Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Indlægsseddel - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPanretin
ATC-kodeL01XX22
Indholdsstofalitretinoin
ProducentEisai Ltd

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Panretin 0,1% gel alitretinoin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage bruge medicinen.

-Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

-Lægen har ordineret Panretin til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

-Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Panretin virkning og hvad De/du skal bruge det til

2.Det skal De/du vide, før De/du begynder at bruge Panretin

3.Sådan skal De/du bruge Panretin

4.Bivirkninger

5.Sådan opbevarer De/du Panretin

6.Yderligere oplysninger

1.PANRETIN VIRKNING OG HVAD DE/DU SKAL BRUGE DET TIL

Panretin tihører en gruppe lægemidler, der er beslægtet med vitamin A og kendt som retinoider.

Panretin anvendes hos patienter med AIDS-relateret Kaposis sarkom (KS) og er til behandling af de KS-læsioner:

-der kun er på huden,

-som ikke har reageret på Deres HIV-behandling,

-hvor der ikke er hul på huden eller læsionen,

-hvor den omgivende hud ikke er hævet,

-eller hvis Deres læge mener, at andre behandlingsformer ikke er egnede til Dem.

Panretin behandler ikke KS, som findes inden i kroppen.

2.DET SKAL DE/DU VIDE, FØR DE/DU BEGYNDER AT BRUGE PANRETIN

Brug ikke Panretin

-hvis De er overfølsom (allergisk) over for alitretinoin eller lignende lægemidler indeholdende retinoider

-hvis De er allergisk over for et af de øvrige indholdsstoffer i Panretin

-hvis De er gravid

-hvis De ammer

-KS-læsioner tæt ved en hvilken som helst anden hudsygdom

Vær ekstra forsigtig med at bruge Panretin

-Panretin er ikke godkendt til brug til børn eller unge under 18 år.

-Påsmør ikke gelen på eller nær følsomme dele af kroppen så som øjne, næsebor, mund, læber, skeden, spidsen af penis, endetarmen eller endetarmsåbningen.

-Påsmør ikke gelen på sund hud rundt om en KS-læsion. Panretin kan forårsage uønsket irritation eller rødme på sund hud.

-Brug ikke insektafvisende midler, der indeholder DEET (N,N-diethyl-m-toluamid) eller andre produkter, der indeholder DEET, mens De anvender Panretin.

-Undgå at udsætte det behandlede område for sollys eller andet ultraviolet (UV) lys (så som solarielamper) i længere tid.

-Mineralsk olie må anvendes mellem påsmøringerne af Panretin for at medvirke til at forebygge udtalt tørhed eller kløe. Mineralsk olie må dog ikke påsmøres mindre end to timer før eller efter påsmøringen af Panretin.

-Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende en effektiv metode til fødselskontrol, mens de anvender Panretin og i 1 måned efter afslutningen af behandlingen.

Brug af anden medicin

Undgå at anvende andre produkter, som anvendes på huden, på Deres behandlede KS-læsioner så som insektafvisende midler.

Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom, også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

Brug af Panretin sammen med mad og drikke

Det anbefales, at De ikke spiser mere vitamin A i Deres kost end den mængde, Deres læge foreslår.

Graviditet

BRUG IKKE Panretin, hvis De er gravid eller tænker på at blive gravid. Deres læge kan give Dem flere oplysninger. De skal anvende en effektiv metode til fødselskontrol, mens De anvender Panretin og 1 måned efter afslutningen af behandlingen.

Amning

Am ikke Deres barn, mens De anvender Panretin. De skal passe på ikke at bringe Deres barn i kontakt med områder af Deres hud, som for nylig er behandlet med Panretin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Panretin vil påvirke Deres evne til at køre bil eller betjene maskiner.

3.SÅDAN SKAL DE/DU BRUGE PANRETIN

Brug altid Panretin gel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Når tuben skal åbnes første gang, anvendes den spidse del af hætten til at punktere sikkerhedsforseglingen af metal.

Hvordan De skal påsmøre Panretin: Kun til anvendelse på huden (kutan anvendelse)

Påsmør Panretin 2 gange dagligt til at begynde med: En gang om morgenen og en gang om aftenen. Derefter vil Deres læge beslutte, hvor ofte De skal påsmøre gelen afhængig af, hvordan Deres KS reagerer, samt af en hvilken som helst bivirkning.

Påsmør Panretin på KS-læsionerne ved brug af en ren finger. Anbring et rigeligt lag gel over hele overfladen af hver enkelt læsion, som De ønsker at behandle. De behøver ikke at massere gelen ind i læsionen. De skal undgå at smøre gel på den sunde hud rundt om læsionen. Ved at påføre gelen omhyggeligt udelukkende i området med KS-læsionen vil det medvirke til at mindske enhver irritation eller rødme, som kan forekomme. Korrekt påsmøring vil efterlade noget gel synligt på overfladen af læsionen, når De er færdig.

-Umiddelbart efter påsmøringen aftørres den finger/de fingre, De har brugt til at påsmøre gelen, og al sund hud, der har været berørt med gelen, med køkkenrulle eller andet engangsmateriale. Vask hænderne ved brug af vand og sæbe og aftør den sunde hud, der har været i berøring med gelen.

-Lad gelen tørre i 3-5 minutter, før behandlede områder dækkes med løstsiddende tøj. Dæk ikke de behandlede læsioner med nogen form for bandage eller andet materiale.

-Der anbefales en mild sæbe ved kar- eller brusebadning.

-Hvis De mener, at virkningen af Panretin er for kraftig eller for svag, bør De tale med deres læge eller apotek herom.

-Undgå brusebadning, karbadning eller svømning i mindst 3 timer efter enhver påsmøring.

-Undgå at kradse i de behandlede områder.

-Panretin indeholder alkohol. Holdes væk fra åben ild.

Deres læge vil fortælle Dem, hvor længe Deres behandling vil vare.

Tab ikke modet, hvis De ikke ser bedring omgående.

Det kan tage op til 12 uger, før en bedring viser sig.

Stands ikke behandlingen ved det første tegn på bedring.

De kan få behov for at nedsætte antallet af påsmøringer pr. dag eller at standse anvendelsen af Panretin i en kort tid, hvis De udvikler uønskede virkninger på huden. Det er vigtigt, at De konsulterer Deres læge, som vil fortælle Dem, hvad De skal gøre.

Hvis De/du har brugt for meget Panretin

Der er ingen erfaringer med overdosering af Panretin.

Hvis De/du har glemt at tage Panretin

De må ikke anvende en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser. Påsmør den næste dosis til sædvanlig tid.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.BIVIRKNINGER

Panretin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne fremkommer mest sandsynligt på det sted, hvor Panretin er blevet påsmurt, og begynder typisk som rødme. Ved fortsat påsmøring af Panretin kan rødme og irritation øges, og der kan udvikle sig hævelse på påsmøringsstedet. Hvis Deres bivirkninger bliver for generende med kraftig rødme og irritation, udslæt, hævelse eller smerte, bør De bede Deres læge om vejledning i at justere doseringen af Deres behandling. De fleste patienter kan fortsætte med at anvende Panretin ved at ændre antallet af gange pr. dag, gelen påsmøres. Undertiden er det nødvendigt at afbryde behandlingen. Deres læge vil informere Dem om det.

Følgende bivirkninger er blevet bemærket på huden, hvor Panretin er blevet påsmurt:

Meget almindelige (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter i behandling): Udslæt, afskalning, irritation, rødme

Revnedannelse, dannelse af sårskorper, skorpedannelse, drænering, sivning Smerter, brænden, ømhed

Kløe

Almindelige (some kan forekomme hos færre end 1 ud af 10, men flere end 1 ud af 100 patienter i behandling):

Afskalning i flager, afskalning, tør hud Hævelse, betændelsestilstand Brænden, snurren

Blødning Misfarvning af huden Sår i huden

Ualmindelige (some kan forekomme hos færre end 1 ud af 100, men flere end 1 ud af 1.000 patienter i behandling):

Infektion Allergisk reaktion

Hævede lymfeknuder Bleg hud

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.SÅDAN OPBEVARER DE/DU PANRETIN

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato (Exp), som er angivet på tuben. Må ikke opbevares over 25°C.

Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys.

Hold beholderen tæt tillukket. Brug altid hætten for at lukke tuben tæt efter brug.

Bruges inden for 90 dage efter anbrud.

Panretin gel-tubens åbning er dækket af en sikkerhedsforsegling af metal. Hvis denne forsegling er punkteret eller ikke er synlig, når De første gang åbner pakningen, MÅ DEN IKKE ANVENDES, og produktet skal returneres til apoteket.

Spørg på apoteket hvordan De/du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De/du må ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Panretin indeholder:

-Det aktive stof i Panretin 0,1% gel er alitretinoin. 1 g gel indeholder 1 mg alitretinoin.

-De øvrige indholdsstoffer er ethanol, macrogol 400, hydroxypropylcellulose og butylhydroxytoluen.

Panretin udseende og pakningstørrelse

Panretin er en klar, gul gel. Den leveres i en 60 g epoxy-beklædt aluminiumstube til flergangsbrug. Hver karton indeholder én tube gel.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannien

Fremstiller

Eisai Manufacturing Limited

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannien

Hvis De/du vil have yderligere oplysninger om Panretin, skal De/du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eisai Europe Ltd.

Eisai Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Ltd.

Eisai Europe Ltd.

Teл.: + 359 2 810 39 96

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Eisai GesmbH organizačni složka

Eisai Ltd.

Tel.: + 420 242 485 839

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Nagy-Britannia)

Danmark

Malta

Eisai AB

Eisai Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Sverige)

(Ir-Renju Unit)

Deutschland

Nederland

Eisai GmbH

Eisai B.V.

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Norge

Eisai Ltd.

Eisai AB

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai GesmbH

Τηλ: +30 210 668 3000

España

Polska

Eisai Farmacéutica, S.A.

Eisai Ltd.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Wielka Brytania)

France

Portugal

Eisai SAS

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

România

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +40 21 301 7469

(Velika Britanija)

 

Ireland

Slovenija

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(United Kingdom)

(Velika Britanija)

Ísland

Slovenská republika

Eisai AB

Eisai GesmbH organizačni složka

Sími: + 46 (0) 8 501 01 600

Tel.: + 420 242 485 839

(Svíþjóð)

(Česká republika)

Italia

Suomi/Finland

SIGMA-TAU

Eisai AB

Tel: +39 06 91391

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

 

(Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Eisai Ltd.

Eisai AB

Τηλ: +44 (0) 845 676 1400

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ηνωµένο Βασίλειο)

 

Latvija

United Kingdom

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Anglija)

 

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

De kan finde yderligere information om Panretin gel på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet