Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Etikettering - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPanretin
ATC-kodeL01XX22
Indholdsstofalitretinoin
ProducentEisai Ltd

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ YDRE KARTON OG TEKST PÅ TUBETIKET

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Panretin 0,1 % gel alitretinoin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF

1 g gel indeholder 1 mg alitretinoin (0,1%).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder desuden ethanol, macrogol 400, hydroxypropylcellulose, butylhydroxytoluen.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Gel, 60 g

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ

Til kutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Ikke til påsmøring på øjne eller slimhinder

Indeholder alkohol, må ikke komme i nærheden af åben ild

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25 C.

Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys

Hold tuben tæt tillukket

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/00/149/001

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Panretin gel 0,1 %

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet