Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Etikettering - J07BB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)
ATC-kodeJ07BB03
Indholdsstofreassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain
ProducentAstraZeneca AB

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

PAKNINGSSTØRRELSE PÅ 10 NASALAPPLIKATORER TIL ENGANGSBRUG (I BAKKER)

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecanæsespray, suspension

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (levende svækket, nasal)

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Reassortant influenzavirus (levende svækket) af følgende stamme:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)-stamme

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136)107,0±0,5 FFU

pr. 0,2 ml dosis

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: saccharose, dibasisk kaliumphosphat, monobasisk kaliumphosphat, gelatine (porcin, Type A), argininhydrochlorid, mononatriumglutamatmonohydrat, vand til injektionsvæsker.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Næsespray, suspension

10 nasalapplikatorer til engangsbrug (0,2 ml hver)

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Kun til nasal brug. Må ikke injiceres.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1089/001

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP PAKNINGSSTØRRELSE PÅ 5 NASALAPPLIKATORER TIL ENGANGSBRUG

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZenecanæsespray, suspension Pandemisk influenzavaccine (levende svækket, nasal)

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

AstraZeneca AB

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

Kun til nasal brug. Må ikke injiceres.

5 nasalapplikatorer til engangsbrug (0,2 ml hver)

Opbevares i køleskab. Må ikke nedfryses.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

NASALAPPLIKATOR TIL ENGANGSBRUG

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Pandemisk influenzavaccine H5N1 AstraZeneca

Pandemisk influenzavaccine

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Kun til nasal brug.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

LOT

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

0,2 ml

6.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet