Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Produktresumé - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPlenadren
ATC-kodeH02AB09
Indholdsstofhydrocortisone
ProducentShire Services BVBA

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning

Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning

Hver tablet med modificeret udløsning indeholder 5 mg hydrocortison.

Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning

Hver tablet med modificeret udløsning indeholder 20 mg hydrocortison.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Tablet med modificeret udløsning.

Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning

Tabletterne er runde (diameter 8 mm), konvekse og lyserøde.

Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning

Tabletterne er runde (diameter 8 mm), konvekse og hvide.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Behandling af binyrebarkinsufficiens hos voksne.

4.2Dosering og administration

Dosering

Plenadren gives som vedligeholdelsesterapi. Orale substitutionsdoser skal tilpasses den enkelte efter klinisk respons. En almindelig vedligeholdsdosis er 20 – 30 mg per dag, givet én gang daglig om morgenen. Hos patienter med nogen resterende endogen cortisolproduktion kan en lavere dosis være tilstrækkelig. Den højeste vedligeholdelsesdosis, der er undersøgt, er 40 mg. Den lavest mulige vedligeholdelsesdosis bør anvendes. I situationer, hvor kroppen udsættes for voldsom fysisk og/eller mental stress, kan patienterne have behov for yderligere substitution af hydrocortisontabletter med umiddelbar udløsning, især om eftermiddagen/aftenen, se endvidere afsnittet ‘Anvendelse i forbindelse med interkurrent sygdom’, der beskriver andre måder til midlertidigt at øge dosen af hydrocortison.

Skift fra konventionel oral glukokortikoidbehandling til Plenadren

Når patienter skifter fra konventionel, oral hydrocortison-substitutionsbehandling givet tre gange daglig til Plenadren, kan der gives en identisk total daglig dosis. På grund af en lavere biotilgængelighed af den daglige dosis Plenadren sammenlignet med biotilgængeligheden af konventionelle hydrocortisontabletter givet tre gange daglig (se pkt. 5.2), skal den kliniske respons monitoreres, og det kan være nødvendigt at foretage yderligere justering af dosis til den enkelte patient. Patienters skift fra hydrocortisontabletter givet to gange daglig, cortisonacetat eller syntetiske glukokortikoider til Plenadren er ikke blevet undersøgt, men skift til et hydrocortison svarende til den daglige dosis Plenadren anbefales i disse tilfælde; yderligere dosisjustering kan være nødvendig.

Anvendelse i forbindelse med interkurrent sygdom

Under interkurrent sygdom skal der udvises særlig opmærksomhed på risikoen for udvikling af akut binyrebarkinsufficiens.

I alvorlige situationer kræves en øjeblikkelig dosisøgning, og oral administration af hydrocortison skal erstattes med parenteral, helst intravenøs behandling. Intravenøs administration af hydrocortison er berettiget under forbigående sygdomsepisoder såsom svære infektioner, i særdeleshed gastroenteritis associeret med opkastning og/eller diaré, høj feber af enhver ætiologi eller voldsom fysisk stress som for eksempel alvorlige uheld eller kirurgi under generel anæstesi, se pkt. 4.4.

I mindre alvorlige situationer, hvor der ikke kræves intravenøs administration af hydrocortison, for eksempel low-grade infektioner, feber af enhver ætiologi samt stressende situationer såsom mindre kirurgiske procedurer, skal den normale, daglige, orale substitutionsdosis øges midlertidigt; den totale daglige dosis bør øges ved administration af vedligeholdelsesdosis to eller tre gange daglig med 8 ± 2 timers intervaller (en stigning i antallet af administrationer og ikke en stigning i morgendosen). Dette regimen er dokumenteret i over 300 interkurrente sygdomsepisoder inden for det kliniske forsøgs program. Efter den behandlende læges vurdering kan der gives hydrocortisontabletter med umiddelbar udløsning af det aktive stof i stedet for Plenadren, eller de kan gives som supplement til behandlingen. Ved øgning af hydrocortisondosis ved ét dosistilfælde øges den totale cortisol-eksponering i plasma mindre end proportionalt, se pkt. 5.2. Så snart den interkurrente sygdomsepisode er ovre, kan patienterne vende tilbage til den normale vedligeholdelsesdosis.

Særlige populationer

Ældre

I tilfælde af aldersrelateret, lav legemsvægt anbefales det at overvåge den kliniske respons, og det kan være nødvendigt at justere dosis til en lavere dosis, se pkt. 5.2.

Nyreinsufficiens

Det er ikke nødvendigt med dosisjustering hos patienter med mild til moderat nyreinsufficiens. Hos patienter med svær nyreinsufficiens anbefales det at overvåge den kliniske respons, og dosisjustering kan være nødvendig, se pkt. 5.2.

Leverinsufficiens

Det er ikke nødvendigt med dosisjustering hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens. Hos patienter med svær leverinsufficiens nedsættes den funktionelle levermasse og hermed evnen til at metabolisere hydrocortison. Det anbefales derfor at overvåge den kliniske respons, og dosisjustering kan være nødvendig, se pkt. 5.2.

Pædiatrisk population

Plenadrens sikkerhed og virkning hos børn/unge under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Patienterne bør instrueres i at tage Plenadren oralt med et glas vand, når de vågner og mindst 30 minutter inden indtagelse af mad – helst i oprejst stilling og mellem kl. 06 og 08 om morgenen. Tabletten skal synkes hel og må ikke deles, tygges eller knuses. Hvis der er behov for mere end én daglig administration, skal morgendosis indtages som anvist, og yderligere doser senere på dagen kan indtages med eller uden mad.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Akut binyrebarkinsufficiens

Der kan udvikles akut binyrebarkinsufficiens hos patienter med kendt binyrebarkinsufficiens, som får utilstrækkelige daglige doser, eller i situationer med et øget behov for cortisol. Der er blevet indberettet hændelser hos patienter i behandling med Plenadren. Der kan udvikles binyrebarkkrise hos patienter med akut binyrebarkinsufficiens. Derfor skal patienter oplyses om tegn og symptomer på akut binyrebarkinsufficiens og binyrebarkkrise samt behovet for at søge øjeblikkelig lægehjælp.

Under binyrebarkkrise skal der gives parenteral, helst intravenøs administration af hydrocortison i høje doser sammen med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvæske, opløsning, i henhold til gældende retningslinjer for behandling.

Samtidige infektioner

I forbindelse med forbigående sygdom såsom low-grade infektion, feber af enhver ætiologi og stressende situationer såsom mindre kirurgiske procedurer skal den daglige substitutionsdosis øges midlertidigt, se pkt. 4.2 ‘Anvendelse i forbindelse med interkurrent sygdom’. Patienten skal informeres omhyggeligt om, hvordan han/hun skal handle i disse situationer, og patienten skal endvidere rådes til omgående at søge lægehjælp i tilfælde af akut forværring. Dette gælder især i tilfælde af gastroenteritis, opkastning og/eller diaré, der medfører væske- og saltmangel samt utilstrækkelig absorption af oral hydrocortison.

Patienter med binyrebarkinsufficiens og samtidig retroviral infektion, såsom HIV, har behov for omhyggelig dosisjustering på grund af potentiel interaktion med antiretrovirale lægemidler og forhøjet hydrocortisondosis på grund af infektionen.

Videnskabelige rapporter støtter ikke immunosuppressive virkninger af hydrocortison i doser, der har været anvendt til substitutionsbehandling hos patienter med binyrebarkinsufficiens. Der er derfor ingen grund til at tro, at substitutionsdoser af hydrocortison vil forværre en systemisk infektion eller forværre udfaldet af en sådan infektion. Der er desuden ingen grund til at tro, at hydrocortisondoser, som anvendes som substitutionsbehandling hos patienter med binyrebarkinsufficiens, vil reducere responsen til vacciner og øge risikoen for generaliseret infektion med levende vacciner.

Gastrisk tømning og motilitetsforstyrrelser

Tabletter med modificeret udløsning frarådes til patienter med øget gastrointestinal motilitet, dvs. kronisk diaré, på grund af risikoen for nedsat cortisol-eksponering. Der foreligger ingen data vedrørende patienter med bekræftet langsom gastrisk tømning eller sygdom/lidelser med nedsat motilitet. Den kliniske respons bør overvåges hos patienter med disse tilstande.

Brug af højere end normale doser hydrocortison

Høje (supra-fysiologiske) doseringer med hydrocortison kan give forhøjet blodtryk, salt- og vandretention og øget kaliumekskretion. Langvarig behandling med højere end fysiologiske hydrocortisondoser kan føre til kliniske tilstande, der minder om Cushings syndrom med tiltagen fedme, abdominal fedme, hypertension og diabetes og kan derved resultere i øget risiko for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet.

Fremskreden alder og lav kropsmasseindeks er kendte risikofaktorer for almindelige bivirkninger af farmakologiske doser af glukokortikoider såsom osteoporose, udtynding af huden, diabetes mellitus, hypertension samt en øget modtagelighed over for infektioner.

Alle glukokortikoider øger calciumekskretionen og reducerer hastigheden af knogleremodelleringen. Patienter med binyrebarkinsufficiens, som er i langvarig substitutionsbehandling med glukokortikoid, har vist sig at have nedsat knoglemineraltæthed.

Længerevarende brug af høje doser glukokortikoider kan forårsage posterior subkapsulær katarakt og glaukom med mulig beskadigelse af de optiske nerver. Sådanne virkninger er ikke indberettet hos

patienter, der modtog substitutionsterapi med glukokortikoider i doser, der anvendes ved binyrebarkinsufficiens.

Der kan optræde psykiatriske bivirkninger i forbindelse med systemiske glukokortikoider. Dette kan forekomme i starten af behandlingen og under dosisjusteringer. Risikoen kan være højere, når der gives høje doser. De fleste reaktioner forsvinder efter dosisreduktion, men særlig behandling kan være nødvendig.

Skjoldbruskkirtelfunktion

Patienter med binyrebarkinsufficiens bør overvåges vedrørende skjoldbruskkirtelfunktion, da både hypothyroidisme og hyperthyroidisme kan have markant indflydelse på eksponeringen af det administrerede hydrocortison.

Behandling af primær binyrebarkinsufficiens berettiger ofte tilføjelse af et mineralokortikoid.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

De nedenfor nævnte hydrocortison-interaktioner er indberettet efter terapeutiske doser af glukokortikoider.

Potente CYP 3A4-inducere såsom fenytoin, rifabutin, carbamazepin, barbiturater, rifampicin, prikbladet perikum og mindre potente inducere såsom de antiretrovirale lægemidler efavirenz og nevirapin kan forstærke den metaboliske clearance af cortisol, nedsætte den terminale halveringstid og dermed reducere de cirkulerende niveauer og øge variationerne af cortisolniveauerne (på grund af kortere terminal halveringstid). Dette kan kræve dosisjustering af hydrocortison.

Potente CYP 3A4-hæmmere såsom ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, erythromycin, telithromycin, chlarithromycin, ritonavir og grapefrugtjuice kan hæmme metabolismen af hydrocortison og derved øge niveauerne i blodet. Under langvarig, profylaktisk behandling med et af disse antibiotika bør justering af hydrocortisondosis overvejes.

Virkningen af kortikosteroider kan være reduceret i 3-4 dage efter behandling med mifepriston.

Den kliniske respons skal overvåges hos patienter, der tager lægemidler, der påvirker gastrisk tømning og motilitet, se pkt. 4.4.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Plenadren kan anvendes under graviditet. Der er intet, der tyder på, at hydrocortison- substitutionsbehandling hos gravide kvinder med binyrebarkinsufficiens associeres med ugunstigt udfald for moderen og/eller fostret. Ubehandlet binyrebarkinsufficiens under graviditet associeres med dårligt udfald hos både moderen og fostret, og det er derfor vigtigt at fortsætte behandlingen under graviditet.

Reproduktionsstudier med dyr har vist, at glukokortikoider kan medføre føtale abnormiteter og reproduktiv toksicitet, se pkt. 5.3.

Hydrocortisondosis bør overvåges omhyggeligt under graviditet hos kvinder med binyrebarkinsufficiens. Det anbefales at fastsætte dosis ifølge individuel klinisk respons.

Amning

Hydrocortison udskilles i modermælk. Plenadren kan anvendes under amning. Det er næppe sandsynligt, at de hydrocortisondoser, der anvendes i substitutionsterapi, vil have nogen klinisk signifikant indflydelse på barnet. Spædbørn af mødre, der tager høje doser systemiske glukokortikoider i længerevarende perioder, kan have risiko for binyrebarksuppression.

Fertilitet

Patienter med binyrebarkinsufficiens har vist sig at have reduceret paritet, hvilket sandsynligvis skyldes den underliggende sygdom, men der er intet, der tyder på, at hydrocortison i doser, der anvendes i substitutionsbehandling, vil påvirke fertiliteten.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Plenadren påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Træthed og episoder med kortvarende vertigo er indberettet.

Ubehandlet eller dårligt substitueret binyrebarkinsufficiens kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Hydrocortison gives som en substitutionsterapi, der stiler efter at genskabe normale cortisolniveauer. Bivirkningsprofilen i behandlingen af binyrebarkinsufficiens er derfor ikke sammenlignelig med profilen ved andre tilstande, der kræver meget højere doser oral eller parenteral glukokortikoider.

Overordnet var hyppigheden og typen af bivirkninger næsten ens for Plenadren-tabletter med modificeret udløsning givet én gang daglig og hydrocortison-tabletter givet tre gange daglig i et 12-ugers forsøg. Der var en initial stigning i hyppigheden af bivirkninger hos cirka én ud af fem patienter, observeret i op til otte uger efter de først havde skiftet fra konventionelle hydrocortison- tabletter givet tre gange daglig til tabletter med modificeret udløsning givet én gang daglig. Imidlertid er disse bivirkninger (abdominal smerte, diaré, kvalme og træthed) milde eller moderate, forbigående, af kort varighed, men kan kræve dosisjustering eller yderligere samtidige lægemidler, se pkt. 4.2. Træthed er indberettet som meget almindelig.

Liste over bivirkninger

I alt er 80 patienter (173 patient-år til dato) blevet behandlet med hydrocortison med modificeret udløsning i kliniske forsøg. Bivirkninger fra disse studier og fra indberetninger efter markedsføringen er opstillet nedenfor efter systemorganklasser og hyppighed på følgende måde:

Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10).

MedDRAs

Hyppighed af bivirkninger

systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

 

 

 

Nervesystemet

Vertigo

 

 

Hovedpine

 

Mave-tarm-kanalen

Diaré

Smerte i øvre abdomen

 

 

Kvalme

Hud og subkutane

 

Pruritus

væv

 

Udslæt

Knogler, led, muskler

 

Artralgi

og bindevæv

 

 

Almene symptomer og

Træthed

 

reaktioner på

 

 

administrationsstedet

 

 

Endvidere er følgende bivirkninger blevet indberettet for andre hydrocortison-lægemidler, der er givet i højere doser til andre indikationer end substitutionsterapi for binyrebarkinsufficiens (hyppighed ikke kendt).

Immunsystemet

Aktivering af infektion (tuberkulose, svampe- og virusinfektioner herunder herpes).

Det endokrine system

Fremprovokering af glukoseintolerans eller diabetes mellitus.

Metabolisme og ernæring

Natrium- og vandretention og tendens til ødem, hypertension, hypokaliæmi.

Psykiske forstyrrelser

Eufori og psykose, insomni.

Øjne

Øget intraokulært tryk og katarakt.

Mave-tarm-kanalen

Dyspepsi og forværring af eksisterende mavesår.

Hud og subkutane væv

Cushing-lignende symptomer, striae, ekkymoser, akne og hirsutisme, forringet sårheling.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Osteoporose med spontane frakturer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Indberetninger af akut toksicitet og/eller dødsfald efter overdosering med hydrocortison er sjældne. Der er ingen tilgængelig antidot. Symptomer på overdosering kan spænde fra begejstring/ophidselse til mani eller psykose. Tegn på overdosering omfatter højt blodtryk, forhøjede plasmaglukoseniveauer og hypokaliæmi. Behandling er sandsynligvis ikke indiceret til reaktioner, der skyldes kronisk forgiftning, medmindre patienten har en tilstand, der ville gøre ham/hende usædvanlig modtagelig over for dårlige virkninger fra hydrocortison. I et sådant tilfælde bør symptomatisk behandling iværksættes efter behov.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Kortikosteroider til systemisk brug, glukokortikoider. ATC-kode: H02AB09.

Farmakodynamisk virkning

Hydrocortison er et glukokortikoid og den syntetiske form af endogent produceret cortisol. Glukokortikoider er vigtige steroider til intermediær metabolisme, immunfunktion, muskuloskeletalt væv og bindevæv samt hjernen. Cortisol er det vigtigste glukokortikoid, der dannes i den adrenale cortex.

Naturligt forekommende glukokortikoider (hydrocortison og cortisol), som også har saltretinerende egenskaber, anvendes som substitutionsterapi ved binyrebarkinsufficiens. De anvendes endvidere i kraft af deres potente antiinflammatoriske virkninger ved lidelser i mange organsystemer.

Glukokortikoider giver omfattende og forskelligartede metaboliske virkninger. Desuden modificerer de kroppens immunrespons til diverse stimuli.

Klinisk virkning

Det pivotale studie var et randomiseret, 12 ugers, cross-over, multicenterforsøg med 2 perioder med 64 patienter med primær binyrebarkinsufficiens, hvoraf 11 havde samtidig diabetes mellitus, og 11 havde hypertension. Forsøget sammenlignede tabletter med modificeret udløsning givet én gang daglig med konventionelle tabletter givet tre gange daglig ved brug af den samme daglige dosis hydrocortison (20 til 40 mg).

Sammenlignet med konventionelle tabletter givet tre gange daglig resulterede tabletter med modificeret udløsning givet én gang daglig i en øget cortisol-eksponering i de første fire timer efter indtagelse om morgenen, men reducerede eksponeringen sent om eftermiddagen/aftenen og over perioden på 24 timer (figur 1).

Figur 1. Observeret middel cortisolkoncentration i serum versus tidspunkt efter enkel og multipel dosering hos patienter med primær binyrebarkinsufficiens (n=62) efter oral administration af Plenadren givet én gang daglig og hydrocortison givet tre gange daglig.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration absorberes hydrocortison hurtigt og effektivt fra mave-tarm-kanalen, og absorptionen er rapporteret at være mere end 95 % for en oral 20 mg dosis (tabletter). Hydrocortison er et klasse II aktivt stof ifølge det biofarmaceutiske klassifikationssystem (BCS) med en høj intestinal permeabilitet og en lav opløsningshastighed, især ved højere doser. Tabletten med modificeret udløsning har en yderbelægning, der giver umiddelbar udløsning af medicinen og en kerne med forlænget udløsning. Den umiddelbare udløsning giver en hurtig start på absorptionen, og den forlængede udløsning giver en mere forlænget plasmaprofil af cortisol. Biotilgængeligheden (AUC0-24h) er 20 % lavere for tabletten med modificeret udløsning sammenlignet med den samme daglige dosis hydrocortison givet som konventionelle tabletter tre gange daglig. Når den orale dosis øges, øges cortisols totale eksponering i plasma mindre end proportionalt. Eksponeringen tredobledes, når dosen af hydrocortison med modificeret udløsning steg fra 5 mg til 20 mg.

Absorptionshastigheden af hydrocortison blev reduceret efter fødeindtagelse, hvilket resulterede i en forsinkelse i tid til maksimal koncentration i plasma fra i gennemsnit mindre end 1 time til mere end 2,5 time. På den anden side var omfanget af absorption og biotilgængelighed cirka 30 % højere for 20 mg tabletten efter fødeindtagelse sammenlignet med fastende, og der var ingen absorptionssvigt eller ”dose-dumping”.

Fordeling

Cortisol er bundet i plasma til kortikosteroidbindende globulin (CBG – også kaldet transcortin) og albumin. Bindingen er cirka 90 %.

Elimination

Den terminale halveringstid er rapporteret at være 1,5 timer efter intravenøs og oral dosering af hydrocortisontabletter. Den terminale halveringstid af cortisol efter administration af Plenadren var cirka 3 timer med kontrolleret udløsning af formuleringen. Denne terminale halveringstid ligner farmakokinetikken af endogent cortisol, der også er sekretionsstyret.

Hydrocortison (cortisol) er et lipofilt lægemiddel, der elimineres fuldstændigt via metabolisme med en lav clearance og tilsvarende lav intestinal og hepatisk ekstraktionsratio.

Hydrocortison elimineres metabolisk fuldstændigt af 11ßHSD type 1 og type 2 enzymer og CYP 3A4 i leveren og i perifert væv. CYP 3A4 er involveret i cortisols clearance ved dannelse af 6β- hydroxycortisol, som udskilles i urin. Transport af cortisol gennem membraner forventes at være medieret hovedsageligt ved passiv diffusion, og derfor er nyre- og galde-clearance ubetydelig.

Specielle populationer

Nyreinsufficiens

En lille mængde cortisol udskilles uændret i urinen (<0,5 % af den daglige produktion), hvilket betyder, at cortisol elimineres fuldstændigt ved metabolisme. Da svær nyreinsufficiens kan påvirke lægemidlets fuldstændige elimination via metabolisme, kan dosisjustering være nødvendig.

Leverinsufficiens

Der er ikke udført studier hos patienter med leverinsufficiens, men data i litteraturen vedrørende hydrocortison understøtter, at der ikke er behov for dosisjustering i forbindelse med mild til moderat leverinsufficiens. Hos patienter med svær leverinsufficiens nedsættes den funktionelle levermasse og hermed evnen til at metabolisere hydrocortison. Dette kan gøre dosisindividualisering nødvendig.

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen farmakokinetiske data hos børn/unge under 18 år.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Dyreforsøg har vist, at prænatal eksponering til meget høje doser glukokortikoider kan medføre misdannelser (ganespalte, knoglemisdannelser). Dyreforsøg har også vist, at prænatal eksponering til høje doser glukokortikoider (men lavere end teratogene doser) kan være forbundet med en øget risiko for intrauterin vækstretardering, kardiovaskulær sygdom i voksenalderen og permanente ændringer i glukokortikoidreceptordensitet, omsætning af signalstoffer samt opførsel.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Tabletkerne

Hypromellose

Mikrokrystallinsk cellulose

Pregelatiniseret stivelse (majs)

Kolloid, vandfri silica

Magnesiumstearat

Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning

Tabletbelægning

Makrogol (3350)

Polyvinylalkohol

Talkum

Titaniumdioxid (E171)

Jernoxid rød (E172)

Jernoxid gul (E172)

Jernoxid sort (E172)

Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning

Tabletbelægning

Makrogol (3350)

Polyvinylalkohol

Talkum

Titaniumdioxid (E171)

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3Opbevaringstid

3 år

6.4Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

HDPE-flasker med PP-skruelåg indeholdende 50 tabletter med modificeret udløsning.

Karton indeholdende 1 flaske med 50 tabletter med modificeret udløsning.

Multipakninger indeholdende 100 (2x50), 150 (3x50) og 300 (6x50) tabletter med modificeret udløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bruxelles

Belgien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning

EU/1/11/715/001

EU/1/11/715/003

EU/1/11/715/004

EU/1/11/715/005

Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning

EU/1/11/715/002

EU/1/11/715/006

EU/1/11/715/007

EU/1/11/715/008

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 3. november 2011

Dato for seneste fornyelse: 8. august 2016

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet