Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Produktresumé - J07BB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)
ATC-kodeJ07BB03
Indholdsstofreassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain
ProducentAstraZeneca AB

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZeneca næsespray, suspension

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (levende svækket, nasal)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosis (0,2 ml) indeholder:

Reassortant influenzavirus* (levende svækket) af følgende stamme**:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)-stamme

107,0±0,5 FFU***

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136)

*formeret i befrugtede hønseæg fra sunde hønsehold.

**produceret i VERO-celler ved revers genteknologi. Præparatet indeholder en genmodificeret organisme (GMO).

***fluorescerende fokus-enheder (FFU)

Denne vaccine følger WHO’s anbefalinger og EU’s beslutning for pandemien.

Vaccinen kan indeholde rester af følgende stoffer: æggeproteiner (fx ovalbumin) og gentamicin. Den maksimale mængde ovalbumin er mindre end 0,024 mikrogram pr. 0,2 ml dosis (0,12 mikrogram pr. ml).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Næsespray, suspension

Suspensionen er farveløs til svagt gullig, klar til opaliserende. Den kan indeholde små hvide partikler.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Influenzaprofylakse til børn og unge fra 12 måneder og op til 18 år i en officielt erklæret pandemi.

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZeneca skal anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.

4.2Dosering og administration

Dosering

Børn og unge i alderen fra 12 måneder og op til 18 år

0,2 ml (administreret som 0,1 ml i hvert næsebor).

To doser anbefales til alle børn og unge. Den anden dosis skal administreres efter mindst 4 uger.

Børn under 12 måneder

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZeneca bør ikke anvendes til børn under 12 måneder på grund af problemstillinger vedrørende sikkerheden med et øget antal indlæggelser og hvæsende vejrtrækning hos denne population (se pkt. 4.8).

Administration

Immuniseringen skal ske via nasal administration.

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZeneca må ikke injiceres.

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZeneca administreres som en delt dosis i begge næsebor. Efter administration af halvdelen af dosen i det ene næsebor, skal den anden halvdel af dosen administreres i det andet næsebor umiddelbart eller kort tid derefter. Patienten kan trække vejret normalt, mens vaccinen administreres – der er ikke grund til at inhalere aktivt eller snøfte.

For instruktioner om administration af lægemidlet, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikationer

Tidligere anafylaktisk (dvs. livstruende) reaktion over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 (fx gelatine), eller over for gentamicin (et muligt reststof), over for æg eller over for æggeproteiner (fx ovalbumin). Under en pandemi kan det imidlertid være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at der er genoplivningsudstyr inden for rækkevidde, hvis det skulle blive nødvendigt.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der skal udvises forsigtighed ved administration af denne vaccine til personer med kendt overfølsomhed (ud over anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne nævnt i pkt. 6.1 eller over for reststoffer (gentamicin, æg eller æggeproteiner, ovalbumin). Relevant medicinsk behandling og supervision skal altid være nemt tilgængeligt i tilfælde af en anafylaktisk reaktion eller overfølsomhedsreaktion efter administration af vaccinen.

Der foreligger ingen data for Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecahos børn og unge under 18 år, som er i behandling med salicylater. Da Reyes syndrom er associeret med salicylater og vildtype-influenzainfektion, bør sundhedspersonalet vurdere de potentielle risici ved administration af vaccinen i forhold til de potentielle fordele under en pandemi (se pkt. 4.5).

Immunreaktionen hos patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan være utilstrækkelig.

Der er ingen tilgængelige data for personer med klinisk signifikant immundefekt. Under en pandemi skal sundhedspersonalet vurdere de potentielle fordele, alternativer og risikoen ved at administrere vaccinen til børn og unge med klinisk signifikant immundefekt på grund af sygdomme eller immunsuppressiv behandling, såsom akut og kronisk leukæmi, lymfomer, symptomatisk hiv-infektion, cellulær immundefekt og høje kortikosteroiddoser.

Sikkerheden ved at give sæsonbetinget levende svækket influenzavaccine (LAIV) til børn med svær astma og aktiv hvæsende vejrtrækning er ikke undersøgt tilstrækkeligt. Sundhedspersonalet skal vurdere fordele og potentielle risici ved administration af Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecatil disse personer.

I et studie med sæsonbetinget trivalent levende svækket influenzavaccine (T/LAIV) blev der set en øget forekomst af klinisk relevant hvæsende vejrtrækning hos børn i alderen 12-23 måneder (se pkt. 4.8).

De vaccinerede skal informeres om, at Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaer en svækket levende virusvaccine, og at der er potentiale for transmission til immunkompromitterede patienter. Den vaccinerede bør om muligt forsøge at undgå tæt kontakt med svært immunkompromitterede personer (fx knoglemarvstransplanterede patienter, hvor isolation er påkrævet) i 1-2 uger efter vaccination. Udskillelse af H5N1-vaccinevirus hos voksne var ekstremt begrænset. I kliniske studier med Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaforekom den højeste udskillelse af vaccinevirus 1-2 dage efter vaccinationen. I tilfælde hvor kontakt med svært immunkompromitterede personer ikke kan undgås, skal den potentielle risiko for transmission af virus fra influenzavaccinen vægtes i forhold til risikoen for at få og overføre vildtype-influenzavirus.

Patienter i behandling med antivirale stoffer mod influenza bør ikke få Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecatidligere end 48 timer efter ophør af den antivirale behandling af influenza.

Der foreligger ingen data angående sikkerheden af intranasal administration af Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecahos børn med ikke-opererede kraniofaciale misdannelser.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Børn og unge under 18 år, som er i behandling med salicylater, bør ikke vaccineres med Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZeneca (se pkt. 4.4). Anvendelse af salicylater til børn og unge bør undgås i 4 uger efter vaccinationen, medmindre det er medicinsk indiceret, da Reyes syndrom er rapporteret efter brug af salicylater under vildtype-influenzainfektion.

Samtidig administration af Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaog inaktiverede vacciner eller den sæsonbetingede influenzavaccine Fluenz Tetra er ikke undersøgt.

Data angående samtidig administration af den intranasale trivalente, levende, sæsonbetingede influenzavaccine (T/LAIV) og levende svækkede vacciner (vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR), skoldkoppevaccine og oralt indgivet poliovirus) er tilgængelige og tyder på, at samtidig administration af Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaog disse levende vacciner kan være acceptabel.

Baseret på muligheden for, at antivirale stoffer mod influenza potentielt kan reducere virkningen af Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZeneca, frarådes det at give vaccinen i de første 48 timer efter ophør af antiviral behandling af influenza. Administration af antivirale stoffer mod influenza indenfor to uger efter vaccination kan påvirke responset på vaccinen.

Hvis antivirale stoffer mod influenza og Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaadministreres samtidigt, skal behov og tidspunkt for re-vaccination overvejes, baseret på en klinisk vurdering.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen tilgængelige data fra anvendelse af Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecatil gravide kvinder.

Der er begrænsede data tilgængelige fra brug af T/LAIV og den sæsonbetingede Fluenz Tetra-vaccine til gravide kvinder. Ifølge en database med skadesanmeldelser til en sundhedsforsikring med base i

USA var der ingen evidens for signifikante maternelle komplikationer hos 138 gravide kvinder, som tidligere havde modtaget den sæsonbetingede T/LAIV-influenza-vaccine. I 27 rapporter om administration af T/LAIV til gravide kvinder i et amerikansk system til rapportering af bivirkninger ved vacciner (VAERS) observeredes ingen usædvanlige mønstre for graviditetskomplikationer eller eksponerede fostre. Ligeledes blev der i VAERS i 113 rapporter med gravide kvinder, som havde fået AstraZenecas (H1N1) 2009 monovalente levende, intranasale vaccine, ikke observeret nogen usædvanlige mønstre for graviditetskomplikationer eller eksponerede fostre.

Dyrestudier af udviklingstoksicitet udført med T/LAIV og Fluenz Tetra indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet. Data efter markedsføringen fra lejlighedsvis utilsigtet anvendelse af de sæsonbetingede influenzavacciner under graviditet bekræfter i en vis grad dette.

Sundhedspersonalet skal vurdere fordele og potentielle risici ved at administrere Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecatil gravide kvinder.

Amning

Det er ukendt, om Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaudskilles i human mælk. Da nogle virus udskilles i human mælk, bør vaccinen ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Der eksisterer ingen data angående de mulige virkninger af Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecapå hanlig og hunlig fertilitet.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecapåvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Vurderingen af sikkerhedsprofilen for Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaer baseret på et begrænset antal voksne forsøgspersoner.

I kliniske studier var sikkerhedsprofilen for Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecasammenlignelig med sikkerhedsprofilen for de sæsonbetingede influenzavacciner T/LAIV og Fluenz Tetra (se pkt. 5.1 for yderligere oplysninger).

Forekomsten af bivirkninger er blevet vurderet i kliniske studier hos 59 voksne fra 18 til 49 år, som fik mindst én dosis Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZeneca. Desuden foreligger data fra

289 voksne, der deltog i studier med vaccinekandidater med yderligere 7 influenza-undertyper, og fra 240 voksne og 259 børn, der deltog i studier med den monovalente 2009 H1N1-pandemiske vaccine.

De hyppigste bivirkninger, der blev observeret i kliniske studier med Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecahos raske voksne, var hovedpine (25,4 %) og infektion i øvre luftveje (10,2 %).

Pædiatrisk population

Liste over bivirkninger

Følgende bivirkningsfrekvenser er rapporteret fra kliniske studier med og post-marketing overvågning af T/LAIV og Fluenz Tetra hos over 110.000 børn og unge i alderen 2 til 17 år:

Meget almindelig (≥ 1/10) Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100) Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) Meget sjælden (< 1/10.000)

Immunsystemet

Ikke almindelig: Overfølsomhedsreaktioner (herunder ansigtsødem, urticaria og meget sjældne anafylaktiske reaktioner)

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig: Appetitløshed

Nervesystemet

Meget almindelig: Hovedpine

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelig: Tilstoppet næse/rhinorré

Ikke almindeligt: Epistaxis

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig: Udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig: Myalgi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: Utilpashed

Almindelig: Feber

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Børn under 12 måneder

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaer ikke indiceret til småbørn under 12 måneder (se pkt. 4.2). Sikkerhed og effekt af vaccinen i denne population er ikke fastlagt. Der er ingen tilgængelige data.

I et aktivt kontrolleret klinisk studie (MI-CP111) udført med T/LAIV i sammenligning med den trivalente influenzavaccine til injektion blev der observeret en øget frekvens af hospitalsindlæggelser (af alle årsager) i en periode på 180 dage efter den sidste vaccinedosis hos småbørn i alderen

6-11 måneder (6,1 % T/LAIV versus 2,6 % influenzavaccine til injektion). De fleste indlæggelser skyldtes gastrointestinale infektioner og luftvejsinfektioner og fandt sted mere end 6 uger efter vaccinationen. Hyppigheden af indlæggelser steg ikke hos modtagere af T/LAIV, der var 12 måneder og ældre; for spædbørn og småbørn i alderen 12-23 måneder var frekvensen 3,2 % for T/LAIV versus 3,5 % for influenzavaccine til injektion.

Hvæsende vejrtrækning hos børn under 24 måneder

I det samme studie blev der observeret en øget frekvens af hvæsende vejrtrækning i en periode på 42 dage hos spædbørn og småbørn i alderen 6-23 måneder (5,9 % med T/LAIV versus 3,8 % med influenzavaccine til vaccination). Tilsvarende frekvenser for spædbørn og småbørn i alderen 12- 23 måneder var 5,4 % og 3,6 % for henholdsvis T/LAIV og influenzavaccine til injektion. I alt 20 forsøgspersoner (12 for T/LAIV (0,3 %) og 8 for influenzavaccine til injektion (0,2 %)) blev

indlagt i forbindelse med signifikant hvæsende vejrtrækning. Der var ingen dødsfald i forbindelse med disse hændelser, og respiratorbehandling eller indlæggelse på intensivafdeling var ikke nødvendig for nogen af de indlagte børn. Frekvensen af hvæsende vejrtrækning var ikke øget hos T/LAIV- vaccinerede i alderen 24 måneder og ældre.

Kroniske sygdomme

Selvom sikkerheden af T/LAIV er fastlagt hos børn og unge med let til moderat astma, er der kun begrænsede data for børn med andre lungesygdomme eller med kroniske kardiovaskulære, metaboliske eller nyrerelaterede sygdomme.

I et studie (D153-P515) med børn i alderen 6 til 17 år med astma (sæsonbetinget T/LAIV: n = 1.114, sæsonbetinget influenzavaccine til injektion: n = 1.115) var der ingen signifikante forskelle mellem behandlingsgrupperne i forekomsten af astmaeksacerbationer, gennemsnitligt peak flow, astmasymptomscore eller score for natlig opvågning. Forekomsten af hvæsende vejrtrækning inden for 15 dage efter vaccination var lavere hos T/LAIV-vaccinerede end hos børn og unge, der blev vaccineret med den sæsonbetingede inaktiverede influenzavaccine (19,5 % vs. 23,8 %, p= 0,02).

I et studie (AV010) med børn og unge i alderen 9 til 17 år med moderat til svær astma (sæsonbetinget T/LAIV: n = 24, placebo: n = 24) var der ingen forskel mellem de 2 behandlingsarme med hensyn til det primære sikkerhedskriterie, ændring i procent forventet forceret ekspirationsvolumen i 1 sekund (FEV1) målt før og efter vaccination.

Andre særlige populationer:

Immunkompromitterede patienter

Samlet set var sikkerhedsprofilen for T/LAIV hos et begrænset antal forsøgspersoner med let til moderat ikke-hiv-relateret kompromitteret immunfunktion, asymptomatisk eller let symptomatisk hiv-infektion eller cancer (solide tumorer og hæmatologiske maligniteter) sammenlignelig med sikkerhedsprofilen for raske personer og indikerede ingen problematiske virkninger. Der er ingen tilgængelige data for personer med svær immunsuppression (se pkt. 4.4). I en pandemisk situation kan det overvejes at anvende Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecatil personer med let til moderat immunsuppression efter individuel vurdering af de forventede fordele i forhold til de potentielle risici.

Post-marketing erfaring med sæsonbetinget T/LAIV

Der foreligger meget sjældne rapporter om Guillain-Barrés syndrom og forværring af symptomer på Leighs syndrom (mitokondriel encefalomyopati).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der har været rapporter om indgivelse af det dobbelte af den anbefalede dosis af den sæsonbetingede vaccine Fluenz Tetra og den sæsonbetingede trivalente levende, intranasale influenzavaccine (T/LAIV) efter markedsføringen. De rapporterede bivirkninger var sammenlignelige med de bivirkninger, der er observeret ved den anbefalede enkeltdosis af T/LAIV og Fluenz Tetra.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, influenza levende svækket, ATC-kode: J07BB03

Influenzavirusstammerne i Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaer (a) koldtadapterede (cold-adapted, ca); (b) temperaturfølsomme (temperature-sensitive, ts) og (c) svækkede (attenuated, att). Virussen skal inficere og replikere i celler i slimhinden i nasofarynks hos de vaccinerede for at inducere beskyttende immunitet.

Kliniske studier

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring observeret i tre pivotale studier udført med Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecahos voksne. Derudover anses studier udført med AstraZenecas2009 H1N1 pandemiske LAIV-vaccine og sæsonbetingede T/LAIV-influenzavaccine

også for understøttende, da alle disse vacciner fremstilles under anvendelse af samme proces, administreres ad samme vej og primært er undersøgt hos behandlingsnaive personer.

Pædiatriske studier

H1N1-pandemisk LAIV-vaccine til børn i alderen 2 til 17 år

I det kliniske studie MI-CP217 blev sikkerhed og deskriptiv immunogenicitet af en levende svækket monovalent influenzavaccine (afledt af A/California/7/2009), udviklet til 2009 H1N1-pandemien, vurderet hos i alt 326 randomiserede forsøgspersoner, og 324 forsøgspersoner fik én dosis af det undersøgte lægemiddel (259 forsøgspersoner fik monovalent vaccine; 65 forsøgspersoner fik placebo). Af disse forsøgspersoner fik 319 en dosis nr. 2 (256 forsøgspersoner med monovalent vaccine;

63 forsøgspersoner med placebo).

Efter indgivelse af monovalent vaccine var seroresponsraterne 7,8 % og 11,1 % på henholdsvis dag 15 og 29 og 32,0 % på dag 57 uanset børnenes serostatus ved baseline. For placebo var seroresponseraterne 6,3 % på dag 15 og 29 og 14,5 % på dag 57 uanset serostatus ved baseline. Seroresponseraterne var lidt højere blandt forsøgspersoner, som var seronegative ved baseline. I et overvågningsstudie udført af US CDC (Griffin et al, 2011) blev effektiviteten af H1N1-pandemisk LAIV-vaccinen hos børn i alderen 2 til 9 år estimeret til 81,9 % (95 % CI: 13,6-96,2).

Virkningen af T/LAIV

T/LAIV’s effektdata i den pædiatriske population er beskrevet i 9 kontrollerede studier, der omfatter over 20.000 spædbørn og småbørn, børn og unge udført genem 7 influenzasæsoner. Fire placebokontrollerede studier omfattede revaccination i anden sæson. T/LAIV har demonstreret superioritet i 3 aktivt kontrollerede studier med influenzavaccine til injektion. Se tabel 1 og 2 for en sammenfatning af effektresultater i den pædiatriske population.

Tabel 1 Virkningen af T/LAIV i placebokontrollerede pædiatriske studier

 

 

 

Antal

 

Effekt

Effekt

Studie nr.

Region

a

Influenza-

(95 % CI)c

(95 % CI)c

Aldersinterval

deltagere i

sæson

matchede

alle stammer

 

 

 

studietb

 

 

 

 

 

stammer

uanset match

 

 

 

1.616

2000-2001

85,4 %

85,9 %

D153-P502

Europa

6 til 35 mdr.

(74,3-92,2)

(76,3, 92,0)

 

 

1.090

2001-2002

88,7 %

85,8 %

 

 

 

 

 

 

(82,0, 93,2)

(78,6, 90,9)

 

 

 

 

 

 

Afrika,

 

1.886

73,5 %

72,0 %

 

 

(63,6, 81,0)d

(61,9, 79,8)d

D153-P504

Latin-

6 til 35 mdr

 

 

 

 

 

 

73,6 %

46,6 %

 

amerika

 

 

 

(33,3, 91,2)

(14,9, 67,2)

 

 

 

 

 

D153-P513

Asien/

6 til 35 mdr

1.041

62,2 %

48,6 %

Oceanien

(43,6, 75,2)

(28,8, 63,3)

 

 

 

 

 

Europa,

 

 

 

 

 

 

Asien/

 

 

 

78,4 %

63,8 %

D153-P522

Oceanien,

11 til 24 mdr

1.150

2002-2003

(50,9, 91,3)

(36,2, 79,8)

 

Latin-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amerika

 

 

 

 

 

 

 

 

2.764

2000-2001

72,9 %

70,1 %

D153-P501

Asien/

12 til 35 mdr

(62,8, 80,5)

(60,9, 77,3)

 

 

Oceanien

1.265

2001-2002

84.3 %

64,2 %

 

 

 

 

 

(70,1, 92,4)e

(44,2, 77,3)e

 

 

 

1.259

1996-1997

93,4 %

93,4 %

AV006

USA

15 til 71 mdr

(87,5, 96,5)

(87,5, 96,5)

 

 

1.358

1997-1998

100 %

87,1 %

 

 

 

 

 

 

(63,1, 100)

(77,7, 92,6)f

amdr.= måneder

bAntal deltagere i studiet, der indgår i den primære effektanalyse år 1 eller år 2. cReduktion i influenzasygdom bekræftet ved dyrkning i forhold til placebo.

dData præsenteret for det kliniske studie D153-P504 gælder for studiedeltagere, som har fået to doser af studievaccinen eller placebo. Hos tidligere uvaccinerede studiedeltagere, som fik en dosis år 1, var effekten henholdsvis 57,7 % (95 % CI: 44,7-67,9) mod matchede stammer og 56,3 % (95 % CI: 43,1-66,7) mod alle stammer uanset match, hvilket understøtter nødvendigheden af to vaccinedoser til tidligere ikke-vaccinerede børn.

eHos studiedeltagere (D153-P501), som fik 2 doser år 1 og placebo år 2, var effekten år 2 henholdsvis 56,2 % (95 % CI: 30,5-72,7) mod matchede stammer og 44,8 % (95 % CI: 18,2, 62,9) mod alle stammer uanset match, hvilket understøtter nødvendigheden af revaccination i 2. sæson.

fDen primære cirkulerende stamme var på antigenniveau forskellig fra H3N2-stammen, der er indeholdt i vaccinen; effekten mod den ikke-matchede A/H3N2-stamme var 85,9 % (95 % CI: 75,3-91,9).

Tabel 2 Den relative effekt af T/LAIV i pædiatriske studier med sæsonbetinget influenzavaccine til injektion som aktiv kontrol

 

 

 

 

 

Forbedret effekt

Forbedret

 

 

 

Antal

 

effekt

 

 

 

Alders-

Influenza-

(95 % CI)b

b

Studie nr.

Region

 

intervala

deltagere i

sæson

matchede

(95 % CI)

 

 

 

studiet

 

 

 

 

 

stammer

alle stammer

 

 

 

 

 

uanset match

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,5 %

54,9 %

 

MI-CP111

USA, Europa,

6 til 59 mdr

7.852

2004-2005

(22,4; 60,6)

(45,4, 62,9)c

Asien/Oceanien

færre tilfælde end

færre tilfælde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med kontrol

end injicerbar

 

 

 

 

 

52,7 %

52,4 %

 

D153-P514

Europa

6 til 71 mdr

2.085

2002-2003

(21,6, 72,2)

(24,6, 70,5)d

færre tilfælde end

færre tilfælde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

injicerbar

end injicerbar

 

 

 

 

 

34.7 %

31,9 %

 

D153-P515

Europa

6 til 17 år

2.211

2002-2003

(3,9, 56,0)

(1,1, 53,5)

færre tilfælde end

færre tilfælde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

injicerbar

end injicerbar

amdr= måneder. Aldersinterval som beskrevet i studieprotokollen.

bReduktion i influenzasygdom bekræftet ved dyrkning i forhold til influenzavaccine til injektion. cDer var 55,7 % (39,9, 67,6) færre tilfælde med T/LAIV end med injicerbar influenzavaccine

hos 3.686 spædbørn og småbørn i alderen 6-23 måneder og 54,4 % (41,8, 64,5) færre tilfælde hos 4.166 børn i alderen 24-59 måneder.

dDer var 64,4 % (1,4, 88,8) færre tilfælde med T/LAIV end med injicerbar influenzavaccine hos 476 spædbørn og småbørn i alderen 6-23 måneder og 48,2 % (12,7, 70,0) færre tilfælde hos 1.609 børn i alderen

24-71 måneder.

P/LAIV H5N1-vaccine

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecai en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til forebyggelse af influenzainfektion. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

Dette lægemiddel er godkendt under ”betingede omstændigheder”. Det betyder, at der forventes yderligere dokumentation for lægemidlet. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

Voksenstudier

Voksne i alderen 18 til 49 år

I det kliniske studie CIR 217 blev sikkerhed, smitsomhed og immunogenicitet af en levende svækket vaccine afledt af A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)-influenzaisolat undersøgt hos 21 forsøgspersoner,

som fik en dosis på 106,7 TCID50 (median tissue culture infective dose); 18 af disse forsøgspersoner fik en 2. dosis 4-8 uger senere. Yderligere 21 forsøgspersoner fik en dosis af vaccinevirussen på 107,5 TCID50, og 19 af disse forsøgspersoner fik en 2. dosis 4-8 uger senere. Efter 1 eller 2 doser af 106,7 TCID50-vaccinen blev HAI-(hæmagglutinationshæmning) respons (HAI) og IgA-serorespons begge påvist hos 10 % af forsøgspersonerne, og IgA-respons ved nasalvask blev påvist hos 24 % af forsøgspersonerne. Efter 1 eller 2 doser 107,5 TCID50-vaccine blev HAI-respons og IgA-serorespons påvist hos henholdsvis 10 % og 52 % af forsøgspersonerne, og nasalt IgA-serorespons blev påvist hos 19 % af forsøgspersonerne.

I det kliniske studie CIR 239 blev sikkerhed, smitsomhed og immunogenicitet af en levende svækket vaccine afledt af A/Hong Kong/213/2003 (H5N1)-influenzaisolat undersøgt hos 17 forsøgspersoner, som fik en dosis på 107,5 TCID50 af vaccinen intranasalt i isolation, og 16 af disse forsøgspersoner fik en 2. dosis 4-8 uger senere. HAI-respons blev ikke set hos nogen af forsøgspersonerne hverken efter den første eller den anden vaccinedosis. IgA-serorespons og respons ved nasalvask blev påvist hos 18 % af forsøgspersonerne.

Voksne i alderen 22 til 54 år

I det kliniske studie CIR 277 blev det vurderet, hvorvidt tidligere modtagere af pandemisk levende svækket H5N1-influenzavacciner var primede eller havde erhvervet langvarig immunitet, der kunne påvises ved efterfølgende administration af en inaktiveret H5N1-vaccine. Studiet omfattede

69 forsøgspersoner i 5 grupper: Gruppe 1 omfattede 11 forsøgspersoner, som tidligere havde fået

2 doser A/Vietnam/1203/2004 H5N1 pandemisk levende svækket influenzavaccine (P/LAIV) i 2006- 2007; Gruppe 2 omfattede 10 forsøgspersoner, som tidligere havde fået 2 doser A/Hong Kong/213/2003 H5N1 P/LAIV i 2007; Gruppe 3 omfattede 8 forsøgspersoner, som tidligere havde fået 2 doser A/British Columbia/CN-6/2004 H7N3 P/LAIV i 2010 (som en P/LAIV-kontrolgruppe); Gruppe 4 og 5 omfattede 20 forsøgspersoner, som ikke tidligere var vaccineret med LAIV, og som var influenza H5-naive. Forsøgspersonerne i gruppe 1 til 4 fik en enkelt dosis på 45 μg A/Vietnam/1203/2004 pandemisk inaktiveret influenzavaccine (P/IIV), mens forsøgspersonerne i gruppe 5 fik 2 doser med ca. 28 dages mellemrum.

P/LAIV H5N1-primede forsøgspersoner udviklede kraftige antistofreaktioner på vildtype H5N1-virus ved efterfølgende eksponering for den inaktiverede H5N1-vaccine, selvom sådanne antistofreaktioner ikke kunne påvises efter de primære 2 doser hos størstedelen af forsøgspersonerne. De forsøgspersoner, som var primet med enten A/Vietnam/1203/2004 P/LAIV eller A/Hong Kong/213/2003 P/LAIV havde et betydeligt bedre respons på en enkelt dosis inaktiveret H5N1-vaccine end P/LAIV-naive forsøgspersoner. Antistofreaktionen hos A/Vietnam/1203/2004 P/LAIV-primede forsøgspersoner oversteg også det, der blev oberveret efter 2 doser inaktiveret vaccine hos P/LAIV-naive forsøgspersoner (se tabel 3).

Tabel 3 Antistofrespons bestemt ved mikroneutralisering (MN)- og hæmagglutinationshæmning (HAI)-analyse i serum dag 28 og 56 efter administration af en inaktiveret H5N1-vaccine

 

 

 

 

28 dage efter inaktiveret

56 dage efter inaktiveret

 

 

 

 

 

vaccinea

 

 

 

vaccinea

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsøgs-

 

 

Forsøgs-

 

 

Antal

 

 

 

personer

 

 

personer

 

P/LAIV-

Vietnam

Antal

Geometrisk

med 4 gange

Geometrisk

med 4 gange

Studie-

2004-

middel-

antistof-

antistof-

priming-

forsøgs-

middeltiter

gruppe

inaktiverede

titer

stigning

stigning

dosis

personer

 

 

 

vaccine-

 

 

(procentdel)

 

 

(procentdel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doser

 

 

 

 

b

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN

HAI

MN

 

HAI

MN

HAI

MN

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen

 

 

Ingen

20c

 

 

Data for Gruppe 3-forsøgspersoner, der oprindeligt blev vaccineret med en H7N3 P/LAIV, er ikke vist. aDage tælles i forhold til P/IIV-dosen for gruppe 1-4 og efter den første af de 2 P/IIV-doser for gruppe 5. bSerologisk respons defineret som en stigning i antistoffer ≥ 4-gange (≥ 1:20).

cSerumprøver var tilgængelige fra 7 forsøgspersoner i gruppe 3 på dag 28 og fra 18 forsøgspersoner i gruppe 5 på dag 56.

Antistofrespons udvikledes hurtigt hos P/LAIV H5N1-primede forsøgspersoner. Syv af 11 (64 %) forsøgspersoner i gruppe 1 (ca A/Vietnam/1204/2004 [H5N1]) havde ≥ 4-gange stigning i HAI-antistoftiter på dag 7 efter vaccination med den inaktiverede vaccine, med en geometrisk middeltiter (GMT) på 165 og et titerinterval på 20 til 1.280 hos respondenter. Af de P/LAIV-naive forsøgspersoner havde kun 10 % en ≥ 4-gange stigning på dag 7. Antistofresponset hos P/LAIV H5N1-primede forsøgspersoner var også bredere. H5N1 P/LAIV-primede forsøgspersoner udviklede antistofresponser, der neutraliserede 2 eller flere undergrupper af H5N1-virusser fra A/Goose/Guangdong/1996 H5N1-linjen, hvorimod kun få forsøgspersoner selv i den gruppe, der fik 2 doser inaktiveret H5N1-vaccine, udviklede krydsneutraliserende antistoffer. Affiniteten af antistoffer mod HA1-domænet i H5 HA hos de H5N1 P/LAIV-primede grupper var signifikant højere end hos den grupper, der fik 2 doser inaktiveret vaccine, hvilket korrelerede med H5N1-krydsneutraliseringen.

Der sås lignende responser hos P/LAIV H7N7- og H7N9-primede forsøgspersoner, som udviklede kraftige antistofreaktioner på de tilsvarende vildtype-virusser ved efterfølgende eksponering for den inaktiverede vaccine med den samme undertype. For H7N7 P/LAIV blev der påvist kraftige serum- antistofreaktioner både MN og HAI hos 9 af 13 personer, med maksimale titre på dag 14. For H7N9 P/LAIV udviklede 8 ud af 14 personer, som fik en enkelt vaccindosis, og 13 ud af 16 personer, som fik to vaccindoser, kraftige antistofreaktioner; maksimale titre blev igen set på dag 14.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data for Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaog de sæsonbetingede vacciner T/LAIV og Fluenz Tetra viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af toksicitet efter gentagne doser, reproduktions- og udviklingstoksicitet, lokal tolerance og neurovirulens.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Saccharose

Dikaliumphosphat

Kaliumdihydrogenphosphat

Gelatine (porcin, Type A)

Argininhydrochlorid

Mononatriumglutamatmonohydrat

Vand til injektionsvæsker

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3Opbevaringstid

18 uger.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar nasalapplikatoren i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Før brug kan vaccinen tages ud af køleskabet én gang og opbevares i højst 12 timer ved en temperatur på ikke over 25 °C. Hvis vaccinen ikke er anvendt efter disse 12 timer, skal den kasseres.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaleveres som en 0,2 ml suspension i en nasalapplikator (type 1-glas) til engangsbrug, med spids (polypropylen med overførselsventil af polyethylen), beskyttelseshætte til spidsen (syntetisk gummi), stempelstang, stempel (butylgummi) og en klemme til dosisdeling.

Pakningsstørrelse på 10.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Administration

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaER KUN TIL NASAL ANVENDELSE.

MÅ IKKE ANVENDES MED EN KANYLE. Må ikke injiceres.

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecamå ikke anvendes, hvis udløbsdatoen er overskredet, eller hvis spraydelen virker beskadiget, for eksempel hvis stemplet er løst eller ikke sidder i spraydelen, eller hvis der er tegn på lækage.

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecaadministreres som en delt dosis i begge næsebor.

Efter administration af halvdelen af dosen i det ene næsebor skal den anden halvdel af dosen administreres i det andet næsebor umiddelbart eller kort tid derefter.

Patienten kan trække vejret normalt, mens vaccinen administreres - det er ikke nødvendigt at inhalere aktivt eller snøfte.

Se administrationsdiagrammet (figur 1) for trinvis instruktion i administration.

Figur 1 Administration af Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZeneca

Stempel

Klemme til

dosisdeling

 

Beskyttelseshætte til spidsen

Stempelstang

Kontroller

Klargør applikatoren

Placering af

udløbsdatoen

Fjern beskyttelseshætten

applikatoren

Præparatet skal

af gummi. Klemmen til

Mens patienten er i en

anvendes før datoen på

dosisdeling i den anden

opret stilling, placeres

applikatorens etiket.

ende af applikatoren må

spidsen lige indenfor

 

ikke fjernes.

næseboret for at sikre, at

 

 

Pandemisk

 

 

influenzavaccine H5N1

 

 

AstraZenecaindgives i

 

 

næsen.

Tryk stemplet ned

Fjern klemmen til

Spray i det andet

Stemplet trykkes ned

dosisdeling

næsebor

hurtigt som muligt

Klem klemmen til

Placer spidsen lige

med en enkelt

dosisdeling sammen og

indenfor det andet

bevægelse, indtil

fjern den fra stemplet, så

næsebor og tryk

klemmen til dosisdeling

vaccinen kan indgives i

stemplet ned så hurtigt

forhindrer dig i at trykke

det andet næsebor.

som muligt med en

det længere ned.

 

enkelt bevægelse, for at

 

 

indgive resten af

 

 

vaccinen.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1089/001

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. maj 2016

Dato for seneste fornyelse: 20. april 2017

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet