Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Produktresumé - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPanretin
ATC-kodeL01XX22
Indholdsstofalitretinoin
ProducentEisai Ltd

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Panretin 0,1 % gel

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g gel indeholder 1 mg alitretinoin (0,1%).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Gel

Klar, gul gel

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Panretin gel er indiceret til lokal behandling af kutane læsioner hos patienter med AIDS-relateret Kaposis sarkom (KS), når:

-læsionerne ikke er ulcererede eller lymfødematøse, og

-behandling af visceralt KS ikke er påkrævet, og

-læsionerne ikke responderer på systemisk, antiretroviral behandling, og

-røntgenterapi eller kemoterapi ikke er hensigtsmæssig.

4.2Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Panretin-behandling må kun påbegyndes og vedligeholdes af speciallæger, der har erfaring med behandlingen af patienter med KS.

Mænd

Patienterne skal påsmøre Panretin på kutane KS-læsioner ved brug af tilstrækkeligt gel til at dække hver enkelt læsion med et rigeligt lag.

Applikationshyppighed

Patienterne skal indledningsvis påsmøre Panretin 2 gange dagligt på kutane KS-læsioner. Applikationshyppigheden kan øges trinvist til 3 eller 4 gange dagligt i overensstemmelse med individuel læsionstolerance, idet der skal gå mindst 2 uger mellem dosisforhøjelser. Applikationshyppigheden skal tilpasses til hver enkelt læsion for sig. Hvis der forekommer toksicitet på applikationsstedet, kan applikationshyppigheden reduceres som beskrevet nedenfor. Der findes ikke data for effekten af Panretin påført mindre hyppigt end 2 gange dagligt.

Lokal hudirritation kan gradueres ifølge fempunktsskalaen vist i Tabel 1. Retningslinier for behandlingsjusteringer nødvendiggjort af lokal, behandlingsrelateret hudtoksicitet er specificeret i

Tabel 2.

Tabel 1: Graduering af lokal hudirritation

GRAD

DEFINITION AF KLINISKE SYMPTOMER

=

Ingen reaktion

Ingen

=

Mild

Tydelig lyserød til rød farvetegning

= Moderat

Øget rødme, muligt ødem

= Svær

Meget rødt, med ødem, med eller uden vesikeldannelse

=

Meget svær

Dybt rødt, hævelse og ødem med eller uden tegn til dannelse af bullae og

 

 

 

nekrose

Tabel 2: Retningslinier for justering for behandlingsbegrænsende toksicitet

LOKAL HUDIRRITATION

 

(Gradueret iflg. Tabel 1)

BEHANDLINGSJUSTERINGER

Grad 0, 1 eller 2

Ingen handling påkrævet, bortset fra fortsat kontrol.

Grad 3

Behandlingshyppigheden for den pågældende læsion skal

 

reduceres eller indstilles. Når hudirritationen forbedres til

 

Grad 0 eller 1, må behandlingen genoptages med 2 gange

 

dagligt stigende hver anden uge afhængig af, hvordan den

 

tåles.

Grad 4

Som for Grad 3-irritation. Behandlingen må dog ikke

 

genoptages, hvis Grad 4-toksicitet er fremkommet ved en

 

applikationshyppighed på mindre end 2 gange dagligt.

Applikationsvarighed

Det anbefales, at påsmøre Panretin på læsionerne i en initial periode på op til 12 uger. Behandling af læsioner, som ikke har vist tilbagegang i størrelse og/eller højde senest uge 12, skal seponeres.

For de læsioner, som har vist tilbagegang i højde og/eller størrelse senest uge 12, kan applikationerne fortsættes forudsat at der stadig sker forbedring eller i det mindste vedligeholdelse af reaktionen, og at produktet fortsat tåles.

Behandling af en hvilken som helst læsion, der er svundet helt ved klinisk vurdering, skal seponeres.

Forholdsregler, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet

Patienterne skal vaske hænder før og efter påsmøringer; det er ikke nødvendigt at bruge handsker. Gelen skal have lov til at tørre i 3-5 minutter før tildækning med tøj. Okklusive bandager skal undgås. Der skal udvises omhu for at undgå at påsmøre gelen på normal hud rundt om læsionerne.

Gelen må ikke påsmøres på eller nær ved øjne eller på kroppens mukøse overflader. Brusebadning, karbadning eller svømning skal undgås i mindst 3 timer efter enhver påsmøring.

Kvinder

Sikkerhed og effekt hos kvinder er ikke fastslået, da mængden af kliniske data er utilstrækkelig. AIDS-relateret Kaposis sarkom er sjælden hos kvinder.

Pædiatrisk population

Panretin gels sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data. Panretin er ikke godkendt til brug til børn og unge under 18 år.

Ældre mænd

Der er ingen specifikke anbefalinger for anvendelse hos ældre mænd (over 65 år). AIDS-relateret Kaposis sarkom er sjælden I denne population.

Nyre- eller leverinsufficiens

Der findes ingen data angående anvendelse af Panretin gel hos patienter med nyreinsufficiens eller leversygdom. Farmakokinetiske undersøgelser viser, at mængden og påvisningsfrekvensen af

kvantificerbare plasmakoncentrationer af 9-cis-retinsyre hos patienter med KS efter applikation af lægemidlet var sammenlignelige med mængden og påvisningsfrekvensen af kvantificerbare plasmakoncentrationer af naturligt forekommende 9-cis-retinsyre i blodbanen hos ubehandlede personer (se afsnit 5.2). Teoretisk er dosisjustering ikke nødvendig hos patienter med nyreinsufficiens eller leversygdom, men disse patienter skal kontrolleres tæt og behandlingshyppigheden reduceres, eller behandlingen seponeres, hvis de får uønskede virkninger.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for retinoider i almindelighed, over for alitretinoin eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Graviditet og amning (se afsnit 4.6).

Behandling af KS-læsioner i umiddelbar nærhed af andre hudsygdomme.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Retinoider er som gruppe blevet forbundet med fotosensibilitet. Der var ingen rapporter om fotosensibilitet i forbindelse med anvendelsen af Panretin gel i de kliniske undersøgelser. Patienterne skal dog tilrådes at udsætte behandlede områder mindst muligt for sollys eller andet ultraviolet (UV) lys (se afsnit 5.3).

Det anbefales, at den daglige indtagelse af vitamin A i kosten ikke overstiger værdien for Anbefalet Daglig Dosis.

Alitretinoin kan forårsage fosterskade. Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende en pålidelig form for kontraception under behandling med Panretin gel (se afsnit 4.6) og indtil 1 måned efter behandlingsophør.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Brugen af andre produkter til lokal behandling på Panretin-behandlede KS-læsioner bør undgås. Mineralsk olie må anvendes mellem applikationer af Panretin for at medvirke til forebyggelse af udtalt tørhed eller kløe. Dog må mineralsk olie ikke påsmøres mindre end 2 timer før eller efter applikation af Panretin.

Det kan ikke anbefales patienter at påsmøre Panretin gel samtidig med produkter, som indeholder N,N- diethyl-m-toluamid (DEET), en almindelig bestanddel i insektsafvisende produkter. Dyretoksikologiske undersøgelser viste øget DEET-toksicitet, når DEET var inkluderet som en del af formuleringen.

Mængden og påvisningsfrekvensen af kvantificerbare plasmakoncentrationer af 9-cis-retinsyre hos patienter med KS, der påsmurte lægemidlet på op til 64 læsioner, var sammenlignelig med de respektive værdier hos ubehandlede patienter. Der er derfor et lavt potentiale for lægemiddelinteraktioner med systemiske midler.

Der var i de vehikelkontrollerede undersøgelser ingen kliniske holdepunkter for lægemiddelinteraktioner med systemiske antiretrovirale midler, inklusive protease-hæmmere; makrolidantibiotika og azol-svampemidler. Selv om der ikke er tilgængelige data, er det muligt, at samtidig indgivelse af lægemidler, som inducerer CYP-isozymer, kan reducere koncentrationerne af alitretinoin i blodbanen med en mulig negativ virkning på effekten af Panretin gel.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i en måned efter behandlingsophør.

Mænd, der bruger Panretin skal tage forholdsregler for at sikre, at deres kvindelige partnere ikke bliver gravide.

Graviditet

Panretin er kontraindiceret (se afsnit 4.3) ved graviditet, da alitretinoin kan forårsage fosterskade, når det indgives systemisk til en gravid kvinde. Hos kaniner påvistes alitretinoin at være teratogent på en dosis, som resulterede i plasmakoncentrationer på cirka 60 gange den højest observerede plasmakoncentration hos mandlige patienter med KS efter lokal applikation af gelen. På nuværende tidspunkt er det imidlertid ikke sikkert, i hvilket omfang lokal behandling med Panretin gel ville forøge plasmakoncentrationerne af 9- cis-retinsyre hos kvinder med KS over naturligt forekommende koncentrationer. Alitretinoin må derfor ikke anvendes hos gravide kvinder.

Amning

Det vides ikke, om dette lægemiddel udskilles i modermælken. På basis af de observerede plasmakoncentrationer hos patienter udgør mælkekoncentrationer af 9-cis-retinsyre sandsynligvis en lav risiko for barnet. På grund af potentialet for uønskede virkninger af Panretin gel hos børn, der ammes, skal mødre dog ophøre med at amme før anvendelse af lægemidlet og ikke påbegynde amning under brugen af lægemidlet.

Der skal udvises omhu for ikke at bringe den nyfødte i hudkontakt med områder, hvor der for nylig er påsmurt Panretin. For at undgå overførsel af virus anbefales det, at HIV-inficerede mødre ikke ammer deres børn.

Fertilitet

Der er ikke udført specifikke undersøgelser af fertilitet hos mænd eller kvinder. Alitretinoin er dog teratogent, så både mænd og kvinder bør tage tilstrækkelige forholdsregler for at undgå, at kvindelige partnere bliver gravide.

4.7Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Panretin gel er til kutan anvendelse, det er usandsynligt, at det skulle have nogen effekt på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Bivirkninger i forbindelse med anvendelse af Panretin gel ved AIDS-relateret KS forekom næsten udelukkende på applikationsstedet. Hudtoksicitet begynder typisk som erytem; ved fortsat applikation af Panretin gel kan erytemet forøges, og der kan udvikles ødem. Hudtoksicitet kan blive behandlingsbegrænsende med intenst erytem, ødem og vesikeldannelse. Ved applikation af

Panretin gel oplevede 69,1% af patienterne uønskede lægemiddelreaktioner på applikationsstedet.

De følgende, uønskede, lægemiddelrelaterede bivirkninger på applikationsstedet blev rapporteret under kliniske undersøgelser hos patienter med KS. Hyppigheden af uønskede hændelser er klassificeret som meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000). Uønskede hændelser omfatter ordrette udtryk i parenteser.

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig: Lymfadenopati

Nervesystemet

 

Almindelig:

Paræstesier (brænden, snurren)

Vaskulære sygdomme

Almindelig: Hæmoragi (blødning i eller rundt om læsionerne), ødem (ødem, hævelse, inflammation), perifert ødem

Ikke almindelig: Flebitis, vaskulær sygdom

Hud og subkutane væv

Meget almindelig: Hudlidelse (sprækning, sårskorpe, skorpedannelse, afskrabning, drænering,

 

sivning), udslæt (erytem, rødme, afskalning, irritation, dermatitis), pruritus (kløe,

 

pruritus)

Almindelig:

Hudsår, serøs drænage, exfoliativ dermatitis (afskalning i flager, afskalning,

 

afstødning, exfoliation), misfarvning af huden (brun misfarvning,

 

hyperpigmentering af omgivende væv, blegere), tør hud

Ikke almindelig:

Cellulitis, vesikulobulløst udslæt, makulopapuløst udslæt, allergisk reaktion

Almene lidelser og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: Smerter (brænden, smerter, ømhed)

Ikke almindelig: Infektion, inklusive bakteriel infektion

Sikkerheden af Panretin gel er blevet vurderet i kliniske undersøgelser af mere end 469 patienter med AIDS-relateret KS, hvoraf 439 blev behandlet med en alitretinoin-koncentration på 0,1%.

Incidensen af lægemiddelrelateret hudlidelse, hudsår, smerter, og udslæt viste sig at være højere hos patienter, der påsmurte Panretin gel 4 gange dagligt end hos dem, der påsmurte det mindre hyppigt. Incidensen af andre lige så almindelige lægemiddelrelaterede, uønskede hændelser så som pruritus, ødem, exfoliativ dermatitis, og tør hud syntes dog ikke at stige som et resultat af applikationsfrekvensen.

Incidensen af mildt/moderat udslæt (alle hændelser uanset kausalitet) var lavere hos patienter behandlet i mindre end 16 uger end hos dem, der blev behandlet i 16 uger eller mere (mildt: 33% mod 63%; moderat: 29% mod 43%). Incidensen af svært hududslæt var uafhængig af behandlingsvarigheden (10% i begge tilfælde).

Lokal hudtoksicitet i forbindelse med behandling med Panretin gel svandt i reglen med behandlingsjustering eller seponering (se pkt. 4.2).

Der blev kun rapporteret 2 alvorlige, uønskede reaktioner (sepsis og cellulitis hos den samme patient).

De uønskede hændelser, der er set med Panretin gel, er lig dem, der ses med andre topiske retinoider. Det er usandsynligt, at de uønskede, systemiske bivirkninger i forbindelse med orale retinoider vil blive observeret ved brug af Panretin gel, da mængden og frekvensen af kvantificerbare plasmakoncentrationer af 9-cis-retinsyre efter applikation af lægemidlet var sammenlignelige med mængden og frekvensen af kvantificerbare plasmakoncentrationer af naturligt forekommende 9-cis-retinsyre i blodbanen hos ubehandlede personer.

4.9Overdosering

Der er ingen meddelelser om tilfælde af overdosering.

Systemisk toksicitet efter akut overdosering med lokal applikation af Panretin gel er usandsynligt.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: andre antineoplastiske midler, ATC-kode: LO1XX22

Skønt alitretinoins molekylære virkning menes at være medieret gennem interaktion med retinoidreceptorerne, er den nøjagtige virkningsmekanisme af dette lægemiddel ukendt ved den lokale behandling af kutane læsioner af AIDS-relateret KS. Alitretinoin (9-cis-retinsyre), et naturligt forekommende, endogent hormon beslægtet med vitamin A, binder sig til og aktiverer alle kendte undertyper af intracellulære retinoidreceptor (RAR , RAR , RAR , RXR , RXR , RXR ). Når disse receptorer først er aktiverede, virker de som ligandafhængige transkriptionsfaktorer, som regulerer ekspressionen af specifikke gener. Alitretinoins regulering af genekspression styrer den cellulære differentieringsproces og proliferation i både normale og neoplastiske celler. Effekten af Panretin gel ved behandling af KS-læsioner kan være relateret til den påviste evne hos alitretinoin til at hæmme in vitro-væksten af KS-celler.

Det kan forventes, at Panretin gel kun har lokalterapeutisk effekt, og det har ingen rolle i forebyggelsen eller behandlingen af visceralt KS.

Data for Panretin gel til behandling af indeks kutane KS-læsioner er fra to kontrollerede, randomiserede, dobbeltblinde, multicenter-fase III-undersøgelser med parallelgrupper (Tabel 3). Patienternes responsrate blev vurderet ved brug af AIDS Clinical Trials Group (ACTG)-kriterier for læsionsrespons ved KS. Undersøgelse 1 inkluderede en åben fase, hvor patienterne selv valgte at indgå. Undersøgelse 2 blev fulgt af en åben undersøgelse (Undersøgelse 2a), som kun inkluderede patienter, der valgte at fortsætte fra Undersøgelse 2.

Tabel 3: Bedste respons ifølge ACTG-kriterier for vehikel-kontrolleret fase

 

Undersøgelse 1

 

Undersøgelse 2

 

(3xdgl., 4xdgl.)1

 

(2xdgl.)2

 

Panretin

 

Vehikel

Panretin

Vehikel

 

N= 134

 

N=134

N=62

N=72

Klinisk komplet respons

0,7

 

0,0

1,6

0,0

(CCR) %

 

 

 

 

 

Partielt respons (PR) %

34,3

 

17,9

35,5

6,9

 

 

 

 

 

 

Stabil sygdom %

50,0

 

59,0

43,5

58,3

 

 

 

 

 

 

Progredierende sygdom %

14,9

 

23,1

19,4

34,7

 

 

 

 

 

 

Samlet respons %

35,1

 

17,9

37,1

6,9

 

 

 

p=0,002

 

p= 0,00003

1.Protokolspecificeret dosisregimen var applikation 3 gange dagligt (3xdgl.) stigende til 4 gange dagligt (4xdgl.) efter 2 uger med nedjustering for toksicitet

2.Protokolspecificeret dosisregimen var applikation kun 2 gange dagligt (2xdgl.) med nedjustering for toksicitet

I den åbne fase af Undersøgelse 1 (N = 184) steg den samlede responsrate til 66,7%. I Undersøgelse 2a (N = 99) steg den samlede responsrate til 56,1%.

I Undersøgelse 1 fik 36 (33%) ud af 110 responderende patienter relaps, hvoraf alle pånær fire stadig fik aktiv behandling.

Responsraterne blev både analyseret med patienten og med læsionen som analyseenhed. Tabel 4 viser responsraterne for de enkelte læsioner for patienter, der er i behandling med Panretin gel i Fase III- undersøgelserne.

Tabel 4: Indeks-/indikatorlæsions1-respons hos patienter i de første 12 uger i undersøgelsen i den initiale, blindede fase

 

Patienter med angivet antal indeks-/indikator-læsionsrespons (CCR eller PR)

 

Undersøgelse 1

Undersøgelse 2

 

Antal respon-

Panretin

Vehikel (N=134)

Panretin

Vehikel (N=72)

derende

(N=134)

 

 

(N=62)

 

 

læsioner2,3

N %4

N %4

N %4

N %4

Mindst en

73 (54,5%)

(31,3%)

33 (53,2%)

(29,2%)

Mindst fire

27 (20,1%)

(6,0%)

8 (12,9%)

(2,8%)

1.Undersøgelse 1: 6 indekslæsioner; Undersøgelse 2: op til 8 indekslæsioner

2.Hver indekslæsion vurderet særskilt for respons.

3.Læsionsresponderende i de første 12 uger i undersøgelsen, initial, blindet fase, bekræftet over mindst 4 undersøgelsesuger (bekræftelse af respons kan være sket efter 12 uger for nogle læsioner i Undersøgelse 1).

4.Procentdel beregnet som antal patienter med responderende læsioner divideret med totalt antal patienter i den initiale, blindede fase.

I én undersøgelse udviklede 29% af læsionerne, som havde nået et partielt respons (PR), men ikke opnået klinisk komplet respons (CCR) inden for de første 12 uger af behandlingen, et CCR ved fortsat behandling ud over de 12 uger. Den projekterede tid for læsioner, som havde partielt respons (PR), til senere at opnå klinisk komplet respons (CCR) var 168 dage. Det anbefales, at Panretin gel appliceres i en initial behandlingsperiode på op til 12 uger. Ved læsioner, som har responderet på behandling i denne tid, kan applikation fortsættes, forudsat at respons bedres eller opretholdes, og at produktet fortsat tåles. Hvis der forekommer et komplet læsionsrespons, bør der ikke påsmøres yderligere Panretin til den responderende læsion.

Der findes ingen data angående effekten af Panretin gel, når det påsmøres på komplicerede læsioner (f.eks. ved tilstedeværelse af lymfødem).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Plasmakoncentationerne af 9-cis-retinsyre blev vurderet i kliniske undersøgelser hos patienter med kutane læsioner af AIDS-relateret KS efter gentagne dosisapplikationer af Panretin gel flere gange dagligt i op til 60 uger. En undergruppe af disse patienter blev fulgt under behandling af op til 64 læsioner (fra 4 til 64, median 11,5 læsioner) i op til 44 uger (fra 2 til 44, median 15 uger). I den sidstnævnte gruppe var mængden og påvisningsfrekvensen af kvantificerbare plasmakoncentrationer af 9-cis-retinsyre hos patienter med KS efter applikation af lægemidlet sammenlignelige med mængden og påvisningsfrekvensen af kvantificerbare plasmakoncentrationer af naturligt forekommende 9-cis-retinsyre i blodbanen hos ubehandlede personer.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Toksikologi

3 doser af alitretinoin (0,01%, 0,05%, eller 0,5%) i en lokal gelformulering blev givet til rotter i en 28 dages undersøgelse af hudtoksikologi. Virkninger observeret på applikationsstedet omfattede erytem, epidermisfortykkelse, afskalning og løsning af stratum corneum. Klinisk patologiske vurderinger afslørede signifikante stigninger i absolutte polymorfkernede leukocyttal, monocyttal, procentvist antal monocytter og nedgang i det procentvise antal lymfocytter ved differentialtælling af hvide blodlegemer på dag 29 hos rotter behandlet med alitretinoin 0,5% gel. Klinisk kemiske vurderinger afslørede biologisk relevante, signifikante stigninger i middel-BUN og alkaliske fosfataseværdier hos kvinder efter behandlingen på 28 dage. Serum-LDL var forøget hos både mands- og kvindegrupper på Dag 29. Der var ingen biologisk relevante hæmatologiforskelle eller serum-kemiforskelle efter den 14

dages periode. Observerede forøgelser af gennemsnitlige forskelle i forholdet mellem hjertets vægt og sidste legemsvægt blev hovedsageligt tilskrevet forskelle i slutlegemsvægten. Efter behandling med alitretinoin 0,5% gel var de gennemsnitlige plasmakoncentrationer hos hunrotterne generelt under den nedre grænse for kvantificering (5 nmol), og de gennemsnitlige plasmakoncentrationer hos hanrotterne var ca. 200 nmol. I modsætning til disse fund hos rotter oversteg plasmakoncentrationerne af 9-cis- retinsyre hos patienter med KS, der påsmurte Panretin gel, aldrig 0,638 ng/ml (2,13 nmol). Denne koncentration er ca. 1/100 af gennemsnitskoncentrationen målt hos hanrotter.

Genotoksicitet

Alitretinoin blev undersøgt for genotoksisk potentiale ved brug af Ames-testen, in vivo- musemikronukleus-assay'en, kromosomaberrationstesten i humane lymfocytter og CHO- cellemutationstesten. Lægemidlet var ikke genotoksisk.

Carcinogenese, mutagenese, svækkelse af fertilitet

Der er ikke udført undersøgelser til bestemmelse af det carcinogene potentiale hos alitretinoin. Det mutagene potentiale er imidlertid blevet vurderet, og alitretinoin tester negativt ved Ames-testen, in vivo-musemikronukleus-assay'en, kromosomaberrationstesten i humane lymfocytter og CHO- cellemutationstesten.

Teratogenicitet

I en oral, dosisbestemmende undersøgelse hos kaniner fremkaldte alitretinoin umiddelbart synlige misdannelser på en dosis 35 gange den lokale, humane dosis. Denne dosis resulterede hos kaniner i plasmakoncentrationer på mere end 60 gange den højest observerede plasmakoncentration hos patienter med KS efter lokal applikation af Panretin gel. Der sås ingen umiddelbart synlige misdannelser efter oral indgivelse til kaniner af doser på 12 gange den humane, lokale dosis (som resulterede i plasmakoncentrationer på 60 gange den højest observerede plasmakoncentration hos patienter med KS efter lokal applikation af gelen). Dog sås en øget hyppighed af sammenvokset sternebrae.

Fototoksicitet

Det fototoksiske potential hos alitretinoin blev vurderet på basis af dets kemiske egenskaber og data fra en gruppe in vitro-test. Resultaterne tyder på, at alitretinoin absorberer lys i UV-området og er genstand for fotonedbrydning til andre isomerer (fortrinsvis all-trans-retinsyre). Det blev påvist, at alitretinoin har et svagt potentiale for at være en fotoirritans på basis af histidin- og fotoproteinbinding. Ved celle-baserede in vitro-analyser viste alitretinoin et svagt fototoksisk potentiale.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Ethanol

Macrogol 400

Hydroxypropylcellulose

Butylhydroxytoluen

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater. Anvendelse af andre produkter til lokal behandling på behandlede KS- læsioner skal undgås. Panretin gel må ikke anvendes samtidig med produkter, der indeholder DEET.

6.3Opbevaringstid

Uåbnet: 3 år.

Efter anbrud: Al tiloversbleven medicin i tuben skal bortskaffes 90 dage efter første anbrud.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 C.

Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys. Hold beholderen tæt tillukket.

Efter åbning af tuben i forbindelse med applikation skal tubens hætte sættes på igen og lukkes tæt til for at være lufttæt. Åbnede tuber med Panretin gel må ikke opbevares over 25 C og skal beskyttes mod udsættelse for kraftigt lys og varme (f.eks. direkte sollys).

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Panretin gel leveres i en 60 g epoxy-beklædt aluminiumstube til flergangsbrug. Hver enkelt karton indeholder én tube gel.

6.6Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

Panretin gel indeholder alkohol og må ikke komme i nærheden af åben ild.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/00/149/001

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 11. oktober 2000

Dato for fornyelse af tilladelsen:

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet