Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pedea (ibuprofen) – Etikettering - C01EB16

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPedea
ATC-kodeC01EB16
Indholdsstofibuprofen
ProducentOrphan Europe S.A.R.L.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ YDERKARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Pedea 5 mg/ml opløsning til injektion

Ibuprofen

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml indeholder 5 mg ibuprofen

Hver ampul a 2 ml indeholder 10 mg ibuprofen

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Trometamol, natriumchlorid, natriumhydroxid, saltsyre 25%, vand til injektion.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Opløsning til injektion 4 x 2 ml ampuller

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs anvendelse som kortvarig infusion

Læs indlægssedlen inden brug

6.ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes med det samme.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Efter at en ampul er åbnet første gang, skal al ubrugt opløsning kasseres.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Frankrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/284/001

13.BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

ETIKET PÅ GLASAMPUL

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Pedea 5 mg/ml Injektionsvæske Ibuprofen

i.v.

2.ANVENDELSESMÅDE

Se indlægsseddel

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Batch

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10 mg/2 ml

6.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet