Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Potactasol (topotecan) – Etikettering - L01XX17

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPotactasol
ATC-kodeL01XX17
Indholdsstoftopotecan
ProducentActavis Group PTC ehf

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre æske

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Potactasol 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

topotecan

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hvert hætteglas indeholder 1 mg topotecan (som hydrochlorid).

Efter rekonstituering: 1 ml koncentrat indeholder 1 mg topotecan.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Mannitol (E421), vinsyre (E334), saltsyre (E507) og natriumhydroxid. Se indlægsseddel for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning 1 x 1 mg hætteglas

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Til intravenøs anvendelse som infusion, efter rekonstitution og opløsning.

6.ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Cytotoksisk, særlig instruktion (se indlægsseddel).

Cytotoksisk

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Ubrugt eller overskud af lægemiddel skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjordur Island

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/660/001

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch nr.:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

Hætteglas

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Potactasol 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

topotecan IV

2.ANVENDELSESMÅDE

Læs pakningens indlægsseddel inden brug.

3.UDLØBSDATO

Udløbsdato:

4.BATCHNUMMER

Batch nr.:

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 mg

6. ANDET

Cytotoksisk

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre æske

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Potactasol 4 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

topotecan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hvert hætteglas indeholder 4 mg topotecan (som hydrochlorid).

Efter rekonstituering: 1 ml koncentrat indeholder 1 mg topotecan.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Mannitol (E421), vinsyre (E334), saltsyre (E507) og natriumhydroxid. Se indlægsseddel for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning 1 x 4 mg hætteglas

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Til intravenøst brug som infusion, efter rekonstituering og fortynding.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Cytotoksisk, særlig instruktion (se indlægsseddel).

Cytotoksisk

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Ubrugt eller overskud af lægemiddel skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjordur Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/660/002

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch nr.:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

Hætteglas

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Potactasol 4 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

topotecan IV

2. ANVENDELSESMÅDE

Læs pakningens indlægsseddel inden brug.

3. UDLØBSDATO

Udløbsdato:

4. BATCHNUMMER

Batch nr.:

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

4 mg

6. ANDET

Cytotoksisk

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet