Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Praxbind (idarucizumab) – Produktresumé - V03AB

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPraxbind
ATC-kodeV03AB
Indholdsstofidarucizumab
ProducentBoehringer Ingelheim International GmbH

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Praxbind 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml injektions-/infusionsvæske, opløsning, indeholder 50 mg idarucizumab.

Hvert hætteglas indeholder 2,5 g idarucizumab i 50 ml.

Idarucizumab produceres med rekombinant dna-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstere.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Ét hætteglas med 50 ml indeholder 2 g sorbitol og 25 mg natrium (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klar til let opaliserende, farveløs til lys gullig opløsning.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Praxbind er en specifik antidot mod dabigatran og er indiceret til voksne patienter, der behandles med Pradaxa (dabigatranetexilat), når det er nødvendigt hurtigt at modvirke dabigatrans antikoagulerende virkning:

Inden akutte operationer/akutte procedurer

Ved livstruende eller ukontrolleret blødning.

4.2Dosering og administration

Kun til brug på hospitaler.

Dosering

Den anbefalede dosis af Praxbind er 5 g (2 x 2,5 g/50 ml).

I en subgruppe af patienter blev der målt ubundet dabigatran i plasma og forhøjede koagulationsparametre i op til 24 timer efter administration af idarucizumab som følge af redistribution (se pkt. 5.1).

Det kan overvejes at administrere endnu en Praxbind-dosis på 5 g i følgende situationer:

hvis der igen forekommer klinisk relevant blødning samtidigt med forhøjede koagulationsparametre, eller

hvis en eventuel ny blødning vil være potentielt livstruende, og der ses forhøjede koagulationsparametre, eller

hvis patienten skal have foretaget endnu en akut operation/akut procedure og har forhøjede koagulationsparametre.

Relevante koagulationsparametre er aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT), fortyndet trombintid (dTT) eller ecarin-koagulationstid (ECT) (se pkt. 5.1).

En maksimal daglig dosis er ikke fastlagt.

Genoptagelse af antitrombotisk behandling

Behandling med Pradaxa (dabigatranetexilat) kan genoptages 24 timer efter administration af Praxbind, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase.

Efter administration af Praxbind kan anden antitrombotisk behandling til enhver tid iværksættes (fx lavmolekylært heparin), hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase.

Hvis der ikke gives antitrombotisk behandling, udsættes patienten for den trombotiske risiko ved den underliggende sygdom eller tilstand.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion. Nedsat nyrefunktion påvirkede ikke idarucizumabs antidotvirkning.

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter på 65 år og derover (se pkt. 5.2.).

Pædiatrisk population

Praxbinds sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Intravenøs injektion/infusion.

Praxbind (2 x 2,5 g/50 ml) administreres intravenøst som to på hinanden følgende infusioner, der hver især indgives over 5-10 minutter, eller som en bolusinjektion.

Se pkt. 6.6 for yderligere instruktioner i brug og håndtering.

4.3Kontraindikationer

Ingen.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Idarucizumab binder specifikt til dabigatran og modvirker dets antikoagulerende virkning. Idarucizumab modvirker ikke virkningen af andre antikoagulantia (se pkt. 5.1).

Behandling med Praxbind kan anvendes sammen med understøttende standardbehandling og monitorering, som bør overvejes alt efter klinisk relevans.

Overfølsomhed

Risikoen ved at anvende Praxbind til patienter med kendt overfølsomhed (fx anafylaktoid reaktion) over for idarucizumab eller et eller flere af hjælpestofferne skal nøje afvejes mod den potentielle fordel af en sådan akut behandling. I tilfælde af en anafylaktisk reaktion eller anden alvorlig allergisk reaktion skal Praxbind straks seponeres og relevant behandling iværksættes.

Arvelig fructoseintolerans

Den anbefalede dosis af Praxbind indeholder 4 g sorbitol som hjælpestof. Hos patienter med arvelig fructoseintolerans har parenteral administration af sorbitol været forbundet med hypoglykæmi, hypofosfatæmi, metabolisk acidose, øget urinsyre, akut leversvigt med ophør af ekskretorisk funktion og syntese samt død. Derfor skal risikoen ved anvendelse af Praxbind til patienter med arvelig fructoseintolerans afvejes mod den potentielle fordel af en sådan akut behandling. Hvis Praxbind administreres til disse patienter, skal de holdes under intensivt opsyn under og op til 24 timer efter Praxbind-eksponeringen.

Tromboemboliske hændelser

Patienter, der behandles med dabigatran, har underliggende sygdomme, der prædisponerer for tromboemboliske hændelser. Ved antidotbehandling udsættes patienten for den trombotiske risiko ved den underliggende sygdom. For at reducere denne risiko skal det overvejes at genoptage den antikoagulerende behandling, så snart det er klinisk hensigtsmæssigt (se pkt. 4.2).

Proteinuri-test

Praxbind forårsager forbigående proteinuri som en fysiologisk reaktion på overbelastning af nyrernes proteinudskillelse efter intravenøs bolusinjektion/korttidsinfusion af 5 g idarucizumab (se pkt. 5.2). Den forbigående proteinuri er ikke et tegn på nyreskade, hvilket der skal tages hensyn til ved urinprøver.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder 2,2 mmol (eller 50 mg) natrium pr. dosis. Det skal der tages højde for ved behandling af patienter, der er på natriumkontrolleret diæt.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført formelle interaktionsstudier mellem Praxbind og andre lægemidler. Baseret på de farmakokinetiske egenskaber og den meget specifikke binding til dabigatran betragtes klinisk relevante interaktioner med andre lægemidler som usandsynlige.

Prækliniske undersøgelser med idarucizumab har ikke vist interaktion med

plasmasubstitutter.

koagulationsfaktorkoncentrater som f.eks. protrombin-kompleks-koncentrater (PCC'er, f.eks. indeholdende 3 eller 4 faktorer), aktiverede PCC'er (aPCC'er) og rekombinant faktor VIIa. andre antikoagulantia (f.eks. andre trombinhæmmere end dabigatran, faktor Xa-hæmmere, herunder lavmolekylært heparin, vitamin K-antagonister, heparin). Idarucizumab modvirker derfor ikke effekten af andre antikoagulantia.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ingen data om brug af Praxbind til gravide kvinder. På grund af lægemidlets karakter og påtænkte kliniske anvendelse er der ikke gennemført studier af reproduktions- og udviklingstoksicitet. Praxbind kan anvendes under graviditet, hvis de forventede kliniske fordele opvejer de potentielle risici.

Amning

Det er ukendt, om idarucizumab udskilles i human mælk.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om indvirkningen af Praxbind på fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8Bivirkninger

Praxbinds sikkerhed er undersøgt hos 224 raske frivillige samt i et igangværende fase III-studie med 123 patienter, som havde ukontrolleret blødning eller krævede akut operation eller akutte procedurer, og som var i behandling med Pradaxa (dabigatranetexilat).

Der er ikke påvist bivirkninger.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med overdosering af Praxbind.

Den højeste enkeltdosis af Praxbind, der er undersøgt hos raske frivillige, er 8 g. Der er ikke set nogen sikkerhedsproblemer hos denne gruppe.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: alle andre terapeutiske produkter, antidoter, ATC-kode: V03AB37

Virkningsmekanisme

Idarucizumab er en specifik antidot mod dabigatran. Det er et humaniseret monoklonalt antistoffragment (Fab), som binder til dabigatran med meget høj affinitet, cirka 300 gange stærkere end dabigatrans bindingsaffinitet til trombin. Idarucizumab-dabigatran-komplekset er karakteriseret ved en hurtig dannelsesrate og ekstremt langsom omdannelsesrate, hvilket resulterer i et meget stabilt kompleks. Idarucizumab binder kraftigt og specifikt til dabigatran og dets metabolitter og neutraliserer den antikoagulerende virkning.

Klinisk virkning og sikkerhed

3 randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede fase I-studier med 283 forsøgspersoner

(224 behandlet med idarucizumab) blev gennemført for at vurdere idarucizumabs sikkerhed, virkning, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik, når idarucizumab blev givet alene eller efter administration af dabigatranetexilat. Den undersøgte population bestod af raske frivillige og forsøgspersoner med forskellige populationskarakteristika, herunder alder, legemsvægt, race, køn og nedsat nyrefunktion. I disse studier var dosis af idarucizumab inden for intervallet 20 mg til 8 g og infusionstiden i intervallet 5 minutter til 1 time.

Repræsentative værdier for farmakokinetiske og farmakodynamiske parametre blev fastlagt på basis af raske frivillige i alderen 45-64 år, som fik 5 g idarucizumab (se pkt. 5.1 og 5.2).

Et prospektivt, åbent, ikke-randomiseret, ikke-kontrolleret studie (RE-VERSE AD) er aktuelt i gang for at undersøge behandlingen af voksne patienter, der har dabigatran-relateret livstruende eller ukontrolleret blødning (gruppe A), eller som kræver akut operation eller akutte procedurer (gruppe B). Det primære effektmål er maksimal revertering af dabigatrans antikoagulerende virkning (i % af patienter) inden for 4 timer efter administration af idarucizumab, baseret på central laboratoriets bestemmelse af fortyndet trombintid (dTT) eller ecarin-koagulationstid (ECT). Et vigtigt sekundært effektmål er opnåelse af hæmostase.

En interimanalyse af RE-VERSE AD omfattede data fra 123 patienter: 66 patienter med alvorlig blødning (gruppe A) og 57 patienter, der krævede en akut procedure (gruppe B). Ca. halvdelen af patienterne i hver af de 2 grupper var mænd. Medianalderen var 77 år, og den mediane kreatininclearance var 61 ml/min. Ca. 68 % af patienterne i gruppe A og 63 % af patienterne i

gruppe B var blevet behandlet med dabigatran 110 mg to gange dagligt. Der forelå laboratoriemålinger for en subgruppe på 90 patienter (51 i gruppe A, 39 i gruppe B).

De fleste patienter (> 89 %) i såvel gruppe A som gruppe B opnåede komplet antidoteffekt målt ved dTT eller ECT i de første 4 timer efter administration af 5 g idarucizumab. Antidoteffekten var evident umiddelbart efter administration.

Figur 1 – Revertering af dabigatran-induceret forhøjede koagulationsparametre udtrykt som dTT hos 90 patienter fra RE-VERSE AD-studiet

Figur 2 – Revertering af dabigatran-induceret forhøjede koagulationsparametre udtrykt som aPTT hos 90 patienter fra RE-VERSE AD-studiet

Hæmostase blev opnået hos 91 % af de evaluerbare patienter, der havde alvorlig blødning, og normal hæmostase blev observeret hos 92 % af de patienter, der krævede en akut procedure.

Ud af i alt 123 patienter døde 26; alle dødsfald kunne enten tilskrives en komplikation i forbindelse med den oprindelige hændelse eller komorbiditeter. Der er rapporteret om trombotiske hændelser hos 5 patienter, hvoraf ingen var i antitrombotisk behandling på tidspunktet for hændelsen. Alle tilfældene kunne tilskrives patientens underliggende kliniske tilstand. Der er rapporteret lette symptomer på mulig overfølsomhed (pyreksi, bronkospasme, hyperventilation, udslæt eller kløe), men der kunne ikke fastlægges nogen årsagssammenhæng til idarucizumab. Hos mindst 5 % af patienterne blev der desuden rapporteret om følgende bivirkninger: hypokaliæmi (9/123; 7 %), delirium (9/123; 7 %), obstipation (8/123; 7 %), pyreksi (7/123; 6 %) og pneumoni (7/123; 6 %).

Farmakodynamisk virkning

Idarucizumabs farmakodynamik efter administration af dabigatranetexilat er undersøgt hos

141 forsøgspersoner i fase I-studier, og data fra en repræsentativ subgruppe på 6 raske frivillige i alderen 45 til 64 år, som fik en dosis på 5 g som intravenøs infusion, præsenteres i det følgende afsnit. Den mediane maksimale eksponering for dabigatran hos de undersøgte raske frivillige svarede til administration af 150 mg dabigatranetexilat to gange dagligt.

Idarucizumabs virkning på dabigatran-eksponering og dabigatrans antikoagulerende aktivitet

Straks efter administration af idarucizumab blev plasmakoncentrationen af ubundet dabigatran reduceret med over 99 %, hvilket gav niveauer uden antikoagulerende aktivitet.

Hos de fleste af patienterne opnåedes vedvarende antidoteffekt mod dabigatran i plasma i op til

12 timer (> 90 %). I en subgruppe af patienter forekom der igen ubundet dabigatran i plasma samtidig med forlænget koagulationstid, muligvis på grund af redistribution af dabigatran fra perifert væv. Dette sås 2-24 timer efter administration af idarucizumab, primært efter ≥ 12 timer.

Figur 3 – Plasmaniveauer af ubundet dabigatran i den repræsentative gruppe med raske frivillige (administration af idarucizumab eller placebo ved 0 t)

Dabigatran forlænger koagulationstiden af koagulationsmarkører som fortyndet trombintid (dTT), trombintid (TT), aktiveret partiel tromboplastintid (aPPT) og ecarin-koagulationstid (ECT), som giver et tilnærmelsesvist udtryk for antikoagulationsintensiteten. Disse test blev anvendt til at vurdere dabigatrans antikoagulerende virkning. Efter administration af idarucizumab indikerer en værdi i normalområdet, at en patient ikke længere er antikoaguleret. En værdi over normalområdet kan afspejle resterende dabigatranaktivitet eller andre kliniske tilstande, fx tilstedeværelse af andre lægemidler eller transfusionskoagulopati. En komplet og vedvarende ophævelse af dabigatran-induceret forlænget koagulationstid sås straks efter idarucizumab-infusionen og blev opretholdt i hele observationsperioden på mindst 24 timer.

Figur 4 – Revertering af dabigatran-induceret forhøjede koagulationsparametre udtrykt som dTT i den repræsentative gruppe med raske frivillige (administration af idarucizumab eller placebo ved 0 t)

Figur 5 – Revertering af dabigatran-induceret forhøjede koagulationsparametre udtrykt som ECT i den repræsentative gruppe med raske frivillige (administration af idarucizumab eller placebo ved 0 t)

Parametre for trombindannelse

Dabigatran påvirker i udtalt grad parametrene for endogent trombinpotentiale (ETP). Behandling med idarucizumab normaliserede både trombins lag time ratio og tiden til peak ratio til baselineniveauer målt 0,5 til 12 timer efter afsluttet infusion af idarucizumab. Idarucizumab har ikke i sig selv vist prokoagulerende virkning målt som ETP. Dette tyder på, at idarucizumab ikke har protrombotisk virkning.

Genadministration af dabigatranetexilat

Fornyet administration af dabigatranetexilat 24 timer efter infusion af idarucizumab resulterede i forventet antikoagulerende aktivitet.

Immunogenicitet

Serumprøver fra 283 forsøgspersoner (224 behandlet med idarucizumab) blev testet for antistoffer mod idarucizumab før og efter behandling.

Der blev påvist allerede eksisterende antistoffer med krydsreaktivitet over for idarucizumab hos cirka 13 % (36/283) af forsøgspersonerne. Der blev ikke observeret nogen påvirkning af idarucizumabs farmakokinetik eller antidotvirkning, og der sås ingen overfølsomhedsreaktioner hos disse forsøgspersoner.

Hos 4 % (9/224) af forsøgspersonerne blev der observeret behandlingsrelaterede anti-idarucizumab-antistoffer med lave titre. Dette tyder på, at idarucizumab har lavt immunogent potentiale. Idarucizumab blev genadministreret to måneder efter den første administration til en subgruppe med 6 forsøgspersoner. Der blev ikke påvist anti-idarucizumab-antistoffer hos disse forsøgspersoner før genadministrationen. Hos én forsøgsperson blev der påvist behandlingsrelaterede anti-idarucizumab-antistoffer efter genadministrationen.

Præklinisk farmakodynamik

Der blev brugt en traumemodel med grise med stump leverskade for at opnå supraterapeutiske koncentrationer af dabigatran på cirka 10 gange humant plasmaniveau. Idarucizumab standsede effektivt og hurtigt den livstruende blødning inden for 15 minutter efter injektionen. Alle grise overlevede med idarucizumab-doser på cirka 2,5 og 5 g. Uden idarucizumab var mortaliteten i den antikoagulerede gruppe 100 %.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med Praxbind i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved forebyggelse og behandling af dabigatran-associeret blødning (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Idarucizumabs farmakokinetik er undersøgt hos 224 forsøgspersoner i fase I-studier, og data fra en repræsentativ subgruppe på 6 raske frivillige i alderen 45 til 64 år, som fik en dosis på 5 g som intravenøs infusion, præsenteres.

Fordeling

Idarucizumab udviste flerfaset kinetik og begrænset ekstravaskulær fordeling. Efter intravenøs infusion af 5 g var det geometriske middelfordelingsvolumen ved steady state (Vss) 8,9 l (geometrisk variationskoefficient (gCV) 24,8 %).

Biotransformation

Der er beskrevet flere veje, der potentielt kan bidrage til metabolisering af antistoffer. Alle disse veje omfatter bionedbrydning af antistoffet til mindre molekyler, dvs. små peptider eller aminosyrer, som derefter reabsorberes og inkorporeres i den generelle proteinsyntese.

Elimination

Idarucizumab blev udskilt hurtigt med en total clearance på 47,0 ml/min (gCV 18,4 %), en initial halveringstid på 47 minutter (gCV 11,4 %) og en terminal halveringstid på 10,3 t (gCV 18,9 %). Efter intravenøs administration af 5 g idarucizumab blev 32,1 % (gCV 60,0 %) af dosis genfundet i urinen inden for en opsamlingsperiode på 6 timer og mindre end 1 % i de følgende 18 timer. Den resterende del af dosis formodes at være udskilt via proteinkatabolisme, primært i nyrerne.

Der er set proteinuri efter behandling med idarucizumab. Den forbigående proteinuri er en fysiologisk reaktion på overbelastning af nyrernes proteinudskillelse efter intravenøs bolusinjektion/korttidsinfusion af 5 g idarucizumab. Den forbigående proteinuri havde som regel maksimum ca. 4 timer efter administration af idarucizumab og blev typisk normaliseret inden for 12-24 timer. I enkelte tilfælde varede den forbigående proteinuri over 24 timer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Praxbind er i fase I-studier undersøgt hos forsøgspersoner med kreatininclearance fra 44 til

213 ml/min. Forsøgspersoner med kreatininclearance under 44 ml/min er ikke undersøgt i fase I- studier.

Afhængigt af graden af nedsat nyrefunktion var den totale clearance reduceret sammenlignet med clearance hos raske frivillige, hvilket medførte øget eksponering for idarucizumab.

Ud fra farmakokinetiske data for 68 patienter med forskellige grader af nedsat nyrefunktion (median kreatininclearance 19,2-126 ml/min) skønnes det, at den gennemsnitlige eksponering for idarucizumab (AUC0-24 h) øges med 26 % hos patienter med let nedsat nyrefunktion (CrCl 60-90 ml/min), med 78 % hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (30-60 ml/min) og med 199 % hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (0-30 ml/min). Da dabigatran også primært udskilles via nyrerne, ses også øget eksponering for dabigatran hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Baseret på disse data og den antidoteffekt på dabigatrans antikoagulerende virkning, der er observeret hos patienter, synes nedsat nyrefunktion ikke at have nogen indvirkning på idarucizumabs antidotvirkning, selvom denne konklusion for patienter med svært nedsat nyrefunktion er baseret på data fra en lille subgruppe af patienter.

Patienter med nedsat leverfunktion

Praxbind er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. Man ved, at antistoffragmenter primært udskilles via proteolytisk katabolisme i nyrerne. Nedsat leverfunktion forventes ikke at påvirke idarucizumabs farmakokinetik.

Ældre/køn/race

Baseret på farmakokinetiske populationsanalyser har køn, alder og race ingen klinisk betydende virkning på idarucizumabs farmakokinetik.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra studier af toksicitet efter gentagne doser i op til fire uger hos rotter og to uger hos aber. Sikkerhedsfarmakologiske studier har ikke vist påvirkning af respirationssystemet, centralnervesystemet eller det kardiovaskulære system.

Der er ikke gennemført studier til evaluering af idarucizumabs mutagene og karcinogene potentiale. Baseret på virkningsmekanismen og proteiners karakteristika forventes ingen karcinogene eller genotoksiske virkninger.

Der er ikke gennemført studier til evaluering af idarucizumabs virkning på reproduktion. Der er ikke påvist behandlingsrelaterede virkninger i reproduktivt væv hos nogen af kønnene under toksicitetsstudier med gentagne intravenøse doser hos rotter (op til fire uger) og aber (to uger). Et studie af krydsreaktivitet i væv viste heller ingen binding af idarucizumab i humant reproduktivt væv. Derfor tyder prækliniske resultater ikke på risiko for påvirkning af fertilitet eller embryo-føtal udvikling.

Der sås ingen lokal irritation af blodkar efter i.v.- eller paravenøs administration af idarucizumab. Idarucizumabs formulering forårsagede ikke hæmolyse af humant fuldblod in vitro.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

natriumacetattrihydrat eddikesyre

sorbitol polysorbat 20

vand til injektionsvæsker

6.2Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3Opbevaringstid

3 år

Det er påvist, at idarucizumab er kemisk og fysisk stabilt i 6 timer ved stuetemperatur, efter hætteglasset er åbnet.

Ud fra en mikrobiologisk betragtning skal præparatet anvendes straks efter åbningen, medmindre åbningsmetoden udelukker risiko for mikrobiel kontaminering. Hvis præparatet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -forhold før brug brugerens ansvar.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Før brug kan det uåbnede hætteglas opbevares ved stuetemperatur (op til 30 °C) i op til 48 timer, hvis det opbevares i den originale yderpakning (for at beskytte mod lys). Opløsningen må ikke eksponeres over for lys i mere end 6 timer (i ikke anbrudt hætteglas og/eller under brug).

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

50 ml injektions-/infusionsvæske i et hætteglas (type I-glas) med butylgummiprop, aluminiumshætte og en etiket med indbygget ophængningsfunktion.

Pakning med 2 hætteglas.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Parenterale lægemidler som Praxbind skal kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning før administration.

Praxbind må ikke blandes med andre lægemidler. Praxbind kan administreres via en forud anlagt intravenøs slange. Slangen skal skylles med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske før og efter infusionen. Ingen anden infusion må administreres parallelt via samme intravenøse adgang.

Praxbind er kun til engangsbrug og indeholder ingen konserveringsmidler (se pkt. 6.3).

Der er ikke observeret uforligeligheder mellem Praxbind og infusionssæt af polyvinylchlorid, polyethylen eller polyurethan eller sprøjter af polypropylen.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1056/001

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. november 2015

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu hjemmeside og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet