Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Etikettering - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnQuadramet
ATC-kodeV10BX02
Indholdsstofsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProducentCIS bio international

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

METALÆSKE/BLYBEHOLDER

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Quadramet 1,3 GBq/ml injektionsvæske, opløsning

Samarium (153Sm) lexidronam pentanatrium

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF

Samarium (153Sm) lexidronam pentanatrium: 1,3 GBq/ml på referen cedato. (svarende til 20 - 80 µg/ml samarium)

3.LIST OVER HJÆLPESTOFFER

Total EDTMP (SOM EDTMP·H2O)

Calcium-EDTMP natriumsalt (som Ca)

Total natrium (som Na)

Vand til injektioner

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Opløsning til injektion i enkeltdosis hætteglas.

ml

GBq/hætteglas,

 

(12 h CET)

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægningssedlen inden brug.

Til intravenøst brug

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP: DD/MM/ÅÅÅÅ

(12 h CET)

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i fryser ved -10 °C til -20 °C i originalemballagen.

Bruges inden 6 timer fra optøning.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFF ELSE AF IKKE ANVNDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bort skaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRING STILLADELSEN

CIS bio international,

Boîte Postale 32,

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex,

FRANKRIG

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/97/057/001

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch :

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

<Fritaget fra krav om brailleskrift.>

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATION SVEJ

Quadramet 1,3 GBq/ml injektionsvæske, opløsning.

Samarium (153Sm) lexidronam pentanatrium

Til intravenøst brug

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP: DD/MM/ÅÅÅÅ

(12 h CET)

4.BATCHNUMMER

Batch: ___________

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER A NTAL DOSER

ml

 

GBq/hætteglas ________

(12 h CET)

6.ANDET

Producent: CIS bio international.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet