Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Etikettering - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPlenadren
ATC-kodeH02AB09
Indholdsstofhydrocortisone
ProducentShire Services BVBA

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON FRA ENHEDSPAKNING

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning hydrocortison

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet med modificeret udløsning indeholder hydrocortison 5 mg.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablet med modificeret udløsning.

50 tabletter med modificeret udløsning.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Synk tabletterne hele. Tabletterne må ikke deles, knuses eller tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bruxelles

Belgien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/715/001

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Plenadren 5 mg

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE ETIKET AF MULTIPAKNING (MED BLÅ BOKS)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning hydrocortison

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet med modificeret udløsning indeholder hydrocortison 5 mg.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 100 (2 flasker med 50) tabletter med modificeret udløsning Multipakning: 150 (3 flasker med 50) tabletter med modificeret udløsning Multipakning: 300 (6 flasker med 50) tabletter med modificeret udløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Synk tabletterne hele. Tabletterne må ikke deles, knuses eller tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bruxelles

Belgien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/715/003 100 tabletter med modificeret udløsning (2 flasker med 50) EU/1/11/715/004 150 tabletter med modificeret udløsning (3 flasker med 50) EU/1/11/715/005 300 tabletter med modificeret udløsning (6 flasker med 50)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Plenadren 5 mg

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FLASKE

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning hydrocortison

Oral anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug.

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

50 tabletter med modificeret udløsning

6.ANDET

Shire Services BVBA

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON FRA ENHEDSPAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning hydrocortison

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet med modificeret udløsning indeholder hydrocortison 20 mg.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter med modificeret udløsning.

50 tabletter med modificeret udløsning.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Synk tabletterne hele. Tabletterne må ikke deles, knuses eller tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bruxelles

Belgien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/715/002

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Plenadren 20 mg

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE ETIKET AF MULTIPAKNING (MED BLÅ BOKS)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning hydrocortison

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet med modificeret udløsning indeholder hydrocortison 20 mg.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 100 (2 flasker med 50) tabletter med modificeret udløsning Multipakning: 150 (3 flasker med 50) tabletter med modificeret udløsning Multipakning: 300 (6 flasker med 50) tabletter med modificeret udløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Synk tabletterne hele. Tabletterne må ikke deles, knuses eller tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bruxelles

Belgien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/715/006 100 tabletter med modificeret udløsning (2 flasker med 50) EU/1/11/715/007 150 tabletter med modificeret udløsning (3 flasker med 50) EU/1/11/715/008 300 tabletter med modificeret udløsning (6 flasker med 50)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Plenadren 20 mg

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FLASKE

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning hydrocortison

Oral anvendelse

2. ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

50 tabletter med modificeret udløsning

6. ANDET

Shire Services BVBA

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet