Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plavix (clopidogrel hydrogen sulfate) – Etikettering - B01AC04

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPlavix
ATC-kodeB01AC04
Indholdsstofclopidogrel hydrogen sulfate
ProducentSanofi Clir SNC

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Plavix 75 mg filmovertrukne tabletter clopidogrel

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som hydrogensulfat).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: hydrogeneret ricinusolie og lactose. Læs indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

50x1 filmovertrukne tabletter

84 filmovertrukne tabletter

90 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

14 filmovertrukne tabletter

7 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer under 30 ºC (for PVC/PVDC/aluminium blister) Eller ingen særlige opbevaringsbetingelser (for blisterkort i ren aluminium)

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi Clir SNC

54, rue La Boétie – F-75008 Paris Frankrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/98/069/001a 28 tabletter

EU/1/98/069/001b 28 tabletter

EU/1/98/069/002a 50x1 tabletter

EU/1/98/069/002b 50x1 tabletter

EU/1/98/069/003a 84 tabletter

EU/1/98/069/003b 84 tabletter

EU/1/98/069/004a 100 tabletter

EU/1/98/069/004b 100 tabletter

EU/1/98/069/005a 30 tabletter

EU/1/98/069/005b 30 tabletter

EU/1/98/069/006a 90 tabletter

EU/1/98/069/006b 90 tabletter

EU/1/98/069/007a 14 tabletter

EU/1/98/069/007b 14 tabletter

EU/1/98/069/011a 7 tabletter

EU/1/98/069/011b 7 tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Plavix 75 mg

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

(BLISTER / 7, 14, 28 eller 84 tabletter)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Plavix 75 mg filmovertrukne tabletter clopidogrel

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi Clir SNC

3.UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.ANDET

Kalenderdage

Ma

Ti

On

To

Fr

Uge 1

Uge 2 For pakninger med 14, 28 og 84 tabletter

Uge 3 For pakninger med 28 og 84 tabletter

Uge 4 For pakninger med 28 og 84 tabletter

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

(BLISTER / 30, 50x1, 90 eller 100 tabletter)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Plavix 75 mg filmovertrukne tabletter clopidogrel

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi Clir SNC

3. UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Plavix 300 mg filmovertrukne tabletter clopidogrel

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder: 300 mg clopidogrel (som hydrogensulfat)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: hydrogeneret ricinusolie og lactose. Læs indlægssedlen for information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

4x1 filmovertrukne tabletter

30x1 filmovertrukne tabletter

100x1 filmovertrukne tabletter

10x1 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/98/069/008 4x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/98/069/009 30x1 filmovertrukne tabletter

EU/1/98/069/010 100x1 filmovertrukne tabletter

EU/1/98/069/012 10x1 filmovertrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Plavix 300 mg

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER/ 4x1, 10x1, 30x1 eller 100x1 tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Plavix 300 mg filmovertrukne tabletter clopidogrel

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi Clir SNC

3. UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet