Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Pioglitazone Actavis (pioglitazone hydrochloride) – Indlægsseddel - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPioglitazone Actavis
ATC-kodeA10BG03
Indholdsstofpioglitazone hydrochloride
ProducentActavis Group PTC ehf  

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pioglitazon Actavis 15 mg, 30 mg og 45 mg tabletter

Pioglitazon Actavis 15 mg tabletter

Pioglitazon Actavis 30 mg tabletter

Pioglitazon Actavis 45 mg tabletter

pioglitazon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret Pioglitazon Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Pioglitazon Actavis.

3.Sådan skal du tage Pioglitazon Actavis

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Pioglitazon Actavis indeholder pioglitazon. Det er en antidiabetisk medicin, der anvendes til behandling af type 2-diabetes mellitus (ikke-insulinkrævende sukkersyge), når metformin ikke er egnet eller ikke har haft tilstrækkelig virkning. Dette er den diabetesform, der normalt udvikler sig i voksenalderen.

Pioglitazon Actavis hjælper med at kontrollere sukkerniveauet i dit blod, hvis du har type 2- diabetes, ved at hjælpe din krop til bedre at udnytte den insulin, kroppen producerer. Din læge vil undersøge om Pioglitazon Actavis virker 3 til 6 måneder efter du starter med at tage det.

Pioglitazon Actavis kan anvendes alene til patienter, som ikke er i stand til at tage metformin, og hos hvem diæt og motion ikke har været i stand til at kontrollere blodsukkeret, eller det kan anvendes som supplement til andre lægemidler (såsom metformin, sulfonylurinstof eller insulin), hvis dette ikke har været i stand til at kontrollere blodsukkeret tilstrækkeligt.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pioglitazon Actavis

Tag ikke Pioglitazon Actavis

-hvis du er allergisk over for pioglitazon, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pioglitazon Actavis (angivet i punkt 6), hvis du lider af hjertesvigt eller tidligere har haft hjertesvigt.

-hvis du en har leversygdom.

-hvis du har haft diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, der giver hurtigt vægttab, kvalme eller opkastning).

-hvis du har eller har haft blærekræft

-hvis du har blod i urinen som din læge endnu ikke har undersøgt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Pioglitazon Actavis:

-hvis du har vand i kroppen (ødemer) eller har problemer med hjertesvigt, specielt hvis du er over 75 år. Hvis De tager antiinflammatoriske (betændelseshæmmende) lægemidler, som også kan forårsage væskeophobning og hævelse, skal De også fortælle det til lægen.

-hvis du lider af en særlig diabetisk øjenlidelse, som hedder makulaødem (væskeansamling i det bagerste af øjet).

-hvis du har cyster på æggestokkene (polycystisk ovariesyndrom). Der kan være større sandsynlighed for at blive gravid, fordi du kan få ægløsning igen, når du tager Pioglitazon Actavis. Hvis dette er relevant for dig, skal du anvende sikker prævention, så du undgår uønsket graviditet.

-hvis du har problemer med lever eller hjerte. Før du begynder at tage Pioglitazon Actavis, vil du få taget en blodprøve til kontrol af leverfunktionen. Denne kontrol skal måske udføres løbende. Nogle patienter, som har haft type 2-diabetes i mange år og samtidig har hjertesygdom, eller som har haft et slagtilfælde, har udviklet hjertesvigt, når de blev behandlet med pioglitazon og insulin samtidig. Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer).

Hvis du tager Pioglitazon Actavis sammen med anden diabetesmedicin, er der en større risiko for, at dit blodsukker falder til under det normale niveau (hypoglykæmi).

Du kan også få blodmangel (anæmi).

Knoglebrud

Der er set et øget antal knoglebrud hos patienter, særligt kvinder, der tog pioglitazon. Din læge vil tage dette i betragtning ved planlægning af din behandling.

Børn og unge

Brug hos børn under 18 år anbefales ikke.

Brug af anden medicin sammen med Pioglitazon Actavis

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan normalt blive ved med at tage anden medicin, mens du får Pioglitazon Actavis. Visse typer medicin er dog særlig tilbøjelige til at påvirke blodsukkeret:

-gemfibrozil (til at sænke kolesteroltallet)

-rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner)

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du får et af disse lægemidler. Du vil få kontrolleret blodsukkeret for at se, om du skal have ændret dosis af Pioglitazon Actavis.

Brug af Pioglitazon Actavis sammen med mad og drikke

Du kan tage Pioglitazon Actavis med eller uden et måltid. Du skal sluge tabletterne med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Din læge vil råde dig til at stoppe med at tage denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pioglitazon vil ikke påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær forsigtig, hvis du får synsforstyrrelser.

Pioglitazon Actavis indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.Sådan skal du tage Pioglitazon Actavis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den normale start dosis er 1tablet på 15 mg eller 30 mg pioglitazon en gang daglig. Deres læge kan øge dosis til maksimalt 45 mg en gang daglig. Deres læge vil fortælle Dem hvilken dosis De skal tage. Tal med lægen, hvis du har indtryk af, at effekten af Pioglitazon Actavis er for svag.

Pioglitazon Actavis kan tages med eller uden et måltid.

Når Pioglitazon Actavis tages sammen med andre lægemidler, der anvendes til behandling af sukkersyge (f.eks. insulin, chlorpropamid, glibenclamid, gliclazid, tolbutamid), vil din læge give dig besked på, om du skal tage en mindre dosis af lægemidlerne.

Din læge vil bede dig om at få taget blodprøver periodevis, mens du er i behandling med Pioglitazon Actavis. Dette sker for at checke, at din lever fungerer normalt.

Hvis du følger en diabetesdiæt, skal du fortsætte med denne, mens du tager Pioglitazon Actavis.

Din vægt bør checkes med jævne mellemrum; hvis din vægt stiger, underret da din læge.

Hvis du har taget for mange Pioglitazon Actavis filmovertrukne tabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du ved en fejltagelse har taget for mange tabletter, eller hvis en anden eller et barn tager din medicin.

Blodsukkeret kan derved falde til under det normale niveau og kan bringes til at stige igen ved indtagelse af sukker. Det anbefales, at du altid medbringer sukkerknalder, slik, kiks eller sød frugtjuice.

Hvis du har glemt at tage Pioglitazon Actavis

Tag Pioglitazon Actavis dagligt som foreskrevet. Hvis du glemmer en dosis, skal du dog bare fortsætte med den næste dosis som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

For tabletterne i 14, 28, 56, 84 og 98-styks pakningerne kan du tjekke på hvilken ugedag, du sidst tog din tablet Pioglitazon Actavis ved at se på kalenderen trykt på blisterpakningen.

Hvis du holder op med at tage Pioglitazon Actavis

For at opnå den ønskede virkning skal du tage Pioglitazon Actavis hver dag. Hvis du holder op med at tage Pioglitazon Actavis, kan dit blodsukker stige. Tal med lægen, før du stopper behandlingen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Patienter har især oplevet følgende alvorlige bivirkninger:

Patienter der tager pioglitazon samtidig med insulin har almindeligvis oplevet hjertesvigt (op til 1 ud af 10 personer). Symptomerne er stakåndethed, hurtig vægtforøgelse eller lokal hævelse (ødem). Hvis du oplever nogle af disse symptomer, især hvis du er over 65 år, skal du søge lægehjælp med det samme.

Patienter der tager pioglitazon har ikke almindeligvis oplevet blærekræft (op til 1 ud af 100 personer). Tegn og symptomer er blod i urinen, smerter ved vandladning eller pludselig vandladningstrang. Hvis du oplever nogle af disse symptomer skal du fortælle det til lægen hurtigst muligt.

Patienter der tager pioglitazon samtidig med insulin har også meget almindeligt oplevet lokale hævelser (ødemer). Hvis du får denne bivirkning skal du fortælle det til lægen hurtigst muligt.

Kvindelige patienter der tager pioglitazon har almindeligvis rapporteret om knoglebrud (op til 1 ud af 10 personer), og det er ligeledes indberettet hos mandlige patienter (hyppighed kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data). Hvis du får denne bivirkning skal du fortælle det til lægen hurtigst muligt.

Yderligere har patienter der tager pioglitazon rapporteret om sløret syn på bagsiden af øjet pga. hævelse (eller væske) (hyppigheden kendes ikke). Hvis du for første gang får dette symptom skal du tale med lægen hurtigst muligt. Det samme gælder, hvis du allerede har sløret syn og symptomerne forværres.

Der er rapporteret om allergiske reaktioner (hyppighed ikke kendt) hos patienter, der tager pioglitazon. Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, herunder nældefeber og hævelse af ansigtet, læber, tunge eller svælg, der kan forårsage vejrtræknings- eller synkebesvær, skal du afbryde behandlingen og kontakte en læge så hurtigt som muligt.

Andre bivirkninger oplevet af patienter der tager pioglitazon:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

-luftvejsinfektion

-synsforstyrrelser

-vægtforøgelse

-følelsesløshed

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

-bihulebetændelse (sinusitis)

-søvnløshed (insomi)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)

-forhøjede leverenzymer

-allergiske reaktioner

Andre bivirkninger oplevet af patienter når pioglitazon tages samtidig med anden diabetesmedicin er:

Meget almindelige (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer)

-lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

-hovedpine

-svimmelhed

-ledsmerter

-impotens

-rygsmerter

-stakåndethed

-mindre fald i antallet af røde blodlegemer

-flatulens (luftafgang fra tarmen)

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

-sukker i urinen, proteiner i urinen

-forhøjet enzymtal

-svimmelhed, hvor alting drejer rundt (vertigo)

-svedudbrud

-træthed

-øget appetit

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Pioglitazon Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen af ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pioglitazon Actavis indeholder:

-Det aktive stof er pioglitazon.

Hver tablet indeholder 15 mg, 30 mg eller 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid). Hver tablet indeholder 15 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Hver tablet indeholder 30 mg pioglitazon (som hydrochlorid). Hver tablet indeholder 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

-De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, hydroxypropylcellulose, carmellosecalcium og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Pioglitazon Actavis 15 mg tabletter er hvide, runde, flade, skråkantede, 5,5 mm i diameter og mærket med ”TZ15” på den ene side.

Pioglitazon Actavis 30 mg tabletter er hvide, runde, flade, skråkantede, 7 mm i diameter og mærket med ”TZ30” på den ene side.

Pioglitazon Actavis 45 mg tabletter er hvide, runde, flade, skråkantede, 8 mm i diameter og mærket med ”TZ45” på den ene side.

Tabletterne leveres i aluminiumblisterpakninger a 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 og 100 tabletter. Pakningerne med 14, 28, 56, 84 og 98 tabletter indeholder blisterpakninger med forkortelser for ugedagene trykt på blisterpakningen (Man., Tirs., Ons., Tors., Fre., Lør., Søn.).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegur 76-78 220 Hafnarfjördur, Island

Fremstiller

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 861

Pays-Bas / Niederlande

 

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420 251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V.

Tel.: +49-89-558-9090

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

PharmaVigil d.o.o.

Actavis SRL

Tel: +385(1) 3890676

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle

Actavis UK Limited

Tel: +371 67304300

Tel: +44 1271 385257

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere information om Pioglitazon Actavis på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet