper

Immunrespons mod vaccinestammen i PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER (A/Vietnam/1203/2004)

Immunogeniciteten af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER

(stamme A/Vietnam/1203/2004) er blevet vurderet i tre kliniske studier med voksne på 18-59 år (N=961) og ældre personer på 60 år og derover (N=391), der blev vaccineret på dag 0 og dag 21. Derudover er immunogeniciteten vurderet i et fase 3-studie i specificerede risikogrupper med immunkompromitterede personer (N=122) og patienter med kroniske sygdomme (N=123), der blev vaccinert på dag 0 og 21.

Immunogenicitet hos voksne i alderen 18 til 59 (N=961) og hos personer i alderen 60 år (N=391) og derover

Efter primær vaccination var seroprotektionsværdi, serokonversionsværdi og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof, målt med enkelt radial hæmolyse (SRH) hos voksne fra 18 til 59 år og ældre personer på 60 år og derover som følger:

SRH-analyse

18-59 år

 

60 år og derover

 

Efter 21 dage

 

 

Efter 21 dage

 

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroprotektionsværdi*

53,2 %

66,8 %

47,7 %

59,0 %

Serokonversionsværdi**

39,8 %

53,7 %

41,9 %

52,2 %

Serokonversionsfaktor***

2,5

3,4

2,7

3,5

*SRH-område ≥ 25 mm2

**enten SRH-område ≥ 25 mm2 hvis basislinje-prøven er negativ eller 50 % stigning i SRH område, hvis basislinje-prøven > 4 mm2

***geometrisk middelstigning

Efter primær vaccination var tallene for personer med neutraliserende antistoftitre > 20, serokonversionsværdi og serokonversionsfaktor, målt med mikroneutraliseringsanalyse (MN) hos voksne fra 18 til 59 år og ældre personer på 60 år og derover, som følger:

Mikroneutraliseringsanalyse

 

18-59 år

60 år og derover

 

Efter 21 dage

 

Efter 21 dage

 

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

44,4 %

69,7 %

51,9 %

69,2 %

Serokonversionværdi**

32,7 %

56,0 %

13,3 %

23,9 %

Serokonversionsfaktor***

3,0

4,5

2,0

2,6

*MN-titer ≥ 20

**4-dobbelt stigning i MN titer

***geometrisk middelstigning

Immunogenicitet hos immunokompromitterede personer (N=122) og hos patienter med kroniske sygdomme (N=123)

Efter vaccination var andelen af personer med neutraliserende antistoftitre ≥ 20, serokonversionsværdien og serokonversionsfaktoren, målt med mikroneutraliseringsanalyse (MN) hos immunkompromitterede personer og patienter med kroniske sygdomme følgende:

Mikroneutraliseringsanalyse

Immunkompromitterede personer

Patienter med kroniske sygdomme

 

21 dage efter

 

 

21 dage efter

 

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

24,8 %

41,5 %

44,3 %

64,2 %

Serokonversionsværdi**

9,1 %

32,2 %

17,2 %

35,0 %

Serokonversionsfaktor***

1,6

2,5

2,3

3,0

*MN-titer ≥ 20

**4-dobbelt stigning i MN-titer

***geometrisk gennemsnitsstigning

Antistofpersistens

Antistoffets persistens efter vaccination med 7,5 µg ikke-adjuveret formulering af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER (stamme A/Vietnam/1203/2004) er blevet vurderet i et klinisk studie hos voksne i alderen 18-59 og personer på 60 og derover 6 måneder, 12-15 måneder og 24 måneder efter start af den primære vaccinationsserie. Resultaterne indikerer et samlet fald i antistofniveau over tid.

Seroprotektion*

 

18-59 år

60 år og derover

Seroneutraliseringsværdi**

SRH-assay

MN-assay

SRH-assay

M-assay

Måned 6

23,9 %

35,0 %

26,7 %

40,5 %

Måned 12-15

20,7 %

34,2 %

18,9 %

36,2 %

Måned 24

22,4 %

18,4 %

12,3 %

22,8 %

*SRH-område ≥ 25 mm²

**MN-titer ≥ 20

Krydsreaktivt immunrespons mod beslægtede H5N1-stammer

I et fase 3-studie hos voksne (N=270) og ældre personer (N=272) efter vaccination med A/Vietnam/1203/2004-stammen var andelen af personer med krydsneutraliserende antistoffer, målt med MN (titer ≥ 20), følgende:

 

 

18-59 år

60 år og derover

 

Dag 42 a

Dag 180

Dag 42 a

Dag 180

Testet imod

 

Stamme A/Indonesien/05/2005

 

Seroneutraliseringsværdi*

35,1 %

14,4 %

54,8 %

28,0 %

*MN-titer ≥ 20

a

21 dage efter 2. dosis

 

Heterologe boostervaccinationer

En boostervaccination med en 7,5 µg heterolog A/Indonesien/05/2005-stamme er blevet administreret over en tidsperiode på 12 til 24 måneder efter indledende vaccination med to doser af A/Vietnam/1203/2004-stammen i tre kliniske studier hos voksne i alderen 18 til 59 år og ældre personer på 60 og derover. En 12 til 24 måneder heterolog booster er også blevet administreret i et fase 3-studie med immunokompromitterede personer og patienter med kroniske sygdomme.

Seroneutraliseringsværdier (MN-titer ≥ 20) 21 dage efter en 12-24 måneders boostervaccination med en 7,5 µg dosis af A/Indonesien/05/2005-stammen testet imod både de homologe og heterologe stammer var følgende:

Seroneutraliseringsværdi*

 

18–59 år

60 år og derover

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesien

A/Vietnam

A/Indonesien

12–24 måneders booster

89,8 %

86,9 %

82,9 %

75,3 %

*MN-titer ≥ 20

Seroneutraliseringsværdi*

Immunokompromitterede personer

Patienter med kroniske sygdomme

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesien

A/Vietnam

A/Indonesien

12–24 måneders booster

71,6 %

65,7 %

77,5 %

70,8 %

*MN-titer ≥ 20

Spædbørn, børn og unge

Immunrespons mod A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

Immunogeniciteten af vaccine med A/Vietnam/1203/2004-stamme er blevet vurderet i et klinisk studie med børn og unge i alderen fra 9 til 17 år (N=288), med børn i alderen fra 3 til 8 år (N=146) og med spædbørn og børn i alderen fra 6 til 35 måneder (N=33), der blev vaccineret på dag 0 og dag 21.

Efter vaccination var seroprotektionsværdi, serokonversionsværdi og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof, målt med enkelt radial hæmolyse (SRH), hos spædbørn, børn og unge i alderen fra 6 måneder til 17 år som følger:

SRH-ananlyse

9-17 år

 

3-8 år

6-35 måneder

 

Efter 21 dage

Efter 21 dage

Efter 21 dage

 

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroprotektionsværdi*

63,8 %

75,1 %

46,1 %

75,4 %

13,8 %

63,0 %

Serokonversionsværdi**

48,4 %

63,5 %

43,3 %

78,3 %

13,8 %

77,8 %

Serokonversionsfaktor***

3,3

4,7

2,9

5,9

1,4

4,6

*SRH-område ≥ 25 mm2

**enten SRH-område ≥ 25 mm2, hvis basislinje-prøven er negativ, eller 50 % stigning i SRH-område, hvis basislinje-prøven > 4 mm2

***geometrisk middelstigning

Efter vaccination var andelen af personer med neutraliserende antistoftitre ≥ 20, serokonversionsværdi og serokonversionsfaktor, målt med mikroneutraliseringsanalyse (MN), hos spædbørn, børn og unge i alderen fra 6 måneder til 17 år som følger:

Mikroneutraliseringsanalyse

9-17 år

 

3-8 år

6-35 måneder

 

Efter 21 dage

Efter 21 dage

Efter 21 dage

 

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

52,6 %

85,4 %

17,1 %

72,9 %

3,0 %

68,8 %

Serokonversionsværdi**

9,1 %

31,8 %

16,4 %

72,2 %

9,1 %

65,6 %

Serokonversionsfaktor***

1,6

3,1

2,1

6,3

1,4

6,8

*MN-titer ≥ 20

**4-dobbelt stigning i MN-titer

***geometrisk gennemsnitsstigning

Heterologe boostervaccinationer

En heterolog boostervaccination med en 7,5 µg ikke-adjuveret formulering af A/Indonesia/05/2005-stammen er blevet administreret til børn og unge i alderen fra 9 til 17 år (N=196), børn i alderen fra 3 til 8 år (N=79) og spædbørn og børn i alderen fra 6 måneder til 35 måneder (N=25) 12 måneder efter en indledende vaccination med to doser af vaccine med A/Vietnam/1203/2004-stammen.

Seroprotektionsværdier (SRH-område ≥ 25 mm²) 21 dage efter en 12 måneders boostervaccination med en 7,5 µg dosis af A/Indonesia/05/2005-stammen, testet imod både de homologe og heterologe stammer, var som følger:

Seroprotektionsværdi*

9-17 år

3-8 år

6-35 måneder

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 måneders booster

81,6 %

86,2 %

87,5 %

86,1 %

96,0 %

96,0 %

*SRH-område ≥ 25 mm²

Seroneutraliseringsværdier (MN titer ≥ 20) 21 dage efter en boostervaccination med en 7,5 µg dosis af A/Indonesia/05/2005-stammen, testet imod både de homologe og heterologe stammer, var som følger:

Seroneutraliseringsværdi*

9-17 år

3-8 år

6-35 måneder

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12–24 måneders booster

94,1 %

93,1 %

94,7 %

97,2 %

100,0 %

100,0 %

*MN-titer ≥ 20

Information fra prækliniske forsøg

Den beskyttende virkning af PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER mod sygdom og død påført af en infektion med dødelige doser af en svært patogen aviær Influenza H5N1-virus er blevet evalueret præklinisk i en undersøgelse, hvor et antal fritter blev udsat for virusangreb. Der er udført to forsøg med enten H5N1 A/Vietnam/1203/2004- eller A/Indonesien/05/2005-vaccinen.

I det ene forsøg blev 16 fritter opdelt i to kohorter og enten vaccineret på dag 0 og

dag 21 med 7,5 µg af A/Vietnam/1203/2004-vaccinen eller vaccination blev imiteret. Alle fritter blev eksponeret intranasalt på dag 35 med en stor dosis af den stærkt virulente H5N1 virusstamme A/Vietnam/1203/2004 og overvåget i 14 dage. De fritter, der var vaccineret med 7,5 µg dosen af A/Vietnam/1203/2004-vaccinen havde en høj serokonversionsværdi. A/Vietnam/1203/2004-vaccinen gav beskyttelse ved homolog eksponering, hvilket manifesterede sig ved fuld overlevelse, reduceret vægttab, en mindre udtalt og mere kortvarig temperaturforøgelse, en mindre markant reduktion af lymfocyttallet samt reduktion af inflammation og nekrose i hjerne og bulbus olfactorius hos den vaccinerede kohorte end hos kontroldyrene. Alle kontroldyrene døde af infektionen.

I det andet forsøg blev 66 fritter opdelt i 6 kohorter a 11 fritter og enten immuniseret

på dag 0 og dag 21 med 3,75 µg eller 7,5 µg med Indonesien-vaccinen, eller vaccination blev imiteret. Fritterne blev eksponeret intranasalt på dag 35 med en stor dosis af enten

stamme 2 H5N1 virus A/Indonesien/05/2005 eller stamme 1 H5N1-virus A/Vietnam/1203/2004 og overvåget i 14 dage. Efter homolog eksponering viste A/Indonesien/05/2005-vaccinen sig at være effektiv med 100 % overlevelse, reduceret forekomst af feber, reduceret vægttab, reduceret virusbyrde og nedsat hæmatologiske (leukopeni og lymfopeni) ændringer hos de vaccinerede kohorter som følge af den homologe eksponering. A/Indonesien/05/2005-vaccinen var ligeledes effektiv ved heterolog eksponering med en vaccine-dosisafhængig overlevelse hos de vaccinerede kohorter sammenlignet med kontrolkohorten. I lighed med den homologe eksponering, reducerede vaccination ved heterolog eksponering virusbyrden og nedsatte de hæmatologiske (leukopeni) ændringer, der er forbundet med svær patogen aviær influenzainfektion.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

I et præklinisk toksicitetsstudie med gentagen dosering hos rotter blev der påvist mindre ændringer

i leverenzymer og calciumniveauer. Klinisk signifikante ændringer i leverenzymer og calciumniveauer er til dato ikke iagttaget i kliniske studier med mennesker.

Dyrestudier af reproduktions- og udviklingstoksicitet indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår fertilitet hos hunner, drægtighed, embryonal/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling. Fertilitet hos hanner blev ikke undersøgt i studierne af reproduktions- og udviklingstoksicitet, men studier af toksicitet efter gentagne doser indikerede ikke vaccine-relaterede ændringer i vævet i forplantningsorganerne hos mænd.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Trometamol

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

Polysorbat 80

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

1 år

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

En pakke med 1 fyldt injektionssprøjte (type I glas) med en enkelt dosis a 0,5 ml injektionsvæske, suspension med en latexfri stempelprop (halogenbutylgummi) med eller uden nåle.

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Vaccinen bør have stuetemperatur før brug. Omrystes før brug.

Efter omrystning er vaccinen en råhvid, opaliserende, gennemskinnelig suspension.

Før administration skal suspensionen undersøges visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller unormalt udseende. Hvis dette forekommer, skal vaccinen kasseres.

Når injektionssprøjtens hætte er fjernet, påsættes nålen straks. Nålebeskyttelsen fjernes før administration.

Efter isætning af nålen skal vaccinen administreres straks.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

London

EC1Y 4UQ. UK

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/1/09/571/002

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 16. oktober 2009

Dato for seneste fornyelse: 14. maj 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette produkt findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

DD/MM/ÅÅÅÅ

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet