Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Produktresumé - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnQuadramet
ATC-kodeV10BX02
Indholdsstofsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProducentCIS bio international

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Quadramet 1,3 GBq/ml injektionsvæske, opløsning.

2.KVALITATIVOG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 1,3 GBq samarium ( 153Sm) lexidronam pentanatrium på referencedato. (svarende til 20 til 80 µg/ml samarium pr. hættegla s)

Samariums specifikke aktivitet er ca. 16 - 65 MBq/µ g samarium.

Hvert hætteglas indeholder 2 - 4 GBq på referenceda to.

Samarium-153 emitterer både middelenergi betapartik ler og en billeddannende gammafoton og har en halveringstid på 46,3 timer (1,93 dage). De primære strålingsemissioner for samarium-153 er anført i Tabel 1.

TABEL 1 : DE VÆSENTLIGSTE STRÅLINGSEMISSIONSDATA FO R SAMARIUM-153

Stråling

Energi (keV)*

Forekomst

Beta

30%

Beta

50%

Beta

20%

Gamma

29%

 

 

 

*De maksimale energier er opført for betaemissione r; den gennemsnitlige betapartikelenergi er 233 keV.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

natrium 8,1 mg/ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs til lysegul opløsning med pH mellem 7,0 og 8.5.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Quadramet er indiceret til lindring af knoglesmerter hos patienter med multiple smertefulde osteoblastiske knoglemetastaser, som optager teknetium (99mTc)-mærkede bisfosfonater på knoglescanning.

Tilstedeværelsen af osteoblastiske metastaser, der optager teknetium (99mTc)-mærkede bisfosfonater, bør bekræftes inden behandlingen.

4.2Dosering og administration

Quadramet bør kun indgives efter fyldestgørende onk ologisk evaluering af patienten af en kvalificeret læge, der har erfaring i brugen af radioaktive læge midler.

Dosering

Den anbefalede dosis af QUADRAMET er 37 MBq per kg legemsvægt

Pædiatrisk population

Quadramet bør ikke anvendes til børn under 18 år p .g.a. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning.

Administration

Quadramet skal injiceres langsomt (ca. 1 min.) intravenøst gennem et intravenøst kateder. Quadramet bør ikke fortyndes før brug.

Patienter, der responderer på Quadramet, oplever sæ dvanligvis en begyndende smertelindring inden for 1 uge efter behandlingen. Smertelindringen kan vare fra 4 uger op til 4 måneder. Patienter, som oplever nedsat smerte kan opmuntres til at nedsætte deres forbrug af opioid analgetikum.

Gentagen indgivelse af Quadramet bør være baseret p å den individuelle patients respons på tidligere behandling samt på kliniske symptomer. Et mindste i nterval på 8 uger bør overholdes under forudsætning af generhvervelse af tilstrækkelig kno glemarvsfunktion.

Data vedrørende sikkerheden i forbindelse med genta gen dosering er begrænset og baseret på specielle udleveringer (compassionate use) af produktet.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet f ør administration, se pkt. 12.

4.3Kontraindikationer

overfølsomhed over for det aktive stof (ethylendiam intetramethylenphosphonat (EDTMP) eller lignende phosphonater) eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

til gravide kvinder (se pkt.4.6)

til patienter, som har modtaget kemoterapi eller ekstern halvkropsbestrålingsbehandling inden for 6 uger før.

Quadramet anvendes udelukkende som et palliativt stof og bør ikke anvendes samtidig med myelotoksisk kemoterapi, da det kan forøge myelotok siciteten.

Det bør ikke anvendes samtidig med andre bisfosfona ter, hvis der ses en interferens på teknetium (99mTc)-mærkede bisfosfonat knoglescanninger.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrør ende brugen

I mangel på kliniske data bør den injicerede aktivi tet tilpasses nyrefunktionen.

Brugen af Quadramet hos patienter med påvist kompro mitteret knoglemarvsreserve som resultat af tidligere behandling eller sygdom anbefales ikke, medmindre den mulige fordel ved behandlingen opvejer risiciene.

På grund af mulig knoglemarvshæmning efter indgivel se bør blodtællingen monitoreres hver uge i mindst 8 uger, begyndende 2 uger efter indgivelse af Quadramet, eller indtil der er generhvervet tilstrækkelig knoglemarvsfunktion.

Patienten bør opmuntres til at indtage (eller ved i ntravenøs indgivelse at modtage) mindst 500 ml væske inden injektionen, og patienten bør opmuntres til at tømme blæren så ofte som muligt efter injektionen for at mindske bestråling af blæren.

Da clearance af Quadramet er hurtig, behøver forhol dsreglerne vedrørende udskilt urinradioaktivitet ikke tages efter 6 - 12 timer efter indgivelse.

Hos inkontinente patienter bør der tages særlige fo rholdsregler såsom blærekateterisation i de første seks timer efter indgivelse for at minimere risikoen for radioaktiv kontaminering af tøj, sengetøj sam t patientens omgivelser. For andre patienter bør urin en opsamles i mindst seks (6) timer.

Blærekateterisation bør foretages hos patienter med urinvejsobstruktion.

Radioaktive lægemidler må kun modtages, anvendes og indgives af autoriserede personer i godkendte kliniske omgivelser. Modtagelse, opbevaring, anvendelse, overførsel og bortskaffelse af lægemidlet er underlagt regulativer og relevante tilladelser fra de lokale, kompetente, officielle myndigheder. Radioaktive lægemidler bør klargøres af brugeren på en måde, der opfylder kravene både med hensyn til strålingssikkerhed og farmaceutisk kvalitet. De r skal tages passende aseptiske forholdsregler i overensstemmelse med kravene for god fremstillingspraksis (GMP) for lægemidler.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre forme r for interaktion

På grund af muligheden for additiv virkning på knog lemarven bør behandlingen ikke gives samtidig med kemoterapi eller ekstern strålebehandling. Quad ramet kan gives efter hver af disse behandlinger, efter at der er taget hensyn til tilstrækkelig gene rhvervelse af knoglemarvsfunktionen.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Quadramet er kontraindiceret (se pkt.4.3) under graviditet. Muligheden for graviditet skal udelukkes helt. Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektiv antikonception under behandlingen og hele opfølgningsperioden.

Amning

Der forligger ingen data vedrørende udskillelse af Quadramet i modermælk. Hvis indgivelse af Quadramet vurderes at være nødvendig, skal modermæl ken derfor erstattes af modermælkserstatning, og den udmalkede mælk kasseres.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj elle r betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen p å evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Der blev observeret nedgang i antallet af hvide blodlegemer og blodplader samt anæmi hos patienter, som fik Quadramet.

I kliniske forsøg gik antallet af hvide blodlegemer og blodplader ned til et minimum på cirka 40 % til 50 % af basislinien 3 til 5 uger efter indgivelse af en dosis og vendte som regel tilbage til niveauerne før behandlingen 8 uger efter behandlingen.

De få patienter, som oplevede en 3. eller 4. grads hæmatopoietisk toksicitet, havde som regel enten en anamnese med nylig ekstern strålebehandling eller k emoterapi eller havde en hurtigt fremadskridende sygdom med eventuel inddragelse af knoglemarven.

Rapporter, der er fremkommet efter markedsføringen, om thrombocytopeni omfatter enkelte rapporter om intracranial blødning og tilfælde med dødelig ud gang.

Et lille antal patienter har rapporteret en forbigå ende øget knoglesmerteintensitet kort efter injekti onen (flare reaction). Dette er normalt mildt og selvbegrænsende og forekommer inden for 72 timer efter injektionen. Sådanne reaktioner reagerer normalt på analgetika.

Bivirkninger, såsom kvalme, opkastning, diarré og svedafsondring, blev rapporteret.

Overfølsomhedsreaktioner, herunder sjældne tilfælde af anafylaktisk reaktion, er rapporteret efter indgivelse af Quadramet.

Nogle få patienter oplevede rygmarvs- eller rodkomp ression, dissemineret intravaskulær koagulation og cerebrovaskulære hændelser. Forekomsten af disse hændelser kan kædes sammen med udviklingen af patientens sygdom. Når der forekommer spinale me tastaser ved det cervicis-dorsale niveau, kan en forøget risiko for rygmarvskompression ikke udelukk es.

Strålingsdosen som følge af den terapeutiske dosis kan resultere i højere forekomst af cancer og mutationer. Det er i alle tilfælde nødvendigt at si kre, at risiciene ved bestråling er mindre end ved selve sygdommen.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mist ænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidle t. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via det nati onale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Dette produkt bør kun indgives af kvalificeret pers onale i autoriserede omgivelser. Risikoen for farmakologisk overdosering er derfor lille.

De forventede risici er associeret med utilsigtet indgivelse af for megen radioaktivitet. Strålingsdos en til kroppen kan begrænses ved at fremme en diurese samt ved hyppig urinudtømning.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Diverse smertelindrende, radioaktive lægemidler. ATC kode: V10BX02

Virkningsmekanisme

Quadramet har en affinitet for knoglevæv og koncent reres i områder med knogleomsætning i intim forbindelse med hydroxyapatit.

Farmakodynamisk virkning

Studier med rotter har påvist, at Quadramet hurtigt forlader blodet og lokaliseres i knoglematrixvækstområder, især osteoidlaget, som ge nnemgår mineralisering.

Klinisk virkning og sikkerhed

I kliniske studier, hvor der anvendes planar billedteknik, akkumuleres Quadramet med en fordeling mellem forandret og normalt knoglevæv på ca. 5 : 1 og mellem forandret og normalt blødt væv på ca. 6 : 1. Områder med metastatisk beskadigelse kan der for akkumulere signifikant større mængder Quadramet end omkringliggende normale knogler.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den samlede optagelse i knoglerne af Quadramet i studier med 453 patienter med forskellige former for primære maligniteter var 65,5 ± 15,5 % af den i ndgivne radioaktivitet. Der blev konstateret en positiv korrelation mellem optagelse i knogler og antallet af steder med metastaser. Til sammenligning var optagelsen i knogler omvendt proportional med plasmaradioaktiviteten ved 30 minutter.

Elimination

Quadramet renses hurtigt fra blodet hos patienter. Tredive minutter efter en injektion af midlet til 22 patienter var kun 9,6 ± 2,8 % af den indgivne dosis tilbage i plasma. Ved 4 og 24 timer var plasma radioaktiviteten gået ned fra 1,3 ± 0,7 % til 0,05 ± 0,03 %.

Urinudskillelse skete fortrinsvis i løbet af de 4 f ørste timer (30,3 ± 13,5 %). Ved 12 timer var 35,3 ± 13,6 % af den indgivne dosis udskilt i urinen. Der skete mindre udskillelse i urinen hos patienter, som havde omfattende knoglemetastaser, uanset mængden af den indgivne radioaktive medicin.

Biotransformation

Ved en analyse af urinprøver konstateredes det, at der var radioaktivitet til stede som intakt kompleks.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Radiolyseprodukterne af Sm-EDTMP viste nyretoksicitet hos rotter og hunde med et nulvirksomt niveau på 2,5 mg/kg.

Ved indgivelse af gentagne doser samarium (153Sm)-EDTMP til hunde sås det, at det tog lidt længer e tid, inden de nedsatte parametre i knoglemarv og perifert blod rettede sig end efter indgivelse af en enkelt dosis.

Radioaktiv Sm-EDTMP er ikke blevet testet for mutagenicitet/carcinogenicitet, men på grund af strålingsdoserne efter den terapeutiske indgivelse, bør man regne med, at det udgør en genotoksisk/carcinogen risiko.

Ved ikke-radioaktiv Sm-EDTMP konstateredes intet mutagenpotentiale ved en gruppe in vivo og in vitro tests. De samme resultater blev observeret for Sm-EDTMP beriget med radiolysenedbrydende stoffer.

I et studie af EDTMP vedrørende carcinogent potenti ale forekom der osteosarkomer hos rotter ved høje doser. I fravær af genotoksiske egenskaber kan disse virkninger tillægges EDTMP chelat- egenskaber, som fører til ossøse metabolismeforstyr relser.

Der er ikke udført undersøgelser for at vurdere Qua dramet virkning på fertilitet.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Total EDTMP (som EDTMP·H2O)

Calcium-EDTMP natriumsalt (som Ca)

Total natrium (som Na)

Vand til injektioner

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eve ntuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater.

6.3Opbevaringstid

1 dag efter aktivitetens referenceklokkeslæt, som e r angivet på etiketten.

Skal anvendes inden for 6 timer efter optøning. Må ikke nedfryses igen efter optøning.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Quadramet leveres frosset i tør is.

Opbevares i dybfryser ved -10°C til -20°C i den originale emballage.

Opbevaringsprocedurerne bør være i overensstemmelse med lokale regulativer for radioaktive materialer.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

15 ml europæiske farmakopé, farveløs, type I, glas hætteglas lukket med teflonbelagt gummiprop (klorobutyl/naturligt gummi) og aluminiumskapsel.

Hvert hætteglas indeholder 1,5 ml (2 GBq ved kalibr ering) til 3,1 ml (4 GBq ved kalibrering) opløsning til injektionsvæske.

6.6Regler for destruktion og anden håndtering

Indgivelse af radioaktive lægemidler indebærer risi ci for andre personer fra ekstern stråling eller kontamination fra urinspild, opkastning m.m.. Forsigtighedsregler vedrørende beskyttelse mod stråling i henhold til nationale regulativer skal derfor føl ges.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bort skaffes i henhold til lokale retningslinjer.

(Se afsnit 12, detaljerede instruktioner for fremstilling af radioaktive lægemidler)

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

FRANKRIG

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/057/001

9. DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELS E AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 5. februa r 1998

Dato for seneste fornyelse: 12. december 2007

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11.DOSIMETRI

De anslåede, absorberede bestrålingsdoser hos en ge nnemsnitlig voksen patient i forbindelse med en intravenøs injektion med Quadramet fremgår af Tabel 2. Dosimetrivurderingerne blev baseret på kliniske biodistributionsstudier, hvor der anvendtes metoder, udviklet til beregning af bestrålingsdos er af Medical Internal Radiation Dose (MIRD) Committee of the Society of Nuclear Medicine.

Da Quadramet udskilles i urinen, blev størrelsen af bestrålingsdosen baseret på et urinudtømningsinterval på 4,8 timer. Ved vurderinge rne af bestrålingsdoser for knogler og marv antages det, at radioaktiviteten aflejres på knogle fladerne i overensstemmelse med autoradiogrammer af knogleprøver, taget fra patienter, som fik Quadr amet.

Stråledosen til specifikke organer, som muligvis ik ke er målet for behandlingen, kan blive påvirket signifikant af patofysiologiske ændringer, fremkald t af sygdomsprocessen. Dette bør tages i betragtning, når følgende information anvendes:

TABEL 2 : ABSORBEREDE STRÅLINGSDOSER

Organ

Absorberet dosis pr. injiceret aktivitet (mGy/MBq)

 

 

Binyrer

0,009

Hjerne

0,011

Bryst

0,003

Galdeblære

0,004

Øvre tyktarm

0,005

Nedre tyktarm

0,010

Tyndtarm

0,006

Myokardievæg

0,005

Nyrer

0,018

Lever

0,005

Lunger

0,008

Muskel

0,007

Ovarier

0,008

Bugspytkirtel

0,005

Rød knoglemarv

1,54

Knogleoverflader

6,76

Hud

0,004

Milt

0,004

Mave

0,004

Testikler

0,005

Thymus

0,004

Thyroid

0,007

Urinblærevæg

0,973

Uterus

0,011

 

 

Effektiv dosis (mSv/MBq)

0,307

 

 

For dette produkt er den effektive dosis, der er resultatet af en injiceret aktivitet på 2590 MBq , 796 mSv.

For en indgivet aktivitet på 2590 MBq er den typisk e strålingsdosis til det organ, den rettes mod, knoglemetastaserne, 86,5 Gy og de typiske strålings doser til de kritiske organer: normale knogleoverflader 17,5 Gy, rød knoglemarv 4,0 Gy, ur inblærevæg 2,5 Gy, nyrer 0,047 Gy og ovarier 0,021 Gy.

12.INSTRUKTIONER FOR FREMSTILLING AF RADIOAKTIVE LÆGEMIDLER

Lad produktet tø op ved stuetemperatur før anvendel se.

Injektionsopløsningen skal undersøges visuelt inden Operatøren bør være forsigtig og beskytte øjnene, m

brug. Den bør være klar uden partikler. ens opløsningen undersøges for urenheder.

Aktiviteten bør måles med en dosiskalibrator, umidd elbart inden stoffet injiceres. Verificering af den korrekte dosis bør kontrolleres, ligesom patientens ID bør kontrolleres en sidste gang umiddelbart inden indgivelse af Quadramet.

Af sikkerhedsmæssige grunde med hensyn til beskytte lse mod stråling bør patienten behandles i faciliteter med passende hensyntagen til den terapeutiske anvendelse af radioaktive, ikke-forseglede kilder. Han/hun kan udskrives, når strålingsaktivit eten opfylder de grænser, som foreskrives af gældende regulativer.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bort skaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Yderligere information om Quadramet findes på Det e uropæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet